logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Revize výrobkové normy ČSN 74 6350 Ocelové světlíky


Foto: OKF s.r.o.

Česká komora lehkých obvodových plášťů (ČKLOP) se ujala zpracování revize výrobkové normy ČSN 74 6350 Ocelové světlíky z roku 1985, k níž byla poté vydána celá řada změn. Kromě jiných i změny norem o denním osvětlení či evropské normy platné pro okna a dveře. Na podrobnosti jsme se zeptali jednoho ze spoluautorů technických norem na zabudování oken a lehkých obvodových plášťů do stavby Romana Šnajdra.

Reklama

Úvod

ČK LOP se ujala zpracování revize výrobkové normy ČSN 74 6350 „Ocelové světlíky“ z roku 1985, ke které byla vydána v roce 1994 změna Z1, reagující na změny norem o denním osvětlení a v roce 2001 změna Z2, která uvedla zkušební a klasifikační evropské normy platné pro okna a dveře, tedy výplně stavebních otvorů montované ve svislé poloze a v této poloze také zkoušené. Je zřejmé, že aplikace těchto norem byla zavedena jako nouzové řešení, protože zkoušení světlíků nebylo ve svislé poloze možné, neodpovídalo pozici zabudování a pro zkoušení v poloze zabudování nebyly dostupné zkušební komory.

Norma se vztahovala pouze na ocelové světlíky primárně určené pro zabudování do střech skladových a továrních objektů, zasklívané drátosklem.

Původní norma již neodpovídala současným požadavkům na používané světlíky, nebylo možné ji plně aplikovat na světlíky z hliníkových systémových profilů, a především nebylo reálné aplikovat dodatečně zavedené zkušební a klasifikační normy.

Proto ČKLOP předložila návrh na vydání revize normy a byla pověřena jejím zpracováním.


Rozšíření předmětu normy

Nová norma rozšiřuje předmět na všechny kovové světlíky, tedy především na nejčastěji používané z hliníkových systémových profilů, jejich příslušné požadavky a ověřování vlastností. Tato norma je aplikovatelná i na nekovové světlíky z profil PVC-U nebo z dřevěných profilů. Rozšířilo se i spektrum tvarů o jehlanovité nebo kopulové světlíky.

Norma je, stejně jako původní, normou výrobkovou, tedy vztahuje se na stavební výrobek vyrobený nebo předvyrobený v továrně a osazený nebo sestavený ve střešním otvoru. Jde tedy o obdobu okna, případně lehkého obvodového pláště. Ostatně současné světlíky s tepelně izolačními vlastnostmi určené pro montáž do střech nad vytápěnými pobytovými nebo komerčními prostory se vyrábí ze stejných systémů jako lehké obvodové pláště.

Mluvíme-li o výrobku, uvažuje se samonosná výplň střešního otvoru, která všechna zatížení, působící na světlík přenáší do střešní konstrukce. Předpokládá se, že světlík je vyroben z tenkých (lehkých) profilů, které jsou dimenzovány na velikost otvoru ve střeše, ale nejsou podepřeny žádnou primární ocelovou nebo dřevěnou konstrukcí. Rozměry světlíku jsou tedy omezeny.

Prosklené konstrukce, které sestávají ze zasklívacích profilů a primárních nosných trámů, které jsou součástí statiky objektu jsou považovány za prosklené střechy a bude se na ně vztahovat připravovaná pátá část normy ČSN 73 1901 „Navrhování střech“.

Stanovení funkčních požadavků

V normě jsme nově stanovili smysluplné funkční vlastnosti, u kterých jsme se inspirovali normou ČSN EN 14963 na pásové plastové střešní světlíky.

Funkční požadavky jsou:

 • Odolnost proti zatížení větrem.
 • Odolnost proti zatížení sněhem.
 • Vodotěsnost.
 • Průvzdušnost.
 • Reakce na oheň.
 • Odolnost proti vnějšímu požáru.
 • Požární odolnost.
 • Odolnost proti nárazu měkkým těžkým předmětem.
 • Odolnost proti nárazu tvrdým předmětem.
 • Vážená vzduchová neprůzvučnost.
 • Součinitel prostupu tepla.
 • Radiační vlastnosti skla.
 • Ochrana proti blesku.
 • Trvanlivost.

Většina vlastností se ověřuje podle zavedených evropských nebo národních norem. Přímo v normě je popsán zkušební postup pro zkoušení vodotěsnosti, který je obdobný se zkouškou vodotěsnosti pásových plastových světlíků.

Další přímo popsanou zkouškou je zkouška nárazem měkkým těžkým předmětem, při níž se používá zkušební těleso popsané v příloze B normy ČSN 74 3305:2017, tedy kožený vak o hmotnosti 50 kg. Podle sklonu skleněné výplně se náraz provádí svislým pádem nebo pádem kyvadlovým.

Poslední přímo popsanou zkouškou je zkouška nárazem tvrdým tělesem, která simuluje krupobití. Používá se ocelová koule o hmotnosti 250 g.

Je povoleno, aby byly světlíky zkoušeny pouze na ověření vlastností, které jsou vyžadovány pro dané použití. Takže pro světlíky nad otevřeným venkovním prostorem není nutné ověřovat a deklarovat například průvzdušnost, součinitel prostupu tepla nebo odolnost proti vnějšímu požáru. Naopak vlastnosti zajišťující stabilitu výrobku se musí ověřovat vždy. Platí to především pro odolnost na zatížení větrem a sněhem.

Podle míry rizika a případných následků se může u výrobku ověřovat vodotěsnost a odolnost na náraz tvrdým tělesem.

Zasklení

Samostatná kapitola se zabývá popisem vhodných typů skel a doporučené skladby izolačních skel. V této oblasti nejsou převratné nové požadavky, ale vycházelo se ze Směrnice číslo 3 ČKLOP o bezpečném prosklení. Drátosklo, které bylo v původní normě uvažováno jako základní zasklívací prvek je také povoleno, ovšem pouze nad prostory s nízkým provozem, například ve skladovacích nebo průmyslových halách.

Zásady montáže

Závěrečná příloha A stanoví zásady montáže světlíků. Především je stanoveno, že napojení světlíku na střešní konstrukci nad vytápěným prostorem musí být provedeno podle zásad ČSN 74 7250. Způsob zabudování musí respektovat zásady vyplývající z normy na navrhování střech ČSN 73 1901-1 a příslušné části podle typu krytiny.


Zdroj: ČKLOP: Článek byl původně publikován v Ročence ČKLOP 2023. Foto: OKF s.r.o.
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.