logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Unikátní věžový vodojem

Noční nasvícení věžovému vodojemu sluší
Noční nasvícení věžovému vodojemu sluší

Tento projekt je velmi zajímavá a ojedinělá stavba. Vlastně to jsou stavby čtyři v jedné. Byla odstraněna ekologická zátěž vodovodní sítě manganem, byly obnoveny centrální vodojemy v Ohrazenicích, byly přivedeny nové vodovody do zdejší průmyslové zóny a hlavně vznikl unikátní věžový vodojem.

Reklama

Ernst L. Kirchner: „Bez fantazie není možné umění. Fantazie je pramen.“

Konstrukce nohou se středním vřetenem
Konstrukce nohou se středním vřetenem
Areál vodojemu Ohrazenice
Areál vodojemu Ohrazenice

Řešení vodojemů byla potřeba i nezbytnost

Synonymem pramene v citátu by mohla být soustava vodojemů a to umění nám zde zastupuje zcela unikátní a architektonicky výjimečná konstrukce věžového vodojemu. Malá poklidná obec Ohrazenice v okrese Semily, ležící severozápadně v blízkosti města Turnov, má jeden nesporný primát. Tím je velice zdařilá realizace vodojemu. Vše je výsledkem kolektivní práce všech účastníků výstavby. Proč ten důraz na výsledek a kolektivní práci? Protože se naše zemička nalézá mezi 35 nejvyspělejšími zeměmi světa, ale v kritériu nazvaném Doba potřebná k vyřízení stavebního povolení se ocitáme za Nigerem, Čadem a Venezuelou. Pak pochopitelně vítáme každou vlaštovku, která toto nelichotivé umístění trochu napraví. Potřeba nového vodojemu vznikla už v osmdesátých letech. Věžový vodojem pro potřebný tlak byl vyřešen tlakovou stanicí v jednom z vodojemů. Sousední průmyslový areál Vesecko se potýkalo s obdobným problémem.

Následně v roce 2015 vyvstala pro Ohrazenice „nezbytnost“ vyřešit vodojemy díky nežádoucí kontaminaci vody manganem jednoho z vodojemů na Záborčí. Opět s variantou věžového vodojemu. Bez úzké spolupráce obce, Turnova a průmyslové zóny Vesecko však nebyl projekt reálný. No a tady je ta kolektivní práce účastníků výstavy. Rozhodnutí bylo rychlé a hlavně kladné.

Postavit klasickou kouli (nebo jiný geometrický útvar) na noze, s problematickým kotvením a zakládáním, či jiné řešení dominanty, kterou vidíte zdaleka. Řešení takovéto důležité stavby nelze ponechat náhodě ani se nehodí kopírovat zastaralá řešení. A tak se hrstka členů společně s vedením VHS Turnov, zástupci SčVK a budoucí projektanti vydali na okružní jízdu po vlastech českých a shlédli u spřízněných vodárenských společností VAK Mladá Boleslav, a.s. a Královéhradecká provozní, s.r.o., několik vodojemů na Královéhradecku a Mladoboleslavsku, včetně jejich návštěvy s odbornými výklady provozovatelů. Po jejich návratu bylo třeba vytvořit kompilát, který zohlední technické, technologické a estetické potřeby specifického projektu. Akce byla VHS Turnov svěřena panu Radku Hnátovi – VAK PROJEKT, Turnov, jako generálnímu projektantovi. Další důležitou osobou ve hře je starosta obce František Novák. A teď se začnou dít ty věci, které duši zahřejí, srdce a oko potěší, k tomu ještě „poteče voda“.

Bayterek Tower – Astana v Kazachstánu © Adobe Stock
Bayterek Tower – Astana v Kazachstánu © Adobe Stock
Varianta finální
Varianta finální
Původní varianta
Původní varianta
Pokus o reinkarnaci – ZOO BRNO
Pokus o reinkarnaci – ZOO BRNO

Když nápad, tak pořádný

Zájem, snaha naleznout řešení a lidská umanutost, spojené s určitou představou, začaly nabírat na obrysech. Postupně vykrystalizovalo řešení, které se nebude opírat o soudobá esteticky zastaralá řešení. Díky odvaze starosty padlo rozhodnutí pokusit se jít cestou moderní architektury. Voda tryskající ze země, která si pohrává s kuličkou je námět použitý v různých obměnách. Je synonymem vodního pramene, má dynamiku a lze z tohoto light motivu vytvořit zajímavou část architektury. Obdobný motiv nalezneme u pohárů MS ve fotbale, kdy koule balónu je nesena subtilním pletencem vycházejícím z rozšířené základny. Motiv velmi zajímavý a krásný.

Předobrazem se prý však stala stavba „Bayterek Tower“ v Astaně v Kazachstánu. Pochopitelně v rozdílném měřítku a bez megalomanských příkras rozlehlých kolonád Astany. V žádném případě nehoruji pro opulentní architekturu v rozporuplné zemi jako je Kazachstán. Nicméně ten motiv je univerzální, a pokud v Astaně symbolizuje „zlaté vejce na stromu života“, potom věžový vodojem se svojí zásobárnou vody, která se stává vzácností, mu není tak moc vzdálený. S tím už se dá pracovat. Povrch koule (překrývající se „šupiny“) se inspiroval opláštěním objektu ve stejném tvaru koule Centra vědy a zábavy Ahhaa v Tartu (Estonsko) z roku 2011.

Detail horní části věžového vodojemu
Detail horní části věžového vodojemu
Areál vodojemu Ohrazenice
Areál vodojemu Ohrazenice

Nejednalo se o žádnou marginální záležitost. Klasické staré vodojemy dnes dokáže spousta specializovaných firem. Ale postavit výškovou konstrukci, která ponese kouli o průměru 8 metrů a 150 až 180 tun vody (plná akumulace váží téměř 200 tun)? Jak spojit šest podpor plošinou a následně nad ni osadit kouli ve výšce 23 metrů? To byly některé z výzev pro projektové a realizační firmy.

Sen se mění ve skutečnost

Návrh sdělili ing. Milanu Hejdukovi, jako zástupci investora. Následně byli osloveni Ing. Petr Chval z turnovské firmy Profes projekt, s.r.o. a Ing. arch. Zdeněk Sláma z Prahy spolu s Ing. arch. Robertem Wildem ze společnosti In. Point s.r.o. Ti dostali do ruky základní představu stavby, kdy byl stanoven objem nádrže, výška umístění nádrže nad terénem, dispoziční řešení nádrže vhodné pro provozovatele, přízemní a podzemní řešení prostoru vodojemu, nutné požadavky na technologické vybavení a základní provozní požadavky s úkolem představy zhmotnit v materiálech a spočítat, aby stavba vydržela a plnila účel.

Po nějakém čase ležely na stole návrhy, které převedly i stávající historické stavby do moderní doby včetně nových materiálů. Ty se následně projednávaly v kolektivu pracovní skupiny investora, provozovatele, obce a projektantů. Návrhy se opět zúžily na dvě varianty – s „koulí“ anebo se „zátkou“, se zachováním obdoby věže prvotního návrhu věže Bayterek. V tuto chvíli se zapojila do rozhodování i veřejnost. Návrh byl obecně přijat ve variantě s koulí.

Nyní se mohli ve firmě Profes projekt, s.r.o. spolu se svými kolegy projektanty a architekty pustit do podrobných projekčních prací celé konstrukce.

Jako zajímavé řešení bylo u vodojemu 1 x 1 000 m3 po zrekonstruování obou nadzemních částí jejich propojení prosklenou chodbou s kompletním zastřešením. Součástí celé investiční akce je provozní propojení všech tří vodojemů se stávajícími strategickými vodními zdroji a spotřebišti, variabilita provozu a zásobení spotřebišť, která budou odstavena od zdrojů se zvýšeným obsahem manganu. Stavba rovněž zahrnuje výstavbu nových vodovodních propojovacích řadů v areálu vodojemů, odvodňovací potrubí, propoje elektro a přenosu dat a cca 4,0 km vodovodních řadů mezi průmyslovým areálem Vesecko a vodojemy v dimenzích DN 200 (průměr 200 mm) a rozváděcí řady v areálu Vesecko. Věžový vodojem je plněn vodou čerpanou čerpací stanicí umístěnou v podzemí prostředního vodojemu o objemu 1 x 1 000 m3.

Slavnostní otevření
Slavnostní otevření
Vyhlídková terasa
Vyhlídková terasa
Manipulační komora v horní části koule
Manipulační komora v horní části koule

Po zhotovení projektové dokumentace, projednání s mnoha úřady a po zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení je zřejmé, že s přispěním OPŽP, Libereckého kraje, Města Turnova a Obce Ohrazenice, je VHS Turnov schopno celou akci zafinancovat.

A jde se na věc

Investorem tohoto rozsáhlého stavebního díla je Vodohospodářské sdružení Turnov. To hradilo náklady, které se dostaly na celkem 75 miliónů korun (včetně přípravných prací inženýrské činnosti a majetkových výkupů) z několika významných zdrojů. Částka 28 miliónů korun byla hrazena z evropských a národních zdrojů z prostředků Operačního programu Životní prostředí, a to prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR. Na projekt významně přispěl Liberecký kraj částkou 8 miliónů korun, Město Turnov částkou 11 miliónů korun Kč) a Obec Ohrazenice částkou 2 miliónů korun. Zbylou část pak hradil právě investor.

Šlo o jednu z nejnáročnějších staveb naší historie. Byly to vlastně čtyři stavby v jedné. Odstranili jsme mangan z vodovodní sítě, obnovili centrální vodojemy v Ohrazenicích, přivedli nové vodovody na průmyslovou zónu a jako třešničku na dortu jsme současně zvládli postavit nádherný věžový vodojem. Nebýt spojení mnoha dotací, tak by takové dílo nikdy nemohlo vzniknout. Jsem přesvědčen, že právě souběh více dotací spojený s mimořádnými přínosy akce dokázaly společně posunout původně vodárenské dílo ještě o pomyslnou úroveň výše a učinit z něj významné celospolečenské dílo. Vážíme si všech, kteří jakkoliv pomohli k jeho úspěšnému završení, ale i těch, kteří nám alespoň v díle nebránili a neházeli nám klacky pod nohy“, řekl Milan Hejduk, ředitel svazku Vodohospodářské sdružení Turnov. „Jsem rád, že jsme tento výjimečný projekt úspěšně dokončili. Děkuji svému týmu i všem dodavatelům, kteří se na tomto díle s námi podíleli. Bylo to velmi náročné, ale dílo stojí za to a věřím, že bude spolehlivě dodávat pitnou vodu pro občany regionu a do průmyslových firem na Vesecku, které zaměstnávají tisíce pracovníků“, řekl Martin Žagan, výkonný ředitel VHS stavby a.s.

Provozní chod celého areálu vodojemů a navazujícího vodovodního systému, zařazeného ve skupinovém vodovodu Turnova, zajišťují rozvody elektro, telemetrie a automatický systém řízení a  přenos dat na centrální dispečink provozovatele. O tyto části se projekčně postaraly firmy ing.  Boleslav Jagiello z Turnova, BEL – ing. Jaromír Bednář se svojí firmou z Liberce a firma Marves Chomutov, v.o.s. s vedoucí projektantkou paní ing. Danou Kantulákovou.

Podzemní armaturní komora
Podzemní armaturní komora
Technická část ve spodním prstenci
Technická část ve spodním prstenci
Horní prstenec vyhlídkové terasy
Horní prstenec vyhlídkové terasy

A tak se v roce 2019 zrodilo dílo „Ohrazenické vodojemy“ v plné kráse s dominantou nové věže a  s posláním zásobovat čistou a kvalitní vodou velkou oblast, ležící mu u nohou. Tou „obyčejnou“, životně důležitou vodou, které bychom si nikdy neměli přestat vážit.

Pokud jste názoru, že stať obsahuje zbytečně mnoho jmen, pak vězte, že to byl záměr. Myslím si, že každé smysluplné dílo by mělo mít na sobě měděnou destičku se jmény těch, kdo byli autory, kdo to obrazně dokázali. Ti lidé si to zaslouží a „jejich adoptivní dítě“, dotčené dílo, si to zaslouží také. Nakonec by ta měděná destička měla být i na díle, které se nezdařilo. Ať to všichni ví, a vkus je veličina značně proměnlivá. Co se dnes líbí, může časem vkusu nevyhovovat a naopak. Kupříkladu Eiffelova věž jako dominanta Paříže by mohla o změnách vkusu v čase psát romány. Proto tolik jmen. Anonymita zde není na místě. Toto dílo, více než kde jinde, je hlavně o lidech. O lidech s konkrétními jmény.

Základní data:

Investor akce: Vodohospodářské sdružení Turnov, svazek obcí – Andrea Bímová
Generální zhotovitel: VHS stavby a.s., Jihlava – Radomír Frühauf
Dozor stavby: VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o., Hradec Králové – Michal Vorel, Jiří Vocásek, Ohrazenice
Architektura věžového vodojemu: In. Point s.r.o., Praha – Ing. arch. Zdeněk Sláma a Ing. arch. Robert Wild
Projektant: Radek Hnát – VAK PROJEKT, Turnov PROFES PROJEKT, Turnov – Ing. Petr Chval, Civil Engineering – Ing. Tomáš Bláha
Provozovatel vodovodu a kanalizace: SčVK, a.s., Teplice, Oblastní závod Turnov – František Šimek
Termín realizace stavby: 02/2018 – 08/2019

Financování stavby:

Stavba byla spolufinancována z finančních prostředků Evropské unie prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Investičně náročné dílo však mohlo být realizováno jen díky současnému použití dalších finančních dotací. Z nich byla významná pomoc ze strany Libereckého kraje, města Turnov a obce Ohrazenice. Zbylé prostředky uhradilo z vlastních zdrojů Vodohospodářské sdružení Turnov.

Celkové náklady investičního projektu: 75 mil. Kč (bez DPH)
Cena díla: 71 mil. Kč
 
Inženýrská činnost a náklady při přípravě: 4 mil. Kč
Zdroje celkem: 75 mil. Kč
Dotace OPŽP (prostředky EU): 28 mil. Kč
Dotace Turnova a Ohrazenic: 13 mil. Kč
Dotace Libereckého kraje: 8 mil. Kč
Vlastní zdroje VHS Turnov: 26 mil. Kč
Vřeteno schodiště s tahokovem
Vřeteno schodiště s tahokovem
Vřeteno schodiště v proskleném tubusu
Vřeteno schodiště v proskleném tubusu
Areál vodojemu Ohrazenice
Areál vodojemu Ohrazenice

Konstrukce vodojemů po rekonstrukci v roce 2019

Zemní vodojem 2 x 300 m3

Je tvořen středovou manipulační komorou s podzemní armaturní komorou. Symetricky se po stranách přimykají dvě kruhové železobetonové akumulace s klenutými stropy. Konstrukčním materiálem je původní monolitický beton. Betonové konstrukce byly odborně sanovány a byly obnoveny hydroizolační vrstvy. Původní vystrojení vodojemu bylo nahrazeno nerezovým potrubím v kombinaci s litinovými armaturami. Také elektroinstalace doznala zasloužené modernizace. Tvar střešní konstrukce byl upraven do sjednocujícího obloukového tvaru, který koresponduje s kulovitou akumulací věžového vodojemu.

Zemní vodojem 1 000 m3

Po rekonstrukci byl propojen objekt armaturní komory a samostatný objekt akumulace proskleným zastřešeným koridorem. Betonová prefabrikovaná konstrukce jednokomorového vodojemu byla sanována a byly obnoveny hydroizolační vrstvy. Armaturní komora byla vystrojena nerezovým potrubím a litinovými armaturami. V armaturní komoře byla doplněna čerpací stanice pro věžový vodojem. I zde vznikla pomocí lepených vazníků unikátní oblouková střešní konstrukce. Oba zemní vodojemy jsou v běžném provozním stavu propojeny, tedy je plně k dispozici celá akumulační kapacita 1 600 m3 pro napojenou vodovodní síť.

Věžový vodojem 150 m3

Unikátní vodojem si zaslouží podrobnější popis. Celá konstrukce je založena na monolitické betonové desce uložené na šesti vrtaných pilotách. Prosklená kruhová nadzemní část poskytuje z jedné poloviny prostor pro zázemí provozovatele a z druhé reprezentativní prostor majitele vodohospodářské infrastruktury. Z provozního prostoru sestupuje betonové schodiště do armaturní komory, odkud jsou potřebná potrubí (výtlačný řad, zásobní řad, přepad z vodojemu, provozní voda, elektrika a přenos dat) vedena proskleným tubusem schodiště nahoru do „koule“ věžového vodojemu, kde je i zásobárna 150 m3 pitné vody. Akumulaci tedy tvoří koule z ocelového plechu tloušťky 10 mm, zavěšená na šesti zahnutých prefabrikovaných betonových sloupech. Přístup pro obsluhu zajišťuje ocelové točité schodiště. Od vchodu po vyhlídkový ochoz je schodiště kryté unikátním zaobleným prosklením. Z ochozu prochází středem koule až do vrchlíku tubus na technologickou plošinu. Z ní se sestupuje do akumulačního prostoru. Uvnitř je lávka, která umožňuje obsluze pohodlný pohyb při mytí vodojemu. Koule i veškeré potrubí mezi armaturní komorou a zásobníkem je tepelně izolováno nenasákavou pěnovou hmotou. Ocelový plášť byl uvnitř i vně opatřen nátěrem na bázi epoxidové pryskyřice. Na povrchu je kulová plocha pokryta hliníkovými fasádními šablonami. Veškeré materiály byly voleny tak, aby konstrukce vodojemu vyžadovala po dobu své životnosti minimální údržbu. Celý vodojem je nasvětlen zemními LED reflektory, které nechávají vyniknout impozantní stavbě v nočních hodinách. Pochozí prstenec vyhlídkové terasy není primárně zamýšlen jako vyhlídková věž pro širokou veřejnost. Nicméně pro významné návštěvy i jako „pochlubení se“, co se zde dokázalo, tato možnost existuje. A je velmi atraktivní.

Pohled z vyhlídkové terasy
Pohled z vyhlídkové terasy
Areál vodojemu Ohrazenice
Areál vodojemu Ohrazenice
Detail opláštění horní části vodojemu
Detail opláštění horní části vodojemu

Základní technické údaje věžového vodojemu:

 • celková výška od podlahy v přízemí je 27,5 m
 • výška ochozu – vyhlídky je 16,8 m
 • hloubka podzemí – armaturní komory je 2,8 m
 • hloubka založení stavby do podzemí je 13 m, založení je na 6 pilotách o průměru 0,9 m, každý délky 12 m
 • koule má průměr 8 m, hmotnost 35 t
 • objem akumulace (koule) je 150 m3 vody, celková hmotnost plné koule je 185 t
 • délka jednoho sloupu je 23,8 m
 • hmotnost jednoho sloupu je 34 t
 • počet schodů na ochoz je 96, celkem se vstupem do koule jich je 142

Vodovodní řady, areálové sítě

 • vodovodní řady byly realizovány v délce více jak 4 km
 • výtlačný vodovodní řad – TLT DN 150 a 200 mm – 1,5 km
 • zásobní a rozváděcí vodovodní řady – TLT DN 80, 100, 150 a 200 mm, PE HD d 160 mm – 2,8 km
 • areálové vodovodní řady – TLT DN 200, 300 a 400 mm – 140 m
 • odvodnění vodojemů – TLT, BET DN 150 a 300 mm – 170 m
 • armaturní /vodoměrné šachty v areálu BET – 2 ks (3 x 8 m a 5 x 6 m)
 • přípojka NN – 32 m
 • vodovodní přípojky – 360 m
 • obnova komunikací po výstavbě vodovodů – 10 km2

No a oblíbená perlička na závěr. Věžový vodojem se nachází na pomyslné spojnici vysílače a rozhledny na Ještědu a hradu Trosky. Na první fotografii vidíte rozsvícený vodojem a v pozadí rozhlednu Ještěd.

Použité zdroje:

 • TISKOVÁ ZPRÁVA z 23.10.2019 Ohrazenice – Bc. Jana Trojanová, Specialista marketingu a PR, VHS stavby a.s.
 • Jak se rodí vodojem – kolektivní práce účastníků výstavby
 • Informace o rozsahu akce – za VHS Turnov: Ing. Milan Hejduk a Andrea Bímová, říjen 2019 za SčVK, a.s.: Ing. Petr Pěnička
 • Foto a textové podklady – poděkování Marcele Červové, ředitelce VHS Turnov
 • Foto – https://stock.adobe.com
 • Citáty – http://www.citaty.net
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.