logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Konference Bezpečná škola rozšířila tematiku od tvrdých k měkkým dovednostem

5. ročník konference Bezpečná škola, foto M.Randa redakce
5. ročník konference Bezpečná škola, foto autor

Novinkou letošního ročníku byl odklon, od dříve technické bezpečnosti, k tématům zdravého prostředí a bezpečnosti v tzv. „online“ světě.

Reklama

23. 5. 2019 se uskutečnil již 5. ročník konference Bezpečná škola, kterou pořádala agentura Mascotte. Již tradičně se konference konala v konferenčním sále Národní technické knihovny v Praze a neoddělitelnou součástí byly i expozice firem, které se problematikou bezpečnosti zabývají.
Novinkou letošního ročníku byl odklon, od dříve technické bezpečnosti, k tématům zdravého prostředí a bezpečnosti v tzv. „online“ světě.
Konference byla určena pro cílovou skupinu zástupců vedení škol a rovněž zástupcům zřizovatelů na úrovni odborů školství.

I. blok „Online agrese“

Po slavnostním zahájení a úvodních slovech JUDr. Tomáše Koníčka (Odbor prevence kriminality MV ČR) a PhDr. Ladislava Spurného (Odbor školství a mládeže, Oddělení krajského vzdělávání Krajský úřad Olomouckého kraje) následoval dopolední blok s názvem „Online agrese“.

Klíčové přednášky tematického bloku „Online agrese“

 • Kombinace technických opatření na minimalizaci rizik v kybernetickém světě a zároveň možnosti komplexní, koncepční a kontinuální edukace uživatelů, a to v podobě nejen pracovníků organizací, ale i studentů, Tomáš Barta, Channel Sales Executive Veracomp s.r.o.
 • Škola: bezpečí je víc než bezpečnost, Pavel Kysilka, 6D Academy
 • Mediální gramotnost a bezpečné chování v online prostředí – znalosti a dovednosti žáků, PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, náměstek ústředního školního inspektora
 • O2 Chytrá škola, Marie Mališková, CSR & Sponzoring O2 Czech Republic a.s.
 • Kriminalita spojená s internetem a sociálními sítěmi, Mgr. Nikola Hendrychová – metodička prevence při PPP a SPC Královéhradeckého kraje a Mgr. Hana Nováková - koordinátorka Týmu pro mládež

Nejen tyto přednášky, ale také následující krátký příspěvek zástupkyň Národního úřad pro kybernetickou bezpečnost (Mgr. Petra Sobková a Mgr. et Mgr. Lucie Kosová) na téma „Začleňování kyberbezpečnosti do školní výuky“ ve svém obsahu nesl celkem jasné poselství – tedy fakt, že on-line prostředí je fenomén doby a že nejen školství, ale i státní správa na něj nejsou zcela připraveny. Svědčila o tom nejen výstižná „hesla“ obsažená ve vlastních přednáškách, ale také shrnutí, kterého se ujal PhDr. Ladislav Spurný.

V následné diskusi napříč plénem kromě jiného také zaznělo:
 • Vázne komunikace nejen mezi jednotlivými resorty státní správy, ale také uvnitř nich,
 • informační revoluce nás zastihla v nedbalkách,
 • je nutná nejen kritika, ale také sebekritika a být loajálním státním zaměstnancem někdy nestačí,
 • učitelé přestávají být pro žáky partnery,
 • rodič má práva a ne omezení.

II. blok „Technologie pomáhají“

Obsahem druhého bloku s názvem „Technologie pomáhají“ nebylo na rozdíl od posledních let nosným tématem mechanické a elektronické zabezpečení škol, ale návody na konkrétní vylepšení výuky.

Přednáška pánů Petra Šťastného (Senior Product Manager Y Soft Corporation) a Ing. Lukáše Procházky (zástupce ředitele SPŠ na Proseku) s jednoduchým názvem „Bezpečná 3D tiskárna“ přinesla posluchačům podrobný návod, jak při zachování bezpečnosti (ať již se pod ní v tomto případě skrývá cokoli – například BOZP, elektrická bezpečnost, ale i bezpečný IT dohled nad celým výrobním procesem) využít tolik populární 3D tisk.

Nevyřčenou otázkou ale zůstává, jak se školství vypořádá s nedostatkem IT odborníků v řadách učitelů. Vždyť i zpráva ČŠI z prosince roku 2017 uvádí, že zajištění škol v oblasti Informační a komunikační technologie (ICT) je řešeno převážně externími komerčními subjekty. Konkrétní čísla říkají, že je tomu tak u 70 % základních a u 50 % středních škol.

V následující přednášce „Nadměrný hluk a ozvěna ve školách = zhoršená kvalita výuky“ se Iveta Králová (KAM Office and Education Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize Ecophon) zaměřila na téma vlivu hluku na zdraví žáků a vyučujících. Příklad z realizovaných terénních prací ve Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích potvrdil, že i přes existující normu ČSN 73 0527 je doba dozvuku ve většině tříd na hony vzdálená od stanovených hodnot. A současně prováděné sledování tepové frekvence učitelů (před i po následně provedených akustických úpravách) doložilo náročnost jejich každodenní práce.
Poznámka: Naměřená doba dozvuku v učebně před akustickou úpravou dosahovala už při 0% obsazenosti učebny trojnásobku doporučené doby dozvuku dle ČSN …. a tepová frekvence vyučujícího 90 tepů/minutu.

5. ročník konference Bezpečná škola, foto M.Randa redakce
5.ročník konference Bezpečná škola, foto autor

III. blok „Zaměřeno na ředitele“ - technická a fyzická bezpečnost

Do obsahu odpoledního bloku s názvem „Zaměřeno na ředitele“ se ve zkrácené podobě vešlo zopakování těch nejpodstatnějších přednášek z minulých ročníků konference.
Technická a fyzická bezpečnost byla obsahem již prvního oficiálního ročníku konference v roce 2016, který se tehdy konal, v rámci doprovodných programů stavebního veletrhu FOR Arch.
Primárním cílem pořadatelů tehdy bylo seznámit posluchače z řad zástupců škol a jejich zřizovatelů s možnostmi financování nákupu bezpečnostních technologií, se souvisejícími normami, ale především s technickými možnostmi a podmínkami při komplexním zabezpečení školských zařízení.

Posun, který přineslo loňské rozšíření témat konference o kyberšikanu a rizikovou virtuální komunikaci, letos vyústil v doplnění příspěvků, která by svým obsahem naplnila tři paralelně běžící programy a téma by bylo stále totéž – BEZPEČNOST a POCIT BEZPEČNOSTI.

Například jen rozbor výsledků tzv. Tematické zprávy České školní inspekce „Mediální výchova na základních a středních školách ve školním roce 2017/2018“ o mediální gramotnosti1), který představil náměstek ústředního školního inspektora PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, by v kontextu s opakovaně prezentovaným přístupem žáků nejen základních a středních, ale také vysokých škol2) (viz závěry průzkumu společností Seznam.cz a ESET) k rizikům online prostředí vydal na samostatný blok konference. Takovouto konferenci by mělo ale uspořádat nebo minimálně zaštítit samo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Ze závěrů průzkumu společností Seznam.cz a ESET:

 • Smartphone vlastní nebo má k dispozici 96 % studentů (4 % chytrý telefon nemají).
 • Bezpečnostní aplikaci v mobilním telefonu používá pouze 39 % studentů (v roce 2017 to bylo 38 %, v roce 2016 pak 40 %).
 • Vlastní datové tarify využívá 66 % studentů, 3 % se k internetu přes mobil nepřipojují – na otevřené wi-fi sítě tak připadá zbývajících 31 %.
Je totiž otázkou, jestli bez změn, nejen myšlení, v rámci státní správy (viz body z diskuse u prvního bloku konference) budou podněty z konference s takto rozsáhlým záběrem vůbec aplikovatelné v každodenní činnosti učitelů. Školy mají omezené možnosti již několik let a čerpání dotačních programů má svá specifika.

Navíc nelze očekávat, že čerstvý absolvent magisterského studia učitelství3) Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v sobě (krátce po nástupu do svého prvního zaměstnání) probudí skryté vlohy pro oblast informačních a komunikačních technologií.

Bude zajímavé si počkat, co bude obsahem příštího ročníku konference i kolik dalších záštit či partnerů si nová témata získají.


1) Mediální výchova a mediální gramotnost: Pojmy mediální výchova a mediální gramotnost jsou v textu této tematické zprávy chápány následujícím způsobem – pojem mediální výchova ve smyslu výchovně-vzdělávacího procesu a pojem mediální gramotnost ve smyslu znalostí a dovedností žáků uplatňovat získané poznatky při standardních životních situacích.
Zdroj: Tematická zpráva České školní inspekce „Mediální výchova na základních a středních školách ve školním roce 2017/2018“ odstavec 1.2 Obecné vymezení mediální výchovy a mediální gramotnosti.

2) Přístup žáků nejen základních a středních, ale také vysokých škol k rizikům online prostředí Zdroj: Výzkum společností Seznam.cz a ESET

3) Magisterské studium učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro druhý stupeň základní školy a pro školy střední. Během navazujícího magisterského studia získává student rozsáhlé vědomosti a dovednosti v odborných základech obou aprobačních předmětů. Současně jsou rozvíjeny jeho kompetence pedagogicko-psychologické a oborově-didaktické. Systém povinných a povinně volitelných kurzů oborových didaktik je volen tak, aby umožnil organické propojení s pedagogicko-psychologickými disciplínami na straně jedné a s pedagogickou praxí na straně druhé. Absolvent navazujícího magisterského studia je plně kvalifikován jako učitel všeobecně vzdělávacích předmětů na základní a střední škole.
Zdroj: Poslání Pedagogické fakulty UK

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.