logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Energetická efektívnosť v priemysle

Z konference Energetický manažment, Slovensko, díl 4 z 5

Důkladně prováděný energetický management v průmyslových budovách je nástrojem, který vede podniky ke snížení investičních a provozních nákladů v souvislosti se spotřebou energií. Odhalována jsou i relativně malá úsporná řešení, často s velmi krátkou dobou návratnosti.


Přečtěte si také Aktuálne prístupy k projektom garantovaných energetických služieb Přečíst článek

IV. SEKCIA – ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ V PRIEMYSLE


ENERETICKÝ AUDIT A MONITORING V PRIEMYSELNÝCH BUDOVÁCH,“ jak uvedl ve své přednášce prof. Ing. Dušan Petráš, Ph.D., „predstavuje významné aktivity při zabezpečení optimálnej energetickej náročnosti prevádzky budov. Kým energetický audit nám dáva na základe opisu existujúceho stavu budov reálny pohľad na ich energetickú náročnosť, potom energetický monitoring vychádzajúc z realizácie energeticky úsporných opatrení je nástrojom energeticky efektívnej prevádzky. Hlavnými nástrojmi sú energetické audity budov, prostredníctvom ktorých je možné získať transparentnejšie databázy údajov o spotrebe energie /teplo, elektrina…/, ale aj určitý systémový pohľad na špecifikáciu energeticky úsporných opatrení, čiže na zníženie nákladov na strane jednej a pozitívnom vplyve na životné prostredie na strane druhej.

Základem je permanentní sběr dat, jejich vyhodnocování a úkolem energetického manažera, v menších případě jedné osoby, ve velkých případech i týmu, je podle měnících se dat nacházet úsporná opatření.

Pri energetickom audite, ktorý je interdisciplinárny, sa musia vyhodnotiť všetky faktory ovplyvňujúce spotrebu energie a vnútornú klímu budov. Ide o:

  1. obvodový plášť budovy,
  2. vykurovací systém,
  3. systém vetrania, klimatizácie a chladenia,
  4. systém prípravy teplej vody,
  5. osvetľovací systém,
  6. automatická regulácia,
  7. iné zariadenia.

Dobrou porovnávací základnu vytváří graficky zachycená data z minulých let, kdy při doplňování aktuálních dat vyniknout odchylky.


Metodou pro činnost energetických manažerů může být tzv. MONITORING A TARGETING, uvedl Ing. Matej Brestovský ze společnosti ENVIROS. Jak funguje sběr údajů? Údaje lze sbírat z vlastních měření, přičemž v poslední době se nabízí i využití dat od dodavatelů energií prostřednictvím jejich cloudu atp. Tento trend podporuje legislativa týkající se vyúčtování energií. Poměrně jednoduché a ověřené je využití QR kódů, za kterými stojí soubor naměřených dat. Čím více dat, tím více je nutné zapojit automatizovaný systém zpracování dat a jejich vhodné prezentace. Zásadní úlohu má porovnání přesnosti vytvořeného modelu energetických toků se skutečností. Modely mohou být i poměrně jednoduché, na bázi lineární regrese dat.


Ing. Juan José Chávez Fuentes, Ph.D. měl přednášku NÁVRH FOTOVOLTICKÉHO ZARIADENIA AKO LOKÁLNY ZDROJ PRE ČISTIAREŇ ODPADOVÝCH VÔD (ČOV). „V tejto štúdii sa rozobral súčasný stav čistiarne odpadových vôd v závode Volkswagen Slovakia, a. s. z pohľadu spotreby elektrickej energie a potenciál na jej optimalizáciu fotovoltickým zariadením… Simulovaná produkcia elektrickej energie z fotovoltického zariadenia je 225,5 MWh/rok, pričom 90 % vyprodukovanej elektriny by bola spotrebovaná priamo na ČOV, čím by sa pokrývalo približne 20 % celkovej spotreby el. energie na ČOV. Časť prebytočnej elektrickej energie by bola dodaná do distribučnej siete v rámci podmienok lokálneho zdroja.

Táto štúdia bola vykonaná v rámci snahy novej ekologickej stratégie Volkswagenu Zero Impact Factory s víziou výroby áut bez environmentálnych vplyvov.“ Pomocí simulačního programu se podařilo navrhnout výkon fotovoltaického systému tak, aby byla splněna zásadní legislativní podmínka spotřebovat minimálně 90 % vyrobené elektřiny přímo na ČOV. Pro dané zařízení bylo z modelu také odvozeno, že zvyšování výkonu fotovoltaiky v zásadě nezvyšuje vlastní spotřebu na ČOV.

Výše uvedený příklad uplatnění fotovoltaiky na ČOV je v současnosti velmi poptávaný, jak potvrdil Ing. Daniel Hrčka ze společnosti Viessmann. Pro právnické osoby je důležité splnit podmínku dosáhnout vlastní spotřebu 90 % z vyrobené elektřiny, přičemž pro předání přebytků do sítě je možné jen v úzce vymezené době. Pomoci mohou vhodně dimenzované bateriové systémy. V přenášce zaměřené i na kritéria konstrukce FV systémů zaznělo, že z hlediska nákladů na upevnění panelů na průmyslových objektech jsou nejvhodnější střechy tvořené trapézovými plechy. Je vhodné, již při volbě konstrukce střechy v projektu budovy, uvažovat s budoucí instalací fotovoltaického systému, ke které s velkou pravděpodobností dojde.

Na získávání dat prostřednictvím měření se zaměřuje Flexim GmbH. spolupracující se skupinou ECM ECO MONITORING. Unikátní neinvazivní (příložné) měřidlo založené na ultrazvukovém principu je nyní k dispozici pro měření toku energie v páře. V nabídce jsou měřidla prakticky pro většinu průmyslově využívaných látek ve vysokém rozsahu teplot i tlaků. Nasazení měřidel umožňuje činnost energetického manažera.

Více podrobněji, a také s příklady realizací měřicí techniky bylo uvedeno v přednášce INOVATÍVNE RIEŠENIA V OBLASTI MERANIA PARAMETROV ENERGETICKÝCH MÉDIÍ autorů Ing. Miroslav Zezula, Ing. Ján Iľko, Ph.D.

Obr. Pára je nezbytná pro řadu průmyslových provozů. Optimalizace průtoku páry má vzhledem k jejímu vysokému energetickému obsahu velký potenciál úspor. Bez přesného měření a vyhodnocení dat to nejde. Například v oblasti od 3 do 10 bar a cca 130 až 180 °C lze využít princip měření fluxit Transit time.
Obr. Pára je nezbytná pro řadu průmyslových provozů. Optimalizace průtoku páry má vzhledem k jejímu vysokému energetickému obsahu velký potenciál úspor. Bez přesného měření a vyhodnocení dat to nejde. Například v oblasti od 3 do 10 bar a cca 130 až 180 °C lze využít princip měření fluxit Transit time.

Na závěr sekce informoval prof. Dušan Petráš o systému vzdělávání EUREM Manažer pro energetiku, které probíhá ve spolupráci se Slovensko německou odchodní komorou. Těchto školení se průběžně účastní více než desítka slovenských odborníků z oblasti zpracovatelského průmyslu a energetiky. Každý úspěšný obdrží na závěr školení certifikát, jehož význam oceňují zejména němečtí zaměstnavatelé. Aktuálně probíhající kurz bude ukončen v listopadu 2021. Bližší informace viz AHK, Katarína Pauerová

Přečtěte si také Energetická efektívnosť a vnútorné prostredie budov Přečíst článek
Obr. Společné „slovenské“ foto na závěr vzdělávání EUREM Manažer pro energetiku za rok 2028
Obr. Společné „slovenské“ foto na závěr vzdělávání EUREM Manažer pro energetiku za rok 2028

Pořadatelem konference je Slovenská společnost pro techniku prostředí SSTP. Další akce SSTP zaměřené na oblast TZB jsou postupně přidávány do přehledu akci na TZB-info.

English Synopsis

Thoroughly implemented energy management in industrial buildings is a tool that leads companies to reduce investment and operating costs in connection with energy consumption. Relatively small cost-effective solutions are also detected, often with a very short payback period.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.