logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Energetická efektívnosť vo využívaní obnoviteľných zdrojov energie

Z konference Energetický manažment, Slovensko, díl 2 z 5

Energetický manažment aneb i energetický management je nástroj, který investorům ukazuje, ve kterých případech je nasazení OZE energeticky přínosné. O souvislostech ve spojení s biomasou, fotovoltaikou, vodíkem, využitím energie Země atp. se hovořilo na slovenské konferenci.

Reklama


II. SEKCIA – ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ VO VYUŽÍVANÍ OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE

PERSPEKTÍVY ROZVOJA „NÍZKOUHLÍKOVEJ“ ENERGETIKY NA SLOVENSKU, prof. Ing. Jozef Víglaský, CSc., Ing. Július Jankovský, PhD. ve zkratce uvedli, že: „Nízkouhlíková ekonomika (hospodárstvo) je nový koncept postupne vytláčajúci blednúci odkaz trvalo udržateľného rozvoja, s ktorým sa kvôli jeho všeobjímajúcej podstate a komplexnosti politici nikdy nedokázali naplno stotožniť. Nízkouhlíkové hospodárstvo sa stalo predmetom politických programov, európskej stratégie Európa 2020 a politík EÚ na ďalšie dekády. Únia stanovuje záväzné ciele pre znižovanie emisií skleníkových plynov, znižovanie spotreby energie a nahrádzanie fosílnych palív obnoviteľnými zdrojmi. Európska komisia vypracovala Plán prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo do roku 2050 a rovnaké úvahy zapracovala aj do stratégií a plánov týkajúcich sa energetiky či dopravy.

Přečtěte si také Energetický manažment – legislatívny rámec a podpora Přečíst článek

Podrobněji se, mimo jiné, věnovali problematice výroby vodíku jako energonosiče, souvislostem s tím spojenými včetně souběžné produkce emisí CO2 při různých způsobech výroby vodíku. „Keď sa väčšina svetových zdrojov energie stane nefosílnou, očakáva sa, že vodík a elektřina budú dva dominantné nosiče energie na poskytovanie služieb konečnej spotreby. V takomto ‚vodíkovom hospodárstve‘ sa dva doplnkové nosiče energie, vodík a elektrina, využijú na uspokojenie väčšiny požiadaviek spotrebiteľov energie.

V následující přednášce INOVATÍVNE RIEŠENIE KOMUNÁLNEHO ZDROJA ENERGIE, titíž autoři Ing. Július Jankovský, PhD., prof. Ing. Jozef Víglaský, CSc., probírali podrobněji předpoklady současného a budoucího využití zemního plynu a biomasy. Již na úrovni ceny povolenek okolo 30 euro/t přestalo být ekonomicky zajímavé využití uhlí. Z analýzy očekávaného vývoje cen emisních povolenek vyplývá, že přibližně mezi lety 2040 až 2045 v komplexní ceně energie ze zemního plynu přesáhnout náklady na emisní povolenky vlastní cenu plynu, viz obrázek.


Z výše uvedeného vyplývá, že některé dlouhodobé investice spojené s využitím zemního plynu, mimo domácnosti, především u velkých odběratelů, se v rámci příštích cca 20 až 30 let, se stanou ekonomicky nevýhodné. Analýza vychází z předpokladu růstu cen povolenek na úroveň blížící se 400 euro/t CO2 v roce 2050.


Autoři upozornili rovněž na negativní vliv omezené regulovatelnosti mnoha starých zdrojů spalujících dřevo, štěpku, a rovněž na negativní vliv nevhodné vlhkosti tohoto paliva na účinnost využití.

Autoři důrazně varují před rozevíráním nůžek mezi současnou kapacitou výroby elektřiny a uvažovanou kapacitou při urychleném opuštění fosilních zdrojů energií. V krátkodobém horizontu to může přinést dramatické zdražení elektrické energie.

Ing. Pavel Šimon, CSc. ze Žilinské univerzity představil souhrn informací o vývoji uplatnění fotovoltaiky včetně příkladů netradičních řešení. Vývojem technologií, standardizací výroby se podařilo výrobní náklady fotovoltaických panelů během uplynulých cca 20 let snížit na méně než desetinu. Tento fakt způsobil, že v řadě případů je již dnes výhodnější vlastní fotovoltaická výroba elektřiny ve srovnání s nákupem z elektrické sítě. Podílí se na tom i fakt, že vzrostla účinnost kolektorů, která dosahuje k úrovni okolo 21 až 22 %, v závislosti na druhu fotovoltaických článků. Z pohledů kritiků fotovoltaiky a jejich energetické návratnosti, je dnes stav takový, že energie vložená do výroby panelů se vrací během cca 1 až 1,4 roku, v závislosti na geografickém umístění fotovoltaického systému, přičemž extrémní hodnoty klesají až k 0,4 roku.
AKUMULAČNÉ STANICE ELEKTRINY AERS, Pavol Jackliak, uvedl příklady úspěšných praktických realizací. Netýká se jen rodinných domů. Například i průmyslu s potřebou zálohy proti mikro výpadkům v zásobování elektrikou energii, které vyžadují pokročilé systémy řízení výrobních robotických pracovišť. V daném případě společnosti FENIX a.s. nerozhodovala případná úspora energie, ale zásadní jsou ekonomické ztráty vznikající z přerušení výroby a více náklady na obnovení činnosti výrobních linek.

Příznivce využití energetického potenciálu Země musela obohatit přednáška POTENCIÁL VYUŽITIA GEOTERMÁLNEJ ENERGIE V PODMIENKACH STREDNEJ EURÓPY od Ing. Jaroslava Longauera, PhD. Od globálních informací až po ryze lokální. Tyto systémy jsou obvykle investičně náročnější, ale s dlouhou dobu následného využití. Proto vyžadují dlouhodobě stabilní přístup. Na druhou stranu snižují riziko práce s OZE, které vyplývá ze závislosti na intenzitě slunečního záření, síle větru, dostatku vodních srážek pro provoz vodních elektráren atp.

V porovnaní získavania a transformácie energií sú podstatné najmä finančné, časové a environmentálne kritériá. GTE je ako jedna z mála nezávislá od prírodných cyklov… V nasledujúcich rokoch do roku 2030 budeme musieť mnohonásobne zvýšiť úsilie na zníženie uhlíkovej stopy a to aj s dostupnými mnohonásobne vyššími finančnými zdrojmi, aké sme kedy boli schopný vyčerpať z európskych zdrojov. Čiže je namieste nielen vyberať, či plánovať krátkodobé projekty, ale zamerať sa na komplexný rozvoj oboru, výchovu a vybudovanie odbornej komunity, keďže máme pred sebou 10tky technologicko-energetických projektov na využitie GTE.

Přečtěte si také Aktuálne prístupy k projektom garantovaných energetických služieb Přečíst článek

Pořadatelem konference je Slovenská společnost pro techniku prostředí SSTP. Další akce SSTP zaměřené na oblast TZB jsou postupně přidávány do přehledu akci na TZB-info.

English Synopsis

Energy management is a tool that shows investors in which cases the use of RES is energy beneficial. On the context in connection with biomass, photovoltaics, hydrogen, the use of energy from the Earth, etc. was discussed at a Slovak conference.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.