logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Odvodnění skladových areálů

Při projektování pozemních komunikací skladových areálů, rozsáhlých parkovišť a příjezdových cest k průmyslovým zónám musí být splněny platné normové požadavky, technické předpisy a technické kvalitativní podmínky podle resortních předpisů Ministerstva dopravy. Jednou z podmínek je vyřešení správného odvodnění komunikací.

V dnešní době není úkolem projektanta jen pouhý návrh na svod vody do nádrží. Důležitým bodem je vyřešení ekologického dopadu svedené znečištěné dešťové vody ze zpevněných ploch, po kterých jezdí nákladní i osobní doprava.

Odvodnění skladového areálu Svémyslice
Odvodnění skladového areálu Svémyslice
Odvodňovací žlaby u skladového areálu
Odvodňovací žlaby u skladového areálu
Odlučovače ropných látek
Odlučovače ropných látek

Pro odvodnění skladového areálu ve Svémyslicích nedaleko Prahy bylo využito řešení s odvodňovacími žlaby, revizní a usazovací šachtou, odlučovačem ropných látek a retenčními a vsakovacími galeriemi.

Dešťová voda z komunikací je zachycena odvodňovacími žlaby. Vzhledem k vysokému namáhání žlabů při pojezdu těžkých vozidel je důležitý materiál, ze kterého jsou vyrobeny.

Speciální vysokopevnostní polymerický beton se třídou zatížení F900 kN je odolný proti tlaku i ohybu. Při použití tohoto materiálu pro monolitický systém žlabu se spolehlivě přenáší dynamické zatěžování od rychle jedoucích nákladních aut a tím je zajištěna i stabilita stavebního prvku. Bezpečnost žlabu je zajištěna integrovaným krycím roštem (např. systém Meadrain DM).

U skladových hal navrhl Projekční tým Ronn svedení vody ze žlabů do revizních a usazovacích šachet a pak zapojení odlučovače ropných látek do systému odvodnění. Odlučovač využije působení gravitace pro oddělení látek těžších než voda (např. kal) a flotaci ropných látek pro zachycení částic, které jsou lehčí než voda. Odlučovače mají za úkol chránit vodní biocenózu před nepříznivými účinky ropných látek a umožnit přestup vzdušného kyslíku do vody.

Další možností, jak efektivně odstranit olejové, ropné látky a těžké kovy, je využití systému MEA Clean. Jedná se o odvodňovací žlab, který je vyplněn víceúrovňovým filtračním substrátem. Účinnost systému je větší než 99 % při životnosti 20 až 25 let. Do země se tak dostane voda, která nezatěžuje zeminu a podzemní prameny nežádoucími látkami.

Posledním krokem odvodňovacího systému jsou retenční a vsakovací galerie. Vsakování vody má význam nejen z ekologického hlediska, kdy se přirozeně doplňují zásoby podzemní vody, ale také bezpečnostní při povodňovém ohrožení. Navíc je to také prioritní navrhované řešení v technické normě vodního hospodářství TNV 75 9011.

Odvodnění skladových areálů
Odvodnění skladových areálů
Vsakovací galerie
Vsakovací galerie

Retenční a vsakovací galerie se navrhují podle velikosti odvodňované plochy a hodnoty koeficientu filtrace zeminy tzn. rychlosti vsakování. Do odvodňované plochy se započítává voda ze střech a ze zpevněných ploch (příjezdové cesty, terasy, chodníky). Návrh bloků také závisí na požadované únosnosti a výšce podzemní vody.

 

U skladového areálu ve Svémyslicích řešil Projekční tým RONN také požadavky projektantů na zátěž nákladních vozidel. Tým tedy navrhl řešení se vsakovacími bloky X-Box, které mají nosnost přes 600 kN/m2.

Nosnost bloku umožňuje instalaci i v nízkých i ve větších hloubkách. Vysoká pevnost je důležitá hlavně z dlouhodobého hlediska, kdy musí trvale odolávat neustálému působení tlaku od zeminy bez jakékoliv deformace.


MEA Water Management s.r.o.
logo MEA Water Management s.r.o.

Komplexní hospodaření s dešťovou vodou. Firma nabízí odvodňovací systémy pro venkovní plochy z polymerického betonu, nerezové systémy pro gastro provozy, nerezové koupelnové žlaby, podlahové a střešní vpustě, vsakovací systémy a nádrže na dešťovou vodu, ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.