logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Nová zelená úsporám 2021+. Podat žádost na výměnu zdroje tepla je nyní podstatně snazší

Ve srovnání s předchozím programem Nová zelená úsporám 2014+ není nutné výměnu starého zdroje tepla spojit se zateplením budovy a nevyžaduje se projekt od autorizované osoby!

Dotační program Nová zelená úsporám 2021–2027 (NZÚ 2021+) je pokračováním úspěšných projektů Zelená úsporám z roku 2009, Nová zelená úsporám 2013 a Nová zelená úsporám 2014–2021 (NZÚ 2014+). V rámci těchto programů byla od samého počátku podporována také výměna hlavních zdrojů tepla pro vytápění a přípravu TV v rodinných domech za moderní ekologické a energeticky úsporné zdroje tepla. V novém programu NZÚ 2021+ však došlo v této oblasti podpory k zásadním změnám, které podstatně zjednodušily podmínky pro realizaci této výměny.

Lze předpokládat, že program NZÚ 2021+ bude oproti dřívějšku v podstatně větší míře využíván majiteli rodinných domů ke změně způsobů jejich vytápění a přípravy TV a přispěje ke zvýšení účinnosti využití energií a snížení spotřeby energií.

1. Není vyžadováno zateplení

Pokud chtěl majitel RD v rámci programu NZÚ 2014+ žádat o dotaci na výměnu starého kotle za nový zdroj tepla, musel s touto výměnou realizovat také některé z opatření provedených na obálce budovy, vedoucí ke snížení energetické náročnosti stávajícího rodinného domu. Tedy zateplit obálku domu, například obvodové zdi, střešní plášť případně stropy pod nevytápěným půdním prostorem, vyměnit výplně otvorů, tedy okna a dveře. Tato opatření již není v aktuálním programu NZÚ 2021+ nutné provádět. Podporována je i prostá výměna vybraných zdrojů tepla za moderní varianty bez požadavků na souběžné snížení energetické náročnosti domu. Výměna zdrojů tepla tedy bude probíhat za v podstatě shodných podmínek, jako výměna kotlů ve známých kotlíkových dotacích, jen s nižší mírou dotace.

2. Již není nutný odborný posudek od autorizovaného technika!

Součástí žádosti o výměnu starého zdroje tepla musela být v rámci NZÚ 2014+ také projektová dokumentace obsahující technickou zprávu s údaji o stávajících zdrojích tepla a popisem návrhu a dimenzování nových zdrojů tepla a výkresovou část zobrazující umístění zdroje tepla v budově a schéma jeho zapojení. Tyto materiály směla vypracovat pouze osoba autorizovaná podle zákona č. 360/1992 Sb., tedy architekt, inženýr, či technik „s kulatým razítkem“.

Dle závazných pokynů pro NZÚ 2021+ při podání žádosti o dotaci na výměnu zdroje tepla není zapotřebí žádného odborného posudku vypracovaného „kulaťákem“. Předkládá se pouze fotodokumentace stávajícího zdroje, která zobrazuje jeho viditelné napojení na otopnou soustavu, u spalovacích zdrojů také napojení na komín. V případě výměny teplovodního spalovacího zdroje tepla na pevná paliva o jmenovitém příkonu 10 až 300 kW je vyžadován také Doklad o kontrole technického stavu a provozu zdroje, který má být vyměněn, zpracovaný dle zákona č. 201/2012 Sb. O ochraně ovzduší servisním technikem (topenářem), který je k této kontrole autorizován výrobcem daného zdroje.

Po ukončení realizace projektu musí být předložena Zpráva o instalaci a uvedení nového zdroje energie do provozu, kterou vypracovala montážní firma, která provedla instalaci zdroje. Dále se předkládá fotodokumentace nového zdroje a v případě spalovacího zdroje také Protokol o revizi spalinové cesty vypracovaný revizním technikem spalinových cest.

3. Čas na realizaci je 24 měsíců

3.1 U žádostí, které jsou podány v průběhu realizace nebo před jejím započetím, je novinkou prodloužení doby na realizaci přihlášeného projektu na výměnu zdroje tepla. Podle NZÚ 2014+ bylo nutné doložit dokumenty dokládající ukončení realizace výměny do 12 měsíců od přijetí, akceptování žádosti. Nyní, podle NZÚ 2021+, je tato doba prodloužena až na 24 měsíců po datu přijetí, akceptování žádosti.

3.2 U již realizovaných výměn zdrojů, které byly provedeny po 1. 1. 2021 a dokončeny v termínu před podáním žádosti o dotaci, se dokumenty dokládající ukončení realizace výměny předkládají současně s podáním žádosti o podporu.

4. Žádost lze podat pouze elektronicky, může to zplnomocněný zástupce

Žádost o dotaci lze v NZÚ 2021+ podávat pouze elektronicky prostřednictvím Agendového informačního systému (AIS). K tomuto účelu je nutné již mít nebo si na AIS zřídit vlastní účet s využitím některého z elektronických identifikačních prostředků, tzv e-identity. Tj. bezpečného a zaručeného ověření totožnosti uživatele online služeb veřejné správy.

Veškeré požadované dokumenty se podávají v příloze k žádosti prostřednictvím prosté kopie.

K podání žádosti a provádění veškerých právních úkonů spojených s administrací žádosti lze zplnomocnit třetí osobu, a to prostřednictvím formuláře, který lze nalézt na stránkách NZÚ 2021+.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.