logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Environmentální a zdravotní aspekty EPS izolací

Rok 2013 byl v EU vyhlášen rokem ovzduší. Ke zlepšení jeho stavu přispívají i výrobci plastů, včetně EPS pro izolace budov. Jsou popsány přístupy k řešení environmentálních a zdravotních problémů aplikací EPS.

Reklama

1 Úvod

Možná není veřejnost dostatečně informována, že eurokomisař pro environmentální záležitosti p. Janez Potočnik vyhlásil rok 2013 evropským rokem ovzduší [1]. Důvodem je skutečnost, že 33 % respiračních a kardiovaskulárních nemocí je způsobeno nevyhovujícím ovzduším. Z tohoto důvodu umřelo v roce 2010 předčasně 420 tis. obyvatel EU. Smutný rekord drží Londýn, kde v prosinci 1952 zemřelo během týdenní smogové epizody 12 tis. obyvatel.

I když došlo od roku 1990 v EU ke snížení některých polutantů v ovzduší, oxidu dusíku o 39 %, oxidu síry o 78 % a těžkých kovů o 60–90 %, je stav ovzduší stále nevyhovující. Podle průzkumů si 72 % občanů myslí, že politici dělají málo, 64 % vytýká málo aktivit výrobcům energií a 61 % zastává názor, že vlastníci a nájemci nemovitostí musí zlepšit své chování. K řešení nahromaděných problémů připravuje EK a EP dvě nová nařízení, zejména pro oblast dopravy a průmyslu s výhledem řešení do roku 2020.

V květnu letošního roku překročila průměrná denní koncentrace světových emisí CO2 v ovzduší 400 ppm, což je o 120 ppm více než v předindustriálním období a vůbec nejvyšší koncentrace za 3 mil. let. V současné době probíhá v rámci EU veřejná diskuse o parametrech cílové hodnoty emisí CO2 pro rok 2030. Jedná se o materiál: „Green Paper – A 2030 framework for climate and energy policies“ (www.europa.eu/energy/consultations/20130702).

Izolační materiály mají unikátní vlastnosti, neboť umožňují výrazně snížit energetickou spotřebu budov a tím nepřímo i exhalace do ovzduší. Při jejich výrobě však musí být dodrženy principy udržitelnosti. Aplikace, včetně řešení po skončení životnosti, musí splňovat taktéž charakter udržitelnosti. U zateplených budov hraje důležitou roli kvalita vnitřního prostředí, neboť také ta ovlivňuje zdraví člověka.

2 Přístup výrobců primárních plastů

Dynamický růst výroby, zpracování a aplikací plastů je nutně podpořen aktivitami v oblasti bezpečnosti a zdraví občanů v celém řetězci. Asociace výrobců plastů Plastics Europe byla první evropskou průmyslovou organizací, která shromáždila environmentální data o výrobě od svých členů a publikovala je v roce 1993 jako ECO – profiles. V současné době je volně na webových stránkách k dispozici více než 70 ekologických profilů monomerů a z nich vyrobených plastů [2,15].

3 EPS izolace

EUMEPS – střechová evropská organizace národních asociací zpracovatelů EPS, jejímž členem je Sdružení EPS ČR od roku 2001, realizovala projekty pro EPD pro 3 typy izolačních desek v Německu [3] a následně pro výrobce z několika zemí [4].

Ve stručnosti lze konstatovat, že všechny chemikálie v EPS podléhají Nařízení EU č. 1970/2006 „REACH“ [5] a jako takové jsou v současné době v procesu autorizace. Týká se především styren monomeru, retardéru hoření, pentanu a dalších přísad. V této souvislosti stojí za zmínku, že styren je přírodní produkt, když byl vydestilován v roce 1839 z pryskyřice borovice berlínským lékárníkem Simonem. K první průmyslové výrobě styrenu došlo u IG Farben v roce 1930.

V současné době se vyrábí, ve světě 28 mil. tun styrenu a 19 % se spotřebovává na EPS [6]. V Evropě je v provozu 22 výrobních jednotek styrenu, který je následně zpracováván na 247 výrobních jednotkách na polymery a dalších 17 500 firem se zabývá zpracováním těchto polymerů, mimo jiné na EPS izolační desky.

V tomto odvětví se investovalo hodně do mnohaletého sledování zdravotního stavu pracovníků ve výrobních jednotkách, které vyrábějí nebo používají styren. Dlouhodobé studie, které zahrnuly 55 000 pracovníků z EU a USA v období 60 let neuvádějí žádné významné zdravotní riziko dané použitím styrenu. Taktéž karcinogenita nebyla prokázána. Tento závěr potvrdila i nejnovější studie z USA, rozšířená o dalších 11 000 pracovníků, publikovaná začátkem února 2013 [7].

Dalšími složkami EPS je pentan a retardér hoření – hexabromcyklododekan (HBCD). Zatímco pentan je taktéž přírodního původu (tvoří se i v zažívacím traktu zvířat), je HBCD vyráběn synteticky z přírodního bromu, těženého u Mrtvého moře. Podíl pentanu spotřebovaného na EPS je kolem 21 % (zbytek v benzínech). Emise pentanu při výrobě EPS a jeho zpracování nepředstavuje žádné zdravotní riziko a produkt nepoškozuje ozonovou vrstvu, neboť se rychle rozkládá na oxid uhličitý a vodu. Retardér HBCD byl v rámci REACH zařazen pro svoji údajnou persistentnost do přednostní autorizace, která by měla být ukončena k 21. 8. 2015. Výrobci EPS v rámci Plastics Europe, kteří s produktem bezprostředně manipulují, přijali opaření k minimalizaci úniků odpadů do ovzduší a odpadních vod a hledají možnost náhrady. To se daří a vloni začaly testovací zkoušky s jiným retardérem. Bude se zvažovat omezení používání HBCD na přechodnou dobu pro stavebnictví a nutno řešit i problém odpadů.

Na zasedání výrobu OSN ohledně Stockholmské úmluvy o persistentních látkách v květnu letošního roku v Ženevě bylo navrženo zařadit HBCD mezi persistentní látky v Annexu I, s tím, že pro aplikace EPS a XPS ve stavebnictví bude uplatněno další 5leté povolení pro užívání HBCD.

Do kategorie ochrany občanů v zateplených domech patří i předpis o těkavých organických látkách (VOC) u izolačních výrobků z Francie [8]. Je známo, že v této zemi se zateplovalo převážně v interiérech (vnitřním zateplením), systém ETICS se více rozvíjí až v posledních letech. Francouzský předpis o VOC nařizuje od 1. ledna 2012 povinné označování izolačních výrobků [15].

Pro nejpřísnější kategorii výrobků je předepsaná max. hodnota TVOC – těkavých látek C6 – C16 jako toluenový extrakt ve výši 1000 mikrogramů na m3. EPS deska o objemové hmotnosti 16,6 kg/m3 obsahuje méně než 50 mikrogramů na m3 těchto látek, tj. 20× méně než je požadováno.

Environmentální parametry EPS izolačních desek byly zpracovány v rámci EUMEPS s využitím výrobních dat z 24 zpracovatelských závodů v EU, včetně Polyform Podolínec a jsou k dispozici na www.epscr.cz a s komentářem pak v časopisu Tepelná ochrana budov [4].

4 Zateplené budovy

Izolace a zateplování budov mají největší vliv na růst spotřeby EPS ve světě. V roce 2011 bylo zpracováno 5,5 mil. tun EPS s předpokládaným průměrným růstem 5 % [8]. V loňském roce se Evropa potýkala s krizí i v oblasti izolací budov, když došlo k poklesu spotřeby EPS o 4,6 % [9]. Dlouhodobé tendence spotřeby EPS v ČR a SR jsou patrné z obr. č. 1 a 2.

Obr. č. 1 Spotřeba EPS v ČR
Obr. č. 1 Spotřeba EPS v ČR
Obr. č. 2 Spotřeba EPS v SR
Obr. č. 2 Spotřeba EPS v SR

Obr. č. 3 – Podíl izolací na trhu ETICS v Evropě [10]
Obr. č. 3 – Podíl izolací na trhu ETICS v Evropě [10]

Největší podíl na spotřebě EPS mají aplikace ETICS. Sdružení EPS ČR se spolupodílelo na organizování konference EUMEPS Master Class ETICS, která se konala 18.-19. 3. 2012 ve Vídni za účasti 122 expertů z Evropy. Z přednášky p. Paskera [10] vyplynulo, že v Evropě bylo dosud realizováno 2 miliardy m2 ETICS aplikací. Na těchto aplikacích se podílí v průměru 82,5 % EPS – viz obrázek 3.

Úsilí o používání přírodních izolačních materiálů z kategorie ostatní, může mít nepříjemné dopady [12]. Princ z Walesu si udělal jméno, když pronesl projev ke kontraverzním tématům, která zahrnovala zemědělství, architekturu a životní prostředí. Když princ Charles poprvé navrhl šetřit energií tím, že se použije vlnou tepelně izolovaná střecha, tak se setkal s velikým potleskem, při nejmenším za to, že to bylo chápáno jako cesta jak využít odpad z vlny, který by byl jinak odpadem, avšak zdá se, že jeho názory způsobily potíže všeho druhu, protože to způsobuje zamoření moly. Organizace National Trust toto schéma použila u mnoha svých nemovitostí, ale dnes toho začíná litovat. Nyní se vynakládají veliké částky na strhávání vlny a vykuřování těchto domů.

Dynamický růst výroby, zpracování a aplikací plastů při sanaci budov je doprovázen aktivitami v oblasti bezpečnosti a zdraví občanů v celém řetězci [8, 12]. Doktor JD Healy z irské University College Dublin prokázal vliv zateplení na zimní úmrtnost. Země s vyšším počtem zateplených domů registrují v zimním období menší nárůst úmrtí než země, které se tepelným izolacím věnují v menším měřítku. Nejvíce jsou zasaženi obyvatelé s tzv. palivovou chudobou, tedy ti, kteří nemají odpovídající prostředky na kvalitní energetické zdroje. Rovněž profesor Marmot z oddělení epidemiologie a veřejného zdraví na University College London potvrzuje v práci nazvané „Vliv chladných domácností a palivové chudoby na zdraví“ společenský přínos tepelných izolací. Z výše uvedených studií vyplývá, že:

 • V zemích s nižší energetickou náročností budov pro bydlení se projevuje podstatně méně tzv. zvýšená zimní úmrtnost (ZZÚ).
 • ZZÚ je téměř třikrát vyšší v domácnostech patřících mezi 25 % nejchladnějších v porovnání s 25 % nejteplejších.
 • Okolo 33 % ZZÚ je připisováno respiračním onemocněním.
 • Okolo 40 % ZZÚ mají na svědomí kardiovaskulární onemocnění.
 • Chladné domácnosti zvyšují pravděpodobnost méně závažných onemocnění jako je nachlazení nebo chřipka.
 • Děti do dvou let věku mají 10krát vyšší riziko plicních onemocnění, žijí-li ve vlhkých a špatně větraných domech.
 • Úmrtnost v zimě je často horší v zemích s mírným klimatem, protože je zde snížená tendence přijímat preventivní opatření proti chladu.

5 Demolice budov a recyklace EPS

Obr. č. 4 – Poloprovozní jednotka na izolaci složek ETICS
Obr. č. 4 – Poloprovozní jednotka na izolaci složek ETICS

Ze zprávy Evropské agentury pro bezpečnost a zdraví pracujících z roku 2009 [12] vyplývá, že každoročně umírá v EU 159 tis. pracovníků na následky chorob z povolání, z toho 74 tis. z důvodu nebezpečných látek. Největším zdravotním problémem ve stavebnictví jsou demolice. V této činnosti se projevuje o 50 % vyšší nemocnost, zejména v důsledku exhalace prachových částic a některých těkavých látek. Z tohoto pohledu se nejeví demolice EPS z ETICS jako nebezpečnou, neboť při ní nevzniká prach. Důležité je však řešit separaci, která umožní recyklaci nebo energetické využití, neboť EU usiluje o zákaz skládkování plastů. V rámci EUMEPS je řešen v Německu za finančního přispění Ministerstva stavebnictví projekt dekonstrukce a vytřídění jednotlivých složek, včetně EPS. Řešitelem je Fraunhofer IVV institut, který informoval [14] o prvních výsledcích z poloprovozní jednotky – viz obr. č. 4.

6 Závěr

Závěrem lze konstatovat, že zateplování budov neškodí, nýbrž napomáhá zlepšení zdravotního stavu občanů. Složky zateplovacích systémů jsou pod trvalou kontrolou vědců, legislativců a asociací.

Literatura

 • [1] The Parlament Magazine, vydání 364, 4. 3. 2013
 • [2] www.plasticseurope.org
 • [3] VÖRÖS, F., EPD pro tři kategorie izolací EPS, Tepelná ochrana budov, 13, 2010, č. 4, s. 17
 • [4] VÖRÖS, F., Proč sektorové EPD pro EPS izolace, Tepelná ochrana budov, 14, 2011, č. 6, s. 33
 • [5] VÖRÖS, F., Stavebnictví a nová chemická legislativa, Tepelná ochrana budov, 12, 2009, č. 6, s. 14
 • [6] VÖRÖS, F., Historie výroby českého styrenu a kompaktních polystyrenů, Plasty a kaučuk, 49, 2012, č. 1–2, s. 7
 • [7] BALKOA, B., Styrene study finds „no credible evidence“ of carcinogen claim, www.icis.com, 13. 3. 2013
 • [8] VÖRÖS, F., Aktuální informace z oblasti aplikací plastů ve stavebnictví, Tepelná ochrana budov, 15, 2012, č. 6, s. 47
 • [9] www.epscr.cz – Tisková zpráva Sdružení EPS ČR, 22. 3. 2013
 • [10] PASKER, R., WDVS in Europe, konference EUMEPS Master Class ETICS, Vídeň 18.–19. 3. 2013
 • [11] www.eumeps.org, EUMEPS Zpravodaj, č. 6–7 2012
 • [12] www.epscr.cz, Zateplení předcházíme respiračním onemocněním, Tisková zpráva Sdružení EPS ČR, 18. 4. 2013
 • [13] www.osha.europa.eu, Expert forecast on emenging chemical risks related to occupation safety and health.
 • [14] ALBRECHT, W., Recycling of ETICS Components, konference EUMEPS Master Class ETICS, Vídeň 18.–19. 3. 2
 • [15] VÖRÖS, F., Zdravotní aspekty zateplených a pasivních budov, www.stavba-tzb-info.cz, 23. 8. 2012
English Synopsis
Environmental and health aspects of EPS insulations

EU declared the year 2013 us year o air. Producers and manufacturers of plastics, including EPS insulation for buildings contribute to improve the quality of the air. It describes approaches to solving envorinmental and health aspects of EPS applications.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.