logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Redakční návštěva: Měření průvzdušnosti pasivní dřevostavby domu pro seniory

U Týnce nad Labem se dokončuje nový soukromý Komunitní dům v pasivním standardu pro bydlení seniorů. Zařízení bude po dokončení všech etap součástí komplexu budov se zázemím pro několik desítek seniorů s různou úrovní péče. Pasivní dřevostavbu jsme navštívili v době měření průvzdušnosti obálky budovy Blower-Door testem.

Seniorpark Podhrádí

Záměrem investora je postupné vytvoření ucelené lokality – souboru budov, permakulturní zahrady a parku – pro pohodlný a důstojný život s odpovídající péčí nejen pro seniory.

Objekt, který jsme dnes navštívili, bude sloužit komunitnímu bydlení se zaměřením na věkově neomezenou skupinu osob se sníženou mobilitou a soběstačností. Budou zde mimo jiné poskytovány terénní zdravotní a sociální služby, podle stavu klienta,“ říká o svém splněném snu investorka Dana Motlová.

Fotogalerie

Každý byt je vybaven sociálním zařízením, kuchyňskou linkou a obytným prostorem, součástí domu je společenská místnost. Rozvoj areálu Seniorparku Podhrádí bude pokračovat stavbou bytového domu na jeho okraji směrem k městu. Následovat bude přízemní objekt se 4 bytovými jednotkami, který rozšíří kapacity komunitního bydlení. Ve spodní, klidnější části pozemku, postupně vyroste 5 dalších objektů domova pro seniory, tentokrát pro klienty vyžadující trvalou péči. Všechny objekty jsou plánovány jako dřevostavby v energeticky pasivním standardu.

Řešené území se nachází na okraji obce a bezprostředně navazuje na oblast slepého ramene řeky Labe a plánovaného lesoparku. Celková koncepce lokality, souboru budov a zahrady je vedena snahou o jednoduché, funkční a kultivované řešení respektující krajinný ráz a historický kontext místa. Velký důraz je kladen na komfort a kvalitu vnitřního prostředí, trvalou udržitelnost, nízkou energetickou náročnost, ohleduplnost k životnímu prostředí, sociálně-ekonomické aspekty a osvětu. Lokalita bude řešena komplexně i z hlediska energetiky s důrazem na využití obnovitelných zdrojů energie.

Pasivní standard a přírodní materiály

Těžký dřevěný skelet systému Atrea z trámů KVH 140/140, tvořící hlavní nosnou konstrukci, je optimalizovaný pro výstavbu energeticky úsporných budov. Obvodový plášť je difuzně otevřený. Dřevěný skelet je z obou stran doplněný pomocným dřevěným roštem, který tvoří podklad pro vnitřní a vnější vrstvy obvodového pláště. Na vnitřní straně je použita parobrzda z OSB desky 3 15N-4PD lepené ve spárách s přepáskováním, následuje instalační předstěna pro rozvody vymezená svislými profily. Vnitřní povrch tvoří sádrovláknitá deska fermacell opatřená povrchovou úpravou. Z vnější strany je rošt opláštěn dřevovláknitou deskou. Finální povrch je tvořen difuzně otevřenou omítkou v kombinaci s větranou fasádou s dřevěným obkladem z modřínu. Hlavní tepelná izolace je foukané dřevovlákno v tl. 320 mm.

Investor se až po zahájení stavby rozhodl využít dotačního programu Nová zelená úsporám. Objekt je tedy v současné době optimalizován tak, aby splnil parametry a podmínky dotačního programu, tzn. má měrnou potřebu tepla na vytápění do 15 kWh/m2a a primární neobnovitelnou energii do 90 kWh/m2a,“ říká Ing. Petr Dusil ze společnosti Domy Atrea. „Jedná se o první z větších objektů, který se v tomto stavebním systému realizoval. Doposud se v něm dělaly spíše rodinné domy. Užitná plocha je něco přes 400 m2, dalších cca 200 m2 připadá na zázemí a komunikace. Bude tu 10 bytů s dispozicí 1+kk a 4 byty s dispozicí 2+kk, tedy bydlení pro 15 až 20 seniorů,“ popisuje Petr Dusil.

Měření průvzdušnosti

Dřevo & stavby PROFIspeciál 2018

Tento článek vyšel také v časopise
Dřevo & stavby – PROFIspeciál 2018

Časopis si můžete objednat zde

Redakce portálu TZB-info navštívila Komunitní dům Seniorparku Podhrádí ve fázi dokončené nosné konstrukce, vzduchotěsnicí vrstvy obálky budovy – parobrzdy z OSB desek –, dále vnější dřevovláknité desky s difuzně otevřenou omítkou a dokončené střechy.

Měření průvzdušnosti obálky budovy proběhlo metodou 2 dle ČSN EN ISO 9972 (73 0577):2017 [1]. Účelem měření bylo prokázat stavební kvalitu obálky budovy (o metodách měření podle platné normy viz samostatný sloupek). Metoda 2 odpovídá stavu, kdy je každý záměrně vytvořený otvor v obálce budovy uzavřen nebo utěsněn. Používá se ke stanovení průvzdušnosti obálky budovy s vyloučením příspěvků otvorů např. pro nucené nebo přirozené větrání, a může tak dokladovat kvalitu provedení stavebních prací.

Měřit by se mělo v nedokončeném stavu budovy s přístupem k hlavní vzduchotěsnicí vrstvě a detailům navazujících konstrukcí a prostupů. U dřevostaveb obecně je to nezakrytá parozábrana nebo vzduchotěsnicí vrstva – parobrzda, kde jsou pro bezvadnou funkci důležitá jednotlivá napojení fólií nebo zajištění spár mezi konstrukčními deskami. Zkouškou se prověřují také připojovací spáry otvorových výplní – oken, dveří, poklopů, světlovodů apod. Detekce defektů se provádí za konstantního podtlaku a přetlaku cca 50 Pa.

Měření průvzdušnosti obálky budovy prováděl Mgr. Stanislav Paleček. Test proběhl ve fázi dokončené, ale přístupné vzduchotěsnicí vrstvy, před instalací techniky a zařizovacích předmětů. „Průvzdušnost, která byla stanovena jak podtlakem, tak přetlakem vyšla pod hodnotou n50 = 0,6 h-1. Výsledek podtlaku byl 0,33 h-1 a výsledek přetlaku 0,34 h-1. To znamená, že průměr těchto hodnot je významně pod požadovanou hodnotou násobku výměny vzduchu při přetlaku nebo podtlaku 50 Pa,“ uvádí k měření Stanislav Paleček.

Pro domy Atrea v běžném rozměru rodinného domu jsou to typické průměrné hodnoty, často se dosahuje i nižších hodnot. Nicméně v takto velkém provedení a nevýhodném tvarovém uspořádání, kde je poměr obálky, o kterou nám jde, oproti měřenému objemu v nevýhodě, jde o velmi dobrý výsledek. Vzhledem k tomu, že jde o velkou budovu, má výhodu v tom, že se zde opakují konstrukční prvky a detaily, které jsou již praxí odladěné. Také při identifikaci netěsností, které se tu také objevily, jsme šli po známých detailech, ověřili jsme je při přetlaku i podtlaku a dospěli jsme ke stejným výsledkům, jako u běžných rodinných domů. V tomto ohledu tedy velikost budovy nehrála roli,“ vysvětluje Stanislav Paleček.

Po měření průvzdušnosti obálky budovy metodou 2 následuje montáž technického zařízení vč. vytápění a vzduchotechniky. Investoři by chtěli na svou budovu získat dotaci z programu Nová zelená úsporám. „Vzhledem k tomu, že požadavek na průvzdušnost pro pasivní domy v dotačním programu je 0,6 h-1 a nižší, tak jsme téměř na polovičce požadované hodnoty. Je zde významná rezerva pro dokončovací práce. Je nutno připomenout, že zde ještě nejsou provedeny otvory pro vzduchotechniku, což pravděpodobně nebude problém. V konstrukci je ale již připraven průchod pro komínové těleso a při instalaci vytápěcího systému a komínového tělesa se dá předpokládat, že k mírnému zhoršení průvzdušnosti může dojít, ale pouze řádově v setinách,“ uzavírá Stanislav Paleček.

Metody měření průvzdušnosti

Metody měření průvzdušnosti obálky budovy stanovuje ČSN EN ISO 9972 [1] vydaná v prosinci 2017. Norma je českou verzí evropské normy EN ISO 9972:2015, nahrazuje se jí ČSN EN ISO 9972 (73 0577) z března 2016. Norma také ruší a nahrazuje ČSN EN 13829 (73 0577) ze září 2001.

Norma popisuje postup stanovení průvzdušnosti obálky budovy v případech, kdy se měřená budova chová jako jedna tlaková zóna a kdy výkon ventilátoru měřicího zařízení postačuje na vyvolání tlakového rozdílu v potřebném rozsahu. Popsány jsou tři metody měření průvzdušnosti podle účelu.

Metoda 1 je zkouškou průvzdušnosti v provozním stavu budovy. Při měření metodou 1 se uzavírají otvory pro přirozené větrání, otvory zařízení pro mechanické větrání nebo klimatizaci s přerušovaným provozem, okna, dveře, poklopy v obálce budovy, a otvory, které nejsou určeny k větrání (poštovní schránky vsazené do dveří, spalovací spotřebiče atd.). Otvory zařízení pro mechanické větrání nebo klimatizaci určené pro budovu jako celek se utěsňují.

Metoda 2 je zkouškou těsnosti stavebního systému včetně výplní otvorů. Při měření metodou 2 se v obálce budovy utěsňují veškeré otvory, kromě oken, dveří a poklopů, které se pouze uzavírají.

Metoda 3 je zkouška určená pro zvláštní účely, nejčastěji podle zvláštního předpisu. Při měření metodou 3 se otvory utěsňují, zavírají nebo nechávají otevřené podle účelu zkoušky nebo zvláštního předpisu. Tato metoda je v současné době užívána v dotačním programu Nová zelená úsporám.

Technické zařízení

Větrání objektu budou zajišťovat větrací jednotky s rekuperací tepla ATREA DUPLEX ECV5. Jedná se o částečně decentrální řešení, kde jedna jednotka bude větrat dva až tři byty. O optimální intenzitu větrání se bude automaticky starat čidlo CO2 s jednoduchým a komfortním ovládáním pro uživatele. Vytápění objektu bude primárně zajišťovat stropní teplovodní systém. Ve společenské místnosti budou jako doplněk instalována krbová kamna na dřevo.

Zdrojem tepla pro vytápění a přípravu TV budou dvě tepelná čerpadla vzduch – voda ATREA TCV 8 ECO zapojené v kaskádě. Jako bivalentní zdroj je navržen elektrokotel s výkonem 18 kW. K akumulaci energie budou sloužit dva zásobníky tepla ATREA IZT o objemu 750 litrů. Příprava teplé vody bude zajištěna decentrálně v jednom ze zásobníků tepla. Zásobníky jsou vybaveny záložní elektropatronou o výkonu 9 kW.

Správce objektu bude využívat centrální řídicí systém, který umožní sledovat a ovládat technické systémy v celé budově vzdáleně přes webové rozhraní.

Na střeše objektu bude umístěna fotovoltaická elektrárna o výkonu 10 kWp, která bude do značné míry pokrývat potřebu energie pro vytápění, přípravu TV, osvětlení a spotřebiče. Částečně tak zajišťuje energetickou soběstačnost. Do budoucna se počítá s možností instalace nabíjecí stanice pro elektromobil a s „energetickým“ napojením na další budovy v lokalitě, které jsou plánovány v dalších etapách výstavby.

Část střech je navržena jako vegetační. Srážková voda bude jímána v retenční nádrži pro využití na zálivku zahrady, případně splachování toalet.

Oceněný projekt „Seniorpark Podhrádí – etapa Komunitní dům pro seniory“

Za projekt „Senior park Týnec nad Labem – etapa Komunitní dům pro seniory“ obdržela společnost ATREA s.r.o. cenu Ministerstva pro místní rozvoj. Projekt si klade za cíl postupné vytvoření ucelené lokality pro pohodlný a důstojný život s odpovídajícími službami a péčí. Celková koncepce lokality, souboru budov a zahrady je vedena snahou o jednoduché, funkční a kultivované řešení respektující krajinný ráz, historický kontext místa a návaznost na bezprostřední okolí.

Velký důraz je kladen na komfort a kvalitu vnitřního prostředí, trvalou udržitelnost, nízkou energetickou náročnost, ohleduplnost k životnímu prostředí a optimální ekonomické řešení.

Autoři stavby a hlavní parametry

Architekt: Ing. arch. Ondřej Novosad, ARCHIDEE, architektonické studio, Ing. Tomáš Krupa/ Symbiosa – ateliér architektů
Projektant: Ing. David Chudoba, Ing. Stanislav Kolář, Ing. Hana Šulková, Symbiosa – ateliér architektů
Požárně bezpečnostní řešení: Ing. Filip Kňákal
Energetická náročnost budov: EnergySim s.r.o.
Technický dozor stavebníka: Ing. Petr Marx
Realizační firma: Hynek Motl v licenci Domy Atrea
Třída energetické náročnosti: A
Stavební systém: Domy Atrea

[1] ČSN EN ISO 9972 – Tepelné chování budov – Stanovení průvzdušnosti budov – Tlaková metoda
Thermal performance of buildings - Determination of air permeability of buildings - Fan pressurization method
Třídicí znak: 730577, Vydána: 12.2017

Komunitní dům v den měření průvzdušnosti
Komunitní dům v den měření průvzdušnosti
Komunitní dům v den měření průvzdušnosti
Komunitní dům v den měření průvzdušnosti
Zařízení blower-door test pro měření průvzdušnosti
Zařízení blower-door test pro měření průvzdušnosti
Měření prováděl Mgr. Stanislav Paleček
Měření prováděl Mgr. Stanislav Paleček

Drobná netěsnost odhalená mizejícím kouřem z testovacího zařízení při přetlaku
Drobná netěsnost odhalená mizejícím kouřem z testovacího zařízení při přetlaku
Nosná kontrukce Komunitního domu v zimě 2017-2018
Nosná kontrukce Komunitního domu v zimě 2017-2018
Nosná kontrukce Komunitního domu v zimě 2017-2018
Nosná kontrukce Komunitního domu v zimě 2017-2018
Kontrukce Komunitního domu v zimě 2017-2018
Kontrukce Komunitního domu v zimě 2017-2018

v
Kontrukce Komunitního domu v zimě 2017-2018
Dokončovaní fasády na jaře 2018
Dokončovaní fasády na jaře 2018
Dokončovaní fasády na jaře 2018
Dokončovaní fasády na jaře 2018
Vizualizace Komunitního domu
Vizualizace Komunitního domu

Vizualizace Komunitního domu
Vizualizace Komunitního domu
Vizualizace Komunitního domu
Vizualizace Komunitního domu

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.