logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Nová zelená úsporám, výměna zdrojů tepla v rodinných domech: Na co si dát pozor, než začneme

Odpovědi na otázku: Co musíme vědět před tím, než si podáme žádost o dotaci na výměnu zdroje tepla v rodinném domě z programu Nová zelená úsporám?

Reklama


Nový dotační program Nová zelená úsporám NZÚ 2021+, který byl zahájen 12. října 2021, poskytuje mimo jiné také finanční prostředky na výměnu stávajících zdrojů tepla pro vytápění a přípravu TV v rodinných domech za moderní, ekologické a energeticky efektivnější varianty. Před tím, než se začneme vážně zabývat možností, že bychom si o dotaci požádali, je nutné si ujasnit, zda patříme do kategorie oprávněných žadatelů o dotaci, či zda náš stávající zdroj tepla patří mezi zdroje, na jejichž výměnu je dotace poskytována. Pojďme si projít základní kritéria, která je nutné splnit pro kladné vyřízení žádosti o dotaci.

1. Co chci vyměnit a za co

Prvním krokem učiněným před tím, než začneme vážně uvažovat o podání žádosti na výměnu zdroje tepla, by mělo být zjištění, zda je náš záměr vůbec realizovatelný. Neplatí pravidlo, že starý kotel na uhlí mohu vyměnit za cokoliv, co „nečmoudí“. Nejčastějším dotazem v naší poradně na tzb-info.cz je dotaz, zda lze žádat o výměnu starého plynového kotle za nový plynový kondenzační kotel. To bohužel možné není. Stejně tak není podporována například instalace elektrokotle, i kdyby nahradil starý prohořívací litinový kotel na uhlí.

Pokud hovoříme o výměně zdrojů tepla v rodinných domech, pak je možné uvažovat o výměně starých kotlů na pevná paliva emisní třídy nižší jak 3 (třídy 1, 2 popř. tzv. nezatříděné), lokálních topidel (kamen) na pevná paliva, kotlů na topné oleje a elektrického vytápění. Vše o zdrojích tepla, kterých se týká program NZÚ 2021+ naleznete zde.

2. Dostatek finančních prostředků

V rámci programu NZÚ 2021+ je výše podpory omezena na maximálně 50 % z celkových přímých realizačních nákladů a podpora se vyplácí až po ukončení a zaplacení celé realizace výměny zdroje. Takže je zapotřebí zvážit, zda máme dostatek finančních prostředků na realizaci celého projektu, a to zvláště u těch zdrojů, na jejichž nákup a instalaci je zapotřebí finančních prostředků vysoce převyšujících 100 tisíc Kč. Zvláště rodiny s nižšími příjmy a senioři by měli zvážit, zda nepočkat s žádostí o dotaci v rámci připravovaného programu Kotlíkové dotace, ve kterém bude možné žádat o dotaci až do výše 95 % z přímých realizačních nákladů.

3. Stáří objektu, ve kterém dochází k výměně

Výměna zdrojů tepla je podporována u rodinných domů či objektů určených pro rodinnou rekreaci, ve které má jakákoliv osoba nahlášen trvalý pobyt. Jedná se o budovy, které jsou již zapsány v katastru nemovitostí. Nelze žádat o dotaci na výměnu zdroje v ještě nedokončené budově, která není zapsána v katastru.

Instalace některých kotlů na pevná paliva byla zákonem o ochraně ovzduší zakázána již od 1. ledna 2014. Z toho logicky vyplývá, že nelze žádat o výměnu takového kotle instalovaného v novostavbě kolaudované po roce 2013, protože tato instalace byla protiprávní.

Při výměně ostatních podporovaných zdrojů tepla lze bez problémů žádat o dotaci v případě, že objekt je zapsán do katastru nemovitostí alespoň dva roky. U „mladších“ staveb je možné podpořit pouze instalaci nového zdroje, se kterým se nepočítalo v průkazu energetické náročnosti budovy pro stavební řízení. To se týká především záměny stávajícího elektrokotle za tepelné čerpadlo.

4. Oprávněným žadatel je vlastník budovy nebo kupující

Abych si mohl požádat o dotaci na výměnu zdroje tepla v rodinném domě, musím být jeho vlastníkem. Nestačí mít v daném objektu nahlášeno trvalé bydliště. O dotaci si mohu zažádat také v případě, že dům ještě nevlastním, ale mám se stávajícím vlastníkem podepsanou dohodu o koupi tohoto domu. Dohoda o koupi musí být součástí žádosti o dotaci.

Žadatel o dotaci musí zůstat vlastníkem budovy po celou dobu administrace žádosti. Tedy od okamžiku podání žádosti až po vydání „Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP“. V opačném případě žadatel ztrácí právo na poskytnutí dotace a nový vlastník si musí v případě zájmu o získání dotace podat žádost novou. Jinými slovy řečeno, nemá smysl podávat si žádost o dotaci, pokud vím, že objekt v dohledné době budu prodávat.

5. Pozor na dluhy a exekuce

Podpora může být žadateli poskytnuta pouze v případě, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti u finančního úřadu, správy sociálního zabezpečení, Státního fondu životního prostředí, Ministerstva životního prostředí, či jiného orgánu veřejné správy. (Pozor například i na neuhrazenou pokutu za jízdu bez platného dokladu městskou hromadnou dopravou atp.)

Žadatel o dotaci musí mít prokazatelné právo nakládat s nemovitostí, ve které dochází k výměně zdroje tepla. Toto právo nesmí být omezeno například soudcovskou či exekutorskou zástavou, není nařízena exekuce či příkaz k prodeji předmětu podpory a předmět podpory není předmětem insolvenčního řízení či zajištění podle trestního řádu. Zástavy z důvodu hypotéky a půjčky pro úpravu předmětu podpory (tedy pro výměnu zdroje tepla) nejsou na závadu.

Tento článek je pouze informativní a má ve zkratce informovat o těch nejdůležitějších parametrech, které je zapotřebí splnit. Vyčerpávající informace naleznete v Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.