logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Volně přístupný výpočet tepelně technických parametrů fasády s větranou mezerou

Foto Ing. David Bečkovský, Ph.D.
Foto Ing. David Bečkovský, Ph.D.

Aplikace pro výpočet tepelně technických parametrů fasády s větranou mezerou je dílčím výsledkem projektu zaměřeného na vývoj komplexního fasádního systému nazvaného „Chytrá fasáda“.

Reklama

Společnost ILTEGRO spol. s r.o. a tým Fakulty stavební, Vysokého učení technického v Brně přichází s volně dostupnou softwarovou aplikaci pro odbornou veřejnost, která je založená na datech získaných v rámci řešení projektu TAČR FW03010062-Chytrá fasáda s optimalizovanými energetickými vlastnostmi. Tento čtyřletý projekt je realizován za podpory Technologické Agentury České republiky, v rámci veřejné soutěže TREND 3.

Tento fasádní systém bude optimalizovaný jak po energetické, tak i ekologické stránce s důrazem na aktivní prvky „smart and green“ architektury. Implementace těchto moderních prvků umožní redukovat spotřebu energie na vytápění i chlazení budovy a zároveň tak podpořit snížení její ekologické stopy. Projektový tým v současné době provádí analýzy životního cyklu dílčích fasádních elementů, tak aby se výsledný systém Chytré fasády maximálně přiblížil možné uhlíkové neutralitě.

Pro efektivní návrh a energetické posouzení chytré fasády je vyvíjen komplexní softwarový nástroj, který umožní:

  • kvantifikovat její vlastnosti s vysokou přesností za různých okrajových podmínek,
  • export souboru výsledků pro další navazující procesy v rámci elektronizace procesu výstavby v systému BIM,
  • řízení aktivních prvků ve fasádě.

Program FSVM 1.0 přináší rychlý výpočet návrhového součinitele prostupu tepla s vlivem kotevních prvků procházející skrze izolaci až do vlastní nosné konstrukce fasády. Typ pláště je definován jeho materiálem a plošnou hmotností. Verze pro odbornou veřejnost má formu volně přístupné webové aplikace. Algoritmus výpočtu zohledňuje skladbu konstrukce, materiál stěnových úhelníků a jejich počet vzhledem k plošné hmotnosti zavěšeného pláště včetně vlivu podložky a její tloušťky. Součástí zadání je pomocný výpočet plochy fasády s plochou okenních otvorů, definice vnitřních a venkovních okrajových podmínek. Výsledkem této aplikace je návrhový součinitel prostupu tepla popisující výměnu tepla v ustáleném stavu mezi vnitřním a vnějším prostředím, které jsou odděleny venkovní stěnou o tepelném odporu R s přilehlou mezní vzduchovou vrstvou. Výsledný součinitel automaticky zohledňuje vliv tepelných mostů prostupujících kotevních prvků, které jsou součástí konstrukce. Takto získaná hodnota je určena pro přímé posouzení konstrukce v Průkazu energetické náročnosti budovy nebo pro výpočet tepelných ztrát.

Na základě komplexního výpočtu součinitele prostupu tepla se zohledněním způsobu kotvení je možné projektantům předložit informace o procentuálním nárůstu tohoto součinitele s vlivem všech tepelných mostů kotevních prvků oproti hodnotě bez vlivu tepelných mostů. Samozřejmostí aplikace je prezentace a posouzení návrhového (vypočteného) součinitele prostupu tepla podle ČSN 730540-2. Uživatel tak získává ucelenou zprávu exportovanou do formátu PDF vhodnou pro potřeby stavební praxe.

Dokument tak obsahuje zadané vstupní údaje, tabulka skladby konstrukce s výpočtem jejího tepelného odporu, hodnoty nekorigovaného a návrhového (korigovaného) součinitele prostupu tepla, jejich procentuální porovnání, celkovou měrnou tepelnou ztrátu prostupem, celkovou tepelnou ztrátu definované plochy fasády a vlastní posouzení návrhového součinitele prostupu tepla.

Volný přístup pro širokou veřejnost naleznete zde: http://fasady-5034.rostiapp.cz

Přečtěte si také 5. ročník konference TZB-info Rekonstrukce a provoz bytových domů - registrace spuštěna Přečíst článek
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.