logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Staré tepelné čerpadlo není elektrickým vytápěním, na jehož výměnu lze žádat dotaci z NZÚ 2021+

Mezi vybranými stávajícími zdroji tepla, na jejichž výměnu lze žádat o dotaci z programu Nová zelená úsporám, je i elektrické vytápění. Podmínku programu však nesplňuje dříve instalované tepelné čerpadlo!

Reklama

Do naší poradny přicházejí prakticky denně dotazy týkající se dotačního programu Nová zelená úsporám (NZÚ). Jeden z velice frekventovaných dotazů se týká možnosti náhrady již dříve instalovaného tepelného čerpadla za tepelné čerpadlo nové. Dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory je u rodinných i bytových domů možné žádat o dotaci na výměnu elektrického vytápění v případě, že bude nahrazeno novým tepelným čerpadlem s elektrickým pohonem. Mnozí provozovatelé starších, již dříve instalovaných „elektrických“ tepelných čerpadel, si definované podmínky vykládají tak, že jejich stávající tepelné čerpadlo je také elektrickým vytápěním (pouze s výrazně vyšší účinností), a mají tak nárok na dotaci na jeho výměnu. Bohužel tomu tak není.

V případě podání žádosti o dotaci na výměnu stávajícího tepelného čerpadla, jako hlavního zdroje tepla, bude tato zamítnuta.

Pro potřeby dotací totiž tepelné čerpadlo s elektrickým pohonem není považováno za elektrické vytápění. V již zmíněných závazných pokynech je uvedena definice tepelného čerpadla následovně:

Tepelné čerpadlo je takový zdroj energie, který odnímá nízkopotenciální teplo z nižší teplotní hladiny vnějšího prostředí a předává ho k dalšímu využití teplonosné látce na vyšší teplotní hladině v lokálních systémech napojených na otopnou soustavu budovy zajišťujících dodávku tepla pro vytápění a případně i přípravu teplé vody.

Z definice je zřejmé, že tepelné čerpadlo získává rozhodující část energie pro výrobu tepla na vytápění a přípravu teplé vody z vnějšího prostředí, a nikoliv prostou přeměnou elektrické energie na energii tepelnou s využitím Jouleova jevu. Nelze jej tedy ve smyslu dotačního programu chápat jako elektrické vytápění.

Ostatně tento výklad je ve shodě s definicí zdrojů tepla, která je uvedena v Nařízení komise č. 813/2013 o ekodesignu, platného pro plynové kotle, tepelná čerpadla a elektrické vytápění. Zde jsou jako zdroje tepla definovány:

… ohřívače, které vyrábí teplo…

  1. spalováním fosilních paliv a paliv z biomasy
  2. využitím Jouleova jevu v prvcích elektrického odporového ohřevu
  3. zachycováním tepla okolního prostředí ze vzdušného, vodního nebo zemního zdroje tepla a/nebo odpadního tepla.

Zde je vidět, že evropská legislativa, platná i pro zdroje tepla instalované v rámci NZÚ, rozděluje zvlášť elektrické vytápění (využití Jouleova tepl…) a tepelná čerpadla (zachycování tepla okolního prostředí…).

A pokud Vám tento výklad nestačí, jednoznačnou odpověď naleznete na stránkách NZÚ v části „Časté dotazy“, kde naleznete následující dotaz a odpověď na něj:

Mám 15 let staré tepelné čerpadlo? Dostanu dotaci na jeho výměnu?

V současné době je podporována výměna těch nejstarších kotlů, které nedosahují alespoň 3. emisní třídy. Na výměnu tepelného čerpadla žádat nelze.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.