logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Program výstavby nájemních bytů spuštěn


© Fotolia.com

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) spustilo program na podporu výstavby sociálních bytů pro města a obce. Na stavbu sociálních bytů poskytne stát obcím stoprocentní dotaci. Vznikne i metodika, podle níž budou žadatelé postupovat u jednotlivých žádostí o podporu. Kromě seniorů, sociálně slabých či samoživitelek pamatuje také například na lékaře.

Reklama

Vláda odsouhlasila v polovině dubna nový dotačně-úvěrový program s názvem Výstavba, který připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Program přispěje podle slov ředitelky odboru komunikace Veroniky Vároši ke zvyšování dostupnosti bydlení. „V dalších letech by se ročně mohlo v obcích postavit až dva tisíce sociálních a dostupných bytů,“ uvedla.

Program je naší reakcí na kritickou situaci v některých regionech a nutnost přijít s rychlým, přímočarým řešením. Naším hlavním cílem je pochopitelně zlepšit dostupnost bydlení. Smyslem financování přes Státní fond rozvoje bydlení je možnost kombinace dotace a výhodného úvěru a nemusí se jednat ani o výstavbu na zelené louce, ale možný je i nákup jednotlivých bytů, které po rekonstrukci mohou sloužit k sociálnímu bydlení. Sociální byty budou určeny skutečně pro ty potřebné a možnost využití dostupného bydlení bude dle obce. Právě obce vědí nejlépe, kdo u nich žije a kdo tuto pomoc nejvíce potřebuje. Může se tedy jednat například o seniory či o matky samoživitelky,“ dodala ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Podle informací ministerstva budou moci program využívat obce na investiční akce v oblasti výstavby obecních bytů, a to jak sociálních nájemních bytů určených pro domácnosti, u kterých došlo k tzv. tržnímu selhání v oblasti bydlení, tak nájemních bytů určených pro středně příjmové domácnosti a pro domácnosti veřejně prospěšných profesí (lékaři, učitelé, policisté, apod.) podle potřeb obce tak, aby docházelo k sociálnímu mixu v dané lokalitě a byla udržena, případně se dále rozvíjela, kvalita veřejných služeb. Pro letošní rok má Státní fond rozvoje bydlení připraven celkem jednu miliardu korun (z toho na sociální byty 650 mil. Kč a na úvěry 350 mil. Kč).

V následujících letech chce MMR pro každý rok vyjednat tři miliardy korun, z toho dvě miliardy na dotace a jednu miliardu na zvýhodněné úvěry. V případě sociálních bytů se počítá s investiční dotací až do výše 100 % uznatelných nákladů, v případě dostupných bytů pro středně příjmové a jiné osoby, bude umožněna kombinace s nízkoúročeným úvěrem ze SFRB, případně komerčním úvěrem nebo vlastními zdroji obce. Obce tedy samy rozhodnou, kterou formu bytové výstavby budou preferovat.

Státní fond rozvoje bydlení se mění na Státní fond podpory investic

Ve středu 24. dubna dále prošel sněmovnou návrh o změně Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) na Státní fond podpory investic (SFPI), čímž dojde k rozšíření jeho zaměření i na jiné investice do regionálního rozvoje a cestovního ruchu.

Musíme se připravit na to, že tu evropské zdroje nebudou navždy. Proto tu bude Státní fond podpory investic, kterým by měl pomoci regionům a obcím. Vznikne transformací Státního fondu rozvoje bydlení. Bydlení je totiž obrovským tématem regionálního rozvoje. Naší ambicí je, že by Ministerstvo pro místní rozvoj bylo přirozeným partnerem pro kraje, města a obce. Protože na rozdíl například od zemědělců nemají svůj mateřský resort. Finance musejí řešit na Ministerstvu financí ČR, přenesenou působnost státní správy na vnitru, dotace a veřejné zakázky u nás,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Změní se tedy název a pole působnosti státního fondu. Kromě bydlení bude pokrývat i regionální rozvoj, sport, kulturu a cestovní ruch. Pro fond bude jistě zajímavá kombinace úvěrových nástrojů a dotací. To znamená, že obec bude moci čerpat na určitý projekt dotaci ve výši například padesát procent z celkových nákladů a na dalších čtyřicet procent investice získá ze stejného fondu zvýhodněný úvěr. Ze zákona o Státním fondu rozvoje bydlení zatím vyplývá, že má k dispozici šest miliard korun. Do budoucna by měl fond hospodařit každý rok s deseti až dvanácti miliardami korun.

Komentář k programu Výstavba

O komentář k programu Výstavba jsme požádali Ing. Davida Koppitze, náměstka pro řízení sekce MMR ČR. Sekce regionálního rozvoje zahrnuje problematiku politiky bydlení, regionální politiky, cestovního ruchu, dále monitoruje aktivity Státního fondu rozvoje bydlení a koordinuje vzájemné aktivity v oblasti bytové politiky.

V čem je podle vašeho názoru program Výstavba jedinečný?

Programem přispíváme ke zvyšování dostupnosti bydlení, což je jeden ze základních cílů Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Program kombinuje dotaci s výhodným úvěrem. Nemusí jít ani o výstavbu na zelené louce, ale možný je i nákup již stojící nemovitosti třeba k rekonstrukci. Cílem nové podpory budou investiční akce v oblasti výstavby obecních bytů, a to jak sociálních nájemních bytů určených pro domácnosti, u kterých došlo k tržnímu selhání v oblasti bydlení, tak nájemních bytů určených pro středně příjmové domácnosti a pro domácnosti veřejně prospěšných profesí, což jsou lékaři, učitelé, policisté a další podle potřeb obce tak, aby docházelo k sociálnímu mixu v dané lokalitě a byla udržena, případně se dále rozvíjela, kvalita veřejných služeb.

Kdo je zařazen do "veřejně prospěšných profesí", kdo do "sociálně nepřizpůsobivých" a jak by měla města a obce postupovat?

Sociální byty jsou určeny pro osoby/domácnosti, u kterých došlo k tržnímu selhání v oblasti bydlení. Jedná se o cílovou skupinu, která si není schopna udržet nebo získat svoje bydlení na volném trhu. Toto tržní selhání definujeme nedostatkem financí doplněným o další znevýhodnění (jako např. absence bytu, přelidněný stávající byt, nekvalitní stávající byt, bariérový byt v případě osob se zdravotním postižením apod.). Hodnocení, zda u konkrétní domácnosti došlo k tržnímu selhání, bude provádět sociální pracovník. Rozhodně se však distancujeme od termínu „sociálně nepřizpůsobivý“.

Dostupné byty jsou určeny pro nájemní bydlení domácností podle vlastního výběru obce. Může se jednat o seniory či matky samoživitelky, tak také o středně příjmové domácnosti či o domácnosti veřejně prospěšných profesí. Nájemní smlouvy a výše nájemného je sjednána ve výši nájemného obvyklého v daném místě a v případě, že obec využije vlastní zdroje, může nájemné stanovit i pod úrovní místně obvyklého nájemného, což souvisí s pravidly veřejné podpory. Mezi veřejně prospěšné profese patří, jak již bylo uvedeno, například lékaři, policisté, učitelé apod. Výběrová kritéria si stanovuje obec, musí být samozřejmě veřejná a transparentní.

Jaký bude další osud zákona o sociálním bydlení?

Program Výstavba svými parametry z velké části nahrazuje původně zamýšlený zákon o sociálním bydlení. Aktuálně připravujeme základní teze pro státní Koncepci bydlení po roce 2020, ze které vzejde případná potřeba dalších legislativních norem pro řešení dostupnosti bydlení v České republice.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.