logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Je lepší splitové nebo kompaktní tepelné čerpadlo vzduch-voda?

Rozdíly mezi splitovým a kompaktním řešením tepelného čerpadla vzduch-voda nejsou zásadní. Zásadní je přizpůsobení otopné soustavě, ze kterého vyplývá vysoký úsporný efekt, dále nízká úroveň obtěžování okolí hlukem a také možnosti vzdálené správy.

Statistické údaje MPO dokazují, že zájem o tepelná čerpadla roste a mezi nimi dominují tepelná čerpadla vzduch-voda. Ta se nabízí buď jako splitová nebo kompaktní. Pro uplatnění tepelného čerpadla vzduch-voda, zvláště v hustší obytné zástavbě, je zásadní i úroveň hluku, kterým tepelné čerpadlo zatěžuje své okolí.

Jak se na tyto aspekty dívá značka Buderus, hovoří za společnost Bosch Termotechnika s.r.o., která tuto značku na trh dodává, Ing. Jiří Šubrt, produktový manažer.

Po spuštění videa se přehraje příslušný rozhovor

Split

Zásadní výhodou splitu je skutečnost, že tepelnou energie získanou z venkovního vzduchu dopravuje do domu chladivo, a to prostřednictvím trubiček s malou dimenzí. Bez oběhového čerpadla, bez nebezpečí zamrznutí oběhové vody. Omezení jsou dána jen délkou propojení obou části tepelného čerpadla, tedy umístěné ve venkovním prostředí a interiéru domu, při čemž se musí dodržet poměrně jednoduchá základní pravidla pro uložení potrubí s chladivem. Instalace a uvedení do provozu vyžaduje předepsanou kvalifikaci pro práci s chladivy.

Kompakt

Kompaktní jednotku může instalovat topenář bez potřeby rozšíření kvalifikace, a tím může být instalace rychlejší a levnější. Teplo do domu se přenáší pomocí otopné vody. Nebezpečí zamrznutí se řeší např. řízením chodu tak, aby teplota otopné vody neklesla pod stanovenou mez. Tím, že se jedná o hermeticky uzavřené chladivové okruhy, tak se výrazně snižuje riziko potencionálního úniku chladiva.

TČ do starých soustav a novostaveb

Zájem o využití tepelných čerpadel podporují kotlíkové dotace. V tomto případě se tepelná čerpadla instalují do starší, stávající otopné soustavy. Značka Buderus doporučuje odborně posoudit vhodnost tohoto řešení, výběr vhodného typu tepelného čerpadla i odbornou instalaci. Důvodem je velká odlišnost provozních podmínek tepelného čerpadla od provozních podmínek kotlů.
Pro novostavby s nízkou potřebou tepla na vytápění je tepelné čerpadlo velmi žádaným zdrojem tepla. Zejména když není plynová přípojka.

Hluk

Obecně o možnosti využít tepelné čerpadlo vzduch-voda rozhodují i jeho hlukové parametry. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že je většinou poměrně velký rozdíl mezi údajem u hluku, který je uveden na energetickém štítku, případně jak ho uvádí výrobce v základní technické dokumentaci, a údajem, který je následně zjištěn během měření hluku po instalaci, jak to vyžadují stavební úřady, respektive hygienické stanice k vyslovení souhlasu. Výrobci většinou deklarují úroveň hluku v nejčastějších provozních režimech, zatímco hygienici požadují měření v nejméně příznivých podmínkách, tedy při maximálním výkonu, tedy i otáčkách ventilátoru a kompresoru. Při velkých odstupech domů od sebe nemusí vzniknout problém. Ale ve stísněné zástavbě rodinných domů na parcelách i pod 500 m2 problémy vznikají, natož pak při zástavbě řadové. Proto Buderus doporučuje již při výběru tepelného čerpadla si alespoň orientačně výpočtem ověřit, že existuje rezerva ke splnění hygienického limitu na hluk. Odborník by měl umět k takovému výpočtu použít jak údaj hladina akustického výkonu, tak i údaj hladina akustického tlaku vztažený k určité vzdálenosti a případně si vyžádat další doplňující parametry, jako např. hodnoty hladiny akustického tlaku v celém spektru oktávového pásma, či vztažené ke směrovosti, apod.

Značka Buderus v tomto směru nezahálí, neboť téma hluku je v současné době u TČ opravdu jedna z priorit a (kromě vývoje nových TČ) průběžně modifikuje svá TČ s cílem snížení jejich hluku. Poslední taková modifikace přinesla snížení hluku u venkovních jednotek kompaktních TČ až o 11 % se zamřením i na tzv. tónové složky. Ačkoli se řádově jedná o jednotky dB, tak se ve skutečnosti jedná o výrazné snížení hluku, neboť decibelová stupnice je logaritmická. Tuto modifikaci můžeme pro názornost převést na jednotku vzdálenosti, kdy se podařilo snížit minimální vzdálenost od chráněných prostor na polovinu.


Provozní náklady

Efektivita a z ní plynoucí úspory za energii potřebnou k vytápění TČ jsou již obecně známy. Obecně platí, že jsme schopni s TČ uspořit okolo 75 % nákladů na vytápění.

Pro provozovatele je výhodné, že značka Buderus prodlužuje termíny povinných, placených, kontrol tepelného čerpadla jako podmínky prodloužené záruky. Přesto je doporučuje, neboť například přes výparník prochází velké množství venkovního vzduchu, který může obsahovat prach, listí, trávu aj., a tyto nečistoty výparník zanáší a snižují i účinnost chodu ventilátoru.

Vzdálená správa

Vzdálená správa provozu tepelného čerpadla Buderus slouží nejen provozovateli, aby si naprogramoval požadovaný tepelný komfort v domě a parametry přípravy teplé vody, ale i servisní firmě. Pokud to provozovatel umožní, servisní firma získá přístup do elektroniky řízení tepelného čerpadla Buderus, může na dálku identifikovat příčinu chybného chodu, poruchy, servisní zásah do procesu řízení provést na dálku, nebo se na servisní zásah předem připravit a minimalizovat dobu strávenou na místě. Tuto činnost umožnuje tzv. RST tool – servisní aplikace pro monitoring a analýzu provozu tepelného čerpadla.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.