logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

Komentář k ČSN 73 4201:2016

Reklama

První komentář k platným komínovým normám byl vydán v roce 1990 k ČSN 73 4201 Navrhování komínů a kouřovodů a k ČSN 73 4210 Provádění komínů a kouřovodů a připojování spotřebičů paliv (zpracovatelé Jiřík a Ogoun).

První z norem byla určena převážně projektantům, druhá prováděcím podnikům a kominíkům. Prakticky však nebylo možné tyto normy oddělovat.

Komentář k oběma normám měl objasnit některá ustanovení nebo doplnit články o praktické příklady. Jeho členění bylo shodné s členěním ČSN. Podstatná část komentáře byla věnována výpočtu komínu a kouřovodu s přirozeným komínovým tahem. Způsob výpočtu spalinové cesty byl v platných ČSN uveden poprvé.


Jednalo se o velice pracný postup výpočtu, protože v té době nebyly k dispozici žádné počítače, pouze logaritmické pravítko a kalkulačka. V komentáři k výpočtu, vedle podrobného popisu byla i řada pomocných diagramů a tabulek, které výpočet trochu usnadnily.

V roce 1999 Společenstvo kominíků ČR vydalo komentovaná ČSN 73 4201 Navrhování komínů a kouřovodů včetně změny Z1 a Z2 a následně v roce 2000 ČSN 73 4210 Provádění komínů a kouřovodů a připojování spotřebičů paliv. Obě komentované normy byly určeny zejména pro členy SKČR.

K následující řadě norem ČSN Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv s platností listopad 2002, leden 2008, říjen 2010 a prosinec 2016, žádné podobné komentáře nevznikly. V roce 2017 bylo Společenstvo kominíků ČR iniciátorem pro zpracování a vydání komentáře k ČSN 73 4201:2015 ad. 2 Komíny kouřovody – Navrhování provádění a připojování spotřebičů paliv, včetně změn Z1, Z2 a Z3 společně s Českou agenturou pro standardizaci p.o.

Nejedná se o komentované znění celé ČSN 73 4201:2015, ale o komentář, který doplňuje nebo upřesňuje vybrané články normy tak, aby tyto články byly lépe srozumitelné nebo doplněny o příklady z praxe.

Komentář k ČSN73 4201:2015 také doplňuje u článků odkazující na jiné ČSN citaci, vysvětlení nebo plné znění odkazovaných článků norem, takže není nutné tyto články pracně vyhledávat.

Návrh komentáře k ČSN 73 4201:2016 byl rozeslán k připomínkám na jednotlivé cechy, a byl připomínkován také normalizační komisí TNK 105.

Věcné připomínky (např. od členů SKČR, hasičů, kamnářů TAZÚSu aj.) byly přijaty a do komentáře byly zapracovány.

Český plynárenský svaz požadoval mimo jiné komentářem k ČSN 73 4201:2016 zrušit kapitolu 10, protože je v rozporu s evropskými normami ČSN EN 15287-1+A1 a ČSN EN 15287-2, což neodpovídá skutečnosti, protože v ČSN EN 15287-2 v článku 4.3.17 Umístění komína je uvedeno, že „Umístění ústí komína musí být podle národních a/nebo místních předpisů”.

Připomínka nebyla přijata. Stejně tak bylo požadováno, aby bylo v komentáři k ČSN 73 4201:2016 uvedeno, že vyhláška č. 34/2016 Sb., vydaná na základě zákona o požární ochraně, se aplikuje pouze u spalinových cest, u nichž je vyžadována odolnost proti vyhoření sazí.

Ani tato připomínka nebyla přijata, protože se jedná o komentář k ČSN, nikoliv o komentář k právnímu předpisu.

Komentář k ČSN 73 4201:2016 ad. 2 je v současné době připravený do tisku a předpokládá se, že bude vydán začátkem roku 2019. Na počítači obsahuje 65 stran a 35 doplňujících obrázků nebo fotografii z praxe. Komentář bude k dispozici při celoživotním vzdělávání členů Společenstva kominíků ČR v roce 2019. Předpokládá se, že bude k dispozici i projektantům, hasičům, stavebním úřadům a široké veřejnosti

Obr. Ukázka vysvětlujícího obrázku z komentáře k ČSN 73 4201:2015. V komentáři  obrázek 16K - Příklad odvození výšky komína dvou sousedních budov. Případ, kde se budova „B“ dodatečně navyšuje o jedno podlaží. Šířka budovy B přesahuje úhel 30°. Na budově A bude nutné výšit komín č. 2 a č. 3. Ing. František Jiřík
Obr. Ukázka vysvětlujícího obrázku z komentáře k ČSN 73 4201:2015. V komentáři obrázek 16K - Příklad odvození výšky komína dvou sousedních budov. Případ, kde se budova „B“ dodatečně navyšuje o jedno podlaží. Šířka budovy B přesahuje úhel 30°. Na budově A bude nutné výšit komín č. 2 a č. 3.
Ing. František Jiřík

Pozn. redaktora TZB-info:
Je velmi pravděpodobné, že finanční náklady majitele budovy A související se zvýšením komínů č. 2 a č. 3 budou vymáhány po majiteli budovy B, který svou činností vznik těchto dodatečných nákladů vyvolal. Doporučuji proto předem jednání majitelů obou budov, případně i konzultovat s právníky, aby se předešlo zbytečným následným sporům.

Bližší informace:
https://www.skcr.cz/aktuality/153-komentovane-vydani-csn-734201-ed-2-1-vydani

Publikaci lze objednat za 1150,- Kč včetně DPH + doběrečné emailem na sk.cr@seznam.cz
případně písemně na adrese:
Společenstvo kominíků ČR
Učňovská 1
190 00 Praha 9

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.