logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Odpovědnost za odbornou radu


© Fotolia.com

Mnohdy využijeme při výběru materiálů, řešení, případně při servisu odbornou radu. Zajímavá je právní kvalifikace takové rady a zodpovědnost osoby, která radu poskytuje. Máme pro vás dva právní názory.

Reklama

Než začneme stavět, než se pustíme do rekonstrukce nebo opravy, než vybereme stavební firmu, servis, když potřebujeme sestavit poptávku nebo smlouvu pro stavební, montážní nebo servisní firmu, potřebujeme odbornou radu. Ne nadarmo se říká "dobrá rada nad zlato", "každá rada drahá"...
Zajímavá je právní kvalifikace rady a zodpovědnost osoby, která radu poskytuje. Máme pro vás dva právní názory. Radu pro TZB-info poskytl advokát Mgr. Radek Motzke a advokátní kancelář Frank Bold.

Dotaz TZB-info: Jakou odpovědnost má stavitel nebo projektant za poskytnutou odbornou radu? Jakou musí mít odborná rada podobu, aby z ní vůbec nějaká odpovědnost vznikala?

Dvě situace – poradenství na základě smlouvy a bez ní

"Odpovědnost za odbornou radu je poměrně složitý problém. Zkusím to zjednodušit", říká advokát Mgr. Radek Motzke a vysvětluje:

Typická bude situace, kdy investor má s řemeslníkem či projektantem smlouvu. V rámci plnění smlouvy dostane radu. Je-li rada špatná, je to vadné plnění smlouvy, které se musí včas reklamovat. Kvůli prokazatelnosti doporučuji vyžádat si radu písemně a reklamovat rovněž písemně. Ústní radu či reklamaci bude investor prokazovat jen velmi těžko. Samotný požadavek na písemnou formu ("dejte mi to písemně") obvykle výrazně zvýší kvalitu rady, protože si odborník uvědomí svou odpovědnost. Pokud odmítne cokoliv "dát písemně", je to jasný signál, že se investor musí obrátit na někoho jiného, kdo je ochoten nést odpovědnost za své rady.

Pokud investor žádá radu od někoho, s kým ještě nemá smluvní vztah, je důležité písemně zdokumentovat, jestli se rada udílí za peníze nebo zdarma. Při odborné radě udílené za peníze je odpovědnost vyšší, nezávislá na případném zavinění odborníka. Nejlepší je, když komerční povahu rady potvrdí odborník ve svém písemném vyjádření např. takto "Na základě objednávky investora, pana XY, sděluji toto: ............................ Za poskytnutou konzultaci účtuji ............,- Kč.

Máte-li konkrétní dotaz na Mgr. Radka Motzkeho, využijte web www.dobrasmlouva.cz nebo telefon 734 637 147.

Odpovědnost dle § 2950 občanského zákoníku

Odpovědnost zde znamená povinnost hradit škodu, kterou by stavitel nebo projektant způsobil tím, že by zákazníkovi poradil špatně. Jak uvádí Mgr. Anna Francová z advokátní kanceláře Frank Bold, otázku odpovědnosti za škodu způsobenou informací nebo radou upravuje § 2950 občanského zákoníku:
„Kdo se hlásí jako příslušník určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu nebo jinak vystupuje jako odborník, nahradí škodu, způsobí-li ji neúplnou nebo nesprávnou informací nebo škodlivou radou danou za odměnu v záležitosti svého vědění nebo dovednosti. Jinak se hradí jen škoda, kterou někdo informací nebo radou způsobil vědomě.“
Pomineme-li případy záměrně poskytnuté škodlivé rady, na které se vztahuje poslední věta, je pro posouzení odpovědnosti důležité zejména:

  1. Kdo poskytuje radu: podle občanského zákoníku se odpovědnost za poskytnutou radu vztahuje na odborníka, který radí v rámci svého oboru. Nemusí o sobě přímo tvrdit, že je v daném oboru expertem. Stačí, že vykonává určitou profesi. I tehdy se má se automaticky zato, že „je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena." (§ 5 občanského zákoníku)
  2. Skutečnost, že rada je poskytnuta za odměnu. Může se jednat o jednorázovou placenou konzultaci nebo radu poskytnutou v rámci dlouhodobé placené spolupráce, jako je výkon funkce stavebního dozoru nebo projektování domu. Jestliže jde o placenou zakázku, nemůže se dodavatel-odborník zříci odpovědnosti za udělené rady, ani kdyby to bylo smluvně dohodnuté (například jako omezení odpovědnosti jen na písemné výstupy práce). V případě sporu by takové smluvní ujednání mohlo být prohlášeno za neplatné.

Příklad: dodávka FV elektrárny bez přepěťové ochrany

Pro ilustraci, jak se v praxi posuzuje odpovědnost odborníka, odkazuje advokátní kancelář Frank Bold na svůj případ reklamace vady na fotovoltaické elektrárně, která byla v rozporu s technickou normou dodána bez ochrany před bleskem a přepětím, a proto na ní první větší bouřka způsobila milionovou škodu.
„Firma, která elektrárnu dodala na klíč, odmítala uhradit způsobenou škodu s tím, že přepěťová ochrana nebyla předmětem smlouvy. My jsme ve sporu zastupovali protistranu a argumentovali jsme (mimo jiné) právě předpokládanou odborností dodavatele. Tvrdili jsme, že i když smlouva o dodávce fotovoltaiky nespecifikuje přímo, kterým normám ČSN má dílo vyhovovat, musí zhotovitel jako profesionál v dané oblasti dodržet všechny normy ČSN, které upravují bezpečný a řádný provoz FVE. Spor jsme vyhráli a zhotovitel musel škodu našemu klientovi uhradit.“

Lze očekávat, že při posuzování odpovědnosti za udělenou radu ze strany dodavatelské firmy by soud rozhodoval obdobně. V praxi by však mohlo být problematické dokazování. Jednak dokazování toho, že odborná rada byla skutečně udělena, a pak také dokazování příčinné souvislosti mezi udělenou radou a vzniklou škodou. Z toho důvodu jedoporučeno oběma stranám pořizovat alespoň stručné zápisy z jednání, alespoň v podobě shrnujícího e-mailu zaslaného dodatečně všem zúčastněným.

Máte-li konkrétní dotaz, kontaktujte Frank Bold Advokáti , Údolní 33, 602 00 Brno, Czech Republic

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.