logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Přehled nových ČSN v oboru vytápění a příprava teplé vody (listopad a prosinec 2017)


© Fotolia.com
Reklama

V následujícím stručném přehledu jsou uvedeny vybrané nové ČSN a změny ČSN z listopadu a prosince 2017 související s oborem vytápění a příprava teplé vody (kromě některých norem výrobků). Jsou uvedeny jednak vydané ČSN (překladem, převzetím originálu) se základními údaji a stručnou anotací obsahu na základě předmětu normy, jednak některé evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN (vyhlášené bez překladu) pouze se základními údaji.


ČSN EN 12480 (25 7862) Plynoměry – Rotační objemové plynoměry

Gas meters – Rotary displacement gas meters

(ICS: 91.140.40 Systémy dodávky plynu v budovách)

Vydána v listopadu 2017 (účinnost od 1.12.2017), převzetí EN 12480:2015 překladem; nahrazuje ČSN EN 12480 z října 2015 (převzetí EN 12480:2015 schválením k přímému používání jako ČSN)

Tato evropská norma specifikuje rozsahy, konstrukci, funkce, výstupní charakteristiky a zkoušení rotačních objemových plynoměrů pro měření objemu plynu. Tato evropská norma platí pro rotační objemové plynoměry používané k měření objemu topných plynů 1., 2. a 3. skupiny plynů, jejichž složení je specifikováno v EN 437:2003+A1:2009, při maximálním pracovním tlaku plynu do a včetně 20 bar v rozsahu teplot okolí a plynu alespoň od –10 °C do +40 °C. Další vymezení míst instalace a specifických omezení je uvedeno v předmětu normy.


ČSN EN ISO 14780 (83 8213) Tuhá biopaliva – Příprava vzorku

Solid biofuels – Sample preparation

(ICS: 27.190 Biologické a alternativní zdroje energie; 75.160.40 Biopaliva)

Vydána v listopadu 2017 (účinnost od 1.12.2017), převzetí EN ISO 14780:2017 (ISO 14780:2017) překladem; nahrazuje ČSN EN 14780 z prosince 2011 (převzetí EN 14780:2011 schválením k přímému používání jako ČSN)

Tato norma definuje metody pro redukci velikosti celkových vzorků (nebo dílčích vzorků) na laboratorní vzorky a laboratorních vzorků na podvzorky a analytické vzorky pro obecný rozbor a je použitelná pro tuhá biopaliva. Metody definované v tomto dokumentu se mohou použít pro přípravu vzorku např. pro zkoušení spalného tepla, obsahu vody, obsahu popela, sypné hmotnosti, mechanické odolnosti, rozdělení podle velikosti částic, charakteristiky tavitelnosti popela, chemického složení a nečistot ve vzorku.


OPRAVA 1 (zde dříve uvedené) ČSN EN 16723-1 Zemní plyn a biometan pro využití v dopravě a biometan pro vtláčení do plynovodů na zemní plyn

 • Část 1: Specifikace biometanu pro vtláčení do plynovodů na zemní plyn

Natural gas and biomethane for use in transport and biomethane for injection in the natural gas network

 • Part 1: Specifications for biomethane for injection in the natural gas network

Vydána v listopadu 2017 (účinnost od 1.12.2017)

Oprava se týká pouze českého názvu dokumentu – doplněná část názvu je vyznačena kurzivou.


ČSN EN 12098-1 (06 0330) Energetická náročnost budov – Regulace otopných soustav

 • Část 1: Zařízení pro regulaci teplovodních otopných soustav – Moduly M3-5, 6, 7, 8

Energy Performance of Buildings – Controls for heating systems

 • Part 1: Control equipment for hot water heating systems – Modules M3-5, 6, 7, 8

(ICS: 91.140.10 Ústřední vytápění; 97.120 Automatická řídicí a regulační zařízení pro použití v domácnosti)

Vyhlášena v listopadu 2017 (účinnost od 1.12.2017), převzetí EN 12098-1:2017 schválením k přímému používání jako ČSN (připravuje se převzetí překladem); nahrazuje ČSN EN 12098-1 (06 0330) z dubna 2014 (převzetí EN 12098-1:2013 překladem)


Soubor ČSN EN 15316 (06 0401) Energetická náročnost budov – Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy

 • Část 1: Obecné požadavky a vyjádření energetické náročnosti, Modul M3-1, M3-4, M3-9, M8-1, M8-4
 • Část 2: Sdílení tepla v prostoru (vytápění a chlazení), Modul M3-5, M4-5
 • Část 3: Systémy rozvodů (Soustavy teplé vody, vytápění a chlazení), Modul M3-6, M4-6, M8-6
 • Část 4-1: Výroba tepla pro vytápění a příprava teplé vody, spalovací zařízení (kotle, biomasa), Modul M3-8-1, M8-8-1
 • Část 4-2: Výroba tepla pro vytápění, Tepelná čerpadla, Modul M3-8-2, M8-8-2
 • Část 4-3: Výroba tepla, fotovoltaické a solární tepelné soustavy, Modul M3-8-3, M8-8-3, M11-8-3
 • Část 4-4: Výroba tepla, kombinovaná výroba elektřiny a tepla integrovaná do budovy, Modul M8-3-4, M8-8-4, M8-11-4
 • Část 4-5: Dálkové zásobování teplem a chladem, Modul M3-8-5, M4-8-5, M8-8-5, M11-8-5
 • Část 4-8: Výroba tepla pro vytápění, teplovzdušné vytápění a stropní sálavé vytápění, včetně kamen (lokální zdroje), Modul M3-8-8
 • Část 4-10: Systémy výroby energie z větru, Modul M11-8-7
 • Část 5: Systémy akumulace pro vytápění a pro systémy teplé vody (bez chlazení), M3-7, M8-7

Energy performance of buildings – Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies

 • Part 1: General and Energy performance expression, Module M3-1, M3-4, M3-9, M8-1, M8-4
 • Part 2: Space emission systems (heating and cooling), Module M3-5, M4-5
 • Part 3: Space distribution systems (DHW, heating and cooling), Module M3-6, M4-6, M8-6
 • Part 4-1: Space heating and DHW generation systems, combustion systems (boilers, biomass), Module M3-8-1, M8-8-1
 • Part 4-2: Space heating generation systems, heat pump systems, Module M3-8-2, M8-8-2
 • Part 4-3: Heat generation systems, thermal solar and photovoltaic systems, Module M3-8-3, M8-8-3, M11-8-3
 • Part 4-4: Heat generation systems, building-integrated cogeneration systems, Module M8-3-4, M8-8-4, M8-11-4
 • Part 4-5: District heating and cooling, Module M3-8-5, M4- 8-5, M8-8-5, M11-8-5
 • Part 4-8: Space heating generation systems, air heating and overhead radiant heating systems, including stoves (local), Module M3-8-8
 • Part 4-10: Wind power generation systems, Module M11- 8-7
 • Part 5: Space heating and DHW storage systems (not cooling), Module M3-7, M8-7

(ICS: 91.140.10 Ústřední vytápění, části 27.160 Technika sluneční energie; 27.180 Větrné turbíny a ostatní alternativní zdroje energie; 91.140.30 Větrací a klimatizační systémy; 91.140.65 Zařízení pro ohřev vody)

Soubor vyhlášen v listopadu 2017 (účinnost od 1.12.2017), převzetí souboru EN 15316:2017 schválením k přímému používání jako ČSN (připravuje se převzetí překladem); nahrazuje soubor ČSN EN 15316 (06 0401) z let 2009 až 2013 (převzetí souboru EN 15316 z let 2007 až 11 překladem)


Části souboru ČSN EN 15378 (06 0402) Energetická náročnost budov – Tepelné soustavy a soustavy teplé vody v budovách

 • Část 1: Inspekce kotlů, tepelných soustav a soustav teplé vody, Modul M3-11, M8-11
 • Část 3: Měření energetické náročnosti – Modul M3-10, M8-10

Energy performance of buildings – Heating systems and DHW in buildings

 • Part 1: Inspection of boilers, heating systems and DHW, Module M3-11, M8-11
 • Part 3: Measured energy performance, Module M3-10, M8-10

(ICS: 91.140.10 Ústřední vytápění)

Části vyhlášeny v listopadu 2017 (účinnost od 1.12.2017), převzetí částí souboru EN 15378:2017 schválením k přímému používání jako ČSN (připravuje se převzetí překladem); nahrazuje ČSN EN 15378 (06 0402) z března 2008 (převzetí EN 15378:2007 schválením k přímému používání jako ČSN)


ČSN EN 16946-1 (12 0555) Energetická náročnost budov – Přejímka automatizace, řízení a technické správy budov

 • Část 1: Modul M10-11

Energy Performance of Buildings – Inspection of Automation, Controls and Technical Building Management

 • Part 1: Module M10-11

(ICS: 97.120 Automatická řídicí a regulační zařízení pro použití v domácnosti)

Vyhlášena v listopadu 2017 (účinnost od 1.12.2017), převzetí EN 16946-1:2017 schválením k přímému používání jako ČSN (připravuje se převzetí překladem)


ČSN EN 16947-1 (12 0056) Energetická náročnost budov – Systém správy budovy

 • Část 1: Modul M10-12

Energy Performance of Buildings – Building Management System

 • Part 1: Module M10-12

(ICS: 91.120.10 Tepelné izolace; 97.120 Automatická řídicí a regulační zařízení pro použití v domácnosti)

Vyhlášena v listopadu 2017 (účinnost od 1.12.2017), převzetí EN 16946-1:2017 schválením k přímému používání jako ČSN (připravuje se převzetí překladem)


ČSN EN ISO 5210 (13 3090) Průmyslové armatury – Připojení víceotáčkových pohonů k armaturám

Industrial valves – Multi-turn valve actuator attachments

(ICS: 23.060.01 Armatury obecně)

Vyhlášena v listopadu 2017 (účinnost od 1.12.2017), převzetí EN ISO 5210:2017 (ISO 5210:2017) schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazuje ČSN EN ISO 5210 (13 3090) z dubna 1998 (převzetí EN ISO 5210:1996 překladem)


ČSN EN ISO 5211 (13 3091) Průmyslové armatury – Připojení částečně otočných pohonů

Industrial valves – Part-turn actuator attachments

(ICS: 23.060.01 Armatury obecně)

Vyhlášena v listopadu 2017 (účinnost od 1.12.2017), převzetí EN ISO 5211:2017 (ISO 5211:2017) schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazuje ČSN EN ISO 5211 (13 3091) z října 2001 (převzetí EN ISO 5211:2001 schválením k přímému používání jako ČSN)


ČSN EN 15500-1 (73 8536) Energetická náročnost budov – Řízení vytápění, větrání a klimatizace

 • Část 1: Elektronická zařízení pro zónovou regulaci – Moduly M3-5, M4-5, M5-5

Energy Performance of Buildings – Control for heating, ventilating and air conditioning applications

 • Part 1: Electronic individual zone control equipment – Modules M3-5, M4-5, M5-5

(ICS: 91.140.30 Větrací a klimatizační systémy; 97.120 Automatická řídicí a regulační zařízení pro použití v domácnosti)

Vyhlášena v listopadu 2017 (účinnost od 1.12.2017), převzetí EN 15500-1:2017 schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazuje ČSN EN 15500 (73 8536) z února 2009 (převzetí EN 15500:2008 schválením k přímému používání jako ČSN)


ČSN EN ISO 18135 (83 8211) Tuhá biopaliva – Vzorkování

Solid Biofuels – Sampling

(ICS: 27.190 Biologické a alternativní zdroje energie; 75.160.40 Biopaliva)

Vyhlášena v listopadu 2017 (účinnost od 1.12.2017), převzetí EN ISO 18135:2017 (ISO 18135:2017) schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazuje ČSN EN 14778 (83 8211) z prosince 2011 (převzetí EN 14788:2011 schválením k přímému používání jako ČSN)


ČSN EN ISO 18125 (83 8214) Tuhá biopaliva – Stanovení spalného tepla a výhřevnosti

Solid biofuels – Determination of calorific value

(ICS: 27.190 Biologické a alternativní zdroje energie; 75.160.40 Biopaliva)

Vyhlášena v listopadu 2017 (účinnost od 1.12.2017), převzetí EN ISO 18125:2017 (ISO 18125:2017) schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazuje ČSN EN 14918 (83 8214) z června 2010 (převzetí EN 14918:2009 překladem)


ČSN EN 16883 (96 1529) Ochrana kulturního dědictví – Směrnice pro snížení energetické náročnosti historických budov

Conservation of cultural heritage – Guidelines for improving the energy performance of historic buildings

(ICS: 91.120.10 Tepelné izolace; 97.195 Umělecké předměty, předměty uměleckých řemesel)

Vyhlášena v listopadu 2017 (účinnost od 1.12.2017), převzetí EN 16883:2017 schválením k přímému používání jako ČSN


ČSN EN 50090-3-4 (36 8051) Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES)

 • Část 3-4: Bezpečná aplikační vrstva, bezpečná služba, bezpečná konfigurace a bezpečnostní prostředky

Home and Building Electronic Systems (HBES)

 • Part 3-4: Secure Application Layer, Secure Service, Secure configuration and security Resources

(ICS: 97.120 Automatická řídicí a regulační zařízení pro použití v domácnosti)

Vydána v prosinci 2017 (účinnost od 1.1.2018), převzetí originálu EN 50090-3-4:2017

Tato norma definuje bezpečnost pro otevřený komunikační systém HBES pro byty a budovy. Je založena na ISO/IEC 24767-2. Použití bezpečného řešení HBES má několik výhod: činí rádiový rámec (RF) komunikačního média HBES více bezpečným a umožňuje bezpečné aplikace. Tato norma nedefinuje žádný typ aplikace.


ČSN EN ISO 6976 (38 5572) Zemní plyn – Výpočet spalného tepla, výhřevnosti, hustoty, relativní hustoty a Wobbeho čísla ze složení

Natural gas – Calculation of calorific values, density, relative density and Wobbe indices from composition

(ICS: 75.060 Zemní plyn)

Vydána v prosinci 2017 (účinnost od 1.1.2018), převzetí ČSN EN ISO 6976:2016 (ISO 6976:2016) překladem; nahrazuje ČSN EN ISO 6976 (38 5572) z dubna 2017 (převzetí EN ISO 6976:2016 schválením k přímému používání jako ČSN)

Tento dokument specifikuje metody výpočtu spalného tepla, výhřevnosti, hustoty, relativní hustoty, horního Wobbeho čísla a dolního Wobbeho čísla zemních plynů, náhradních zemních plynů a jiných spalitelných plynných paliv v případech, kdy je známé složení plynu podle molárních zlomků. Specifikované metody poskytují prostředky pro výpočet vlastností plynné směsi v běžně používaných referenčních podmínkách. Metody výpočtu vyžadují znalost hodnot různých fyzikálních vlastností čistých složek; tyto hodnoty společně s příslušnými nejistotami jsou uvedeny v tabulkách a jejich zdroj je uveden. Jsou uvedeny metody pro odhad standardních nejistot vypočítaných vlastností.


Změna A4 ČSN EN 13480-4 (13 0020) Kovová průmyslová potrubí

 • Část 4: Výroba a montáž

Metallic industrial piping

 • Part 4: Fabrication and installation

(ICS: 23.040.01 – Potrubí a součásti potrubí obecně)

Vydána v prosinci 2017 (účinnost od 1.1.2018), převzetí EN 13480-4:2012/A4:2017 překladem

Úpravy se týkají článků 9.14.1 (tepelné zpracování), 10.3 (oprava svarů) a 12.5 (výbušná atmosféra).


ČSN EN 15459-1 (06 0405) Energetická náročnost budov – Tepelné soustavy a vodní chladicí soustavy v budovách

 • Část 1: Postup pro ekonomické hodnocení energetických soustav v budovách, Modul M1-14

Energy performance of buildings – Economic evaluation procedure for energy systems in buildings

 • Part 1: Calculation procedures, Module M1-14

(ICS: 91.140.10 Ústřední vytápění)

Vyhlášena v prosinci 2017 (účinnost od 1.1.2018), převzetí EN 15459-1:2017 schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazuje ČSN EN 15459 (06 0405) z února 2010 (převzetí EN 15459:2007 překladem)


Vybrané části souboru ČSN EN 16798 (12 7027) Energetická náročnost budov – Větrání budov

 • Část 9: Výpočtové metody pro energetické požadavky chladicích systémů (Modul M4-1, M4-4, M4-9) – Obecné požadavky
 • Část 13: Modul M4-8 – Výpočet chladicích systémů – Výroba
 • Část 15: Výpočet chladicích systémů (Modul M4-7) – Akumulace

Energy performance of buildings – Ventilation for buildings

 • Part 9: Calculation methods for energy requirements of cooling systems (Modules M4-1, M4-4, M4-9) – General
 • Part 13: Module M4-8 – Calculation of cooling systems – Generation
 • Part 15: Calculation of cooling systems (Module M4-7) – Storage

(ICS: 1.120.10 Tepelné izolace; 91.140.30 Větrací a klimatizační systémy)

Vyhlášeny v prosinci 2017 (účinnost od 1.1.2018), převzetí příslušných částí souboru EN 16798:2017 schválením k přímému používání jako ČSN; částečně nahrazují ČSN EN 15243 (12 7027) ze srpna 2013 (převzetí EN 15243:2007 překladem)


Části souboru ČSN EN ISO 4064 (25 7811) Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu

 • Část 1: Metrologické a technické požadavky
 • Část 2: Zkušební metody
 • Část 5: Požadavky na instalaci

Water meters for cold potable water and hot water

 • Part 1: Metrological and technical requirements
 • Part 2: Test methods
 • Part 5: Installation requirements

(ICS: 91.140.60 Systémy dodávky vody v budovách)

Vyhlášeny v prosinci 2017 (účinnost od 1.1.2018), převzetí příslušných částí souboru EN ISO 4064:2017 (ISO 4064:2014) schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazují příslušné části souboru ČSN EN ISO 4064 (25 7811) ze září 2015 (převzetí částí EN ISO 4064:2014 překladem)


ČSN EN ISO 6806 (63 5421) Pryžové hadice a hadice s koncovkami k olejovým hořákům – Specifikace

Rubber hoses and hose assemblies for use in oil burners – Specification

(ICS: 27.060.10 Hořáky na tekutá a tuhá paliva; 83.140.40 Hadice)

Vyhlášena v prosinci 2017 (účinnost od 1.1.2018), převzetí EN ISO 6806:2017 (ISO 6806:2017) schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazuje ČSN EN ISO 6806 (63 5421) z února 2015 (převzetí částí EN ISO 6806:2014 schválením k přímému používání jako ČSN)

Sestavil: Ing. Jan Kolomazník

zdroje:
Věstník ÚNMZ (http://www.unmz.cz/urad/vestnik-unmz)
údaje z volně přístupného Seznamu ČSN (http://seznamcsn.unmz.cz/)
texty ČSN v placené službě ČSN online (http://www.unmz.cz/urad/csn-online)

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.