logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Pracovní postup kontroly provozu odběrného plynového zařízení (OPZ) – 2. část

Tento článek navazuje na předchozí část Zkoušení a uvádění plynovodu do provozu. Pojednává o kontrole provozu odběrného plynového zařízení – zkoušce těsnosti a zkoušce RTP podle čl. 7 normy TPG 704 01. K provedení kontroly lze použít manometr Wöhler DC 430.

Provozní kontrola těsnosti

Provozní kontrola těsnosti, resp. měření netěsností slouží k bezpečnému a jednoduchému přezkoušení stávajícího plynovodu s provozním tlakem do 10 kPa. Tento zkušební postup je stanoven v TPG 704 01, viz čl. 7 jako jedna z metod pro ověření stavu plynovodu.

Čtěte také první část
Zkoušení a uvádění plynovodů do provozu – TPG 704 01.

Popis funkce měřicího přístroje

Wöhler Bohemia – zkoušky plynového vedení podle TPG 704 01
Wöhler Bohemia – zkoušky plynového vedení podle TPG 704 01
 

Měření netěsností pomocí přístroje Wöhler DC 430 odpovídá třídě V podle DVGW. To znamená, že u definovaného objemu je sledována schopnost udržet konstantní tlak. Sledování konstantního tlaku probíhá při provozním tlaku. Množství sledovaného objemu se dělí měřicím časem, čímž obdržíme příslušnou míru netěsnosti. Sledování objemového proudu zde probíhá v diskontinuálních krocích vyprázdněním malého tlakového zásobníku, který je opětovně naplňován pumpou. Objemový proud je elektrickým ventilem ve formě vstřiků uvolněn do prověřovaného plynového vedení. Pokud se na vstupu pumpy použije naplněný zkušební pryžový vak, lze ke zkoušce použít i plyn.

 
Wöhler Bohemia – zkoušky plynového vedení podle TPG 704 01
Wöhler Bohemia – zkoušky plynového vedení podle TPG 704 01

Pracovní postup provozní kontroly těsnosti

Nejdříve se naplní vak plynem z plynovodu. Dále se připojí vak k měřícímu přístroji a měřicí přístroj pomocí tlakové hadičky na rychlospojky plynové armatury. Plynovod je před zkouškou oddělen uzávěry od provozovaných částí na vstupu a od spotřebičů. Posléze se spustí „Provozní kontrola těsnosti“. Míra netěsnosti plynového vedení je automaticky změřena a současně zobrazena na displeji přístroje. Na konci měření je jeho výsledek rovněž zobrazen přímo na displeji. Kromě toho přístroj ukazuje, zda provozní zkouška těsnosti byla úspěšná.

Kritéria pro hodnocení stavu plynovodu

 • pod 1 l/hod je plynovod považován za těsný a provozuschopný
 • od 1 l/hod do 10 l/hod je těsnost plynovodu snížena, ale je provozuschopný, utěsnění musí být provedeno do 30 dnů po zkoušce
 • nad 10 l/hod je plynovod netěsný, utěsnění musí být provedeno do 30 dnů po zkoušce, pokud oprávněná organizace nebo revizní technik s osvědčením příslušného rozsahu nestanoví lhůtu kratší nebo nenavrhne odstavení OPZ z provozu
Provozní kontrola těsnostiNetěsnosti
provozuschopný< 1 l/hod
snížená≥ 1 < 10 l/hod
neprovozuschopný≥ 10 l/hod

Prostřednictvím v přístroji integrovaného programu pro správu zákaznických dat obdrží uživatel přehled o výsledcích měření. Tyto výsledky jsou přístrojem zobrazeny graficky a lze je přímo vytisknout na termotiskárně Wöhler TD 600.

 

Zkouška domovního regulátoru tlaku plynu

Wöhler Bohemia – zkoušky plynového vedení podle TPG 704 01
Wöhler Bohemia – zkoušky plynového vedení podle TPG 704 01

Zkouška slouží k přezkoušení funkčnosti domovního regulátoru tlaku plynu. Zde je zkoušen klidový, tekoucí a uzavírací tlak. RTP je zpravidla umístěn v plynovém vedení mezi tlakovým hlídačem a magnetickým ventilem. Plyn proudí do regulátoru, tím dostává hlavní membrána zespodu impuls. Na zátěžové pružině se nastavuje žádoucí výchozí tlak.

Klidový tlak se změří při vypnutém plynovém spotřebiči a měl by být konstantní. Pokud klesá nebo stoupá během měření, je regulátor defektní.

Tekoucí tlak je měřen při odběru. Měl by být nepatrně menší než klidový tlak. Pokud tekoucí tlak ostře klesá, je regulátor buď defektní, nebo je špatně nadimenzovaný.

Uzavírací tlak bezpečnostního uzavíracího ventilu se kontroluje tak, že se na straně nízkého tlaku bezpečnostního ventilu tlak zvyšuje do té doby, dokud se ventil inicializuje.

K natlakování dojde pomocí pumpy, která je zabudována v přístroji Wöhler DC 430. Tlak se nastavuje individuálně. Jakmile je uzavření ventilu zřetelně slyšitelné, ukončí se měření. Tímto způsobem zjištěný inicializační tlak je převzat.

Zjištěné hodnoty při zkoušce regulátoru se uloží do paměti a přenesou se do PC k dalšímu zpracování.

Digitální manometr Wöhler DC 430

Wöhler Bohemia – zkoušky plynového vedení podle TPG 704 01
Wöhler Bohemia – zkoušky plynového vedení podle TPG 704 01

Nový digitální manometr Wöhler DC 430 je z hlediska kvality velmi hodnotný měřicí přístroj pro revizní techniky plynových zařízení, kteří mohou díky manometru Wöhler DC 430 provádět zkoušky pevnosti, těsnosti a provozuschopnosti na plynových zařízeních dle dodatku normy TPG 704 01. Servisním technikům plynových spotřebičů přístroj usnadní práci při seřizování diferenčního tlaku na hořácích. Mezi další praktické funkce digitálního manometru patří:

 • stanovení objemu plynového potrubí
 • měření rychlosti proudění pomocí Pitotovy trubice
 • měření teploty (lze k přístroji připojit další dvě externí čidla)
 • měření vlhkosti
 • stanovení součinitele prostupu tepla U dle ČSN EN 12 831
 • kontrola funkce regulátoru tlaku plynu
 • seřízení tlaku plynu na trysce plynového kotle

Četná menu měření u digitálního manometru jsou přehledně strukturována a díky barevnému OLED-displeji jasně čitelná i za těch nejnepříznivějších podmínek. Mezi další nesporné výhody manometru Wöhler DC 430 patří:

 • funkce dataloggeru (sekvenční záznam hodnot tlaku, teploty, rychlosti proudění a vlhkosti)
 • IrDA a mini USB výstup na termotiskárnu nebo PC
 • integrovaná pumpa, lze jí natlakovat uzavřenou soustavu až do 300 hPa
 • české menu přístroje

WÖHLER BOHEMIA, s. r. o.
logo WÖHLER BOHEMIA, s. r. o.

Analyzátory spalin, inspekční kamery, digitální manometry, soupravy k měření těsnosti plynového vedení a další přístroje a nářadí pro plynaře, topenáře, instalatéry, vzduchotechniky, kominíky atd.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.