logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Přehled nových ČSN v oboru vytápění a příprava teplé vody (červenec a srpen 2017) a informace o změně ČSN 06 0310

Reklama

V následujícím stručném přehledu jsou uvedeny vybrané nové ČSN a změny ČSN z července a srpna 2017 související s oborem vytápění a příprava teplé vody (kromě některých norem výrobků). Jsou uvedeny jednak vydané ČSN (překladem, převzetím originálu) se základními údaji a stručnou anotací obsahu na základě předmětu normy, jednak některé evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN (vyhlášené bez překladu) pouze se základními údaji. Na konec přehledu je doplněna stručná informace o změně ČSN 06 0310 vydané v září 2017.

ČSN EN ISO 6553 (13 4800) Samočinné odvaděče kondenzátu – Značení

Automatic steam traps – Marking

(ICS: 23.060.01 Armatury obecně)

Vyhlášena v červenci 2017 (účinnost od 1.8.2017), převzetí EN ISO 6553:2017 (ISO 6553:2016) schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazuje ČSN EN 26553 z května 1994 (převzetí EN 26553:1991 (ISO 6553:1980) překladem)

ČSN EN 16147 (14 3015) Tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory – Zkoušení, hodnocení výkonnosti a požadavky na značení jednotek pro teplou užitkovou vodu

Heat pumps with electrically driven compressors – Testing, performance rating and requirements for marking of domestic hot water units

(ICS: 27.080 Tepelná čerpadla)

Vyhlášena v červenci 2017 (účinnost od 1.8.2017), převzetí EN 16147:2017 schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazuje ČSN EN 16147 ze září 2011 (převzetí EN 16147:2011 schválením k přímému používání jako ČSN)

ČSN EN ISO 10675-1 (05 1178) Nedestruktivní zkoušení svarů – Kritéria přípustnosti pro radiografické zkoušení – Část 1: Ocel, nikl, titan a jejich slitiny

Non-destructive testing of welds – Acceptance levels for radiographic testing – Part 1: Steel, nickel, titanium and their alloys

(ICS: 25.160.40 Svarové spoje)

Vyhlášena v červenci 2017 (účinnost od 1.8.2017), převzetí EN ISO 10675-1:2016 (ISO 10675-1:2016) schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazuje ČSN EN ISO 10675-1 z března 2014 (převzetí EN ISO 10675-1:2013 (ISO 10675-1:2008) překladem)

ČSN P CEN/TS 17021 (83 4709) Stacionární zdroje emisí – Stanovení hmotnostní koncentrace oxidu siřičitého instrumentálními metodami

Stationary source emissions – Determination of the mass concentration of sulphur dioxide by instrumental techniques

(ICS: 13.040.40 Stacionární zdroje emisí)

Vyhlášena v červenci 2017 (účinnost od 1.8.2017), převzetí CEN/TS 17021:2017 schválením k přímému používání jako předběžná ČSN

ČSN EN 14791 (83 4710) Stacionární zdroje emisí – Stanovení oxidů síry – Standardní referenční metoda

Stationary source emissions – Determination of mass concentration of sulphur oxides – Standard reference method

(ICS: 13.040.40 Stacionární zdroje emisí)

Vyhlášena v červenci 2017 (účinnost od 1.8.2017), převzetí EN 14791:2017 schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazuje ČSN EN 14791 z července 2006 (převzetí EN 14791:2005 překladem)

ČSN EN 14792 (83 4722) Stacionární zdroje emisí – Stanovení oxidů dusíku – Standardní referenční chemiluminiscenční metoda

Stationary source emissions – Determination of mass concentration of nitrogen oxides – Standard reference method: chemiluminescence

(ICS: 13.040.40 Stacionární zdroje emisí)

Vyhlášena v červenci 2017 (účinnost od 1.8.2017), převzetí EN 14792:2017 schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazuje ČSN EN 14792 z července 2006 (převzetí EN 14792:2005 překladem)

ČSN EN 14789 (83 4730) Stacionární zdroje emisí – Stanovení kyslíku – Standardní referenční paramagnetická metoda

Stationary source emissions – Determination of volume concentration of oxygen – Standard reference method: Paramagnetism

(ICS: 13.040.40 Stacionární zdroje emisí)

Vyhlášena v červenci 2017 (účinnost od 1.8.2017), převzetí EN 14789:2017 schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazuje ČSN EN 14789 z července 2006 (převzetí EN 14789:2005 překladem)

ČSN EN 14790 (83 4731) Stacionární zdroje emisí – Stanovení vodní páry v potrubí – Standardní referenční metoda

Stationary source emissions – Determination of the water vapour in ducts – Standard reference method

(ICS: 13.040.40 Stacionární zdroje emisí)

Vyhlášena v červenci 2017 (účinnost od 1.8.2017), převzetí EN 14790:2017 schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazuje ČSN EN 14790 z července 2006 (převzetí EN 14790:2005 překladem)

ČSN EN 15058 (83 4740) Stacionární zdroje emisí – Stanovení oxidu uhelnatého – Standardní referenční metoda – Nedisperzní infračervená spektrometrie

Stationary source emissions – Determination of the mass concentration of carbon monoxide – Standard reference method: non-dispersive infrared spectrometry

(ICS: 13.040.40 Stacionární zdroje emisí)

Vyhlášena v červenci 2017 (účinnost od 1.8.2017), převzetí EN 15058:2017 schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazuje ČSN EN 15058 z února 2007 (převzetí EN 15058:2006 překladem)

ČSN EN 15267-4 (83 4790) Kvalita ovzduší – Certifikace automatizovaných měřicích systémů – Část 4: Měřítka výkonu a postupy zkoušení pro automatizované měřicí systémy pro periodická měření emisí ze stacionárních zdrojů

Air quality – Certification of automated measuring systems – Part 4: Performance criteria and test procedures for automated measuring systems for periodic measurements of emissions from stationary sources

(ICS: 13.040.99 Ostatní normy týkající se kvality ovzduší)

Vyhlášena v červenci 2017 (účinnost od 1.8.2017), převzetí EN 15267-4:2017 schválením k přímému používání jako ČSN

ČSN EN 14793 (83 5560) Stacionární zdroje emisí – Prokázání shody alternativní a referenční metody

Stationary source emissions – Demonstration of equivalence of an alternative method with a reference method

(ICS: 13.040.40 Stacionární zdroje emisí)

Vyhlášena v červenci 2017 (účinnost od 1.8.2017), převzetí EN 14793:2017 schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazuje ČSN CEN/TS 14793 z ledna 2006 (převzetí CEN/TS 14793:2005 schválením k přímému používání jako ČSN)

ČSN EN 16723-1 (38 5585) Zemní plyn a biometan pro využití v dopravě a vtláčení do plynovodů na zemní plyn – Část 1: Specifikace biometanu pro vtláčení do plynovodů na zemní plyn

Natural gas and biomethane for use in transport and biomethane for injection in the natural gas network – Part 1: Specifications for biomethane for injection in the natural gas network

(ICS: 27.190 Biologické a alternativní zdroje energie)

Vydána v srpnu 2017 (účinnost od 1.9.2017), převzetí EN 16723-1:2016 překladem; nahrazuje ČSN EN 16723-1 z června 2017 (převzetí EN 16723-1:2016 schválením k přímému používání jako ČSN)

Tato norma specifikuje požadavky a zkušební metody pro biometan v místě vstupu do plynovodu na zemní plyn.

ČSN EN 1762 (63 5440) Pryžové hadice a hadice s koncovkami pro zkapalněné ropné plyny LPG (kapalné nebo plynné fáze) a zemní plyn do 25 barů (2,5 MPa) – Specifikace

Rubber hoses and hose assemblies for liquefied petroleum gas, LPG (liquid or gaseous phase), and natural gas up to 25 bar (2,5 MPa) – Specification

(ICS: 23.040.70 Hadice a hadicové sestavy)

Vydána v srpnu 2017 (účinnost od 1.9.2017), převzetí EN 1762:2017 překladem; nahrazuje ČSN EN 1762 z července 2004 (převzetí EN 1762:2003 překladem)

Tato evropská norma specifikuje vlastnosti a požadavky na pryžové hadice a hadice s koncovkami používané pro dopravu zkapalněného ropného plynu (LPG) v kapalné nebo plynné fázi a zemního plynu o maximálním pracovním tlaku do 25 barů (2,5 MPa) a podtlaku v teplotním rozmezí –30 °C až +70 °C, a pokud jsou označeny -LT, –50 °C až +70 °C.

ČSN EN ISO 14532 (38 5500) Zemní plyn – Slovník

Natural gas – Vocabulary

(ICS: 01.040.75 Ropa a příslušné technologie (názvosloví); 75.060 Zemní plyn)

Vyhlášena v srpnu 2017 (účinnost od 1.9.2017), převzetí EN ISO 14532:2017 (ISO 14532:2014) schválením k přímému používání jako ČSN – připravuje se převzetí překladem; nahrazuje ČSN EN ISO 14532 z ledna 2006 (převzetí EN ISO 14532:2017 schválením k přímému používání jako ČSN)

ČSN EN ISO 6134 (63 5419) Pryžové hadice a hadice s koncovkami pro nasycenou páru – Specifikace

Rubber hoses and hose assemblies for saturated steam – Specification

(ICS: 23.040.70 Hadice a hadicové sestavy)

Vyhlášena v srpnu 2017 (účinnost od 1.9.2017), převzetí EN ISO 6134:2017 (ISO 6134:2017) schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazuje ČSN EN ISO 6134 ze září 2005 (převzetí EN ISO 6134:2005 schválením k přímému používání jako ČSN)

Soubor ČSN EN ISO 15876 (64 6416) Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody – Polybuten (PB)
– Část 1: Obecně
– Část 2: Trubky
– Část 3: Tvarovky
– Část 5: Vhodnost použití systému

Plastics piping systems for hot and cold water installations – Polybutene (PB)
– Part 1: General
– Part 2: Pipes
– Part 3: Fittings
– Part 5: Fitness

(ICS: 23.040.01 Potrubí a součásti potrubí obecně, 91.140.60 Systémy dodávky vody v budovách)

Soubor vyhlášen v srpnu 2017 (účinnost od 1.9.2017), převzetí souboru EN ISO 15876:2017 (ISO 15876:2017) schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazuje soubor ČSN EN ISO 15876 z května 2006 (převzetí souboru EN ISO 15876:2003 schválením k přímému používání jako ČSN)

Soubor ČSN EN 12976 (73 0302) Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy průmyslově vyráběné
– Část 1: Všeobecné požadavky
– Část 2: Zkušební metody

Thermal solar systems and components - Factory made systems
– Part 1: General requirements
– Part 2: Test methods

(ICS: 27.160 Technika sluneční energie)

Soubor vyhlášen v srpnu 2017 (účinnost od 1.9.2017), převzetí souboru EN 12976:2017 schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazuje soubor ČSN EN ISO 12976 ze září 2006 (převzetí souboru EN 12976:2006 překladem)

ZMĚNA Z2 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž

Heating systems in buildings – Design and installation

(ICS: 91.140.10 Ústřední vytápění)

Vydána v září 2017 (účinnost od 1.10.2017), nahrazuje změnu ČSN 06 0310/Z1 ze září 2015

Hlavní změny v porovnání se zněním podle nahrazené změny 1 se týkají článku 6.6:

  • nově je v poznámce objasněn termín „občasná obsluha“, kterou se rozumí zajištění úkonů stanovených místním provozním řádem nebo návodem pro obsluhu a údržbu zařízení, případně vědomý zásah obsluhy na základě signálu o poruchových stavech (ve vztahu k zařízením umožňujícím provoz s občasnou obsluhou doporučeným pro kotelny spalující ušlechtilá paliva);
  • nově je zařízení, které signalizuje poruchu a odstaví zařízení z provozu při konkrétních situacích vyjmenovaných v textu, požadovaným vybavením kotelen (dříve se požadovalo pro zdroje tepla a úpravny parametrů o celkovém výkonu nad 24 kW – u menších zařízení se toto zařízení doporučovalo);
  • nově byl doplněn článek o povinnosti přiřadit ke kotlům spalujícím plynná paliva v provedení B o celkovém příkonu do 50 kW zařízení, která signalizují poruchu a odstaví kotle z provozu při situacích vyjmenovaných v textu a upřesněných v příslušných poznámkách pod čarou;
  • doporučení týkající se samostatných větví otopné soustavy pro skupiny místností s rozdílnými parametry je nově doplněno o vlastní regulaci.

Do kapitoly 1 bylo nově doplněno zdůvodnění souběhu ČSN 06 0310 a ČSN EN 12828, která se zabývá pouze teplovodními otopnými soustavami.

zdroje:
Věstník ÚNMZ (http://www.unmz.cz/urad/vestnik-unmz)
údaje z volně přístupného Seznamu ČSN (http://seznamcsn.unmz.cz/)
texty ČSN v placené službě ČSN online (http://www.unmz.cz/urad/csn-online)

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.