logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Atikové prvky nebo sanace střešních teras – zajímavosti z bratislavské konference STRECHY 21

Komplexní řešení tepelné izolace společně s odvodněním ploché střechy a některé detaily u starších budov. Tato a další témata zazněla na bratislavském sympoziu Strechy, které pořádal Cech strechárov Slovenska. Tématem letošního ročníku bylo „Spolehlivá řešení střech budov“.

Reklama

Návrh komplexního řešení moderní ploché střechy představil Ing. Oliver Hajtman, produktový manažér (Austrotherm)

V súčasnosti je vyhledávanou zákaznickou volbou na našom trhu expandovaný polystyrén (EPS), oblúbený najma vďaka tomu, že v sebe spája viacero relevantných benefitov takpovediac v jednom balíku. EPS má nízku tepelnú vodivosť a nízku nasiakavosť, ktorá prispieva k udržaniu jeho vynikajúcich tepelnoizolačných a mechanických vlastností. Zároveň má nízku hmotnosť, vďaka čomu sa minimalizuje záťaž na konštrukciu strechy. Vysoká pevnosť v tlaku a v ťahu vedie k posilnenej odolnosti proti silnému vetru, čo je obzvlášť dóležitá informácia, keďže ploché strechy vyžadujú extra ochranu pred nepriaznivými poveternostnými podmienkami. Praktickosť EPS sa ukazuje aj pri samotnej montáži. Dosky a stavebné výrobky z EPS sa velmi jednoducho kladú a pri zachovaní správneho montážneho postupu poslúžia počas celej životnosti stavby. EPS je cenovo dostupný materiál a patrí k tým jednorazovým investíciám, ktorých vstupné náklady bohato vykompenzuje dlhodobé šetrenie energií.

Austrotherm Atikový prvok
Austrotherm Atikový prvok

Austrotherm Atikový prvok

Zhotovenie atík býva často časovo náročný krok pri realizácií plochých striech. Z hladiska trvania prác je žiaduce, aby bola plochá strecha zrealizovaná čo najrýchlejšie, aby čo najskór začala plniť svoju hlavnú úlohu, ktorou je popri zateplení aj odvod dažďovej vody. Spoločnosť Austrotherm prináša na trh jedinečný stavebný výrobok na zhotovenie staticky nenamáhaných atik – Austrotherm Atikový prvok.

Atikový prvok je prefabrikovaný výrobok pozostávajúci z jadra z EPS, ktorý svojimi vlastnosťami zabezpečuje vytvorenie atiky bez tepelných mostov a zabezpečuje kontinuálny priebeh teplot zatepleným plášťom budovy.

Porovnanie priebehu teplot zatepleným obvodovým plášťom pri použití Austrotherm Atikového prvku a štandardným riešením monolitickej železobetónovej atiky
Porovnanie priebehu teplot zatepleným obvodovým plášťom pri použití Austrotherm Atikového prvku a štandardným riešením monolitickej železobetónovej atiky

Atikový prvok je na povrchu pokrytý 3 mm vrstvou náteru z kremičitého piesku, integrovaným PVC L profilom na dodatočné mechanické kotvenie a dvoma integrovanými PVC pásovými profilmi na kotvenie oplechovania atiky. Vrchná strana atikového prvku má pripravený 3% spád na odvedenie dažďovej vody na plochu strechy. Povrch z kremičitého piesku chráni polystyrénové jadro pred plameňom pri natavovaní asfaltových hydroizolácií a separuje od fóliových hydroizolácií.

V prípade použitia fóliových hydroizolácií, ktoré vyžadujú na zaistenie fólie pred účinkami vnútorných síl uholník, je do atikového prvku integrovaná OSB doska rozmeru 19×200 mm.

Vl’avo štandardný atikový prvok, vpravo atikový prvok s OSB doskou – rez
Vl’avo štandardný atikový prvok, vpravo atikový prvok s OSB doskou – rez

Austrotherm Atikové prvky sa štandardne vyrábajú v rozmeroch 300×400 mm až 500×700 mm a v dížke 2 000 mm. V případe požiadaviek zo strany zákazníka je možne tieto rozmery meniť a tvary variovať.

Architektúrou vyžadovaný špeciálny tvar atikového prvku
Architektúrou vyžadovaný špeciálny tvar atikového prvku

Sanacím střešních teras domů z předválečného období se věnovala doc. Ing. Šárka Šilarová, CSc. (ČVUT Praha)

U střešních plášťů má komplexní projektové řešení zásadní vliv na bezporuchovou funkci pláště. Podle průzkumů se v současnosti na poruchách střech ve zvýšené míře podílí právě nevhodný či zcela špatný návrh nejen vlastního pláště, ale hlavně „vyřešení“ detailů. Celé texty a všechny další přednášky z bratislavského sympozia STRECHY najdete na stránkách Cechu strechrov Slovenska.

Konstrukční detaily v projektové dokumentaci mají nezastupitelné místo, neboť by měly kompletně popisovat projektovanou stavební konstrukci.

Průzkum střešních teras

Průzkum střešních teras bytového domu z předválečného období byl podrobně zpracován na základě archivní projektové dokumentace a byl zaměřen především na posouzení kvality a poruch střešního pláště terasy.

Vyznačení poruch v 7. NP do archivního výkresu fasády
Vyznačení poruch v 7. NP do archivního výkresu fasády
Vyznačení poruch v 7. NP do dostupného archivního půdorysu ustupujícího patra
Vyznačení poruch v 7. NP do dostupného archivního půdorysu ustupujícího patra

Byly provedeny nutné sondy do skladby. Sondami byla ověřena i skladba stropní konstrukce.

Postup odběru sond
Postup odběru sond

Návrh sanace

Původní skladba střešní terasy neplnila dlouhodobě svojí funkci jak z hlediska vodotěsnosti, tak i z hlediska tepelně technického, bylo nutné navrhnout novou střešní skladbu. Jako vhodné řešení ze všech navrhovaných a posuzovaných variant skladeb byla proto vybrána k realizaci skladba:

  • keramická dlažba na pevných podložkách celkové tl. 40 mm
  • hydroizolační fólie PVC-P tl. 1 mm
  • tepelná izolace z PIR ve spádu min. 1,5 % min. tl. 100 mm
  • parozábrana z SBS modifikovaného asf. pásu s AL vložkou

Vyhodnocení: Z výstupů tepelně technických výpočtů vyplývá, že i při dodatečném zateplení terasy a zaatikové žlabu může docházet při vnější teplotě – 13 °C a nižší a vnější vlhkosti 84 % a vyšší k povrchové kondenzaci konstrukcí v místě styku atiky a obvodové stěny. K takto nízkým teplotám ale dochází prakticky jen několikrát do roka a např. v posledních létech se obvykle v Praze pohybuje průměrná teplota v zimě okolo 2 °C. Aby bylo zabráněno tomuto jevu úplně a byly splněny požadavky ČSN, bylo by nutné přistoupit k zateplení celé atiky a obvodových konstrukcí, to však z hledisek památkové péče není možné.

Z výsledků plyne, že zateplení terasy v každém případě zlepší stav povrchových teplot v ploše stropní konstrukce, ale i v kritickém místě pod atikou, a o to zhruba o 9 °C. Nejsou sice splněny normové požadavky, ale vzhledem k mírným zimám by povrchová kondenzace nemusela vůbec nastat. Zamezení nebo omezení kondenzace v místě styku obvodových konstrukcí a atiky je možné zlepšit i z interiéru a to např. termoizolačními a sanačními omítkami (např. Eternal In Thermo).

Detaily

Tvorba detailů vycházela ze stávající situace a dalších provedených sond v průběhu postupu realizace. Bylo zároveň nutné respektovat materiály, konstrukce a detaily objektu z přelomu 30. a 40. let.

Detaily byly nejprve prověřeny, konzultovány i v průběhu realizace a nakonec zakresleny v souboru projektové dokumentace skutečného provedení.

a) detail u dveří
a) detail u dveří
b) detail u vpusti
b) detail u vpusti

Obrázek 5 Ukázka vybraných detailů

Původní střešní skladba, její způsob odvodnění i detaily byly v zásadním rozporu se základními principy tvorby střech z hlediska vodotěsnosti, trvanlivosti a spolehlivosti. Pokud by došlo při sanaci k realizaci chybně navržených detailů, střešní terasa by byla nefunkční z důvodu nepřípustného zatékání do systému a zcela nevhodné povrchové kondenzace v interiéru i nedostatečné odvodnění.

Letos bude setkání střechařů v Praze

Další již 28. bratislavské sympózium STRECHY se bude konat 19. a 20. 10. 2022. Každoroční akce Cechu strechárov Slovenska je vždy jakýmsi předskokanem velké konference s názvem IZOLACE. Ta letošní se měla původně konat 10. února, ale kvůli koronavirovým opatřením se odkládá na 3. března 2022. Dějištěm je výstaviště PVA EXPO v pražských Letňanech.

Nedávná doba byla spojena s kontaktními i distančními akcemi, podle toho, jak se vyvíjela celková situace. Tímto poučeni jsme další ročník konference Izolace 2022 připravili úplně jinak. V záloze je jakási obojživelná verze, tj. distanční konference formou webináře i kontaktní konference klasického formátu, tradičně ve spojení s výstavou Střechy Praha 2022,“ uvedl Ing. Marek Novotný, Ph.D., odborný garant konference Izolace 2022.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.