logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Společným cílem je zajistit dostatečné zdroje vody


© Fotolia.com

Společným cílem je zajistit dostatečné zdroje vody, nejen pro zásobování obyvatel pitnou vodou, ale i pro klíčové sektory hospodářství, včetně opatření podporující zadržování vody v krajině. Současné zdroje vody na území ČR přestávají dostačovat k zajištění dosavadního vodního blahobytu.

Reklama

Hospodaření s vodou na území České republiky je zcela závislé na atmosférických srážkách, jako na jediném zdroji vody. Musíme být tedy schopni tyto omezené a zranitelné zdroje zadržet a následně s nimi efektivně nakládat,“ říká předseda představenstva SVH Petr Kubala a dodává: „negativní dopady suchého období z minulých let na krajinu a vodní zdroje se kumulují a stále se prohlubují. Nesmíme však zapomínat na jiné extrémy, kterými jsou například povodně.

Vedení SVH a SOVAK přijalo dokument s názvem „Programové priority ve vodním hospodářství po roce 2020“, s nímž také Ministerstvo zemědělství (MZe) a Ministerstvo životního prostředí (MŽP). Dokument obsahuje celou řadu návrhů, k jejichž uskutečnění je třeba zejména ve finanční součinnosti obou těchto resortů.

Čekají nás náročné roky, protože extremizace počasí způsobená změnou klimatu se bude spíše prohlubovat, než aby ustupovala. Sucho a povodně už nebudou jen ojedinělé jevy, se kterými se potkáme jen jednou za několik desítek let. Vodohospodářský sektor čekají zásadní změny, jejichž cílem musí být zajištění pitné vody pro občany, ale i ochrana před vodou v případě povodní. To si vyžádá nemalé investice na straně vodohospodářského sektoru, ale také zcela zásadní systémové změny v hospodaření s vodou, včetně dešťové, odpadní i šedé. Musíme být otevření novým technologiím i světovým trendům, tak razantní změny vyžadují především změnu v našich hlavách,“ upozorňuje ministr životního prostředí Richard Brabec.

Řešení následků sucha a zadržení vody v krajině je pro mě i pro Ministerstvo zemědělství jednou z největších priorit. Proto jsme od roku 2015 na řešení sucha poskytli zhruba 29 miliard korun. Existuje celá řada dotačních programů v oblasti zemědělství a vodního i lesního hospodářství, které pomáhají zabezpečit dostatečné vodní zdroje a posilují zadržení vody v krajině. Jedním ze zásadních bodů je pro nás rozvoj veřejných vodovodů v obcích, na které Ministerstvo poskytne v následujících letech celkem asi 6 miliard korun,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Systémové řešení uvedených rizik musí být především vyvážené, tj. zahrnující

  • opatření ke zvýšení zadržování vody v krajině
  • zajištění zásobování občanů pitnou vodou.

Důraz je kladen jak na potřebu propojování, obnovu a rozšiřování skupinových vodovodů jako páteřní sítě pro zajištění pitné vody, tak na zřizování nových lokalit k zadržování a akumulaci vody, úpravy stávajících vodních nádrží a v případě potřeby dobudování nových vodních děl, také ale na zlepšení hospodaření se srážkovými vodami nebo na efektivní využití čistírenských kalů.

Vývoj počasí v posledních letech přitom ukazuje, že současné zdroje vody na území ČR přestávají v nových podmínkách dostačovat k zajištění dosavadního vodního blahobytu, zejména v některých, suchem nejvíce ohrožených regionech. Velkým problémem je ale také stav a končící životnost stávajících vodárenských přivaděčů, do jejichž obnovy se dosud téměř neinvestovalo a řešily se jen havarijní situace, ačkoli jsou tyto vodárenské systémy významnou složkou pro zásobování více než dvou třetinu obyvatel pitnou vodou.

Národní dotační program na obnovu a rozvoj vodárenských přivaděčů

SVH a SOVAK proto považují za nutné připravit a následně realizovat národní dotační program, který by byl na obnovu a rozvoj vodárenských přivaděčů zaměřen. Investiční náročnost takového cíle (odhadem 15 až 20 miliard korun) je totiž mimo finanční možnosti vodohospodářských subjektů. K zajištění této celospolečenské priority jsou vodohospodáři připraveni poskytnout všechny své znalosti a zkušenosti tak, aby konečným výsledkem byla stabilizace zdrojů pitné vody pro ČR pro všechny její občany.

I nyní máme ještě řadu obcí, kam vodárenské společnosti dováží vodu do vodojemů, aby zajistily zásobování našich spoluobčanů. Proto je jednou z priorit vodního hospodářství zajistit napojení co největšího počtu obyvatel na vodovodní systémy, protože jedině tak lze zajistit, zejména v období sucha, dostatek pitné vody pro všechny“ dodává předseda SOVAK Miloslav Vostrý.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.