logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Úprava vody v otopných soustavách

Kvalita vody v otopných soustavách je často diskutované téma, a to zejména v případě problémů či reklamací zdrojů tepla . Proto je nutné úpravu vody řešit správně a především v okamžiku prvotního napouštění soustavy.

Kvalitu vody v otopných soustavách řeší norma ČSN 07 7401 pro zdroje tepla nad 60 kW a zároveň pro soustavy neobsahující slitiny hliníku. Většina dodavatelů zdrojů tepla a chladu má ovšem své vlastní požadavky této normě nadřazené. Těmito požadavky je nutné se řídit a v případě pochybností kontaktovat dodavatele nebo jeho servisní zastoupení. Zejména je nutné sledovat požadavky na obsahy některých dalších sloučenin a prvků (chloridy, sírany, železo, mangan, …) a v případě jejich překročení v surové vodě použít vhodný typ úpravny vody nad rámec dále popisovaných!

Rámcově můžeme rozdělit požadavky na kvalitu vody do dvou skupin:

  • Zdroje tepla s výměníkem z oceli, litiny, nebo nerezu
  • Zdroje tepla (kotle) s výměníkem ze slitin hliníku, případně s hliníkovými komponenty

Zdroje tepla s výměníkem z oceli, litiny, nebo nerezu

Požadavky na kvalitu vody této skupiny zdrojů tepla jsou poměrně shodné napříč výrobci, tj. změkčená voda s nulovou či minimální zbytkovou celkovou tvrdostí a s dodávkováním inhibitoru. U zejména nerezových výměníků jsou to dále požadavky na max. obsah chloridů a síranů, případě dalších prvků, což je v případě překročení nutné řešit speciálními zařízeními. Ze sortimentu firmy Reflex je pro tuto skupinu vhodný Fillsoft s katexovou náplní pro změkčování, případně jakékoliv katexové úpravny vody Reflex RZF. Tyto úpravny umožňují automatickou regeneraci, dimenzování tedy provádíme dle kapacity a hlavně dle průtoku s ohledem na rychlost napouštění. Do upravené vody je vhodné dodávkovat inhibitory, pro menší systémy např. směsný inhibitor Ferrolix 8355 v množství 0,6 kg/m3, případně Cetamine F 365 v množství 1 kg/m3. Ten je vhodné použít i do starších systémů při rekonstrukcích, neboť vytváří na vnitřní straně kovových částí systému ochrannou vrstvu. Inhibitor Cetamine F 365 se v kombinaci se změkčenou vodou obvykle používá i pro uzavřené chladicí systémy.

Kotle s výměníkem ze slitin hliníku


Jednotliví výrobci těchto typů kotlů mají rozdílné požadavky na kvalitu vody, nicméně se převážně shodují v udržení hodnoty pH pod cca 8,5. V zásaditějším prostředí dochází ke korozi a následnému zničení výměníku kotle. Pro zaručené udržení pH otopné vody pod 8,5 se obvykle používá demi voda s nízkou vodivostí, ze sortimentu firmy Reflex Fillsoft s patronou Fillsoft Zero, případně pro větší systémy zařízení Mix-Bed. Všechny tyto výrobky jsou na bázi směsné pryskyřice katex/anex. Regenerace se u větších zařízení provádí výměnným způsobem, navrhuje se tedy dle kapacity a lokální tvrdosti vody na plné napuštění systému najednou, s mírným přebytkem volné kapacity na dopouštění. Někteří výrobci kotlů mají požadavky na mírnou zbytkovou tvrdost vody, při napouštění se potom v přesném poměru přimíchává surová voda pomocí Softmixu, případně by-passu s membránovým ventilem. Do takto upravené vody je velmi vhodné dodávkovat speciální inhibitor pro systémy s hliníkovými součástmi, např. Korrodex 332 v dávce 5 kg/m3, který ochrání kovové části otopného systému před korozivními účinky demi vody. Takto upravená voda je vhodná i pro jakékoliv zdroje tepla s nerezovými, či ocelovými výměníky, bez problému se dá tedy použít při kombinaci více zdrojů tepla (kotel s Al výměníkem a tepelné čerpadlo, kotel na tuhá paliva).

Při použití běžných katexových úpraven vody dochází k poměrně masivní korozi a následné destrukci hliníkových částí systému. Na toto je nutné myslet zejména při rekonstrukcích, kdy je velmi důležité celý systém vypustit, propláchnout a napustit správně upravenou vodu.

Fillsoft – filtr s náplněmi pro úpravu vody

Fillsoft je jednoduchý nebo dvojitý filtr s výměnnými náplněmi a velkou řadou příslušenství. Maximální průtok vody je 360 l/h a maximální provozní přetlak 8 barů. Před Fillsoft je nutné vždy instalovat systémový oddělovač, např. Fillset, nebo rovnou cenově výhodné automatické dopouštěcí zařízení s integrovaným oddělovacím členem Fillcontroll Plus Compact.

Katexová změkčovací patrona se používá pro soustavy s ocelovými, nerezovými a litinovými kotli, případně pro soustavy chlazení. Kapacita jedné patrony je 6.000 litrů na 1°dH, tedy při 10°dH cca 600 litrů. Dvojité provedení má samozřejmě kapacitu dvoujnásobnou. Po vyčerpání je nutné patronu vyměnit za novou. Doporučené příslušenství pro tuto konfiguraci je elektronický vodoměr Fillmeter. Nastaví se na něm typ Fillsoftu, změřená tvrdost vstupní vody a on automaticky ohlásí překročení kapacity patrony zvukovým a světelným signálem, případně kontaktem na MaR.

Demineralizační patrona Fillsoft Zero typu katex/anex se používá pro soustavy s hliníkovými komponenty (kotle se slitiny AlSi, hliníková otopná tělesa a pod.). Kapacitu má zhruba poloviční oproti čistě katexové patroně, tedy 3000 l/°dH pro vodivosti do 100 mikroS/cm. Indikace vyčerpání patrony se provádí pomocí zařízení Fillguard, který měří vodivost vody na výstupu z Fillsoftu. Indikace je pouze vizuální, při vodivosti vody do 10 mikroS/cm problikává zelená LED dioda, při vodivosti mezi 10 – 100 mikroS/cm žlutá a pro vodivost větší než 100 mikroS/cm červená LED dioda.

Další vhodné příslušenství je Softmix – by-pass kolem Fillsoftu s nastavitelným průtokem. Umožňuje domíchat do upravené vody poměrové množství vody surové, neupravené. Je vhodný osadit v případě, že dodavatelé technologie požadují či povolují nějakou zbytkovou tvrdost vody.

V kombinaci Fillsoftu s automatickým dopouštěcím zařízením Fillcontroll Plus Compact je nutné použít externí tlakové čidlo FE, které se osazuje jako poslední člen před napojení dopouštění na systém.

Dopouštění uzavřených tlakových systémů je vhodné zapojit poblíž expanzní nádoby, případně rovnou do expanzního potrubí. Je zde tzv. nulový bod: automatická dopouštěcí zařízení tak nejsou ovlivňována dynamickými tlaky od oběhových čerpadel.

Problematika úpravy vody pro otopné a chladicí systémy je poměrně rozsáhlá. V případě jakýchkoliv pochybností nebo u větších a komplikovanějších systémů, je nutné si nechat zpracovat odborný návrh dle podrobného rozboru vody a konkrétních požadavků dodavatelů zdrojů tepla a chladu.


REFLEX CZ, s. r. o.
logo REFLEX CZ, s. r. o.

Značka Reflex je v mnoha zemích světa známá svými zařízeními na udržování tlaku v topných soustavách a systémech pitné a užitkové vody. Expanzní nádoby a systémy - vše od malých soustav v rodinných domcích až po velké soustavy zásobování teplem. Doplňovací ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.