logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Základy

Zakládání staveb spadá do oboru geotechniky, statiky, technologie staveb, ale v souvislosti s aktuálními trendy snižování energetické náročnosti i do oborů stavební tepelné techniky a energetického hodnocení budov.

Samotné základy budov se dělí na plošné a hlubinné. Mezi plošné patří základové patky, základové pásy, základové rošty a základové desky. Mezi hlubinné patří zejména piloty - samostatné nebo sdružené, a to vetknuté, opřené nebo plovoucí. Hlubinné základy dále zahrnují zakládací studně, kesony a další speciální typy.

Hlavní funkcí základů je přenést veškeré zatížení stálé i nahodilé přenášení stěnami a sloupy do základové půdy tak, aby nedocházelo k poruchám a nežádoucímu přetvoření stavebních konstrukcí. Základy se navrhují podle mezního stavu únosnosti základové půdy a podle mezního stavu přetvoření, obvykle sedání. Hlubinné základy se používají tam, kde únosná zemina není v dostupné hloubce, případně by byly plošné základy neekonomické.


Mohlo by vás zajímat


19.6.2024Martin Kubín, redakce
V polovině května prezentoval studentský projekt stavíme školu v Zambii postup výroby nepálených cihel, ze kterých škola v zambijském Kashitu postupně vzniká. Akce proběhla na pražském Výstavišti v rámci festivalu Maker Faire Prague.
29.5.2024Martin Kubín, redakce
Existuje mnoho způsobů, jak postavit školu v rozvojové oblasti. Autory projektu Střední školy v Kashitu zpočátku zajímalo, jak místní lidé žijí a jak vyrábějí cihly, aby je mohli do stavby zapojit. Realizační tým o tom podal zprávu na přednášce v Městské knihovně v Praze v rámci cyklu Cesty světem, cesty v nás.
28.5.2024Ing. Martina Hepnerová, Foto archiv autorky
Oprava dřevěných a nosných konstrukcí patří spolu s výměnou střechy k nejdůležitějším a také nejdražším částem rekonstrukce roubené stavby. Teprve, když je stavba „v suchu“ a má vyřešené statické poruchy, má smysl se pouštět do dalších oprav v interiéru.
29.4.2024Ing. Martina Hepnerová, Foto archiv autorky
V seriálu se budeme věnovat opravám starých roubených staveb, tedy domů postavených v první polovině 20. století a dříve, které mají stěny alespoň částečně tvořené dřevěnými trámy. Mnoho informací bude však využitelných i při opravách starších zděných staveb.
13.12.2023Heidelberg Materials CZ, a.s.
Jako již převážná většina zemí, ve kterých Heidelberg Materials působí, se i my, společnosti, které jste dosud znali jako členy skupiny HeidelbergCement (nyní Heidelberg Materials), připojíme k nové politice skupiny – vytvoříme globální značku a vizuálně se sjednotíme pod společné logo Heidelberg Materials.
Baumit FixBeton – Metoda s mícháním betonové směsi za pomoci předepsaného množství záměsové vody se provádí standardně v kbelíku pomocí elektrického mísidla.
4.11.2023Baumit, spol. s r.o.
S tématem rychlé fixace plotového sloupku se seznámil asi každý chatař či zahrádkář, který se rozhodl ohraničit svůj pozemek plotem z  pletiva. Renomovaný výrobce stavebních materiálů Baumit nabízí skvělé řešení v podobě tzv. „sloupkobetonu“, kterému prostě nelze z mnoha důvodů odolat.
2.6.2023GasNet, s.r.o.
V loňském roce došlo v distribuční síti GasNet ke 502 případům narušení plynárenského zařízení. Nejčastější příčinou narušení byly neodborně prováděné stavební a zemní práce. Takových případů bylo loni 409. Ohroženo bylo nejen zdraví lidí, ale i okolní majetek. Přitom jde takovým situacím zabránit vytyčením sítí, apeluje na stavebníky největší český distributor plynu, skupina GasNet.
Následky zemětřesení v Turecku 6. února 2023 © AdobeStock
29.3.2023Ing. Petr Bohuslávek, redakce
Pozvání do studia přijali prof. Jiří Máca, děkan Fakulty stavební ČVUT v Praze, a Dr. Jan Burjánek z Geofyzikálního ústavu AVČR. Ničivé zemětřesení v Turecku a v Sýrii vyvolává otázky, jak je možné, že při současné úrovni znalostí a technické vyspělosti má zemětřesení takové následky? Jaký je rozdíl mezi konstrukcemi, které neodolaly a které naopak vydržely jen s menšími následky? Jak mají být navrhovány konstrukce odolné proti zemětřesení? Poslechněte si podcast na portálu ESTAV.tv.
Ocelová výztuž do betonu © Fotolia.com
13.2.2023Ing. Jakub Rubint, PhD., XEUS - Civil Engineering Robotics, s.r.o.
Recenzovaný Zo všetkých odvetví priemyslu je práve ten stavebný najmenej automatizovaný. Zaužívané spôsoby návrhu stavebných konštrukcií sú prispôsobené tomuto faktu, čo platí aj o samotnom návrhu betonárskej výstuže. Výstuž plošných prvkov, ako sú stropné dosky alebo steny, je pritom dostatočne jednoduchá na to, aby jej výroba bola automatizovaná, čím je znížená spotreba materiálu a aj zvýšená efektivita využitia pracovnej sily. Článok pojednáva princíp návrhu výstuže viazanej robotom Perseus firmy XEUS – Civil Engineering Robotics s. r. o. vysvetlenom na výstuži pri spodnom povrchu stropnej dosky obytnej budovy. Pri tvorbe metodiky návrhu takejto výstuže sa kládol dôraz na okamžitú možnosť nasadenia do praxe, pričom si nájde uplatnenie ako v závodoch na výrobu prefabrikátov, tak aj priamo na stavbe.
21.1.2023Zeppelin CZ s.r.o.
Téma udržitelnosti se dostává stále více do popředí. I pro nás v Zeppelin CZ hraje velkou roli – a to jak z hlediska naší vlastní obchodní činnosti, tak i v souvislosti s výrobky a službami, které v této oblasti nabízíme našim zákazníkům.
14.11.2022Ing. Luděk Vejvara, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni, Katedra mechaniky
Recenzovaný Příspěvek, jehož téma bylo rovněž obsahem diskusí na konferenci Statika staveb 2022, je věnován jednoduchým návodům pro zvýšení odolnosti nízkopodlažních zděných staveb za běžnou mez danou současnou výstavbou a platnými předpisy. Využito je i poznatků z účinků tornáda na jižní Moravě na zděné stavby.
3.10.2022prof. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D., Ing. David Čítek, Ph.D., Ing. Jindřich Čech, Ph.D., Ing. Adam Čítek, Ing. Martin Kryštov
Recenzovaný V Kloknerově ústavu byly provedeny experimenty, které podrobují materiál UHPC s výztuží vysokým teplotám. Článek zhodnocuje výsledky numerického statického modelování vytahovací zkoušky na zkušebních krychlích v programu Atena a porovnává je s výsledky experimentálních zkoušek. V modelech jsou zahrnuty změny vlastností zkušební krychle z UHPC vlivem ohřátí na vysoké teploty a následného ochlazení, které byly zjištěny experimentálně. Tyto dílčí výsledky jsou podkladem pro náročnější simulace konstrukčních prvků a konstrukcí namáhaných zvýšenou teplotou, u kterých je experimentální zkouška komplikovaná či zcela nemožná.
31.7.2022RNDr. Ivana Ženatá, Státní úřad pro jadernou bezpečnost Ostrava
TZB-info doporučuje Na konferenci Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2022 v Ostravě jsme se zeptali RNDr. Ivany Ženaté ze Státní úřadu pro jadernou bezpečnost na novinky v ochraně pracovníků před ionizujícím zářením, na budovy, do nichž se dostává radon pronikáním z podloží.
4.7.2022prof. Ing. Peter Turček, PhD., doc. Ing. Monika Súľovská, PhD.
Recenzovaný Príspevok sa a vo svojej druhej časti venuje metódam kontroly uskutočnených tesniacich prác. Vyhodnocujú sa merania priepustnosti injektovaného prostredia v teréne, analyzujú zistenia záznamov o injektovaní a v laboratórnych podmienkach sa stanovil obsah cementu v odobratých vzorkách injektovanej zeminy. V závere sú zhrnuté odporúčania na nápravu.
27.6.2022prof. Ing. Peter Turček, PhD., doc. Ing. Monika Súľovská, PhD.
Recenzovaný Stále častejšie sa opakujúce vysoké hladiny rieky Dunaj si vynútili chrániť Bratislavu pred povodňami. V západnej časti mesta bolo potrebné zabezpečiť utesnenie navážok nachádzajúcich sa tesne pri brehu Dunaja. Realizované tesniace práce nezohľadnili skutočné vlastnosti podložia. Príspevok sa v prvej časti venuje skutkovému stavu na lokalite a nedostatkom injektovania podložia.
17.4.2022Ing. Ján Mihálik, Ing. Filip Gago, PhD., Ing. Martina Buková
Recenzovaný Cieľom vyhodnotenia je získať návrhové hodnoty experimentálnej únosnosti pilót. Analýza obsahuje vyhodnotených 10 statických zaťažovacích skúšok realizovaných na veľkopriemerových pilótach rôznych dĺžok, ktoré sa nachádzajú v rovnakom inžinierskogeologickom rajóne a sú zhotovené rovnakou technológiou tzn. vŕtané pilóty s výpažnicou. Pri vyhodnocovaní sme sa zameriavali na najčastejšie využívané metódy a každú skúšku sme vyhodnotili podľa STN 73 1002, podľa metódy Brinch Hansen – 80% kritérium a podľa Davissonovej metódy medznej únosnosti.
25.9.2021Ing. Ondřej Šimek, doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D.
Recenzovaný Článek uvádí výsledky experimentů železobetonových stěn s otvorem, které byly vyzkoušeny na únosnost ve směru diagonály. Jedná se o stěny představující ztužující stěny ve vícepatrových prefabrikovaných rámových skeletech. Na navržených stěnách je studován vliv různého typu vyztužení na jejich únosnost a deformaci. Data jsou získána experimentem a poté ověřována výpočetními modely, které představují chování vzorků za experimentu. Výsledky modelů jsou porovnány mezi sebou a poté jsou zhodnoceny jejich klady a zápory.
15.8.2021Ing. Pavel Koudela, Ing. Juraj Chalmovský, Ph.D., doc. Ing. Lumír Míča, Ph.D.
Recenzovaný Mikrovyztužování zemin vlákny je metodou pro zlepšení vlastností zemin. V této oblasti byla provedena již řada výzkumů, avšak všechny se zaměřovaly na použití vláken, jejichž tvar byl rovný a povrch hladký. To může způsobovat nedostatečnou interakci mezi zeminou a výztužnými vlákny. Větší interakce mezi vlákny a výztuží může být dosaženo úpravou tvaru a povrchu a tím může být dosaženo i vyšší pevnosti kompozitu. V této práci je představeno mikrovyztužování zeminy rozptýlenými vlákny, které byly vyrobeny za použití 3D tisku. Tato technologie umožnila vytvořit různé tvary vláken a následně testovat jejich příspěvek ke smykové pevnosti zeminy. Při laboratorních zkouškách bylo zjištěno, že při použití vláken s modifikací tvaru je dosaženo vyšší pevnosti kompozitu než v případě rovných vláken.
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.