logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Aktuálne prístupy k projektom garantovaných energetických služieb

Z konference Energetický manažment, Slovensko, díl 3 z 5

Ze slovenské legislativy ovlivňující garantované energetické služby vyplývají omezení pro zápočet některých nákladových položek. Existují aplikovatelné varianty smluvních řešení. Základem je důkladný a podrobně zdokumentovaný energetický audit, o který se opřou výpočty úspor energií i nákladů.

Reklama

III. SEKCIA – AKTUÁLNE PRÍSTUPY K PROJEKTOM GARANTOVANÝCH ENERGETICKÝCH SLUŽIEB

Přednášku ALTERNATÍVNE RIEŠENIA ENERGETICKÝCH SLUŽIEB VO VEREJNOM SEKTORE, odprezentoval JUDr. Tomáš Uríček. „V roku 2019 došlo k prijatiu novely zákona o energetickej efektívnosti, ktorá vo vzťahu k projektom garantovaných energetických služieb pre verejný sektor na Slovensku zaviedla povinnú aplikáciu podmienok vyplývajúcich z Usmernenia k štatistickému vykazovaniu garantovaných energetických služieb. Nie každý projekt, ktorého predmetom je modernizácia a zvýšenie energetickej efektívnosti verejnej infraštruktúry, však dosahuje ekonomický potenciál na to, aby všetky tieto podmienky spĺňal. V nasledovnom príspevku Vám prinášame praktický pohľad na alternatívne možnosti realizácie takýchto projektov s dôrazom na maximalizáciu benefitov, ktoré z nich pre verejný sektor plynú.

Přečtěte si také Energetická efektívnosť vo využívaní obnoviteľných zdrojov energie Přečíst článek

Základným atribútom projektu GES v zmysle Usmernenia je dosiahnutie výšky úspor pokrývajúcej všetky náklady projektu počas jeho životného cyklu. Z Usmernenia však vyplýva rada technických a právnych podmienok, ktoré majú zásadný vplyv na výšku nákladov potrebných na ich splnenie a zároveň limitujú druh úspor, ktoré je možné v rámci projektu GES oproti týmto nákladom vykazovať, a to výlučne na energetické úspory (vylučujúc iné, napr. prevádzkové, údržbové či mzdové úspory).
Jednou z alternatív, ktorá reflektuje legislatívne požiadavky aj ich obmedzenia a zároveň zabezpečuje zachovanie záujmov verejného sektora, je obstarávanie modernizácie energetickej infraštruktúry v rámci jedinej zákazky, ktorej výsledkom je však uzatvorenie dvoch zmlúv. Prvou je zmluva o energetickej efektívnosti pre verejný sektor podľa Zákona o energetickej efektívnosti a druhou je samostatná zmluva o dielo uzatvorená podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) koncipovanej na princípe tzv. Design & Build (t. j. navrhni a postav).
Zásadný rozdiel medzi týmito zmluvami nastáva až po momente vykonania opatrení, kedy v rámci zmluvy o energetickej efektívnosti dodávateľ poskytuje počas celej doby plnenia zmluvy (v zmysle Usmernenia minimálne 8 rokov) aj ďalšie služby spočívajúce najmä v udržiavaní prevádzkyschopnosti kompletnej modernizovanej infraštruktúry vrátane všetkých záruk a servisných a garančných prehliadok a služby energetického manažmentu a vyhodnocovania energetických úspor. Za vykonané opatrenia a tieto služby je cena rozložená do rovnomerných splátok hradených počas celého obdobia garancie, pričom ich výška je zároveň priamo závislá od dosiahnutia garantovaného objemu úspor.
Druhou alternatívou, ktorá umožňuje obstarávanie modernizácie a obnovy energetickej infraštruktúry pri projektoch, ktoré inak nemajú potenciál generovať dostatočné množství energetických úspor, aby splnili nákladovo-úsporovú bilanciu podľa Zákona o energetickej efektívnosti, je realizácia projektu na báze zmluvy, ktorá síce garantuje dosiahnutie úspory, avšak je primárne zameraná na sledovanie prevádzkových a nie energetických úspor.

Ing. Veronika Gombošová a doc. Ing. Michal Krajčík, PhD. v přenášce GES – PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA PRE BYTOVÝ DOM navázali na předchozí přednášku možných smluvních řešení GES. Slovenské legislativní podmínky jsou přísné ve vztahu k tzv. veřejnému dluhu, do kterého se finanční toky v rámci GES započítávají.
V tomto príspevku sa venujeme poukázaniu na možnosti vzniku odchýlky pri dvoch rôznych metódach výpočtu energetického auditu. Prvá časť príspevku popisuje právny rámec energetického auditu, v ktorom zákone je definovaný a aká vyhláška definuje obsah energetického auditu. Druhá časť príspevku je venovaná prípadovej štúdie energetického auditu ubytovacieho zariadenia. V závere sú porovnané dve metódy výpočtu energetického auditu, podľa technických noriem a na základe odborného odhadu energetického audítora.
Riešený objekt slúži ako ubytovňa, bola postavená v roku 1986 a v roku 2003 prebehla čiastočnou rekonštrukciou. Pozostáva z 13 nadzemných podlaží s kapacitou 380 ubytovaných.
Bez detailní analýzy energetických toků, ztrát energie v po sobě navazujících fázích její distribuce do budovy a v budově nelze navrhnout optimální řešení. Příklad analýzy viz tabulka.


Jedným z najdôležitejších počiatočných krokov nie len podrobná obhliadka objektu ale hlavne stanovenie správnej porovnávacej hladiny, od ktorej možno ďalej odvíjať návrh energeticky úsporných opatrení. Táto porovnávacia hladina nám zároveň pomáha pri vyčísľovaní očakávaných úspor a ich následnom porovnaní s dosiahnutými úsporami.“

Přenáška zástupkyně partnera konference, společnosti ENVIROS, s.r.o., člena skupiny ENVIROS GROUP v řadě konkrétních příkladů ukazovala praktický postup, jak přistupovat k cílenému řízení úspor. V rámci poradenství je například vypracován nejen energetický model, ale i model činností, podle kterého se postupuje při realizaci a následně i při ověřování skutečných úspor. K tomu se využívá pokročilý softwatre energetického managementu. Rozsah poskytované pomoci je však mnohem širší, zahrnuje i pomoc s financováním, vyřízením legislativních povinností aj.

Přečtěte si také Energetická efektívnosť v priemysle Přečíst článek

Pořadatelem konference je Slovenská společnost pro techniku prostředí SSTP. Další akce SSTP zaměřené na oblast TZB jsou postupně přidávány do přehledu akcí na TZB-info.English Synopsis

Slovak legislation affecting guaranteed energy services imposes restrictions on the crediting of certain cost items. There are applicable variants of contractual solutions. The basis is a thorough and well-documented energy audit of the facts, on which the calculations of energy savings and costs are based.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.