logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Svařování betonářských ocelí

© AdobeStock
© AdobeStock

Problematiku svařování betonářské výztuže a specifika mající vliv na kvalitu svarových spojů výztuže včetně procesního přístupu ke svařování betonářské výztuže jsme v rozhovoru řešili s ředitelem exekutivy České svářečské společnosti CWS ANB Ing. Václavem Minaříkem, CSc. Autorizované sdružení se stará též o certifikace svářečů.

Reklama

Mohli bychom v úvodu blíže specifikovat vaše sdružení a přiblížit používané metody svařování včetně kvalifikace svářečů a svářečského dozoru pro svařování betonářské výztuže?

Jsme akreditované sdružení právnických osob, které je členem celé řady mezinárodních společenství (například IAB, IIW, EWF), autorizovaným národním orgánem pro mezinárodní zkoušky svářečského personálu, máme notifikace k činnostem při posuzování a ověřování stálosti stavebních výrobků. Můžeme tedy provádět výše uvedené činnosti, nabízet kvalifikovaný svářečský dozor a odborně vést svářečské školy a svářeče. Naše zkušební organizace fungují po celé republice a vydávají relevantní doklady/kvalifikace podle platných mezinárodních pravidel. Doklady můžete dostat i v angličtině či němčině pro usnadnění jednání se zákazníky; existuje centrální databáze i seznam kvalifikovaných svářečů a svářečských inženýrů. Poskytujeme nejnovější informace z oboru na internetových stránkách a v informačním servisu i z oblasti kovů i plastů, prosazujeme profesní zájmy svých členů a potřeby technické praxe. Sdružení podporuje také vydávání svářečských publikací, zastupuje ČR v mezinárodních komisích, kde prosazuje vlastní řešení metodiky v rámci technických komisí. Jako příklad lze uvést již zmíněné betonářské oceli. Zde jsou například platné Technické podmínky staveb pozemních komunikací TP 193 Svařování betonářské výztuže a jiné typy spojů připravované a vydané společně s Ministerstvem dopravy ČR, odborem infrastruktury v rámci výše uvedené mezinárodní spolupráce.

Co musí splňovat firma, která nabízí svařování betonářských ocelí?

Pro svařování betonářských ocelí musí firmy prokázat způsobilost pro výrobu, montáž, svařování a opravy betonářské oceli. Kromě systému jakosti a certifikace akreditovaným certifikačním orgánem podle EN ISO 3834-3 musí zajistit přítomnost alespoň jednoho pracovníka svářečského dozoru ve výrobě nebo na stavbě, který splňuje požadavky ČSN EN ISO 17660-1. Svary betonářské oceli musí být svařovány pouze kvalifikovanými svářeči se speciálním výcvikem ke svařování betonářských ocelí podle ČSN EN ISO 17660-1.

Je možné se u vás vyškolit v tomto konkrétním oboru, tedy svařování betonářských ocelí. Co takové kurzy obsahují?

V osnovách našich kurzů je předmět nazvaný Spoje betonářské oceli, který obsahuje tyto kapitoly: Typy ocelí pro betonářskou ocel, vlastnosti, přímé a nepřímé zatěžování, typy používaných spojů (přeplátované, křížové), výpočty, svařitelnost s ohledem na pevnost spojů, předehřev s ohledem na průměr tyče, použití svařovacích metod, normy a specifikace (ISO 17660 série a Národní předpisy, normy), což je samo o sobě dost široké penzum znalostí. Lze ovšem doporučit i speciální doplňkový kurz, kde je modul pro svařování betonářských ocelí více zaměřen na výuku technických znalostí ve specifické oblasti svařování betonářských ocelí se zřetelem k dané znalosti svařování. Cílem kurzu je kromě prohloubení znalostí svařování také pochopení struktury EWF (European Welding Federation) včetně pracovního zařazení expertů pro svařování výztužných částí ve vztahu ke standardům EU. Absolventi musí správně identifikovat metodu svařování pro danou činnost a nastavit přístroj tak, aby zaručil správné spojení. S tím souvisí i výběr požadovaného přídavného materiálu pro danou činnost. Absolvent musí přesvědčivě vysvětlit označení ocelí, identifikovat povrchy pro svařování a znát vliv teploty na tyto materiály. Součástí je i nastavení požadavků na předehřátí a pro svařování různých nízkolegovaných ocelí či identifikace nejvhodnějšího typu spoje. Vede se diskuse o omezení svařitelnosti a dávají se příklady přímého a nepřímého zatížení na základě znalostí odpovídajících evropským standardům. Na závěr náročného maratonu otázek a praktických cvičení obdrží absolventi Diplom EWF o absolvování speciálního kurzu svařování betonářských ocelí (Special course – Welding of Rainforcing Bars – Sc-WRB).

Co byste označil za hlavní výhody těchto mezinárodních kurzů?

Tak, jako v každém oboru, je nutné vyhledávat aktuální informace a poměřovat své schopnosti s těmi nejlepšími. V těchto kurzech získávají absolventi navíc dovednosti a kompetence týkající se konkrétních oblastí technologie svařování. Měli by pak lépe porozumět všem technickým požadavkům, které je třeba aplikovat. Kurz jim umožní získat znalosti, dovednosti a schopnosti pro specifikaci, kontrolu a řízení souvisejících činností svařovací techniky. Mohou pak dále rozvinout své schopnosti a předávat je dál. Uznaný evropský záznam o dosaženém výsledku jim zvyšuje šance na trhu práce, a to i prostřednictvím mobility a transparentnosti dovedností. Osvědčení představuje přesvědčivý důkaz o celkovém porozumění konkrétnímu oboru svařování.

Mohli bychom na závěr shrnout požadavky na kvalifikace svářečů a operátorů a na svářečský dozor pro svařování betonářské výztuže a říci, které další aktuální kurzy jsou pro tyto účely vhodné?

V ČR je téměř 300 svářečských škol. Přibližně 1/3 z nich školí svařování betonářských ocelí podle ČSN EN ISO 17660-1. Je to kvalitní dodatečný výcvik odpovídajících svarových spojů (tupé, s přesahem, s příložkami, křížový spoj, atd.), obvykle zkoušených tahem při pokrytí nejkritičtějších podmínek svařování ve výrobě (například rozměry, polohy, atd.). V podstatě se jedná o specializovanou nadstavbu na ČSN EN ISO 9606-1. Svářečský dozor je odpovědný za kvalitu svarových spojů z betonářské oceli jak v dílně, tak na montáži. Musí splňovat požadavky ISO 14731 (například I/EWE, I/EWT, I/EWS nebo I/EWP) a mít specifické znalosti svařování betonářské oceli – speciální kurz, o kterém jsem se již zmínil EWF 544-01, nebo rozsáhlé výrobní zkušenosti. Aktuálně tyto speciální kurzy nabízejí ATB (Approved Training Body) SVV Praha,  DOM ZO-13,  jak na pracovišti v Praze, tak i v České Třebové a Ostravě, dále TESYDO  v Brně a Český svářečský ústav  v Ostravě. Podle mých zkušeností se dříve betonářské oceli podceňovaly, byly to oceli třídy 10 bez speciálních vlastností. A raději nebudu dále pokračovat... Dnes je to velmi kvalitní ocel s rozdílnými vlastnostmi, například mezi ocelí válcovanou za tepla a tvářenou za studena, betonářská korozivzdorná ocel (fertitická, austenitická i duplexní) a tak podobně. To vyžaduje velmi specifické znalosti. Kvalita svařování potom ovlivňuje i konečný výsledek konstrukce.

Děkuji za rozhovor


Ing. Václav Minařík, CSc., jednatel a ředitel exekutivy České svářečské společnosti ANB (CWS ANB) pracuje v oboru už více než 35 let, vystudoval ČVUT, fakultu strojní, obor letecké strojírenské technologie. Je auditorem EWF a IIW, soudní znalec, předseda TNK 70 Svařování, ředitel EWF a předseda zkušebních komisí.

Obrázek ze školení
Obrázek ze školení

Obrázky ze školení
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.