logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Schöck Isokorb® CXT – nejúčinnější termické přerušení díky sklolaminátu

Požadavky na kvalitu zateplení budov se opět výrazně zvyšují. To znamená, že problematika tepelných mostů bude hrát v energetické bilanci budovy stále větší roli. Řešení existuje již nyní – Schöck Isokorb® CXT.

Výhody

 • Maximálně účinné termické přerušení
  Zlepšení tepelně-izolačních vlastností až o 30% díky užití nekovové výztuže
 • Technické schválení
  Jistota při projektování díky certifikaci ústavem DIBt
 • Zaručená požární bezpečnost
  Kromě standardní varianty s R0 je k dispozici Isokorb® v provedení s třídou požární odolnosti REI 120 splňující nejpřísnější požadavky na požární bezpečnost
 • Zlepšení ekologické bilance
  Certifikace institutem „Pasivní dům“ (jako komponent pro úsporu energie) a Environmentální prohlášení o výrobku EPD
 • Snadná manipulace a bezpečnost při práci
  Jednoduchá montáž a logistika díky menší hmotnosti a kompaktnějšímu tvaru prvků
 • Standardizované produkty
  Typové prvky jsou k dispozici ve výškách 160 mm až 250 mm; další výšky a atypická řešení na vyžádání
 • Podrobné projektové podklady
  Technické informace, knihovna detailů, kalkulátor tepelných vazeb a různé informační portály

Termické přerušení prvkem Schöck Isokorb® CXT

Schöck Isokorb® termicky odděluje venkovní betonové konstrukce od vytápěného vnitřního prostoru. Jednotlivé komponenty prvku Schöck Isokorb® slouží k termickému přerušení a současnému přenosu vnitřních sil: Izolant zabezpečuje termické přerušení. Pro přenos vnitřních sil je prvek vybaven tlakovými ložisky, smykovými pruty a taženými pruty.

Materiál a geometrie každého komponentu má rozhodující vliv na energetické ztráty způsobené tepelnými mosty. V důsledku odlišných tepelných vodivostí jednotlivých komponentů má každý z nich (v závislosti na poměru své průřezové plochy k celkové průřezové ploše) různě velký vliv na celkovou tepelnou vodivost prvku.

Každý komponent je dokonale přizpůsoben účelu termicky přerušit konstrukci: Tlaková ložiska jsou vyrobena ze speciálně vyvinutého jemnozrnného vysokopevnostního betonu vyztuženého mikroskopickými nerezovými vlákny. Pro smykové pruty je v oblasti průchodu izolantem použito nerezové oceli s velmi nízkou tepelnou vodivostí.

Technologickou inovací je u prvku Schöck Isokorb® CXT užití moderního materiálu Combar® pro tažené pruty.

Tažené pruty prvku Schöck Isokorb® CXT

Tažené pruty prvku Schöck Isokorb® CXT typ KL jsou vyrobeny z materiálu Combar®. Combar® je sklolaminátová hmota, která se vyznačuje velmi nízkým součinitelem tepelné vodivosti λ = 0,9 W/(m∙K). Ve srovnání s nerezovou ocelí s přibližnou hodnotou λ = 15 W/(m∙K) to znamená snížení tepelné vodivosti tažených prutů o více než 94 %.

Díky tomuto zlepšení materiálových vlastností tažených prutů dochází k velmi výrazné redukci podílu tepelných ztrát přes tažené pruty na celkových tepelných ztrátách přes prvek Schöck Isokorb® (viz obrázek).

Podíl tažených prutů a ostatních komponentů na hodnotě λeq u prvku Schöck Isokorb® XT typ KL-M4-V2 a CXT typ KL-M3-V2
Podíl tažených prutů a ostatních komponentů na hodnotě λeq u prvku Schöck Isokorb® XT typ KL-M4-V2 a CXT typ KL-M3-V2

Podíl tažených prutů na ekvivalentní tepelné vodivosti celého prvku Schöck Isokorb® (v našem příkladě prvku Schöck Isokorb® CXT typ KL-M3-V2 ve srovnání s prvkem Schöck Isokorb® XT typ KL-M4-V2) se nahrazením tažených prutů z oceli za Combar® snižuje z 38 % na 5 %.

Toto snížení má dopad také na celkovou tepelnou vodivost prvku Isokorb® CXT typ KL. Jelikož tepelná vodivost prvku Schöck Isokorb® závisí na geometrii a materiálu jeho jednotlivých komponentů, lze pozorovat výrazné snížení tepelné vodivosti prvku jako celku.

Schöck Isokorb® CXT tak zaručuje vysoce účinné termické přerušení a díky svým výborným tepelně izolačním vlastnostem představuje optimální řešení pro budovy s náročnými tepelně-technickými požadavky, až po standard pasivního domu.

Kromě toho se při výrobě materiálu Combar® spotřebuje mnohem méně energie než při výrobě nerezové oceli. Díky tomuto zlepšení ekologické bilance (snížení emisí CO2 o 27 %) přispívá prvek Schöck Isokorb® CXT k trvalému zmírňování klimatických změn.

Posuzování tepelných mostů podrobným výpočtem

Díky svým vynikajícím tepelně izolačním vlastnostem je prvek Schöck Isokorb® CXT ideálním řešením pro budovy s přísnými požadavky na šetření energiemi. Zejména při posuzování tepelných mostů podrobným výpočtem hraje tepelně izolační schopnost prvku Schöck Isokorb® CXT velkou roli. Veličinou pro vyjádření jeho tepelně izolační schopnosti je ekvivalentní součinitel tepelné vodivosti λeq.

Ekvivalentní součinitel tepelné vodivosti λeq je celková hodnota součinitele tepelné vodivosti prvku Schöck Isokorb®, která zohledňuje plošné podíly jeho různých komponentů. Při stejné tloušťce izolantu vyjadřuje míru tepelně-izolačního účinku napojení konstrukcí. Čím nižší je λeq, tím účinnější je tepelně-izolační schopnost napojení balkónu. Jelikož ekvivalentní součinitel tepelné vodivosti zohledňuje podíly použitých materiálů, je hodnota λeq závislá na únosnosti prvku Schöck Isokorb®. Hodnotu λeq lze použít k porovnání různých produktů nebo k podrobnému výpočtu tepelných mostů.

Při modelování napojení balkónu v běžném programu pro posouzení tepelných mostů lze prvek Schöck Isokorb®, který se skládá z různých materiálů, pomocí λeq zjednodušeně znázornit jako homogenní náhradní prvek tvaru kvádru shodných rozměrů, viz obrázek níže. Tomuto náhradnímu prvku se pro výpočet přiřadí „ekvivalentní součinitel tepelné vodivosti“ λeq.

Řez zobrazující detailní model prvku Schöck Isokorb®
Řez zobrazující detailní model prvku Schöck Isokorb®
Řez zobrazující zjednodušený náhradní prvek
Řez zobrazující zjednodušený náhradní prvek


Schöck-Wittek s.r.o.
logo Schöck-Wittek s.r.o.

Ať již se jedná o novostavby nebo o sanace: Společnost Schöck nabízí progresivní stavební řešení a systémy, které splňují nejrůznější požadavky z hlediska stavebně-fyzikálního, statického i konstrukčního.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.