logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Přehled nových ČSN v oboru vytápění a příprava teplé vody (září a říjen 2017)


© Fotolia.com

Pokračujeme ve vydávání přehledu nových ČSN v oboru vytápění a příprava teplé vody (září a říjen 2017) podle výběru z Věstníku UNMZ doplněného o stručné komentáře.

Reklama

V následujícím stručném přehledu jsou uvedeny vybrané nové ČSN a změny ČSN ze září a října 2017 související s oborem vytápění a příprava teplé vody (kromě některých norem výrobků). Jsou uvedeny jednak vydané ČSN (překladem, převzetím originálu) se základními údaji a stručnou anotací obsahu na základě předmětu normy, jednak některé evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN (vyhlášené bez překladu) pouze se základními údaji.

ČSN ISO 10880 (01 5070) Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení infračervenou termografií – Obecné principy

Non-destructive testing – Infrared thermographic testing – General principles

(ICS: 19.100 Nedestruktivní zkoušení)

Vydána v září 2017 (účinnost od 1.10.2017), převzetí ISO 10880:2017 překladem

Tato norma poskytuje obecné principy pro infračervené termografické zkoušení v oboru průmyslového nedestruktivního zkoušení (NDT).

ČSN ISO 15181 (06 1905) Metoda měření spotřeby energie trub na plynná paliva

Measuring method of the energy consumption of gas fired ovens

(ICS: 97.040.20 Kuchyňské sporáky, pečicí trouby a podobná zařízení)

Vydána v září 2017 (účinnost od 1.10.2017), převzetí EN 15181:2017 překladem; nahrazuje ČSN EN 15181 z května 2009 (převzetí EN 15181:2008 překladem)

Tato evropská norma stanovuje metodu zkoušky pro zjišťování spotřeby energie z plynného paliva v troubách pro domácnost, jestliže se trouby pro přípravu pokrmů, jak jsou definovány v 3.1, používají v jednom nebo více režimech a pro specifikované skupiny paliv. Tato evropská norma platí pro trouby na plynná paliva pro domácnost, ať se jedná o samostatné spotřebiče, nebo součást varných spotřebičů pro domácnost. Omezení platnosti jsou uvedena v předmětu této normy. Tato evropská norma se netýká požadavků na bezpečnost, ani požadavků na provozní vlastnosti.

ČSN EN 50193-2-2 (36 1060) Elektrické průtokové ohřívače vody – Část 2-2: Požadavky na funkci – Elektrické průtokové ohřívače vody použité pro jedinou sprchu – Účinnost

Electric instantaneous water heaters – Part 2-2: Performance requirements – Single point of use electric instantaneous showers – Efficiency

(ICS: 91.140.65 Zařízení pro ohřev vody)

Vydána v září 2017 (účinnost od 1.10.2017), převzetí EN 50193-2-2:2016 překladem

Tato norma platí pro elektrické průtokové ohřívače vody použité pro jedinou sprchu s otevřeným odtokem určené pro domácnost nebo podobné použití pro účely sprchování bez mísení vody za ohřívačem. Tato norma specifikuje pouze zkoušky pro posuzování energetické účinnosti. Použije se v kombinaci s platnou verzí první části souboru.

ČSN EN 60730-1 ed. 4 (36 1960) Automatická elektrická řídicí zařízení – Část 1: Obecné požadavky

Automatic electrical controls – Part 1: General requirements

(ICS: 97.120 Automatická řídicí a regulační zařízení pro použití v domácnosti)

Vydána v září 2017 (účinnost od 1.10.2017), převzetí EN 60730-1:2016 (IEC 60730-1:2013) překladem; nahrazuje ČSN EN 60730-1 ed. 4 z listopadu 2016 (převzetí EN 60730-1:2016 (IEC 60730-1:2013) schválením k přímému používání jako ČSN); souběžně s touto normou platí ČSN EN 60730-1 ed. 3 do zrušení všech částí souboru ČSN EN 60730-2, které se na tuto část odvolávají (viz ZMĚNA Z2 ČSN EN 60730-1 ed. 3 ze září 2017)

Tato norma platí pro automatická elektrická řídicí zařízení pro spotřebiče, které mohou být používány veřejností, jako jsou spotřebiče určené pro používání v obchodech, kancelářích, nemocnicích, v zemědělství a v obchodních a průmyslových aplikacích.

Části souboru ČSN ISO 13909 (44 1314) Uhlí a koks – Mechanické vzorkování
Část 2: Uhlí – Vzorkování z proudu
Část 4: Uhlí – Úprava vzorků

Hard coal and coke – Mechanical sampling –
Part 2: Coal – Sampling from moving streams
Part 4: Coal – Preparation of test samples

(ICS: 73.040 Uhlí)

Vydány v září 2017 (účinnost od 1.10.2017), převzetí ISO 13909-2:2016, resp. ISO 13909-4:2016, překladem; nahrazují ČSN ISO 13909-2 z června 2004, resp. ČSN ISO 13909-4 z ledna 2005 (převzetí ISO 13909-2:2001, resp. ISO 13909-4:2005 překladem)

Část 2 specifikuje postupy a požadavky pro konstrukci a provozování mechanických vzorkovačů pro vzorkování uhlí z proudu a popisuje používané metody odběru. Nezahrnuje mechanické vzorkování ze stacionárních celků, které je uvedeno v ISO 13909-3.

Část 4 specifikuje postupy úpravy vzorků odebraných podle části 1 nebo 3. Účelem úpravy vzorku je připravit z primárních dílčích vzorků jeden nebo více zkušebních vzorků pro následné analýzy. Požadovaná hmotnost a rozměr zrna zkušebního vzorku závisejí na prováděné zkoušce.

ČSN EN ISO 18134-2 (83 8220) Tuhá biopaliva – Stanovení obsahu vody – Metoda sušení v sušárně – Část 2: Celková voda – Zjednodušená metoda

Solid biofuels – Determination of moisture content – Oven dry method – Part 2: Total moisture – Simplified method

(ICS: 27.190 Biologické a alternativní zdroje energie; 75.160.10 Tuhá paliva)

Vydána v září 2017 (účinnost od 1.10.2017), převzetí EN ISO 18134-2:2017 (ISO 18134-2:2017) překladem; nahrazuje ČSN EN ISO 18134-2 z února 2016 (převzetí EN ISO 18134-2:2015 překladem)

Tato část ISO 18134 popisuje metodu stanovení obsahu celkové vody ve zkušebním vzorku tuhých biopaliv sušením v sušárně. Tato metoda může být použita, když není požadována nejvyšší preciznost stanovení obsahu vody, např. pro rutinní kontrolu v místě výroby. Metoda popsaná v této mezinárodní normě je použitelná pro všechna tuhá biopaliva. Obsah celkové vody v tuhých biopalivech (původní stav) je vždy zaznamenán v protokolu na základě celkové hmotnosti zkušebního vzorku (vlhký stav).

ZMĚNA Z2 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž

Heating systems in buildings – Design and installation

(ICS: 91.140.10 Ústřední vytápění)

Vydána v září 2017 (účinnost od 1.10.2017), nahrazuje změnu ČSN 06 0310/Z1 ze září 2015

Hlavní změny v porovnání se zněním podle nahrazené změny 1 se týkají článku 6.6:

  • nově je v poznámce objasněn termín „občasná obsluha“, kterou se rozumí zajištění úkonů stanovených místním provozním řádem nebo návodem pro obsluhu a údržbu zařízení, případně vědomý zásah obsluhy na základě signálu o poruchových stavech (ve vztahu k zařízením umožňujícím provoz s občasnou obsluhou doporučeným pro kotelny spalující ušlechtilá paliva);
  • nově je zařízení, které signalizuje poruchu a odstaví zařízení z provozu při konkrétních situacích vyjmenovaných v textu, požadovaným vybavením kotelen (dříve se požadovalo pro zdroje tepla a úpravny parametrů o celkovém výkonu nad 24 kW – u menších zařízení se toto zařízení doporučovalo);
  • nově byl doplněn článek o povinnosti přiřadit ke kotlům spalujícím plynná paliva v provedení B o celkovém příkonu do 50 kW zařízení, která signalizují poruchu a odstaví kotle z provozu při situacích vyjmenovaných v textu a upřesněných v příslušných poznámkách pod čarou;
  • doporučení týkající se samostatných větví otopné soustavy pro skupiny místností s rozdílnými parametry je nově doplněno o vlastní regulaci.

Do kapitoly 1 bylo nově doplněno zdůvodnění souběhu ČSN 06 0310 a ČSN EN 12828, která se zabývá pouze teplovodními otopnými soustavami.

ČSN EN ISO 20484 (01 5005) Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení těsnosti – Slovník

Non-destructive testing – Leak testing – Vocabulary

(ICS: 01.040.19 Zkušebnictví (názvosloví); 19.100 Nedestruktivní zkoušení)

Vyhlášena v září 2017 (účinnost od 1.10.2017), převzetí EN ISO 20484:2017 (ISO 20484:2017) schválením k přímému používání jako ČSN (připravuje se převzetí překladem); nahrazuje ČSN EN 1330-8 (01 5052) z července 1999 (převzetí EN 1330-8:1998 překladem)

Části souboru ČSN EN 16905 (06 1530) Plynová tepelná čerpadla s endotermickým motorem
Část 1: Termíny a definice
Část 3: Zkušební podmínky
Část 4: Zkušební metody
Část 5: Výpočet sezónních výkonů v režimu ohřevu a chlazení

Gas-fired endothermic engine driven heat pumps
Part 1: Terms and definitions
Part 3: Test conditions
Part 4: Test methods
Part 5: Calculation of seasonal performances in heating and cooling mode

(ICS: 01.040.27 Technika energie a přenosu tepla (názvosloví); 27.080 Tepelná čerpadla)

Části souboru vyhlášeny v září 2017 (účinnost od 1.10.2017), převzetí částí souboru EN 16905-(1,3,4,5):2017 schválením k přímému používání jako ČSN (část 2 zatím nebyla dokončena v CEN)

ČSN EN 16497-2 (73 4217) Komíny – Betonové systémové komíny – Část 2: Vyvážený odvod spalin

Chimneys – Concrete System Chimneys – Part 2: Balanced flue applications

(ICS: 91.060.40 Komíny, světlíky, šachty)

Vyhlášena v září 2017 (účinnost od 1.10.2017), převzetí EN 16497-2:2017 schválením k přímému používání jako ČSN

ČSN EN 16475-2 (73 4245) Komíny – Příslušenství – Část 2: Komínové ventilátory – Požadavky a zkušební metody

Chimneys – Accessories – Part 2: Chimney fans – Requirements and test methods

(ICS: 91.060.40 Komíny, světlíky, šachty)

Vyhlášena v září 2017 (účinnost od 1.10.2017), převzetí EN 16475-2:2017 schválením k přímému používání jako ČSN

Změny A2 a A3 ČSN EN 13480-5 (13 0020) Kovová průmyslová potrubí – Část 5: Kontrola a zkoušení

Metallic industrial piping – Part 5: Inspection and testing

(ICS: 23.040.01 – Potrubí a součásti potrubí obecně)

Vyhlášeny v září 2017 (účinnost od 1.10.2017), převzetí EN 13480-5:2012/A2:2017(A3:2017) schválením k přímému používání jako ČSN

Soubor ČSN EN 378 (14 0647) Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální požadavky
– Část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby
– Část 2: Konstrukce, výroba, zkoušení, značení a dokumentace
– Část 3: Instalační místo a ochrana osob
– Část 4: Provoz, údržba, oprava a rekuperace

Refrigerating systems and heat pumps – Safety and environmental requirements
– Part 1: Basic requirements, definitions, classification and selection criteria
– Part 2: Design, construction, testing, marking and documentation
– Part 3: Installation site and personal protection
– Part 4: Operation, maintenance, repair and recovery

(ICS: 01.040 Názvosloví; 27.080 Tepelná čerpadla; 27.200 Technika chlazení)

Soubor vydán v říjnu 2017 (účinnost od 1.11.2017), převzetí souboru EN 378:2017 překladem; nahrazuje soubor ČSN EN 378 z června 2017 (převzetí souboru EN 378:2017 schválením k přímému používání jako ČSN)

Tato evropská norma specifikuje požadavky na bezpečnost osob a majetku, poskytuje doporučení pro ochranu prostředí a stanovuje postupy pro provoz, údržbu a opravu chladicích zařízení a znovu využívání chladiv. Termín "chladicí zařízení" používaný v této evropské normě zahrnuje i tepelná čerpadla.

Část 1 specifikuje klasifikační a výběrová kritéria aplikovatelná pro chladicí zařízení. Tato klasifikační a výběrová kritéria jsou používána v částech 2, 3 a 4.

Část 2 platí pro konstrukci, výrobu a instalaci chladicích zařízení včetně potrubí, komponent a materiálů. Zahrnuje pomocná zařízení, která nejsou obsažena v EN 378-1, 3 nebo 4, která jsou přímo spojena s těmito zařízeními. Dále specifikuje požadavky na zkoušení, uvádění zařízení do provozu, značení a dokumentaci. Pomocná zařízení zahrnují např. ventilátory, motory ventilátorů, elektrické motory a hnací mechanizmy pro zařízení s otevřenými kompresory.

Část 3 platí pro místo instalace (stavební prostor a technická zařízení budovy). Tato norma specifikuje požadavky na místo instalace z hlediska bezpečnosti, které mohou být nezbytné ve spojení chladicího zařízení a pomocných komponentů, se kterými však nejsou tyto požadavky bezprostředně spojeny.

Část 4 platí pro: a) stacionární nebo mobilní chladicí zařízení všech velikostí včetně tepelných čerpadel; b) nepřímé chladicí a ohřívací systémy; c) umístění chladicích zařízení; d) vyměňované části a přidávané komponenty po zavedení této normy, jestliže nejsou identické ve funkci a výkonu.

Další upřesnění jsou uvedena v předmětech jednotlivých částí souboru norem.

ČSN EN 63044-1 (33 2151) Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a automatizační a řídicí systémy budov (BACS) – Část 1: Obecné požadavky

Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS) – Part 1: General requirements

(ICS: 29.120.01 Elektrická příslušenství obecně; 29.120.99 Ostatní elektrická příslušenství)

Vydána v říjnu 2017 (účinnost od 1.11.2017), převzetí EN 63044-1:2017 (IEC 63044-1:2017) překladem; s účinností od 2018-03-03 nahrazuje ČSN EN 50491-1 (33 2151) z prosince 2014 (převzetí EN 50491-1:2014 překladem) – viz příslušná změna Z1

Tato norma platí pro všechny elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a automatizační a řídicí systémy budov (BACS) a specifikuje obecné požadavky na tyto systémy a výrobky. Tento dokument je použitelný (nejen) pro: stanice obsluhy a jiná zařízení tvořící rozhraní mezi člověkem a systémem, zařízení pro funkce managementu, řídicí zařízení, automatizační stanice a řídicí jednotky konkrétně určené pro určitou aplikaci, terénní zařízení a jejich rozhraní a kabeláž a propojení zařízení používané ve vyhrazené síti HBES/BACS. Tento dokument uvádí přehled souboru IEC 63044. Aby bylo možno integrovat široké spektrum aplikací, pokrývá soubor IEC 63044: elektrickou bezpečnost, funkční bezpečnost, podmínky prostředí, požadavky na EMC a pravidla a topologie pro instalaci a kabeláž. IEC 63044 je soubor norem skupiny výrobků.

ČSN EN ISO 14532 (38 5500) Zemní plyn – Slovník

Natural gas – Vocabulary

(ICS: 01.040.75 Ropa a příslušné technologie (názvosloví); 75.060 Zemní plyn)

Vydána v říjnu 2017 (účinnost od 1.11.2017), převzetí EN ISO 14532:2017 (ISO 14532:2014) překladem; nahrazuje ČSN EN ISO 14532 (38 5500) ze srpna 2017 (převzetí EN ISO 14532:2017 schválením k přímému používání jako ČSN)

Tato mezinárodní norma stanovuje termíny, definice, značky a zkratky používané v oblasti zemního plynu. Termíny a definice byly přezkoumány a prostudovány s cílem pokrýt všechny aspekty každého konkrétního termínu za přispění jiných zdrojů, jako jsou například evropské normy Evropského výboru pro normalizaci (CEN), národní normy a existující definice ve slovníku IGU pro plynárenský průmysl. Konečným záměrem tohoto dokumentu je začlenit přezkoumané definice do zdrojových norem ISO/TC 193.

ČSN EN 16900 (65 6585) Biooleje z rychlé pyrolýzy pro průmyslové kotle – Požadavky a zkušební metody

Fast pyrolysis bio-oils for industrial boilers – Requirements and test methods

(ICS: 75.160.40 Biopaliva)

Vydána v říjnu 2017 (účinnost od 1.11.2017), převzetí EN 16900:2017 překladem

Tato evropská norma specifikuje požadavky a zkušební metody pro biooleje z rychlé pyrolýzy používané v průmyslových kotlích (o tepelné kapacitě > 1 MW), nikoliv pro domácí použití. Jsou specifikovány dva různé stupně. Doporučuje se upozornit na rozdíly zejména v těch vlastnostech, které mohou mít vliv na požadovaný systém úpravy spalin, jako je popel, dusík a obsah síry. Vnitrostátní a místní předpisy určují požadavky na systém čištění spalin. Kromě požadavků na jakost a zkušební metody pro biooleje z rychlé pyrolýzy jsou uvedeny další pokyny pro skladování (příloha A), odběr vzorků a kompatibilitu materiálů (příloha B).

Sestavil: Ing. Jan Kolomazník

zdroje:
Věstník ÚNMZ (http://www.unmz.cz/urad/vestnik-unmz)
údaje z volně přístupného Seznamu ČSN (http://seznamcsn.unmz.cz/)
texty ČSN v placené službě ČSN online (http://www.unmz.cz/urad/csn-online)

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.