logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Nové aktivity v oblasti zdravotních rizik expozice azbestu

Česká asociace pro odstranění azbestu (ČAPOA) připravila v rámci veletrhu For arch seminář pro laickou i odbornou veřejnost, který řešil alarmující stav nakládání s azbestem. Přednášející poukázali na obcházení současné legislativy, jejíž součástí je zákaz používání azbestových materiálů a soubor požadavků na ochranu zdraví při provádění sanace azbestové zátěže. V rámci asociace vznikla i Výzva občanů Vládě ČR a Parlamentu ČR a iniciativa nazvá Česko bez azbestu.

Reklama

Cílem aktivit ČAPOA (vznikla v roce 2017) je podle slov jejího výkonného ředitele Ing. Aleše Soukupa, CSc., seznámit veřejnost, odborníky, pracovníky státní a komunální sféry, média a zákazníky sanačních firem s poznatky o zvýšených zdravotních rizicích expozice azbestovými vlákny a přesvědčit je o nutnosti dodržování pravidel řádného postupu při sanaci azbestových zátěží ve stavbách a dalších lokacích v souladu s legislativou ČR a EU. Česká republika je opět kvůli špatnému fungování státní a veřejné správy výrazně pozadu za všemi ostatními vyspělejšími státy západního okruhu. Prováděné kontroly dodržování požadavků jsou často formální a nezajišťují dostatečnou ochranu osob a prostředí v rozsahu, který je vyžadován legislativou.


Ochrana zdraví osob a životního prostředí

Odborné přednášky se věnovaly charakterizaci azbestu jako přírodní látky a jeho vlastnostem, dřívějšímu využití azbestu, zejména ve stavebnictví. Současný výskyt azbestových materiálů v objektech dokončených před rokem 2005 je podle studií ČAPOA závažnou zdravotní i ekologickou zátěží. Na stoupajícím počtu onkologických onemocnění v ČR i v Evropě, byla zdůvodněna nutnost systematicky a řádně odstraňovat azbestovou zátěž podle platných předpisů. Na zkušenostech z praxe byla dokumentována nutnost dopracovat nebo doplnit některé závazné předpisy, neboť jejich cílem musí být maximální ochrana zdraví osob a ochrana životního prostředí. Pozornost byla věnována také přirozenému výskytu azbestu v horninovém podloží ČR a používání kameniva s obsahem azbestu ve stavebnictví. Přítomní byli dále seznámeni s vývojem legislativy EU v oblasti azbestu a zamezování expozice lidského organizmu azbestovými vlákny na příkladu několika evropských zemích.

Panelová diskuse odborníků z různých oblastí se věnovala současnému stavu odstraňování azbestové zátěže v ČR. Ing. Zoja Guschlová, Ph.D., soudní znalkyně se specializací azbest a ostatní anorganická vlákna, Ing. Jan Ruml, výkonný ředitel Českého plynárenského svazu, Jiří Malík, předseda představenstva České asociace pro odstranění azbestu, z.s. a Ing. Bohumil Fiala, předseda spolku Za malebné Kloboucko a jeho okolí se shodli na určité míře neprovázanosti a nekomplexnosti stávajících legislativních předpisů, jejichž gesce spadá do několika resortů, aniž by některý z nich byl řídícím orgánem. Toto je pode jejich slov často příčinou nepřesností v činnosti některých státních orgánů, což přináší nedůslednou kontrolu dodržování platných předpisů. Účastníci panelové diskuse také upozornili na odlišné přístupy stavebních úřadů ohledně přítomnosti azbestu ve stavbách, aniž by se dostatečně zohledňovala ochrana zdraví občanů. Panelisté se shodli i na slabé pozici hygienických stanic při kontrole odstraňování azbestové zátěže na území ČR, včetně nedostatečného dozoru nad azbest sanujícími firmami, což vede ke zbytečnému poškozování zdraví občanů v ČR.


Česko bez azbestu a Výzva vládě ČR a Parlamentu ČR

S cílem snížit nebezpečí vzniku závažných onkologických onemocnění v důsledku inhalace azbestových vláken navrhuje Česká asociace pro odstranění azbestu, aby byly provedeny níže uvedené projektové činnosti, úpravy příslušných legislativních předpisů a byly v České republice vytvořeny podmínky pro finanční podporu řádné sanace azbestové zátěže v souladu s platnou legislativou. Asociace řeší (kromě již zmíněného) i dlouhodobý program sanace azbestové zátěže pro celé území České republiky a vytvoření finančních zdrojů (dotační tituly s podporou státu) pro podporu řádné sanace rozsáhlé azbestové zátěže v souladu s legislativou ČR a EU.

  1. Vypracovat odbornou kvantifikaci dosud existující azbestové zátěže na celém území České republiky.
  2. U všech objektů dokončených před rokem 2005 před plánovaným odstraněním staveb, před prováděním změn dokončených staveb či před prováděním udržovacích prací, vyžadovat provedení inspekce zjištění výskytu a stanovení azbestu.
  3. Popsat závazným způsobem požadavky na řádnou sanaci azbestové zátěže pro provádění údržbových prací, úprav dokončených staveb a pro odstraňování staveb včetně uložení azbestového odpadu na příslušné skládky. S těmito požadavky seznámit odbornou i širokou veřejnost formou informační kampaně.
  4. Zajistit přísnou kontrolu závazných požadavků na řádnou sanaci azbestové zátěže a její uložení na příslušné skládky.
  5. Provést screening horninového prostředí a kamenolomů v České republice, kde se prokazatelně vyskytují azbestové minerály.
  6. Implementovat do příslušných legislativních předpisů moderní hygienické limity pro všechny typy prostředí a stanovit povinnost provádění inspekce účinnosti sanace azbestu.
  7. Založit veřejně přístupný a státem garantovaný rejstřík oprávněných osob k provádění inspekcí a sanace azbestu.
  8. Seznámit veřejné organizace, vč. krajských, městských a obecních úřadů o nutnosti zahrnout inspekce na zjištění výskytu a stanovení azbestu do požadavků zadavatele výběrových řízení před plánovaným prováděním udržovacích prací, změn dokončených staveb a před odstraňováním staveb.
  9. Založit dotační titul nebo jiný finanční nástroj pro podporu řádné sanace dosud existující azbestové zátěže v souladu s legislativou ČR a EU.
  10. Vytvořit dlouhodobý program sanace azbestové zátěže pro území celé České republiky, jehož součástí bude úprava příslušných legislativních předpisů, vytvoření finančních zdrojů, vzdělávání a informování odborné i široké veřejnosti, monitorování realizace programu, podpora vědeckých a výzkumných činností, včetně hodnocení a výzkumu zdravotních rizik souvisejících s expozicí respirabilními azbestovými vlákny.

Další informace a celé znění výzvy na stránkách ČAPOA

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.