logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Ing. František Jiřík

Archiv článků autora:15.12.2014
Ing. František Jiřík

Při posuzování spalinových cest v dřevostavbách nebo v budovách s dřevěnými stropy je nutné věnovat pozornost nejen vlastnímu provedení komína ať keramického nebo kovového, ale také kouřovodům a vlastním tepelným zdrojům, které mohou být také příčinou požáru v budově.

19.5.2014
Ing. František Jiřík

Vícevrstvé kovové komíny mají některé výhody oproti komínům s keramickým komínovým pláštěm, ale pokud se navrhují pro odvod spalin spotřebičů na pevná paliva, je nutné při jejich provádění v dřevostavbách důsledně dodržet všechny požadavky výrobců komínů a norem, aby byla zajištěna požární bezpečnost budovy.

6.1.2014
Ing. František Jiřík

Komíny s keramickým komínovým pláštěm ať jednovrstvé, kde komínový plášť vytváří komínový průduch, nebo vícevrstvé, kde je komínový plášť doplněn izolační vrstvou a komínovou vložkou, budou z hlediska požární bezpečnosti v dřevostavbách tím lepším řešením z hlediska požární bezpečnosti budovy.

2.5.2005
Ing. František Jiřík, Komín servis

Od 1. června 2002 platí zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), který ukládá zajišťovat prostřednictvím oprávněné osoby měření účinnosti spalování, měření množství vypouštěných látek a kontrolu stavu spalinových cest.

5.2.2004
Ing. František Jiřík, viceprezident Společenstva kominíků ČR

Autor podává závažnou informaci o aktuální problematice v oblasti ochrany ovzduší vztahující se k malým stacionárním zdrojům znečišťování. Přehledně popisuje nové legislativní povinnosti provozovatelů malých kotlů s jmenovitým tepelným výkonem nižším než 200 kW. Seznamuje se způsoby měření spalin těchto kotlů, kontrolou jejich technického stavu, měření účinnosti spalování, kontrolou stavu spalinových cest a dalšími náležitostmi. Uvádí praktické zkušenosti z vlastního měření a další problémy, které nové povinnosti přinášejí.

21.2.2003
Ing. František Jiřík, Ing. František Jiřík - KOMÍNSERVIS

Mezi povinnosti provozovatelů malých stacionárních zdrojů znečišťování kromě jiného patří umožnit osobám pověřeným obcí a inspekci přístup ke stacionárnímu zdroji za účelem zjištění množství vypouštěných látek a kontroly jeho technického stavu i předkložit jim k tomu potřebné doklady.

2.7.2002
Ing. František Jiřík

Komínové vložky z plastů patří k výrobkům, které se budou stále více uplatňovat u spotřebičů na plynná a kapalná paliva s nízkou výstupní teplotou spalin, zejména u kondenzačních kotlů, protože plastové komínové vložky nejvíce odolávají účinkům kondenzátů spalin a proto budou mít velkou životnost.

27.6.2001
Ing. František Jiřík

Plošná plynofikace byla po elektrických přímotopech druhým, polistopadovými vládami razantně podporovaným, zásadním ekologickým opatřením. Vložkování komínů bylo v těchto "zlatých časech" kominickými firmami prováděno téměř výhradně trubkami sbalenými z hliníkového plechu. Autor pohlíží na tuto praxi z pohledu zkušeného odborníka a soudního znalce v oboru.

19.6.2001
Ing. František Jiřík

Spotřeba energie na vytápění budovy je ovlivněna počasím, stavebním provedením budovy a typem instalované vytápěcí techniky. Od vytápěcího zařízení se očekává, že uživateli bytu poskytne požadovaný tepelný komfort s vynaložením co nejmenších finančních prostředků na palivo.

10.5.2001
Ing. František Jiřík

Rozsáhlý vývoj spotřebičů paliv, zaměřený zejména na jejich vyšší účinnost a nižší spotřebu paliv, přináší nové požadavky na způsob odvodu spalin a vývoj materiálů pro komíny. V oblasti komínů, kouřovodů, způsobu odvodu spalin a připojování spotřebičů paliv, popř. kominických prací platí řada předpisů a norem. Protože je současný stav v této oblasti poněkud nepřehledný, je stručný výčet norem a předpisů v této oblasti s komentářem předmětem tohoto příspěvku. Minulý týden jsme uvedli přehled norem, dnes jsou to technická pravidla a zákony.

3.5.2001
Ing. František Jiřík

Rozsáhlý vývoj spotřebičů paliv, zaměřený zejména na jejich vyšší účinnost a nižší spotřebu paliv, přináší nové požadavky na způsob odvodu spalin a vývoj materiálů pro komíny. V oblasti komínů, kouřovodů, způsobu odvodu spalin a připojování spotřebičů paliv, popř. kominických prací platí řada předpisů a norem. Protože je současný stav v této oblasti poněkud nepřehledný, je stručný výčet norem a předpisů v této oblasti s komentářem předmětem tohoto příspěvku. Dnes uvádíme přehled norem, v příštím pokračování bude přehled technických pravidel a zákonů.

29.3.2001
Ing. František Jiřík

Spalinová cesta, která začíná na kouřovém hrdle spotřebiče paliv a pokračuje kouřovodem a komínem, musí zajistit bezpečný odvod spalin do volného ovzduší, požární bezpečnost objektu a hospodárný provoz připojeného spotřebiče.

16.3.2001
Ing. František Jiřík

Řada nově postavených i rekonstruovaných domů a bytů je vybavována krby a kachlovými kamny, které slouží jako výtvarný prvek v interiéru, ale současně plní i funkci záložního alternativního spotřebiče na tuhé palivo. Jaké mají tato topidla požadavky na odvod spalin? 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.