logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Kontroly kotlů: Nový doklad o povinné kontrole kotle na pevná paliva

Od 1. ledna 2020 je platný nový doklad o provedení povinné kontroly kotle na pevná paliva s výkonem do 300 kW, kterou provozovatelům nařizuje Zákon na ochranu ovzduší jednou za 36 měsíců. V článku jsou popsány změny.

Reklama

Povinné kontroly kotlů na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW zavedl zákon o ochraně ovzduší z roku 2012. První „vlna“ kontrol byla ukončena v roce 2016, podle platného znění zákona se má kontrola zdroje opakovat nejpozději do 36 měsíců. Výsledkem kontroly je „Doklad o kontrole“, jehož náležitosti jsou uvedeny ve vyhlášce č. 415/2012 Sb. Doklad vystaví odborně způsobilá osoba (OZO) a předá jej provozovateli zdroje, který je povinen jej na vyžádání předložit příslušnému úřadu s rozšířenou pravomocí.

Systém ISPOP

Od 1. ledna 2020 byl nově zaveden systém pro povinné nahlašování výsledků kontrol (ISPOP), do kterého musí OZO do 60 dnů od provedení kontroly nahlásit údaje o výsledku kontroly v rozsahu, který stanoví zmíněná vyhláška. Prostřednictvím systému ISPOP může provozovatel zdroje také vyhledávat nejbližší OZO v jeho okolí, či komunikovat s výrobcem. Na základě této komunikace pak může doložit, proč povinnou kontrolu jeho kotle provedl technik, který má oprávnění ke kontrole udělené jiným výrobcem, než je výrobce kontrolovaného kotle.

Především díky zavedení systému ISPOP byl nepatrně upraven tištěný Doklad o kontrole kotle, který je nově platný také od 1. ledna 2020. Podívejme se, v čem se liší od Dokladu platného do konce roku 2019. Na přiložených obrázcích jsou žlutě zvýrazněny nové údaje, které doplnily Doklad o kontrole, používaný do konce roku 2019.

Konkrétní změny

Číslo oprávnění… nově musí mít Oprávnění ke kontrolám, které uděluje výrobce kotle OZO, identifikační číslo oprávnění. To výrobce nahlašuje do systému ISPOP a OZO je musí uvést také do Dokladu o kontrole.

ID komunikace… vyplňuje se v případě, že je provedena kontrola spalovacího stacionárního zdroje jiného výrobce, než který udělil oprávnění, a to v situaci nemožnosti provedení kontroly za cenu nižší, než je referenční finanční limit. ID komunikace musí doložit provozovatel zdroje na základě elektronické komunikace s výrobcem.

Datum instalace… nový údaj, pokud není přesné datum instalace známo, uvede se 1.leden roku instalace, pokud nebude znám ani rok instalace, bude použit 1.leden roku začátku provozu (nabytí) zdroje současným provozovatelem (dědictví, koupě, apod.).

Palivo nejčastěji spalované provozovatelem… doposud se uvádělo pouze palivo předepsané výrobcem kotle, ale nebylo uvedeno palivo, které provozovatel kotle v reálném provozu používá. Údaj je důležitý zejména u kotlů, u „vícepalivových“ kotlů. Tedy kotlů, u kterých provozovatel určil více povolených paliv.

Kontrola/čištění spalinové cesty… ve starém Dokladu byla uvedena společná kolonka pro uvedení data poslední kontroly a čištění spalinové cesty. Nově jsou tyto údaje odděleny (každý má svoji kolonku). Je to z toho důvodu, že kontrola a čištění spalinové cesty (komína) jsou dvě odlišné činnosti. U celoročního provozu spalovacího zdroje na pevná paliva do 50 kW si může jeho provozovatel čištění komína provádět minimálně 3x ročně sám. Ovšem 1x za rok musí přijít ke komínu také kominík, který provede jeho řádnou kontrolu.

Požadavky podle přílohy č.11 zákona 201/2012 Sb. NEJSOU RELEVANTNÍ… na závěr se v Dokladu uvádí, zda kontrolovaný spalovací zdroj bude moci být provozován i po 1. září roku 2022. Tedy, zda SPLŇUJE / NESPLŇUJE požadavky stanovené v příloze č. 11 zákona č. 201/2012 Sb. účinné od 1. 9. 2022. Tyto požadavky se ovšem týkají pouze teplovodních kotlů, nikoliv lokálních topidel (krby, kamna, sporáky) s teplovodním výměníkem. V případě, že bylo předmětem kontroly lokální topidlo s výměníkem (jeho definice je uvedena na konci Dokladu), uvede OZO, že se tohoto zdroje podmínky pro případné omezení provozu od září 2022 netýkají (Nejsou relevantní).

V případě zdrojů, jež jsou konstrukčně tvořeny kombinací výše uvedených typů, je k jejich kontrole nutné oprávnění pro oba základní typy kotlů… v případě, že je kontrolován například kombinovaný kotel zplyňovací/peletový, musí mít OZO Oprávnění pro kontrolu jak zplyňovacích, tak i peletových kotlů.

Starý doklad lze doplnit o nové údaje

Na závěr je nutné dodat, že nevyplněné Doklady o kontrole není nutné vyhazovat, ale lze je použít i pro kontroly od 1. ledna 2020. Musí se do nich pouze doplnit údaje, které jsou nově vyžadovány (třeba do poznámek na závěr). Ve vyhlášce uvedený Doklad o kontrole není totiž vzorem, který je nutné dodržet i po formální stránce. Jedná se o náležitosti Dokladu o kontrole. To znamená, že Doklad musí obsahovat všechny údaje, uvedené ve vyhlášce, ovšem nemusí být striktně dodrženo jejich pořadí.

Doplňující informace ke kontrolám kotlů lze získat i z rozhovoru mezi autorem článku a mgr. Pavlem Gadasem za MŽP.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.