logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Přehled nových ČSN v oboru vytápění a příprava teplé vody (červenec až říjen 2018)


© Fotolia.com
Reklama

V následujícím stručném přehledu jsou uvedeny vybrané nové ČSN a změny ČSN z července až října 2018 související s oborem vytápění a příprava teplé vody (kromě některých norem výrobků). Jsou uvedeny jednak vydané ČSN (překladem, převzetím originálu) se základními údaji a stručnou anotací obsahu na základě předmětu normy, jednak některé evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN (vyhlášené bez překladu) pouze se základními údaji.

Červenec:

ČSN EN 15759-2 (96 1508) Ochrana kulturního dědictví – Vnitřní prostředí – Část 2: Řízení větrání za účelem ochrany budov a sbírek

Conservation of cultural heritage – Indoor climate – Part 2: Ventilation management for the protection of cultural heritage buildings and collections

(ICS: 97.195 Umělecké předměty, předměty uměleckých řemesel)

Vyhlášena v červenci 2018 (účinnost od 1. 8. 2018), převzetí EN 15759-2:2018 schválením k přímému používání jako ČSN (společně s jejím vyhlášením se opravuje název ČSN EN 15759-1 Ochrana kulturního dědictví – Vnitřní prostředí – Část 1: Pokyny pro vytápění kostelů a kaplí)

Srpen:

ČSN EN 1111 (13 7105) Zdravotnětechnické armatury – Termostatické směšovací baterie (PN 10) – Obecné technické podmínky

Sanitary tapware – Thermostatic mixing valves (PN 10) – General technical specification

(ICS: 91.140.70 Hygienická zařízení)

Vydána v srpnu 2018 (účinnost od 1. 9. 2018), převzetí EN 1111:2017 překladem; nahrazuje ČSN EN 1111 (13 7105) z února 2018 (převzetí EN 1111:2017 schválením k přímému používání jako ČSN)

Tato norma specifikuje obvyklé požadavky na konstrukci, funkčnost a materiál pro termostatické směšovací baterie (armatury) (PN 10) a zahrnuje zkušební metody pro ověření toho, že teplota smíchané vody v bodě použití je nižší než 45 °C. To nevylučuje výběr vyšších teplot, pokud jsou dostupné. Další upřesnění jsou uvedena v předmětu normy.

ČSN 73 3055 Zemní práce při výstavbě potrubí

“Earth works for pipelines”

(ICS: 93.020 Zemní práce, výkopy, základové konstrukce, podzemní stavby)

Vydána v srpnu 2018 (účinnost od 1. 9. 2018)

Tato norma uvádí principy pro navrhování a provádění zemních prací pro vodohospodářská potrubí uložená v zemi. Doplňuje a upřesňuje požadavky na projektovou dokumentaci, uvádí základní požadavky na tvar a zajištění výkopů pro potrubí a pro výkopy pro objekty na potrubí a požadavky na obsyp a zásyp uloženého potrubí. Upřesňuje zatřiďování zemin a hornin při vykopávkách a uvádí základní parametry zemin pro návrh a posouzení spolehlivosti výkopů a jejich zajištění.

ČSN EN 16475-3 (73 4245) Komíny – Příslušenství – Část 3: Regulátory tahu, uzavírací klapky a kombinovaná vedlejší vzduchová zařízení – Požadavky a zkušební metody

Chimneys – Accessories – Part 3: Draught regulators, standstill opening devices and combined secondary air devices – Requirements and test methods

(ICS: 91.060.40 Komíny, světlíky, šachty)

Vydána v srpnu 2018 (účinnost od 1. 9. 2018), převzetí EN 16475-3:2016 překladem; nahrazuje ČSN EN 16475-3 (73 4245) z října 2016 (převzetí EN 16475-3:2016 schválením k přímému používání jako ČSN)

Tato evropská norma specifikuje požadavky a zkušební metody pro regulátory tahu, uzavírací klapky a kombinovaná vzduchová zařízení, které jsou použity jako příslušenství komína, vedoucí spalinové plyny, které mají omezovat tah komína a zajišťovat dodatečný přívod vzduchu do komína. Regulátory tahu, uzavírací klapky a kombinovaná vzduchová zařízení pro přetlakové komíny nejsou pokryty touto normou. Dále také specifikuje požadavky na označování, pokyny výrobce, informace o výrobku a posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP).

Soubor ČSN EN ISO 6412 (01 3245) Technické výkresy – Zjednodušené zobrazování potrubních větví
– Část 1: Obecná pravidla a pravoúhlé promítání;
– Část 2: Izometrické promítání;
– Část 3: Příslušenství ve vzduchotechnice a odvodňovacích systémech

Technical product documentation – Simplified representation of pipelines
– Part 1: General rules and orthogonal representation;
– Part 2: Isometric projection;
– Part 3: Terminal features of ventilation and drainage systems

(ICS: 01.100.99 Ostatní normy, týkající se technických výkresů; 23.040.01 Potrubí a součásti potrubí obecně) Soubor vyhlášen v srpnu 2018 (účinnost od 1. 9. 2018), převzetí souboru EN ISO 6412:2018 (ISO 6412:2017) schválením k přímému používání jako ČSN); nahrazuje soubor ČSN EN ISO 6412 (01 3245) z března a září 1997 (převzetí souboru EN ISO 6412:1994 překladem)

ČSN EN ISO 11666 (05 1172) Nedestruktivní zkoušení svarů – Zkoušení ultrazvukem – Stupně přípustnosti

Non-destructive testing of welds – Ultrasonic testing – Acceptance levels

(ICS: 25.160.40 Svarové spoje)

Vyhlášena v srpnu 2018 (účinnost od 1. 9. 2018), převzetí EN ISO 11666:2018 (ISO 11666:2018) schválením k přímému používání jako ČSN); nahrazuje ČSN EN ISO 11666 (01 3245) z června 2011 (převzetí EN ISO 11666:2010 překladem)

ČSN EN 12480 (25 7862) Plynoměry – Rotační objemové plynoměry

Gas meters – Rotary displacement gas meters

(ICS: 91.140.40 Systémy dodávky plynu v budovách

Vyhlášena v srpnu 2018 (účinnost od 1. 9. 2018), převzetí EN 12480:2018 schválením k přímému používání jako ČSN); nahrazuje ČSN EN 12480 (25 7862) z listopadu 2017 (převzetí EN 12480:2015 překladem)

Září:

ČSN EN 20485 (01 5041) Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení těsnosti – Metoda stopového plynu

Non-destructive testing – Leak testing – Tracer gas method

(ICS: 19.100 Nedestruktivní zkoušení)

Vydána v září 2018 (účinnost od 1. 10. 2018), převzetí EN ISO 20485:2018 (ISO 20485:2017) překladem; nahrazuje ČSN EN ISO 20485 (01 5041) ze srpna 2018 (převzetí EN ISO 20485:2018 schválením k přímému používání jako ČSN)

Tento dokument popisuje techniky používané pro zjišťování netěsnosti pomocí stopového plynu a detektoru netěsnosti pro zvolený stopový plyn. Rozdíl parciálního tlaku stopového plynu je vytvořen na opačných stranách stěny zkoušeného objektu. Stopový plyn, který pronikl netěsností, je detekován na základě svých fyzikálních nebo chemických vlastností. Chemická detekce je obecně založena na reakcích, které způsobují místní změnu barvy (povrch objektu proto musí být viditelný).

ČSN EN 20486 (01 5041) Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení těsnosti – Kalibrace referenčních netěsností pro plyny

Non-destructive testing – Leak testing – Calibration of reference leaks for gases

(ICS: 19.100 Nedestruktivní zkoušení)

Vydána v září 2018 (účinnost od 1. 10. 2018), převzetí EN ISO 20486:2018 (ISO 20486:2017) překladem; nahrazuje ČSN EN ISO 20486 (01 5041) ze srpna 2018 (převzetí EN ISO 20486:2018 schválením k přímému používání jako ČSN)

Tento dokument specifikuje kalibraci takových netěsností, které se používají k seřízení hledačů netěsností pro určení velikosti netěsnosti v každodenním použití. Jedním typem kalibrační metody je porovnání s referenční netěsností. V tomto případě se netěsnosti používané k rutinnímu používání stávají návaznými na primární normu. Další upřesnění jsou uvedena v předmětu normy.

ČSN EN 12831-1 (06 0206) Energetická náročnost budov – Výpočet tepelného výkonu – Část 1: Tepelný výkon pro vytápění, Modul M3-3

Energy performance of buildings – Method for calculation of the design heat load – Part 1: Space heating load, Module M3-3

(ICS: 91.140.10 Ústřední vytápění)

Vydána v září 2018 (účinnost od 1. 10. 2018), převzetí EN 12831-1:2017 překladem; nahrazuje ČSN EN 12831-1 (06 0206) z února 2018 (převzetí EN 12831-1:2017 schválením k přímému používání jako ČSN)

Tato evropská norma popisuje metody pro výpočet návrhového tepelného výkonu pro jednotlivé místnosti, funkční části budov a budovy, kde je návrhový tepelný výkon definován jako dodávka tepla (energie) nutná pro zabezpečení požadované vnitřní výpočtové teploty za venkovních výpočtových podmínek.

ČSN EN 736-1 (13 3001) Armatury – Terminologie – Část 1: Definice typů armatur

Valves – Terminology – Part 1: Definition of types of valves

(ICS: 01.040.23 Tekutinové systémy a součástky pro obecné použití (názvosloví); 23.060.01 Armatury obecně)

Vydána v září 2018 (účinnost od 1. 10. 2018), převzetí EN 736-1:2018 překladem; nahrazuje ČSN EN 736-1 (13 3001) ze září 1996 (převzetí EN 736-1:1995 překladem)

Tato evropská norma stanovuje roztřídění armatur, aby bylo poskytnuto jednotné a systematické názvosloví pro všechny typy armatur.

ČSN EN 50291-1 ed. 2 (37 8372) Detektory plynů – Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných prostorách – Část 1: Metody zkoušek a funkční požadavky

Gas detectors – Electrical apparatus for detection of carbon monoxide in domestic premises – Part 1: Test methods and performance requirements

(ICS: 13.320 Poplachové a výstražné systémy)

Vydána v září 2018 (účinnost od 1. 10. 2018), převzetí EN 50291-1:2018 překladem; do 2021-02-26 platí souběžně s ČSN EN 50291-1 (13 3001) z prosince 2010 (převzetí EN 50291-1:2010 překladem) – viz změna Z1 ze září 2018

Tato evropská norma stanoví všeobecné požadavky pro konstrukci, zkoušení a funkční vlastnosti elektrických zařízení pro detekci oxidu uhelnatého, navržených pro trvalý provoz v obytných prostorách. Cílem je detekovat vadné spotřebiče na fosilní paliva nebo pevná paliva tak, aby mohly být opraveny nebo vyměněny. Funkcí této normy není monitorování spodní úrovně CO pro ochranu zdraví. Další upřesnění jsou uvedena v předmětu normy.

ČSN 73 0331-1 Energetická náročnost budov – Typické hodnoty pro výpočet – Část 1: Obecná část a měsíční výpočtová data

“Energy performance of buildings – Typical values for calculation – Part 1: General and calculation data per month”

(ICS: 07.060 Geologie, meteorologie, hydrologie; 91.120.01 Ochrana budov a v budovách obecně)

Vydána v září 2018 (účinnost od 1. 10. 2018); nahrazuje TNI 73 0331 z dubna 2013

Tato norma obsahuje v přílohách informativní parametry pro: typické hodnoty a rozmezí zadávaných parametrů účinností technických systémů budov; typické profily užívání různých typů budov a provozů (provozní doba, požadavek na větrání, osvětlení a teplou vodu, vnitřní tepelné zátěže od vybavení); klimatická data pro výpočet energetické náročnosti budov v ČR měsíčním krokem výpočtu; vymezení pojmu energeticky vztažná plocha.

ČSN EN 12627 (13 3002) Průmyslové armatury – Konce ocelových armatur pro přivaření tupým svarem

Industrial valves – Butt welding ends for steel valves

(ICS: 23.060.01 Armatury obecně)

Vyhlášena v září 2018 (účinnost od 1. 10. 2018), převzetí EN 12627:2017 schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazuje ČSN EN 12627 (13 3002) ze srpna 2000 (převzetí EN 12627:1999 překladem)

Soubor ČSN EN 14511 (14 3010) Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru
– Část 1: Termíny a definice;
– Část 2: Zkušební podmínky;
– Část 3: Zkušební metody;
– Část 4: Požadavky

Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps for space heating and cooling and process chillers, with electrically driven compressors
– Part 1: Terms and definitions;
– Part 2: Test conditions;
– Part 3: Test methods;
– Part 4: Operating requirements, marking and instructions

(ICS: 01.040.27 Technika energie a přenosu tepla (názvosloví); 01.040.91 Stavební materiály a stavby (názvosloví); 27.080 Tepelná čerpadla; 91.140.30 Větrací a klimatizační systémy)

Soubor vyhlášen v září 2018 (účinnost od 1. 10. 2018), převzetí souboru EN ISO 14511:2018 schválením k přímému používání jako ČSN – připravuje se převzetí překladem); nahrazuje soubor ČSN EN 14511 (14 3010) z dubna 2014 (převzetí souboru EN ISO 14511:2014 překladem)

ČSN EN ISO 17635 (05 1170) Nedestruktivní zkoušení svarů – Obecná pravidla pro kovové materiály

Non-destructive testing of welds – General rules for metallic materials

(ICS: 25.160.40 Svarové spoje)

Vydána v říjnu 2018 (účinnost od 1. 11. 2018), převzetí EN ISO 17635:2016 (ISO 17365:2016) překladem; nahrazuje ČSN EN ISO 17635 (05 1170) z června 2017 (převzetí EN ISO 17635:2016 schválením k přímému používání jako ČSN)

Tento dokument poskytuje pokyny pro výběr metod nedestruktivního zkoušení (NDT) svarů a vyhodnocení výsledků pro účely kontroly kvality, založené na kvalitativních požadavcích, materiálu, tloušťce svarů, metod svařování a rozsahu zkoušení. Tento dokument také uvádí obecná pravidla a normy, které se mají používat pro různé typy zkoušení, buď z hlediska metodiky, nebo stupňů přípustnosti pro kovové materiály. Další podrobnosti jsou uvedeny v předmětu normy.

ČSN EN ISO 10675-1 (05 1178) Nedestruktivní zkoušení svarů – Kritéria přípustnosti pro radiografické zkoušení – Část 1: Ocel, nikl, titan a jejich slitiny

Non-destructive testing of welds – Acceptance levels for radiographic testing – Part 1: Steel, nickel, titanium and their alloys

(ICS: 25.160.40 Svarové spoje)

Vydána v říjnu 2018 (účinnost od 1. 11. 2018), převzetí EN ISO 10675-1:2016 (ISO 10675-1:2016) překladem; nahrazuje ČSN EN ISO 10675-1 (05 1178) z července 2017 (převzetí EN ISO 10675-1:2016 schválením k přímému používání jako ČSN)

Tento dokument specifikuje stupně přípustnosti pro indikace vad tupých svarů oceli, niklu, titanu a jejich slitin zjištěných radiografickým zkoušením. V případě dohody mohou být stupně přípustnosti použity pro jiné typy svarů nebo materiálů. Stupně přípustnosti se mohou vztahovat na normy pro svařování, normy pro použití, specifikace nebo předpisy. Další podrobnosti jsou uvedeny v předmětu normy.

ČSN EN ISO 17637 (05 1180) Nedestruktivní zkoušení svarů – Vizuální kontrola tavných svarů

Non-destructive testing of welds – Visual testing of fusion-welded joints

(ICS: 25.160.40 Svarové spoje)

Vydána v říjnu 2018 (účinnost od 1. 11. 2018), převzetí EN ISO 17637:2016 (ISO 17367:2016) překladem; nahrazuje ČSN EN ISO 17637 (05 1180) z června 2017 (převzetí EN ISO 17635:2016 schválením k přímému používání jako ČSN)

Tento dokument specifikuje vizuální kontrolu tavných svarů kovových materiálů. Může být rovněž používán pro vizuální kontrolu spojů před svařováním.

Části souboru ČSN EN 15316 (06 0401) Energetická náročnost budov – Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav
– Část 1: Obecné požadavky a vyjádření energetické náročnosti, Modul M3-1, M3-4, M3-9, M8-1, M8-4;
– Část 2: Části soustav pro sdílení (vytápění a chlazení), Modul M3-5, M4-5;
– Část 3: Části soustav pro rozvod (teplé vody, vytápění a chlazení), Modul M3-6, M4-6, M8-6;
– Část 4-4: Části soustav pro výrobu tepla, kombinovaná výroba elektřiny a tepla integrovaná do budovy, Modul M8-3-4, M8-8-4, M8-11-4;
– Část 4-5: Soustavy zásobování teplem a chladem, Modul M3-8-5, M4-8-5, M8-8-5, M11-8-5

Energy performance of buildings – Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies
– Part 1: General and Energy performance expression, Module M3-1, M3-4, M3-9, M8-1, M8-4;
– Part 2: Space emission systems (heating and cooling), Module M3-5, M4-5;
– Part 3: Space distribution systems (DHW, heating and cooling), Module M3-6, M4-6, M8-6;
– Part 4-4: Heat generation systems, building-integrated cogeneration systems, Module M8-3-4, M8-8-4, M8-11-4;
– Part 4-5: District heating and cooling, Module M3-8-5, M4-8-5, M8-8-5, M11-8-5

(ICS: 91.140.10 Ústřední vytápění)

Části souboru vydány v říjnu 2018 (účinnost od 1. 11. 2018), převzetí částí souboru EN 15316:2017 překladem; nahrazují části souboru ČSN EN 15316 (06 0401) z listopadu 2017 (převzetí částí souboru EN 15316:2017 schválením k přímému používání jako ČSN)

Tato evropská norma je obecným rámcem pro výpočet spotřeby energie a energetické náročnosti soustav pro vytápění a přípravu teplé vody. Část 1 se zabývá pouze teplem poskytovaným vodními soustavami pro potřeby zajištění vytápění, přípravy teplé vody a chlazení (např. adsorpční zdroj chladu). Specifikuje, jak provádět výpočet celého zařízení s použitím modulů výpočtu odpovídajících metodám definovaným v příslušných normách. Část 2 pokrývá výpočet energetické náročnosti soustav pro vytápění a částí vodních soustav pro sdílení chladu na chlazení prostorů. Část 3 pokrývá výpočet energetické náročnosti (částí) vodních soustav pro rozvod tepla na vytápění prostorů, chladu na chlazení prostorů a pro rozvod teplé vody. Tato evropská norma se zabývá tokem tepla z rozváděné vody do prostoru a pomocnou energií příslušných čerpadel. Část 4-4 stanovuje metodu pro posuzování energetické náročnosti kogeneračních jednotek integrovaných do budovy výpočtem vyrobené elektrické energie, užitečného tepelného výkonu a využitelných ztrát. Řešené jednotky jsou běžně známy jako mikrokogenerační jednotky nebo kogenerační jednotky malého výkonu. Část 4-5 stanovuje způsob určení ukazatelů energetické náročnosti soustav oblastního zásobování energií. Soustavami oblastního zásobování energií mohou být soustavy pro zásobování teplem, chladem nebo jinými energonositeli. Další podrobnosti jsou uvedeny v předmětech jednotlivých částí.

ČSN EN 15378-1 (06 0402) Energetická náročnost budov – Otopné soustavy a soustavy přípravy teplé vody v budovách – Část 1: Kontrola kotlů, otopných soustav a soustav přípravy teplé vody, Modul M3-11, M8-11

Energy performance of buildings – Heating systems and DHW in buildings – Part 1: Inspection of boilers, heating systems and DHW, Module M3-11, M8-11

(ICS: 91.140.10 Ústřední vytápění)

Vydána v říjnu 2018 (účinnost od 1. 11. 2018), převzetí EN 15378-1:2017 překladem; nahrazuje ČSN EN 15378-1 (06 0402) z listopadu 2017 (převzetí EN 15378-1:2017 schválením k přímému používání jako ČSN)

Tato evropská norma specifikuje postupy kontrol pro posuzování energetické náročnosti existujících kotlů a otopných soustav. Pokrývá tyto typy zdrojů tepla: kotle pro vytápění, přípravu teplé vody nebo obojí; kotle spalující plynná, kapalná a tuhá/pevná paliva; elektřinou nebo plynem poháněná tepelná čerpadla; tepelné solární soustavy pro přípravu teplé vody, vytápění nebo obojí; jiné typy zdrojů jako např. kogenerační jednotky. Dále pokrývá tyto části otopných soustav: zdroje tepla včetně regulace; rozvodné sítě vytápění včetně příslušných komponent a regulace; otopné plochy včetně komponent a regulace; systémy regulace vytápění prostorů; akumulaci tepla a příslušné komponenty; soustavy pro přípravu teplé vody.

ČSN EN 12102-1 (14 3019) Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla, procesní chladiče a odvlhčovače s elektricky poháněnými kompresory – Stanovení hladiny akustického výkonu – Část 1: Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru, odvlhčovače a procesní chladiče

Air conditioners, liquid chilling packages, heat pumps, process chillers and dehumidifiers with electrically driven compressors – Determination of the sound power level – Part 1: Air conditioners, liquid chilling packages, heat pumps for space heating and cooling, dehumidifiers and process chillers

(ICS: 17.140.20 Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními; 27.080 Tepelná čerpadla; 91.140.30 Větrací a klimatizační systémy)

Vydána v říjnu 2018 (účinnost od 1. 11. 2018), převzetí EN 12102-1:2017 překladem; nahrazuje ČSN EN 12102-1 (14 3019) z června 2018 (převzetí EN 12102-1:2017 schválením k přímému používání jako ČSN)

Tato evropská norma stanovuje požadavky pro určení, podle standardizovaného postupu, hladiny akustického výkonu vyzařovaného do okolního vzduchu klimatizátory, tepelnými čerpadly, jednotkami pro chlazení kapalin, s elektricky poháněnými kompresory, pokud jsou používány pro ohřívání a/nebo chlazení prostorů a/nebo procesní, jak je popsáno v řadě EN 14511, a odvlhčovačů, jak je popsáno v EN 810. Další podrobnosti jsou uvedeny v předmětu normy.

Části souboru ČSN EN ISO 4064 (25 7811) Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu
– Část 1: Metrologické a technické požadavky;
– Část 5: Požadavky na instalaci

Water meters for cold potable water and hot water
– Part 1: Metrological and technical requirements;
– Part 5: Installation requirements

(ICS: 91.140.60 Systémy dodávky vody v budovách)

Vydány v říjnu 2018 (účinnost od 1. 11. 2018), převzetí částí EN ISO 4064:2017 (ISO 4064:2014) překladem; nahrazují ČSN EN ISO 4064 (25 7811) z prosince 2017 (převzetí EN ISO 4064:2017 schválením k přímému používání jako ČSN)

Tato norma stanovuje metrologické a technické požadavky pro vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu protékající zcela zaplněným uzavřeným potrubím. Tyto vodoměry zahrnují zařízení, které indikuje naměřený objem. Část 1 platí vedle vodoměrů založených na mechanickém principu i pro vodoměry založené na elektrickém nebo elektronickém principu a pro vodoměry založené na mechanickém principu zahrnující elektronická zařízení používané k měření skutečného objemu proteklé studené pitné vody nebo teplé vody. Část 5 specifikuje kritéria pro volbu jednoduchých, kombinovaných a soustředných vodoměrů, připojených armatur, instalace, zvláštních požadavků na měřidla a první činnost nových nebo opravených měřidel k zajištění správného konstantního měření a spolehlivého čtení měřidla. Další podrobnosti jsou uvedeny v předmětech jednotlivých částí.

Doprovodné technické zprávy k normám energetické náročnosti budov (ENB):
ČSN P CEN/TR 12831-2 – Vysvětlení a zdůvodnění EN 12831-1;
ČSN P CEN/TR 12831-4 – Vysvětlení a zdůvodnění EN 12831-3;
ČSN P CEN/TR 15316-6-X (X = 1–10) – Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-X;
ČSN P CEN/TR 15378-2 – Vysvětlení a zdůvodnění EN 15378-1;
ČSN P CEN/TR 15459-2 – Vysvětlení a zdůvodnění EN 15459-1

Vyhlášeny říjnu 2018 (účinnost od 1. 11. 2018), převzetí příslušných CEN/TR schválením k přímému používání jako ČSN P

ČSN EN 303-2 (07 5303) Kotle pro ústřední vytápění – Část 2: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem – Zvláštní požadavky na kotle s rozprašovacími hořáky na kapalná paliva

Heating boilers – Part 2: Heating boilers with forced draught burners – Special requirements for boilers with atomizing oil burners

(ICS: 91.140.10 Ústřední vytápění)

Vyhlášena v říjnu 2018 (účinnost od 1. 11. 2018), převzetí EN 303-2:2017 schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazuje ČSN EN 303-2 (07 5303) z května 1999 (převzetí EN 303-2:1998 překladem)

ČSN EN 12953-4 (07 7853) Válcové kotle – Část 4: Provedení a konstrukce částí kotle namáhaných tlakem

Shell boilers – Part 4: Workmanship and construction of pressure parts of the boiler

(ICS: 27.060.30 Kotle a výměníky tepla)

Vyhlášena v říjnu 2018 (účinnost od 1. 11. 2018), převzetí EN 12953-4:2018 schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazuje ČSN EN 12953-4 (07 7853) z května 2003 (převzetí EN 12953-4:2002 překladem)

ČSN EN 1092-1 (13 1170) Příruby a přírubové spoje – Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství, s označením PN – Část 1: Příruby z oceli

Flanges and their joints – Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories, PN designated – Part 1: Steel flanges

(ICS: 23.040.60 Příruby, spojky a spojovací části)

Vyhlášena v říjnu 2018 (účinnost od 1. 11. 2018), převzetí EN 1092-1:2018 schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazuje ČSN EN 1092-1+A1 (13 1170) z července 2014 (převzetí EN 1092-1+A1:2013 překladem)

ČSN EN 16668+A1 (13 3008) Průmyslové armatury – Požadavky a zkoušení kovových armatur jako tlakové výstroje

Industrial valves – Requirements and testing for metallic valves as pressure accessories

(ICS: 23.060.01 Armatury obecně)

Vyhlášena v říjnu 2018 (účinnost od 1. 11. 2018), převzetí EN 16668+A1:2018 schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazuje ČSN EN 16668 (13 3008) z listopadu 2016 (převzetí EN 16668:2016 překladem)

ČSN EN ISO 14903 (14 2013) Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Kvalifikace těsnosti součástí a spojů

Refrigerating systems and heat pumps – Qualification of tightness of components and joints

(ICS: 27.080 Tepelná čerpadla; 27.200 Technika chlazení)

Vyhlášena v říjnu 2018 (účinnost od 1. 11. 2018), převzetí EN ISO 14903:2017 (ISO 14903:2017) schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazuje ČSN EN 16084 (14 2013) ze září 2011 (převzetí EN 16084:2011 schválením k přímému používání jako ČSN)

ČSN EN 12261 (25 7863) Plynoměry – Turbínové plynoměry

Gas meters – Turbine gas meters

(ICS: 91.140.40 Systémy dodávky plynu v budovách)

Vyhlášena v říjnu 2018 (účinnost od 1. 11. 2018), převzetí EN 12261:2018 schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazuje ČSN EN 12261 (25 7863) z února 2003 (převzetí EN 12261:2002 překladem)

Soubor ČSN EN 12977 (73 0305) Tepelné solární soustavy a součásti – Soustavy stavěné na zakázku
– Část 1: Obecné požadavky na solární ohřívače vody a kombinované soustavy;
– Část 2: Zkušební metody pro solární ohřívače vody a kombinované soustavy;
– Část 3: Metody zkoušení parametrů solárních zásobníků pro ohřev vody;
– Část 4: Metody zkoušení parametrů solárních kombinovaných zásobníků;
– Část 5: Metody zkoušení parametrů regulačního zařízení

Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps for space heating and cooling and process chillers, with electrically driven compressors
– Part 1: General requirements for solar water heaters and combisystems;
– Part 2: Test methods for solar water heaters and combisystems;
– Part 3: Performance test methods for solar water heater stores;
– Part 4: Performance test methods for solar combistores;
– Part 5: Performance test methods for control equipment

(ICS: 27.160 Technika sluneční energie; 91.140.10 Ústřední vytápění; 91.140.65 Zařízení pro ohřev vody)

Soubor vyhlášen v říjnu 2018 (účinnost od 1. 11. 2018), převzetí souboru EN 12977:2018 schválením k přímému používání jako ČSN); nahrazuje soubor ČSN EN 12977 (73 0305) ze září 2012 (převzetí souboru EN 12977:2012 schválením k přímému používání jako ČSN (část 3 překladem))

ČSN EN ISO 12569 (73 0311) Tepelné vlastnosti budov a materiálů – Stanovení výměny vzduchu v budovách – Metoda poklesu koncentrace značkovacího plynu

Thermal performance of buildings and materials – Determination of specific airflow rate in buildings – Tracer gas dilution method

(ICS: 91.120.10 Tepelné izolace)

Vyhlášena v říjnu 2018 (účinnost od 1. 11. 2018), převzetí EN ISO 12569:2017 (ISO 12569:2017) schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazuje ČSN EN ISO 12569 (73 0311) z června 2013 (převzetí EN ISO 12569:2012 schválením k přímému používání jako ČSN)

ČSN EN ISO 7345 (73 0553) Tepelné chování budov a stavebních dílců – Fyzikální veličiny a definice

Thermal performance of buildings and building components – Physical quantities and definitions

(ICS: 01.060 Veličiny a jednotky; 27.220 Znovuzískávání tepla, tepelná izolace)

Vyhlášena v říjnu 2018 (účinnost od 1. 11. 2018), převzetí EN ISO 7345:2018 (ISO 7345:2018) schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazuje ČSN EN ISO 7345 (73 0553) z listopadu 1997 (převzetí EN ISO 7345:1995 překladem)

Zdroje

  1. Věstník ÚNMZ (http://www.unmz.cz/urad/vestnik-unmz)
  2. Údaje z volně přístupného Seznamu ČSN (http://seznamcsn.agentura-cas.cz/)
  3. Texty ČSN v placené službě ČSN online (http://www.agentura-cas.cz/csn-online)
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.