logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Přehled nových ČSN v oboru vytápění a příprava teplé vody (březen a duben 2017)

Reklama

ČSN EN 15502-1+A1 (07 5316) Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění – Část 1: Obecné požadavky a zkoušky

Gas-fired heating boilers – Part 1: General requirements and tests

(ICS: 27.060.30 Kotle a výměníky tepla; 91.140.10 Ústřední vytápění)

Vydána v březnu 2017 (účinnost od 1.4.2017), převzetí EN 15502-1:2012+A1 překladem; nahrazuje ČSN EN 15502-1+A1 (07 5316) z ledna 2016 (převzetí EN 15502-1:2012+A1 vyhlášením)

Tato evropská norma stanovuje obecné požadavky a metody zkoušení týkající se zejména konstrukce, bezpečnosti, vhodnosti pro daný účel a hospodárného využití energie, jakož i třídění, značení a uvádění spotřeby energie na energetických štítcích kotlů na plynná paliva pro ústřední vytápění, které jsou vybaveny atmosférickými hořáky, hořáky s ventilátorem nebo hořáky s úplným předmísením směsi palivo/vzduch. Tato evropská norma platí pro kotle provedení B a C blíže specifikované v předmětu normy a je třeba ji používat spolu s příslušnými částmi 2 (část 2-1 a další).

S vydáním části 2-2: Zvláštní norma pro kotle provedení B1 (březen 2017) se s účinností od 2017-07-31 (viz příslušné změny s uvedením souběžné platnosti) zrušují: ČSN EN 625 (07 5325) z března 1997, ČSN EN 677 (07 5326) z července 1999, ČSN EN 15417 (07 5328) z dubna 2007 a ČSN EN 297 (07 5397) z června 1996.

ČSN EN 15502-2-2 (07 5316) Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění – Část 2-2: Zvláštní norma pro kotle provedení B1

Gas-fired central heating boilers – Part 2-2: Specific standard for type B1 appliances

(ICS: 27.060.30 Kotle a výměníky tepla; 91.140.10 Ústřední vytápění)

Vydána v březnu 2017 (účinnost od 1.4.2017), převzetí EN 15502-2-2:2014 překladem; nahrazuje ČSN EN 15502-2-2 (07 5316) z května 2016 (převzetí EN 15502-2-2:2014 vyhlášením), s účinností od 2017-07-31 (viz příslušné změny s uvedením souběžné platnosti) se zrušují ČSN EN 625 (07 5325) z března 1997 (převzetí EN 625:1995 překladem), ČSN EN 677 (07 5326) z července 1999 (převzetí EN 677:1998 překladem), ČSN EN 15417 (07 5328) z dubna 2007 (převzetí EN 15417:2006 překladem) a ČSN EN 297 (07 5397) z června 1996 (převzetí EN 297:1994 překladem)

Tato evropská norma stanovuje požadavky a metody zkoušení týkající se především konstrukce, bezpečnosti, vhodnosti pro daný účel a hospodárného využití energie, jakož i třídění a značení kotlů na plynná paliva pro ústřední vytápění, které jsou vybaveny atmosférickými hořáky a hořáky s ventilátorem. Platí pro kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění provedení B11, B11BS, B12, B12BS, B13 a B13BS podle třídění v TNI CEN/TR 1749 blíže specifikované v předmětu normy.

ČSN EN 14471+A1 (73 4215) Komíny – Systémové komíny s plastovými vložkami – Požadavky a zkušební metody

Chimneys – System chimneys with plastic flue liners – Requirements and test methods

(ICS: 91.060.40 Komíny, světlíky, šachty)

Vydána v březnu 2017 (účinnost od 1.4.2017), převzetí EN 14471:2013+A1 překladem; nahrazuje ČSN EN 14471+A1 (73 4215) ze září 2015 (převzetí EN 14471:2013+A1 vyhlášením)

Tato evropská norma specifikuje požadavky na vlastnosti a zkušební metody pro systémové komíny s plastovými vložkami, používanými pro odvod spalin od spotřebičů do venkovní atmosféry za suchého i mokrého provozu. Norma také specifikuje požadavky na značení, pokyny výrobce a prokazování shody. Tato evropská norma popisuje komínové díly, ze kterých mohou být systémové komíny sestaveny. Tato evropská norma neplatí pro komíny s odolností při vyhoření sazí klasifikační třídy G. Dále neplatí pro komíny s klasifikací uvedenou v předmětu normy.

Soubor ČSN EN 14037 (06 1130) Závěsné otopné a chladicí plochy pracující s vodou o teplotě nižší než 120 °C
– Část 1: Stropní sálavé panely – Technické specifikace a požadavky
– Část 2: Stropní sálavé panely – Zkušební postup pro zkoušku tepelného výkonu
– Část 3: Stropní sálavé panely – Postup pro vyhodnocení a výpočet tepelného výkonu sáláním
– Část 4: Stropní sálavé panely – Zkušební postup pro zkoušku chladicího výkonu
– Část 5: Otevřené nebo uzavřené stropní otopné plochy – Zkušební postup pro zkoušku tepelného výkonu

Free hanging heating and cooling surfaces for water with a temperature below 120°C
– Part 1: Pre-fabricated ceiling mounted radiant panels for space heating – Technical specifications and requirements
– Part 2: Pre-fabricated ceiling mounted radiant panels for space heating – Test method for thermal output
– Part 3: Prefabricated ceiling mounted radiant panels for space heating – Rating method and evaluation of radiant thermal output
– Part 4: Pre-fabricated ceiling mounted radiant panels – Test method for cooling capacity
– Part 5: Open or closed heated ceiling surfaces – Test method for thermal output

(ICS: 91.140.10 Ústřední vytápění, 91.140.30 Větrací a klimatizační systémy)

Soubor vyhlášen v březnu 2017 (účinnost od 1.4.2017): ČSN EN 14037-1 ed.2 (převzetí EN 14037-1:2016 schválením k přímému používání jako ČSN – připravuje se převzetí překladem), s účinností od 2018-06-30 (viz příslušná změna s uvedením souběžné platnosti) se zrušuje ČSN EN 14037-1 z ledna 2004 (převzetí EN 14037-1:2003 překladem); ČSN EN 14037-2 (převzetí 14037-2:2016 schválením k přímému používání jako ČSN) nahrazuje ČSN EN 14037-2 z května 2004 (převzetí EN 14037-2:2003 překladem); ČSN EN 14037-3 (převzetí 14037-3:2016 schválením k přímému používání jako ČSN – připravuje se převzetí překladem) nahrazuje ČSN EN 14037-3 z května 2004 (převzetí EN 14037-3:2003 překladem); ČSN EN 14037-4 (převzetí 14037-4:2016 schválením k přímému používání jako ČSN); ČSN EN 14037-5 (převzetí 14037-5:2016 schválením k přímému používání jako ČSN)

ČSN EN 13084-6 (73 4220) Volně stojící komíny – Část 6: Ocelové vložky – Navrhování a provádění

Free-standing chimneys – Part 6: Steel liners – Design and execution

(ICS: 91.060.40 Komíny, světlíky, šachty)

Vydána v dubnu 2017 (účinnost od 1.5.2017), převzetí EN 13084-6:2015 překladem; nahrazuje ČSN EN 13084-6 (73 4220) z května 2016 (převzetí EN 13084-6:2015 schválením k přímému používání jako ČSN)

Tato norma určuje speciální požadavky a provozní kritéria pro návrh ocelových vložkových systémů pro volně stojící komíny. Norma specifikuje požadavky na válcové ocelové vložky popsané normou EN 13084-1. Tento dokument zahrnuje navrhování následujících tří základních typů vložek umístěných v nosné konstrukci: samonosná vložka, dělená vložka, zavěšená vložka. Kromě toho se tato norma vztahuje i na jednovrstvé komíny, jejichž povrch je v kontaktu se spalinami. Vložky, konstruované z prefabrikovaných kovových dílů podle EN 1856-1 a EN 1856-2, se provádějí jako samonosné vložky s přídavnými kotevními podporami a vodítky, definovanými podle tohoto dokumentu.

ČSN EN ISO 6976 (38 5572) Zemní plyn – Výpočet spalného tepla, výhřevnosti, hustoty, relativní hustoty a Wobbeho čísla

Natural gas – Calculation of calorific values, density, relative density and Wobbe indices from composition

(ICS: 75.060 Zemní plyn)

Vyhlášena v dubnu 2017 (účinnost od 1.5.2017), převzetí EN ISO 6976:2016 (ISO 6976:2016) schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazuje ČSN EN ISO 6976 (38 5572) z února 2006 (převzetí EN ISO 6976:2006 (ISO 6976:1995 včetně oprav) překladem)

zdroje:
Věstník ÚNMZ (http://www.unmz.cz/urad/vestnik-unmz)
údaje z volně přístupného Seznamu ČSN (http://seznamcsn.unmz.cz/)
texty ČSN v placené službě ČSN online (http://www.unmz.cz/urad/csn-online)

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.