logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Zkoušení a uvádění plynovodů do provozu – TPG 704 01 – 1. část

Pracovní postup zkoušek plynových zařízení se týká pouze plynovodů s max. provozním tlakem do 10 kPa. K provedení zkoušky pevnosti lze použít manometr Wöhler DC 430. Zkoušky jsou prováděny na dokončeném plynovodu podle čl. 6.1 normy TPG 704 01.

Technická norma TPG 704 01, která je v platnosti od roku 2008, vychází z technických pravidel ČSN EN 1775. V současné době TPG 704 01 je revidována z důvodu přizpůsobení předpisů evropským normám, vydání nové mutace lze očekávat v 2. polovině roku 2013. Změny se mimo jiné týkají i zkušebních metod pro nová plynová zařízení s provozním tlakem do 100 mbar, které jsou popsány v pracovním listě G 600. Vedle označení zkoušky pevnosti (dříve předběžné zkoušky) a zkoušky těsnosti (dříve hlavní zkoušky) jsou aktualizovány dokumentační povinnosti výsledků zkoušky, zadané časy přizpůsobení a časy zkoušky pro vyrovnání teplot v závislosti na objemu vedení.

Čtěte také druhou část
Pracovní postup kontroly provozu odběrného plynového zařízení (OPZ).

Účelem zkoušek je prokázat mechanickou pevnost a těsnost odběrného plynového zařízení (OPZ) před jeho uvedením do provozu a během provozu. Pracovní postup níže uvedených zkoušek na plynovém vedení se týká pouze plynovodů s nejvyšším provozním tlakem do 10 kPa. Všechny potřebné zkoušky plynového vedení dělíme, viz schéma 1.

 
Schéma 1 Wöhler Bohemia – zkoušky plynového vedení podle TPG 704 01
Schéma 1 Wöhler Bohemia – zkoušky plynového vedení podle TPG 704 01

Měřené veličiny

 • Objemový průtok
  l/h = litry za hodinu
  současně přípustné jednotky:
  1 l/s = 60 l/min = 3600 l/h nebo 1 l/h = 1 dm³/h
 • Tlak
  Pa = Pascal
  současně přípustné jednotky:
  1 bar = 100 000 Pa nebo 100 000 N/m²
  100 000 Pa = 1000 hPa resp. 1000 mbar

Zkouška pevnosti

Wöhler Bohemia – zkoušky plynového vedení podle TPG 704 01
Wöhler Bohemia – zkoušky plynového vedení podle TPG 704 01

V průběhu pevnostní zkoušky je prověřována pevnost spojení u nově provedené instalace. K tomu je třeba ještě nevyčištěné vedení naplnit vzduchem nebo inertním plynem a natlakovat na zkušební tlak minimálně 1 bar. Zkoušku pevnosti vždy provádíme před zkouškou těsnosti, pokud se obě zkoušky neprovádí současně.

Pracovní postup zkoušky pevnosti

K provedení zkoušky pevnosti lze použít manometr Wöhler DC 430. Zkouška je prováděna na dokončeném plynovodu podle 6.1.1.5 normy TPG 704 01. Ostatní prvky plynovodu, které nejsou na zkušební přetlak konstruovány (plynoměry, regulátory tlaku plynu, uzávěry, zabezpečovací zařízení, spotřebiče atd.), musí být před zkouškou odpojeny.

Plynové vedení je utěsněno vhodnými ucpávkami. Následně je připojena hadice na plusovou tlakovou koncovku přístroje na měření netěsností. Druhá hadice je připojena na ventilový blok. Vedení se přes ventilový blok a pomocí kompresoru nebo pumpy natlakuje na zkušební tlak minimálně 1 bar. Jakmile je dosaženo hodnoty zkušebního tlaku, nastartuje se 10minutová stabilizační fáze. Poté začne automaticky pevnostní zkouška a přístroj Wöhler DC 430 ukazuje na displeji aktuální tlak.

Plynovod se ponechá pod zkušebním tlakem po dobu nutnou ke zjištění, zda na plynovodu nebo jeho částech nevzniklo mechanické poškození, nejméně však 15 minut.

Výsledek zkoušky pevnosti je v pořádku, pokud v době jejího trvání nedošlo ke zjevnému mechanickému poškození plynovodu nebo jeho části a nedochází k úniku zkušebního média.

Pomocí termotiskárny Wöhler TD 600 lze vytisknout měřící protokol včetně znázornění zkušebního tlaku v průběhu měření a poklesu tlaku pod hodnotu 100 hPa.

Zkouška těsnosti

Bezprostředně po pevnostní zkoušce se provádí zkouška těsnosti nebo je zkouška pevnosti a těsnosti prováděna současně. Do této zkoušky mohou být zahrnuty všechny armatury včetně armatury k připojení měřicího přístroje. Zkouška těsnosti může být zahájena až po ustálení teploty zkušebního média. Doba pro vyrovnání teplot je nejméně 15 minut.

Zkušební tlak pro zkoušku těsnosti plynovodů s provozním přetlakem do 10 kPa se volí jako 1,5násobek provozního přetlaku, minimálně však 5 kPa.

Pracovní postup zkoušky těsnosti

Zkouška těsnosti na plynových vedeních se provádí bez spotřebičů při uzavřených armaturách. Plynové vedení se uzavře, přičemž se použijí vhodné uzavírací zátky. Zkušební hrdlo trubičky se připojí hadicí na plusovou vývodku přístroje Wöhler DC 430. Zkušební tlak se pomocí zabudované pumpy přístroje zvýší na zkušební přetlak minimálně 5 kPa, maximálně 15 kPa.

Potvrdíme začátek měření a probíhá stabilizační fáze v délce 15 minut, po uplynutí stabilizační fáze se přístroj automaticky přepíná do režimu měření.

Je zahájena zkouška těsnosti s dobou trvání podle objemu potrubí a provozního tlaku:

 • 15 minut u plynovodů o vnitřním objemu do objemu 50 l a nejvyšším provozním tlaku do 5 kPa včetně
 • 30 minut u plynovodů o vnitřním objemu nad 50 l a nejvyšším provozním tlaku do 5 kPa včetně
 • 30 minut u plynovodů o nejvyšším provozním tlaku nad 5 kPa

Nad 300 l vnitřního geometrického objemu se na každých započatých 100 l prodlužuje doba trvání zkoušky o 5  minut.

Objem potrubíNejvyšší provozní tlakMin. zkušební čas
< 50 l≤ 5 kPa15 min
≤ 50 l≤ 5 kPa30 min
Větší než 5 kPa30 min

Plynovod je považován za těsný, pokud v průběhu zkoušky nedojde k poklesu zkušebního tlaku nebo pokud lze zjištěný rozdíl mezi hodnotami zkušebního tlaku na počátku a na konci měření zcela prokazatelně přičíst změnám teploty zkušebního média nebo atmosférického tlaku a okolní teploty v průběhu zkoušky. Při pochybnostech je nutno zkoušku opakovat. V případě rozdílných teplot okolí na začátku a na konci zkoušky se tlak přepočítává podle TPG 704 01.

Výsledky měření lze opět vytisknout na termotiskárně Wöhler TD 600. Protokol o provedené zkoušce těsnosti obsahuje:

 • druh měření
 • požadované hodnoty
 • skutečně naměřené hodnoty
 • diagram s průběhem tlaku po celou dobu trvání zkoušky
 • datum a čas měření
 • zákaznická data
 • místo pro podpis toho, kdo zkoušku provedl

Zkouška provozuschopnosti

Zkouška provozuschopnosti nahrazuje zkoušky pevnosti a těsnosti. Zkouška se provádí provozním tlakem zemního plynu. Zkouška se provádí za účelem kontroly těsnosti zařízení, pokud délka nového, rekonstruovaného nebo prodlouženého plynového vedení nepřesáhne 3 m.


WÖHLER BOHEMIA, s. r. o.
logo WÖHLER BOHEMIA, s. r. o.

Analyzátory spalin, inspekční kamery, digitální manometry, soupravy k měření těsnosti plynového vedení a další přístroje a nářadí pro plynaře, topenáře, instalatéry, vzduchotechniky, kominíky atd.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.