logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Redakční návštěva: Rekonstrukce teras bytového domu

Rekonstrukce teras bytového domu
Rekonstrukce teras bytového domu

Poškozená a odpadávající dlažba terasy vedla majitele bytu v bytovém domě k rozhodnutí o její výměně. Po vybourání dlažby teprve osm let staré terasy se odhalil daleko závažnější problém, který prodloužil a prodražil investici. Postup celé rekonstrukce terasy popisujeme v dnešní redakční návštěvě.

Reklama

Původní stav a posouzení spodních vrstev

K rekonstrukci dvou teras v přízemí bytového domu se přistoupilo z důvodu uvolňování dlažby v ploše, jejímu praskání, uvolňování spárovací hmoty, odpadávání soklíku z dlažby od zateplovacího systému a zejména z důvodu zvedání a uvolňování dlažby u okapové hrany a drolení podkladního betonu do podokapního žlabu.

Původní záměr a předpoklad byl výměna dlažby současně s vyspravením podkladního betonu a obnovou hydroizolační stěrky pod dlažbou. Po vybourání dlažby se odhalily vady podkladního betonu. Ten byl rozpraskaný, drolil se v detailech, místy neměl soudržný povrch.

Pochybnosti o kvalitě betonu vedly investora k rozhodnutí zkonzultovat stav terasy a další postup s techničkou společnosti Weber-Terranova, která dodávala veškerý materiál pro hydroizolační stěrku a lepení dlažby. Sondy prokázaly, že beton není dobře dilatovaný. Dilatační spáry, vyplněné tenkou deskou z extrudovaného polystyrenu, nebyly spojité. Beton nebyl vůbec vyztužený. Zejména však měl beton minimální pevnost, k jeho rozbití v sondách nebylo téměř zapotřebí hrubé síly. Příčinou mohlo být přemrznutí čerstvého betonu při provádění v zimě, nebo naopak rychlé vyschnutí, pokud se dělal za horkého léta.

Zásadním chybným detailem byl okap terasy. Detail obsahoval dvě okapnice: Spodní, na kterou byl napojen asfaltový pás pod betonem, a horní, na kterou byla napojena hydroizolační stěrka pod dlažbou. Závažnou vadou byl fakt, že horní okapnice byla kratší, voda z ní tedy nestékala do žlabu, ale na spodní okapnici. Ta však byla v protispádu, takže voda trvale smáčela čelo betonové vrstvy. Vlivem pravidelného zmrazování nasáklého betonu docházelo k destrukci detailu.

Závěr, na kterém se shodla technička společnosti Weber i realizační firma, zněl: Beton není způsobilý pro lepení nové dlažby a pro dlouhodobou trvanlivost souvrství terasy. Beton bylo nutné vybourat a navrhnout zcela novou skladbu terasy. Pochopitelně se zkomplikoval původní časový plán rekonstrukce, jak pro investora, tak zejména pro realizační firmu. Původní předpoklad, že rekonstrukce zabere maximálně dva týdny, vzal za své. Stavbu významně prodloužily vícepráce bourání a provádění hydroizolace z asfaltových pásů pod betonem, betonu samotného a zejména 4týdenní technologická přestávka pro zrání nového betonu.

Hydroizolace z asfaltových pásů

Po vybourání betonu se ukázalo, že původní hydroizolace z asfaltových pásů byla provedena na nerovný povrch. Na mnoha místech nebyla nikdy svařena v přesazích. Povrch původní hydroizolace bylo potřeba řádně vyčistit a vysušit. Bylo třeba řádně vyrovnat povrch přířezy nového asfaltového pásu.

Pro novou hydroizolaci byl zvolen jeden asfaltový pás tloušťky 5 mm z SBS modifikovaného asfaltu s ochranným břidličným posypem. Větší tloušťka byla zvolena z důvodu snadnějšího svařování pásu v přesazích. Ochranný posyp byl zvolen z důvodu ochrany asfaltové vrstvy při provádění hydroizolace za značného provozu izolatérů a dalších osob na malé ploše.

Asfaltový pás se přivařoval bodově k podkladu z původní hydroizolace, v detailech soklíků se vytahoval na očistěnou stěnu. U okapu se přivařoval plnoplošně na předem očištěnou a napenetrovanou původní okapnici, a to až k jejímu vnějšímu okraji. V přesazích byl asfaltový pás celoplošně svařený.

Betonování

Na dokončenou hydroizolaci z asfaltového pásu bylo v detailu okapu připraveno bednění, v detailu u stěn byly přilepeny soklíky z desek z tepelné izolace z extrudovaného polystyrenu. Ty jednak zajišťují funkci tepelné izolace a jednak možnost dilatace betonu v detailu u stěn. Terasa byla připravena pro betonování.

Zadání investora byl kvalitní beton s garantovanou mrazuvzdorností a pevností, aby se předešlo poruchám v budoucnosti a jakýmkoliv předčasným opravám nebo rekonstrukcím. Beton dodávala firma Českomoravský beton, resp. TBG Metrostav. Technik společnosti navrhl betonovou směs s garantovanými vlastnostmi, která bude zpracovatelná do sklonu 1,5 % a půjde na výšku jednoho patra dopravit na stavbu pumpou. Navržen by beton dle ČSN EN 206 a ČSN P 73 2404: C 25/30 - XF3 (CZ, F.1) - Cl 0,2 - Dmax8 - S3.

Pevnost betonu při ověřovací zkoušce v laboratoři byla 60 MPa. To je způsobeno zajištěním odolnosti betonu v prostředí s mrazovými cykly. Maximální průsak činil 7 mm (povolené maximum pro tento beton je 35mm). Na maximálním průsaku tlakovou vodou je vidět, že beton je velmi kvalitní, trvanlivý. Takovýto beton (XF3) by měl být v každé konstrukci, která je vodorovná a je vystavena mrazovým cyklům, za přítomnosti vody. Zpomalovač tuhnutí byl použit z důvodu prodloužení zpracovatelnosti betonu. Předpokládala se dlouhá betonáž a pomalé zpracování. Konzistence S3 byla zvolena z důvodu zpracování betonu do spádu. Maximální zrno 8 mm z důvodu poměrně malých tlouštěk konstrukce.

Průběh celé rekonstrukce teras si prohlédněte ve videu

Betonová směs byla na stavbu dopravována po menších množstvích, aby se stačila včas zpracovat. Do vrstvy betonu se vkládala kari síť 10 x 10 cm, po 3 m délky terasy byly do betonu vloženy dilatační plastové lišty. Během jediného pracovního dne se stačilo uložit a zpracovat 8 m3 betonu, který automíchačka dovážela z 5 km vzdálené betonárny. Z ulice byl beton na terasu ve výšce jednoho podlaží nad silnicí dopravován pumpou. Beton zpracovávali 3 dělníci.

V průběhu provádění dvou dilatačních celků se bohužel přehnal 20minutový déšť. To si vyžádalo přerušení prací a odstraňování přebytečné vody z povrchu již uloženého betonu.

Po dokončení čekala stavbu 28denní technologická přestávka nezbytná pro tvrdnutí betonu. Druhý den po betonování se ve dvou dilatačních celcích, do kterých napršelo během provádění (viz výše), vytvořilo asi deset nepravidelných trhlinek délky od cca 20 do až 80 cm, šířky okolo 1 mm. V ostatních částech byly trhlinky jen zcela výjimečně. Trhlinky této tloušťky by dle informací techniků TBG Metrostav a Weber-Terranova neměly mít vliv na trvanlivost betonu a chování terasy. Nicméně se v dalších krocích technologie, zejména nanášení hydroizolační stěrky, zohlednily.

Hydroizolační stěrka

Na čistý a suchý beton po 28 dnech tvrdnutí byl nejprve nanesen penetrační nátěr pro sjednocení povrchu a nasákavosti. Použit byl nátěr Weber.podklad A (podkladní nátěr na bázi akrylátové disperze, koncentrovaný, určený k ředění vodou, po vyschnutí transparentní). V první fázi se nanášel v místech detailů, kde se jako první aplikovala koutová pružná páska Weber.BE 14. Jedná se o napojení terasy (hydroizolace) na stěnu, dilatační spáry v betonu a trhlinky v betonu, o kterých byla řeč výše.

Podkladní nátěr se nanášel štětkou nebo ve větší ploše válečkem. Po zaschnutí, kdy se mléčný vzhled změní v transparentní, bylo možné lepit pásku Weber.BE 14. V detailu se nejprve nanesla první vrstva hydroizolační stěrky Terizol (jednosložková cementová hydroizolační hmota), do které byla hladítkem vlepována páska Weber.BE 14. Okraje pásky opatřené síťovou tkaninou se hladítkem zatíraly do první vrstvy stěrky.

Důležitým detailem byla okapnice. Systémová tvarovka z poplastovaného plechu se vlepovala do první vrstvy hydroizolační stěrky. Na ní se do další vrstvy natahovala pružná páska, jejíž okraje tvořené síťovou tkaninou se zatíraly do vrstvy stěrky. Okapnice byla osazena tak, aby přesahovala přes spodní okapnici na úrovní hydroizolace z asfaltových pásů a voda z ní odtékala přímo do podokapního žlabu.

První vrstva hydroizolační stěrky Terizol se v ploše nanášela zubovým hladítkem s rozměrem zubů 4 x 4 mm. První vrstva stěrky již nebyla nanášena v místech pružné pásky, aby se zabránilo vzniku nežádoucí nerovnosti povrchu. Druhý den se rovným hladítkem nanášela druhá vrstva stěrky, tentokrát již celoplošně přes pružnou pásku v detailech napojení na stěnu, dilatačních spár a v místě trhlinek podkladního betonu.

Provádění hydroizolační stěrky komplikovalo proměnlivé počasí, kdy se střídala zatažená a úplně jasná obloha. Přímé slunce ohřívalo podkladní beton často na teplotu přesahující 40 °C, což provádění stěrky znemožňovalo. Vždy bylo třeba počkat do večerních hodin nebo na zataženou oblohu, aby stěrka po nanesení předčasně nevyschla.

Dlažba

Investor vybral novou dlažbu ve společnosti Siko, a to většího formátu oproti původní dlažbě. Konkrétně byla zvolena dlažba značky Rako, vzor Random tmavě šedá, rektifikovaná. Nový formát je 60 x 60 cm. Dlažba má vzor imitace přírodního kamene. Její položení muselo být precizní, a to z hlediska dodržení technologie a také z hlediska výsledné textury plochy, kterou ovlivnil výběr jednotlivých vzorů položených vedle sebe a natočení jednotlivých dlaždic. Tato okolnost si vyžádala postupné skládání plochy nanečisto, tak aby výsledný vzhled dlažby byl nápaditý, přitom aby některé vzory z plochy „nevyčnívaly“.

Při velkém formátu dlažby bylo zároveň důležité rozměření dlažby v ploše, aby na okrajích a v ploše nevycházely příliš úzké dořezy dlaždic, které by byly jednak technickým problémem a jednak by rušily esteticky. Zároveň bylo třeba respektovat polohu dilatační spáry v betonu a v hydroizolační stěrce.

Velký formát dlažby si vyžádal použití vysoce flexibilního lepidla Weber.for Superflex (Lepidlo na bázi anorganického pojiva, plniva a modifikujících přísad určené k lepení velkých a ultratenkých formátů keramiky). Lepidlo se nanáší zubovým hladítkem na podklad i na dlaždici – jde o tzv. oboustranné lepení. Tloušťka spár byla zvolena 5 mm. Menší spáry by byly vzhledem k velikosti dlaždic riskantní. Vlivem dilatace dlaždic by hrozilo vydrolování spárovací hmoty.

Do spár byla zvolena spárovací hmota Weber.color Comfort (Prášková hmota na bázi anorganických plniv a modifikujících přísad), která je předepsaná pro zvolenou tloušťku spár 5 mm. Spárovalo se druhý den po položení dlaždic. Krémová spárovací hmota byla roztírána a do spár vyplňována gumovým hladítkem. Po vyplnění spár byly dlaždice ihned čištěny. Spáry nad dilatačními spárami v betonu a hydroizolační stěrce byly vyplněny trvale pružným transparentním tmelem. Tmelem byla rovněž vyplněna horní spára soklíku z dlaždic na stěně.

Závěr

Popsaná rekonstrukce terasy proběhla bez větší technické přípravy, což by neměl být standardní postup. Podrobnější odborný průzkum by jistě odhalil vady a poruchy, na které se přišlo až po vybourání dlažby. Vícepráce prodloužily stavbu z plánovaných 14 dní na dva měsíce. Původní rozpočet byl vícepracemi navýšen téměř trojnásobně.

Ideálně by na takto velkou rekonstrukci teras měl být předem zpracován projekt, který by stanovil skladbu terasy, použité materiály a řešení detailů. V tomto případě byla naštěstí možná téměř trvalá přítomnost technického dozoru investora, který ve spolupráci se vstřícnou a technicky odpovědnou firmou se zručnými dělníky na místě všechny technické otázky vyřešil.

Stranou se nesmí nechat ani plně profesionální přístup dodavatelů nejdůležitějších materiálů: Českomoravský beton, resp. TBG Metrostav a Weber-Terranova, jejichž technici přímo na stavbě a také později při odborných konzultacích byli nápomocni při volbě materiálů a upřesnění způsobu jejich zpracování. Bez technické pomoci těchto firem by jistě rekonstrukce kompletního souvrství teras neproběhla takto hladce.

Celá popsaná akce bohužel ale ukazuje na velice negativní skutečnost. Terasa byla teprve 8 let po kolaudaci prakticky v havarijním stavu. Její původní provedení nemohlo zajistit dlouhodobé užívání, neodpovídalo dokonce ani dokumentaci skutečného provedení domu. Vzhledem k tomu, že stavba byla již po záruce, veškeré náklady hradil investor. To vrhá velice negativní světlo na developera projektu, kde dům stojí, a bohužel demonstruje kvalitu českého stavění a riziko, kterého si musí být vědom zájemce o koupi bytu s terasou.

Fotogalerie:

Původní vzhled terasy - archivní snímek
Původní vzhled terasy - archivní snímek
Původní dlažba - archivní snímek
Původní dlažba - archivní snímek
Terasa po vybourání původní dlažby, na stěně patrné stopy po lepení soklíku na buchty, u okapu původní okapnice
Terasa po vybourání původní dlažby, na stěně patrné stopy po lepení soklíku na buchty, u okapu původní okapnice

Detail podkladního betonu v místě okapu, beton se drolí, okapnice pod ním je v protispádu
Detail podkladního betonu v místě okapu, beton se drolí, okapnice pod ním je v protispádu
Sokl stěny po odstranění jeho obkladu
Sokl stěny po odstranění jeho obkladu
Původní beton nepravidelně dilatovaný extrudovaným polystyrenem, beton rozpraskaný v místě okapové hrany
Původní beton nepravidelně dilatovaný extrudovaným polystyrenem, beton rozpraskaný v místě okapové hrany

Pod dlažbou byla původní hydroizolační stěrka
Pod dlažbou byla původní hydroizolační stěrka
Konzultace s techničkou společnosti Weber-Terranova o kvalitě betonu a dalším postupu
Konzultace s techničkou společnosti Weber-Terranova o kvalitě betonu a dalším postupu
Sondy do betonu ukázaly na jeho nízkou kvalitu
Sondy do betonu ukázaly na jeho nízkou kvalitu

Beton byl zcela nesoudržný, pravděpodobně přemrznutím při provádění
Beton byl zcela nesoudržný, pravděpodobně přemrznutím při provádění
Nevyhovující beton ukázala i další sonda, beton byl zcela nesoudržný, pravděpodobně přemrznutím při provádění
Nevyhovující beton ukázala i další sonda, beton byl zcela nesoudržný, pravděpodobně přemrznutím při provádění
Stav betonu neodpovídal tomu, aby se na něj dala lepit nová dlažba, musel být proto vybourán
Stav betonu neodpovídal tomu, aby se na něj dala lepit nová dlažba, musel být proto vybourán

Původní řešení okapu, z horní okapnice ukončující hydroizolační stěrku stéká voda na nižší okapnici ukončující původní asfaltové pásy. Ta je ale v protispádu, voda tak smáčela beton a způsobila jeho rozmrznutí
Původní řešení okapu, z horní okapnice ukončující hydroizolační stěrku stéká voda na nižší okapnici ukončující původní asfaltové pásy. Ta je ale v protispádu, voda tak smáčela beton a způsobila jeho rozmrznutí
Vybourání betonu odhalilo jediný pás tepelné izolace podél obvodové stěny
Vybourání betonu odhalilo jediný pás tepelné izolace podél obvodové stěny
Původní hydroizolace z asfaltových pásů nebyla na mnoha místech svařena mezi sebou, provedena byla na velice nerovný podklad
Původní hydroizolace z asfaltových pásů nebyla na mnoha místech svařena mezi sebou, provedena byla na velice nerovný podklad

Nová hydroizolace z asfaltových pásů

Bylo třeba pečlivě původní asfaltové pásy očistit
Bylo třeba pečlivě původní asfaltové pásy očistit
Původní okapnice byla vyrovnána a napenetrována
Původní okapnice byla vyrovnána a napenetrována
Jako nová hydroizolace byly použity pásy z SBS modifikovaného asfaltu tl. 5 mm.
Jako nová hydroizolace byly použity pásy z SBS modifikovaného asfaltu tl. 5 mm.

Podklad bylo třeba vysušit a vyrovnat nerovnosti
Podklad bylo třeba vysušit a vyrovnat nerovnosti
Výraznou prohlubeň bylo třeba vyrovnat přířezy asfaltového pásu
Výraznou prohlubeň bylo třeba vyrovnat přířezy asfaltového pásu
Nová hydroizolace se natavovala na původní asfaltový pás bodově
Nová hydroizolace se natavovala na původní asfaltový pás bodově

Asfaltový pás byl navařen celoplošně až k vnějšímu okraji okapnice, vytažen byl na stěnu až nad úroveň budoucího betonu, a to v úrovni zdiva, z kterého byl u soklu odstraněn zateplovací systém
Asfaltový pás byl navařen celoplošně až k vnějšímu okraji okapnice, vytažen byl na stěnu až nad úroveň budoucího betonu, a to v úrovni zdiva, z kterého byl u soklu odstraněn zateplovací systém
Asfaltový pás byl navařen celoplošně až k vnějšímu okraji okapnice
Asfaltový pás byl navařen celoplošně až k vnějšímu okraji okapnice
Po dokončení hydroizolace z asfaltového pásu byl sokl opatřen tepelnou izolací z extrudovaného polystyrenu, která bude fungovat také jako dilatační spára mezi betonem a stěnou
Po dokončení hydroizolace z asfaltového pásu byl sokl opatřen tepelnou izolací z extrudovaného polystyrenu, která bude fungovat také jako dilatační spára mezi betonem a stěnou

Betonování

U okapu bylo připraveno bednění
U okapu bylo připraveno bednění
U okapu bylo připraveno bednění
U okapu bylo připraveno bednění
Začátek betonáže terasy, beton byl na terasu do výšky jednoho podlaží od ulice čerpán pumpou, nový beton se vyztužil kari sítí
Začátek betonáže terasy, beton byl na terasu do výšky jednoho podlaží od ulice čerpán pumpou, nový beton se vyztužil kari sítí

Beton dodávala společnost Českomoravský beton
Beton dodávala společnost Českomoravský beton
Technolog společnosti TBG Metrostav dohlížel na kvalitu jednotlivých dávek betonu
Technolog společnosti TBG Metrostav dohlížel na kvalitu jednotlivých dávek betonu
Beton se čerpal na terasu pumpou a postupně ukládal
Beton se čerpal na terasu pumpou a postupně ukládal

Po třech metrech se beton dilatoval vloženými lištami, dilatační spára byla rovněž vytvořena v místě změny sklonu (terasa má tvar písmene L). V průběhu provádění se prohnal 20minutový déšť, který zkomplikoval betonáž dvou dilatačních celků, přebytečná voda se musela vymetat a odstraňovat
Po třech metrech se beton dilatoval vloženými lištami, dilatační spára byla rovněž vytvořena v místě změny sklonu (terasa má tvar písmene L). V průběhu provádění se prohnal 20minutový déšť, který zkomplikoval betonáž dvou dilatačních celků, přebytečná voda se musela vymetat a odstraňovat
Dokončená betonáž terasy – čerstvý beton
Dokončená betonáž terasy – čerstvý beton
Čerpání betonu pumpou je nejpohodlnější způsob dopravy směsi na stavbu, konzistence směsi byla navržena tak, aby mohla být uložena do spádu 1,5 % a přitom aby šla čerpat
Čerpání betonu pumpou je nejpohodlnější způsob dopravy směsi na stavbu, konzistence směsi byla navržena tak, aby mohla být uložena do spádu 1,5 % a přitom aby šla čerpat

Čerstvý beton po několika hodinách od betonáže
Čerstvý beton po několika hodinách od betonáže
Čerstvý beton druhý den ráno, beton je již pochůzný, do plné pevnosti však tvrdne 28 dnů během technologické přestávky
Čerstvý beton druhý den ráno, beton je již pochůzný, do plné pevnosti však tvrdne 28 dnů během technologické přestávky
V dilatačních celcích, do kterých napršelo, se bohužel do druhého dne vytvořily takovéto trhlinky. V průběhu 28 dnů se jejich stav již neměnil, při provádění hydroizolační stěrky se na ně ale muselo pamatovat
V dilatačních celcích, do kterých napršelo, se bohužel do druhého dne vytvořily takovéto trhlinky. V průběhu 28 dnů se jejich stav již neměnil, při provádění hydroizolační stěrky se na ně ale muselo pamatovat

Hydroizolační stěrka

Penetrace podkladu nátěrem Weber.podklad A před prováděním hydroizolační stěrky, nátěr má mléčný vzhled, po zaschnutí je transparentní
Penetrace podkladu nátěrem Weber.podklad A před prováděním hydroizolační stěrky, nátěr má mléčný vzhled, po zaschnutí je transparentní
Úprava trhlinek v betonu pružnou páskou Weber.BE 14, tak aby se trhlinka nepřenesla do hydroizolační stěrky
Úprava trhlinek v betonu pružnou páskou Weber.BE 14, tak aby se trhlinka nepřenesla do hydroizolační stěrky
První vrstva hydroizolační stěrky Terizol natažená zubovým hladítkem. V detailech a dilatačních spárách použita pružná páska Weber.BE 14
První vrstva hydroizolační stěrky Terizol natažená zubovým hladítkem. V detailech a dilatačních spárách použita pružná páska Weber.BE 14

Páska Weber.BE 14 se první vrstvou stěrky nezakrývala, aby nevznikla nerovnost v podkladu pro dlažbu, vpravo beton před provedením první vrstvy stěrky
Páska Weber.BE 14 se první vrstvou stěrky nezakrývala, aby nevznikla nerovnost v podkladu pro dlažbu, vpravo beton před provedením první vrstvy stěrky
Dokončená první vrstva stěrky Terizol v místě okapu a dilatační spáry v betonu
Dokončená první vrstva stěrky Terizol v místě okapu a dilatační spáry v betonu
Pružná páska Weber.BE 14 se lepila do stěrky i na novou okapnici
Pružná páska Weber.BE 14 se lepila do stěrky i na novou okapnici

Postupné provádění druhé vrstvy hydroizolační stěrky Terizol, ve druhé vrstvě se již zakrývaly také detaily s pružnou páskou Weber.BE 14
Postupné provádění druhé vrstvy hydroizolační stěrky Terizol, ve druhé vrstvě se již zakrývaly také detaily s pružnou páskou Weber.BE 14

Lepení dlažby a spárování

Rozměřování a začátek pokládání nové dlažby od firmy Siko, značka Rako, vzor Random tmavě šedá, 60 x 60 cm, hydroizolační stěrka je dokončena i na soklíku
Rozměřování a začátek pokládání nové dlažby od firmy Siko, značka Rako, vzor Random tmavě šedá, 60 x 60 cm, hydroizolační stěrka je dokončena i na soklíku
Vysoce flexibilní lepidlo Weber.for Superflex se nanáší jak na podklad, tak na dlaždici, a to zubovým hladítkem, u okapu i naproti u stěny musely být dlaždice děleny, jinak u stěny vycházel pásek pouhých 10 cm
Vysoce flexibilní lepidlo Weber.for Superflex se nanáší jak na podklad, tak na dlaždici, a to zubovým hladítkem, u okapu i naproti u stěny musely být dlaždice děleny, jinak u stěny vycházel pásek pouhých 10 cm
Dlaždice byly děleny řezačkou
Dlaždice byly děleny řezačkou

Dlaždice byly děleny řezačkou
Dlaždice byly děleny řezačkou
Investor vybral velký formát dlažby 60 x 60 se vzhledem imitace přírodního kamene, značka Rako, vzor Random tmavě šedá, spáry mají tloušťku 5 mm, menší spáry nejsou z důvodu velikosti dlaždic možné
Investor vybral velký formát dlažby 60 x 60 se vzhledem imitace přírodního kamene, značka Rako, vzor Random tmavě šedá, spáry mají tloušťku 5 mm, menší spáry nejsou z důvodu velikosti dlaždic možné
Pro dosažení dokonalého vzhledu kombinace jednotlivých vzorů a textur byla dlažba nejprve skládána nanečisto
Pro dosažení dokonalého vzhledu kombinace jednotlivých vzorů a textur byla dlažba nejprve skládána nanečisto

Skládání dlažby nanečisto, aby byl vzhled nápaditý, ale zároveň aby některé kombinace opticky „nevyčnívaly“
Skládání dlažby nanečisto, aby byl vzhled nápaditý, ale zároveň aby některé kombinace opticky „nevyčnívaly“
Postupné lepení dlažby v ploše a kombinace vzorů a textur
Postupné lepení dlažby v ploše a kombinace vzorů a textur
Detail vzorů jednotlivých dlaždic
Detail vzorů jednotlivých dlaždic

Dlaždice bylo v místě dilatace ve změně sklonu nutno řezat i diagonálně pro zachování možnosti dilatace konstrukce
Dlaždice bylo v místě dilatace ve změně sklonu nutno řezat i diagonálně pro zachování možnosti dilatace konstrukce
Dokončená dlažba terasy, připravená ke spárování
Dokončená dlažba terasy, připravená ke spárování
Spárování dlažby spárovací hmotou Weber.color Comfort a okamžité čištění povrchu dlaždic
Spárování dlažby spárovací hmotou Weber.color Comfort a okamžité čištění povrchu dlaždic

Čerstvě vyspárovaná dlažba terasy
Čerstvě vyspárovaná dlažba terasy
Dokončený detail soklu s nalepeným obkladem a spárou opatřenou trvale pružným tmelem
Dokončený detail soklu s nalepeným obkladem a spárou opatřenou trvale pružným tmelem

Dokončené terasy

Dokončená terasa, na závěr byl obnoven i fasádní nátěr pro dosažení dokonalého vzhledu
Dokončená terasa, na závěr byl obnoven i fasádní nátěr pro dosažení dokonalého vzhledu
Dokončená terasa
Dokončená terasa
Dokončená terasa
Dokončená terasa

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.