logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Pozice obnovitelných zdrojů energie v energetické bilanci České republiky (2)


© Fotolia.com

Druhá část článku věnovanému obnovitelným zdrojům energie (OZE) v rámci energetické bilance je zaměřena na proces transformace a konečnou spotřebu a navazuje na část první, kde byly OZE představeny jako primární zdroje energie.

Reklama

Transformační sektor

Transformačním sektorem v rámci energetické bilance rozumíme proces přeměny vstupujících primárních zdrojů a energií na jiná (vystupující) paliva/energie, které jsou následně využity v energetickém sektoru či ke konečné spotřebě.

Do transformačního sektoru vstupuje 82 % všech primárních zdrojů, tzn. 1 475 318 TJ, výstupem je energie o celkovém objemu 944 596 TJ, Graf 5a a 5c. Ze 100 % dochází k přeměně jaderného tepla na elektřinu a teplo a podobně jsou využita i pevná fosilní paliva, Graf 5b, která jsou i zdrojem plynů: položka „Vyrobené plyny“ v sobě zahrnuje energoplyn, koksárenský plyn, vysokopecní plyn a ostatní plyny, např. konvertorový, které se uplatňují v energetickém sektoru a průmyslu. Surová ropa a její produkty musí být pro cílové spotřebitele upraveny, a proto i tato položka tvoří téměř 100% podíl transformačního vstupu ze svého objemu PEZ. Opakem je energie z obnovitelných zdrojů, které se přeměňuje pouze 80 713 TJ, což odpovídá 43 % PEZ, Graf 5d. Přibližně jedna třetina z celkových OZE slouží k výrobě elektřiny a tepla; v energetické bilanci tedy dojde k přesunu těchto energií pod položky „Elektřina“ a „Teplo“ ke konečné spotřebě. Do procesu transformace dále vstupují složky pro výrobu směsných kapalných biopaliv, která jsou následně spotřebována v sektoru dopravy. Úhrnem je pro konečnou spotřebu k dispozici 121 900 TJ OZE.

Graf 5a Vstupní zdroje do transformace
Graf 5a Vstupní zdroje do transformace
Graf 5b Podíl transformačního vstupu na množství PEZ
Graf 5b Podíl transformačního vstupu na množství PEZ

Graf 5c Výstupní zdroje z transformace
Graf 5c Výstupní zdroje z transformace
Graf 5d Rozložení využití OZE
Graf 5d Rozložení využití OZE

Konečná spotřeba

Posledním stupněm energetické bilance je konečná spotřeba, která je následně rozdělována podle dodávek do jednotlivých sektorů.

Graf 6a znázorňuje rozdělení celkových 1 028 132 TJ ke konečné spotřebě dle jednotlivých zdrojů a 6b dle sektorů/oblastí konečné spotřeby. Největší, 27% podíl tvoří ropa a ropné produkty spotřebované převážně v dopravě. Druhý největší podíl má zemní plyn. Z celkových 232 PJ je 39 % spotřebováno v průmyslu, 36 % v domácnostech, čtvrtina v terciálním sektoru a zbylá část, pouze 1 %, v dopravě. Pevná fosilní paliva mají v konečné spotřebě již pouze 8% podíl a více než polovina je využita v domácnostech. Stejně tak i 50 % vyrobeného tepla.

Graf 6a Podíl energetických zdrojů na konečné spotřebě
Graf 6a Podíl energetických zdrojů na konečné spotřebě
Graf 6b Konečná spotřeba dle sektorů
Graf 6b Konečná spotřeba dle sektorů

OZE tvoří 12% podíl na celkové konečné spotřebě, tj. 121 900 TJ. Složení jednotlivých zdrojů ukazuje Graf 7a a oblasti spotřeby Graf 7b. Jak již bylo zmíněno výše, obnovitelným zdrojům energie dominuje pevná biomasa, a to i v případě konečné spotřeby. Domácnosti ji využijí z 80 %, avšak z celkové spotřeby OZE v domácnostech je to 94% podíl, zbylých 5 % tvoří tepelná čerpadla a nepatrný podíl má solární termální energie. Spotřeba domácností tvoří 2/3 podíl z celkové konečné spotřeby OZE. Kontinuálně narůstá i spotřeba kapalných biopaliv, které jsou využity v dopravě. V odvětví průmyslu jsou hlavními odběrateli samozřejmě průmysl papírenský a dřevařský.

Graf 7a Podíl jednotlivých OZE na konečné spotřebě
Graf 7a Podíl jednotlivých OZE na konečné spotřebě
Graf 7b Konečná spotřeba OZE dle sektorů
Graf 7b Konečná spotřeba OZE dle sektorů

Graf 8 představuje vzrůstající trend obnovitelných zdrojů disponibilních ke konečné spotřebě. Od roku 2010 vzrostlo množství OZE ke konečné spotřebě o 27 %, bohužel meziročně je tento nárůst jen 1%. Lze sledovat výrazný nárůst ve spotřebě bioplynu, a to především v zemědělství. Roste také využití tepelných čerpadel. Pozvolna narůstá použití biosložek v pohonných hmotách. Od roku 2010 se zdvojnásobilo uplatnění solární termální energie.

Graf 8 Konečná spotřeba – obnovitelné zdroje energie – časová řada 2010–2017
Graf 8 Konečná spotřeba – obnovitelné zdroje energie – časová řada 2010–2017

Rozložení podílů OZE na konečné spotřebě, které zachycuje Graf 9, se od roku 2010 změnilo jen nepatrně. Podíl pevné biomasy se snížil o 6 procentních bodů a současně se o tento podíl zvýšila spotřeba energie z bioplynu, kapalných biopaliv a tepelných čerpadel.

Graf 9 Srovnání podílů obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě v letech 2010 a 2017
Graf 9 Srovnání podílů obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě v letech 2010 a 2017

Podrobné informace jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu www.mpo.cz v sekci Energetika – Statistika

Souhrnná energetická bilance ČR EB ČR
Energetická bilance OZE EB-OZE

English Synopsis
Position of renewable energy sources in the energy balance of the Czech Republic

The second part of the article on renewable energy sources (RES) in context of the energy balance focuses on the transformation process and final consumption and follows the first part, where RES were introduced as primary energy sources.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.