logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Odvodnění kalů z ČOV s dotací

Co s kaly na menších čistírnách odpadních vod? Tato otázka vyvstává ve světle nastupující legislativy dle vyhlášky č. 437/2016 sb., respektive vyhlášky č. 305/2019 sb. O nutnosti hygienizace kalu pro aplikaci na zemědělskou půdu.

Z pohledu nákladnosti investice a množství zpracovaného kalu jsou zařízení na hygienizaci kalů mířena pro větší ČOV, kam se budou kaly vozit z okolních obecních ČOV, což přinese zvýšené náklady na odvoz a zpracování kalu od roku 2023. Pro účel snížení těchto nákladů a množství převáženého kalu slouží odvodňovací zařízení AS-DEHYDRÁTOR.

Technologie odvodnění kalů

Spirálový dehydrátor slouží k zahušťování a následnému odvodnění kalu. Zařízení je malé a lehké a může pracovat v automatickém provozu s minimálními nároky na údržbu. Zařízení je vyráběno v několika typových řadách a díky svým nízkým investičním i provozním nákladům je vhodné zejména pro průmyslové čistírny a pro komunální čistírny od 600 EO (může být i spojením menších ČOV z okolí) do 10 000 EO. Konstrukce dehydrátoru je přizpůsobena celému provozu ČOV tak, aby nedocházelo k zanášení a případnému ucpání zahuštěným kalem. Minimalizují se tím nároky na obsluhu a oplachovou vodu. Příkon pohonů dehydrátoru je velmi nízký (0,2–3,75 kW). Dehydrátor je schopen pracovat v nepřetržitém automatickém režimu včetně dávkování chemikálií. Časové nároky na jeho údržbu a obsluhu jsou minimální (cca 5 min/den).

Díky nízké spotřebě elektrické energie, nízkým nákladům na automatický provoz a obsluhu zařízení, je AS- DEHYDRÁTOR velmi účinný a jednoduchý nástroj na odvodnění kalů ze stávajících ČOV.

Technologie odvodnění kalů, jejíž hlavní část tvoří zařízení na odvodnění kalu AS–DEHYDRÁTOR.
Technologie odvodnění kalů, jejíž hlavní část tvoří zařízení na odvodnění kalu AS–DEHYDRÁTOR.

Operační program životního prostředí výzva č. 150

  • Celková alokace: 500 mil. Kč
  • Výše podpory až 85 %
  • Termín podání žádostí do 1. 6. 2020
  • Náklady na zpracování a podání žádosti jsou uznatelné

Mezi hlavní cíle patří podporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj druhotných surovin, podporovat příprav k recyklaci odpadu a nakládání s odpady, které vede ke zvýšení ekonomické hodnoty odpadu, podporovat oddělený sběr odpadů, systémy odděleně sbíraných specifických druhů odpadů a tzv. „door-to-door“ systém.

Mezi podporované projekty mimo jiné patří následující:

  • výstavba a modernizace (s navýšením kapacity) třídicích a do-třiďovacích linek
  • zařízení technologií pro odvodnění čistírenských kalů
  • zařízení na tepelnou úpravu odpadních kalů z čistíren odpadních vod
  • zařízení na úpravu odpadů

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.