logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Nová zelená úsporám light rozšířena o instalaci obnovitelných zdrojů energie

Nízkopříjmové domácnosti mohou žádat o podporu instalace solárních termických kolektorů a fotovoltaiky pro ohřev vody v programu Nová zelená úsporám light. Dotační program byl o tuto možnost rozšířen v květnu 2023. Podpořeny mohou být instalace realizované po 12. září 2022.

Reklama

V závazných pokynech pro žadatele tak vznikly již dvě oblasti podpory: Zateplení rodinných domů a instalace obnovitelných zdrojů energie.

Podmínky a výše podpory solárního ohřevu vody:

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci pouze jednoho z níže uvedených systémů pro akumulační ohřev vody. Systém může být využíván i pro přitápění (nepovinné). Instalace podporovaných zdrojů musí být provedena dodavatelem s oprávněními dle § 10d zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění. Tzn. dle typu opatření „Instalatér solárních termických soustav (23-099-M)“ nebo „Elektromontér fotovoltaických systémů (26-014-H)“. (Instalaci nelze provádět svépomocí.)

 • Solární termický ohřev vody: 90 000 Kč
 • Solární fotovoltaický ohřev vody: 90 000 Kč
Přečtěte si také Nová zelená úsporám Light Přečíst článek

Solární termický systém musí být sestaven pouze z kolektorů splňujících minimální hodnotu účinnosti ηsk dle vyhlášky č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie.

 • Minimální celková plocha apertury kolektorů 1,80 m2
 • Minimální měrný objem akumulačního zásobníku tepla vztažený k celkové ploše apertury 45 l/m2

Fotovoltaický systém musí být osazen solárním regulátorem ohřevu vody, popř. solárním měničem, používajícím technologii pro optimalizaci v závislosti na zátěži a oslunění – sledovaní maximálního bodu výkonu „MPPT“.

 • Minimální instalovaný výkon FV panelů 1,50 kWp
 • Minimální měrný objem akumulačního zásobníku teplé vody vztažený k instalovanému výkonu fotovoltaického systému 45 l/kWp

Požadované dokumenty

Žadatel je povinen v jednotlivých fázích administrativního procesu předkládat níže uvedené dokumenty a podklady požadované Fondem. Dokumenty se předkládají v prosté kopii prostřednictvím AIS SFŽP ČR (není-li stanoveno jinak).

Fond si vyhrazuje právo vyžádat si další podklady nezbytné pro posouzení žádosti, a to v období od podání žádosti do konce doby udržitelnosti podporovaného opatření včetně předložení originálů dokumentů i v případech, kdy byly přijaty jejich prosté kopie nebo doložení čestným prohlášením.

Dokumenty požadované při podání žádosti

DOKUMENTY PŘEDKLÁDANÉ VŠEMI ŽADATELI O PODPORU

 1. Fotodokumentace – stav před započetím realizace navrhovaných opatření 9.
 2. Dokument prokazující vlastnictví bankovního účtu žadatele – jedná se o jakýkoli dokument jednoznačně prokazující vlastnictví bankovního účtu uvedeného v žádosti. Účet, který žadatel v AIS SFŽP ČR označí jako dotační, bude účtem, na který Fond proplatí podporu.
 3. Dokument prokazující čerpání příspěvku na bydlení nebo důchodu.
 4. Zpráva o navrhovaných opatřeních (odborný posudek) – závazný vzor a pokyny pro vypracování jsou zveřejněny na webových stránkách programu. Zpráva musí být potvrzena členem místní akční skupiny České republiky (dále jen „MAS“), nebo pracovníkem energetického konzultačního a informačního střediska (dále jen „EKIS/M-EKIS“).

DOKUMENTY PŘEDKLÁDANÉ JEN ŽADATELI, KTEŘÍ NAPLNÍ DANÁ KRITÉRIA

 1. Oznámení o spolufinancování projektu – předkládá se pouze v případě, že je projekt spolufinancován z jiných veřejných zdrojů.
 2. Dokument prokazující oprávněnost žadatele v případech, kdy některý ze členů nesplňuje podmínky programu např. osobu pečující o člena žadatelovy domácnosti, či o osobu které byl přidělen statut uprchlíka, apod.

Dokumenty požadované k doložení realizace projektu

Dokumenty, kterými žadatel prokáže řádné dokončení realizace podporovaných opatření.

DOKUMENTY PŘEDKLÁDANÉ VŠEMI ŽADATELI O PODPORU

 1. Fotodokumentace stavby po provedení opatření.
 2. Zpráva o provedených opatřeních – závazný vzor a pokyny pro vypracování jsou zveřejněny na webových stránkách programu. Zpráva musí být potvrzena žadatelem a členem MAS, nebo pracovníkem EKIS/M-EKIS.

DOKUMENTY PŘEDKLÁDANÉ JEN ŽADATELI, KTEŘÍ NAPLNÍ DANÁ KRITÉRIA

 1. Zpráva o instalaci OZE – závazný vzor a pokyny pro vypracování jsou zveřejněny na webových stránkách programu. Zpráva musí být potvrzena dodavatelem solárního systému.
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.