logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Kotlíkové dotace – stačí trvalé bydliště na chatě, podpora se týká i bytových domů

Nové kolo dotací na výměnu neekologických zdrojů tepla pro vytápění domácností se nově bude týkat také výměn v trvale obývaných objektech pro rodinnou rekreaci, a v bytech v bytových domech.

Aktualizováno 6.10.2021

V minukých třech výzvách Kotlíkových dotací byla podporována výměna starých neekologických kotlů na pevná paliva pouze v rodinných domech, tedy stavbách zapsaných jako rodinný dům v katastru nemovitostí. Netýkala se tak té části naších (především starších) spoluobčanů, kteří většinu roku tráví na chalupě, na které mají nahlášen i trvalý pobyt. Stejně tak nebyla podporována výměna starých kotlů v bytových domech. To zcela neodpovídalo hlavnímu záměru „kotlíkovek“, tedy že by měla být podpořena především výměna nevyhovujících kotlů, které jsou provozovány dlouhodobě po celou topnou sezónu, a to bez ohledu na typ budovy, kterou kotel vytápí.

Nové kotlíkové dotace, které budou pokračovat až do 1. září 2022, již zahrnují do podpory také výměnu kotlů v trvale obydlených budovách určených pro rodinnou rekreaci, a v bytových jednotkách bytových domů.

Přečtěte si také Kotlíkové dotace budou pokračovat do zákazu provozu starých kotlů v roce 2022 Přečíst článek

Rodiny, jejichž čistý příjem na člena domácnosti byl v roce 2020 vyšší jak 170900 Kč, mohou o dotaci na výměnu neekologického zdroje tepla žádat již od 12. října 2021 v rámci programu Nová zelená úsporám (NZÚ). Pro „nízkopříjmové“ domácnosti budou vyhlášeny krajskými úřady klasické kotlíkové dotace v prvním čtvrtletí roku 2022. V rámci NZÚ tedy již byly vyhlášeny přesné definice budov, kterých se dotace týká. Pojďme se tedy na ně podívat podrobně.

Definice rodinného domu pro potřeby dotací

Rodinný dům je, v případě nových staveb, stavba pro bydlení dle §2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, kde více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena a užívána, v níž jsou nejvýše tři samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví, a je (bude) jako rodinný dům zapsána v katastru nemovitostí.

V případě stávajících staveb jsou pro účely programu za rodinné domy považovány:
- stavby pro bydlení, v nichž jsou nejvýše tři samostatné byty,
- obytná část zemědělské usedlosti (statku), která splňuje definici pro byt,
- stavba určená pro rodinnou rekreaci, která je využívána pro trvalé rodinné bydlení a má přiděleno číslo popisné nebo evidenční. Užívání pro bydlení je prokázáno, pokud žadatel doloží, že on sám nebo jiná osoba má v této stavbě evidován trvalý pobyt počínající 24 měsíců nebo více před podáním žádosti,
- bytové domy s řadově uspořádanými bytovými jednotkami, které svojí stavebně technickou konstrukcí a účelem užívání odpovídají řadovým rodinným domům, nemají společné prostory a jejich bytové jednotky stavebně technickými parametry a účelem užívání odpovídají rodinnému domu.

Za rodinný dům se pro potřeby programu nepovažují:
- rodinné domy či jiné budovy, které jsou z poloviny nebo větší části podlahové plochy (stanovené dle definice v této kapitole) užívány v rozporu s účelem „trvalého rodinného bydlení“ (hotely, penziony, kanceláře apod.),
- stavby, které nejsou spojeny se zemí pevným základem,
- stavby dočasné,
- výrobky plnící funkci stavby.

Definice bytového domu

Bytový dům je stavba pro bydlení, která má čtyři a více bytových jednotek a ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena a užívána. Za bytový dům se pro potřeby programu nepovažují bytové domy, které jsou užívány v rozporu s účelem „trvalého bydlení“ (ubytovny, kanceláře, rekreační ubytování apod.).

Ve sporných případech stanoví kategorii stavby, pro potřeby řízení o žádosti o podporu, Státní fond životního prostředí.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.