logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Roletové požární uzávěry

Uplatňování zásad požární bezpečnosti staveb při jejich projektování i realizaci přináší řadu problémů zejména v souvislosti s dělením objektů do požárních úseků. Na rozdíl od požadavků projektantů a uživatelů staveb na velké, ničím nedělené prostory, vyžadují platné projektové normy důsledné oddělování prostorů sloužící zejména bezpečnému úniku a uzavření prostorů se zvýšeným rizikem vzniku požáru.


V praxi to znamená uzavírání podlaží kolem schodišť, uzavírání otvorů ve stropních konstrukcích, předělování velkých prostorů v kulturních, vzdělávacích, sportovních, dopravních, bytových a administrativních objektech, v nákupních centrech a dále pak také v podzemních garážích, průmyslových objektech, halách apod.

Na jedné straně jsou samozřejmě požadavky uživatelů na velké plochy pochopitelné, na straně druhé, jejich respektováním by zde vznikalo obrovské riziko rychlého šíření požáru, které může znamenat nejen velké škody materiální, ale i podstatné zvýšení nebezpečí při úniku osob. Nalezení přijatelného kompromisu, tj. skloubení požadavků požární bezpečnosti i požadavků provozních, je možné řešit instalováním roletových požárních uzávěrů, které svojí rozměrovou variabilitou umožňují jak oddělení únikových cest, tak i předělení prostoru, kterým se může požár šířit.

Požární roletové uzávěry se dle parametrů požární odolnosti dělí na:

 1. bránící šíření tepla – označení EI
 2. omezující šíření tepla – označení EW

Z hlediska použitých materiálů se třídí na uzávěry druhu:

 1. DP1
 2. DP2
 3. DP3

Z hlediska požární odolnosti je možno pomocí požárních roletových uzávěrů dosáhnout požární odolnosti 15, 30, 45, 60, 90, 120 a 180 minut.

Požární roletové uzávěry lze klasifikovat podle ČSN EN 13501-2 na základě provedených zkoušek v souladu s ČSN EN 1634-1 (Zkoušení požární odolnosti dveřních a uzávěrových sestav – Část 1: Požární dveře a uzávěry otvorů), ČSN EN 1363-1 (Zkoušení požární odolnosti – Část 1: Základní požadavky) a ČSN EN 1363-2 (Zkoušení požární odolnosti – Část 2: Alternativní a doplňkové postupy).

Průběh požární zkoušky
Průběh požární zkoušky

Uzávěry jsou zkoušeny ve stěnové zkušební peci, celý průběh zkoušky je přesně zaznamenán v protokolu o zkoušce požární odolnosti – po minutách jsou přesně zapsány změny a probíhající procesy.

Sledována jsou kritéria dosažení mezních stavů celistvosti (trvalé plamenné hoření a průchodnost měrky spár), radiace (zaznamenává se, kdy naměřená intenzita tepelného toku překročila hodnotu 5, 10, 15, 20 a 25 kW/m2) a izolace (zaznamenávají se teploty naměřené termoelektrickými články na neohřívaném povrchu zkušebního vzorku – překročení mezních hodnot).

Jelikož je u roletových požárních uzávěrů často požadováno zvětšení jejich rozměrů, je současně vypracován autorizovanou osobou i posudek pro rozšířenou aplikaci výsledků zkoušek s uvedením maximálních přípustných rozměrů.

Jak vyplývá z řady dosud provedených zkoušek a zkušeností z nich, ukazuje se jako nejdůležitější požadavek přesného osazení (zabudování) výrobku do stavební konstrukce a nutnost dodržování technologického postupu montáže stanoveného výrobcem. V opačném případě nemusí být certifikovaných výsledků dosaženo, a proto také musí tyto uzávěry osazovat výhradně oprávněná a důkladně proškolená firma.

Třídění roletových požárních uzávěrů

Roletové požární uzávěry lze třídit dle různých kritérií:

 1. Dle „směru pohybu“:
  1. svisle posuvné – pohybující se pouze ve svislé rovině,
  2. bočně posuvné – pohybující se i v obloucích (až do pravého úhlu) s možností několikanásobné změny směru pohybu,
  3. horizontálně posuvné – pohybujících se vodorovně, sloužící k oddělení eskalátorů, pohyblivých chodníků, popř. pevných schodišť mezi podlažími.
 2. Dle typu materiálu:
  1. textilní – osnovou jsou ocelové nerezové drátky vyplněné skleněnými vlákny s povrchovým zátěrem ze směsi polyuretanu s hliníkovým práškem (šedá barva) nebo intumescentním materiálem (černá barva),
  2. ocelové – s jednoduchou nebo dvojitou lamelou. V případě dvojité lamely je vnitřní prostor vyplněn minerální izolací,
  3. plastové – výlisek z nehořlavého plastu a uvnitř je dřevěné jádro napuštěné retardérem hoření.

Roletové požární uzávěry jsou výhodné pro minimální nároky na prostor, neboť jsou za normálních okolností svinuty v krytu, který je umístěn tak, aby nepřekážel běžnému provozu (obvykle nad otvorem). Uzávěr tak nevyžaduje žádný větší prostor po stranách otvoru, jako např. u posuvných dveří a vrat. V podlaze místností není zabudována žádná dosedací lišta, která by jakýmkoliv způsobem narušovala vzhled interiéru. Boční vodicí lišty vzhledem k jejich nenáročnosti na údržbu, se dají také velmi vkusně zakomponovat tak, aby nepůsobily rušivým dojmem. Typickým příkladem použití roletových požárních uzávěrů je oddělování únikových cest, uzavírání otvorů, kterými prochází kontinuální výrobní linka nebo dopravník a dělení velkých hal z důvodu jejich rozčlenění do požárních úseků.

Všechny typy roletových požárních uzávěrů lze ovládat jak manuálně, tak i samočinně –signálem z ústředny EPS nebo lokálním čidlem. U některých typů těchto uzávěrů je výhodou možnost mechanického spouštění pomocí tavné pojistky bez nutnosti přívodu elektrického proudu. Tavná pojistka při teplotě 72 °C uzávěr odjistí a ten vlastní vahou, pomocí gravitační síly, sjíždí kontrolovanou rychlostí (cca 10 cm/s) do uzavřené polohy.

U vodorovně pohyblivých roletových uzávěrů je pohyb zabezpečen pomocí elektromotoru, který je navíc napojen na náhradní zdroj (záložní generátor, akumulátor).

Každá roleta se skládá ze tří základních částí:

 • vlastní roleta tvořená speciální výplní (např. ocelovými lamelami, textilií, dřevem), která se pohybuje v bočních vodicích lištách,
 • kryt s hřídelí, na které je roleta upevněna a navinuta,
 • pohonná jednotka s ovládacím (řídicím) panelem.

Vzhledem k požadavkům na vyšší požární odolnosti (až EW 90 nebo EI 90) dle ČSN 730802 a 730804 je nutno k roletovým uzávěrům dodávat i chladicí zařízení (zkrápění). Zkrápěním musí být zabezpečen vodní film po celém povrchu rolety po celou dobu požadované požární odolnosti.

TEXTILNÍ ROLETOVÉ POŽÁRNÍ UZÁVĚRY

Roletové požární uzávěry jsou výhodné pro minimální nároky na prostor, neboť jsou za normálních okolností svinuty v krytu, který je umístěn tak, aby nepřekážel běžnému provozu (obvykle nad otvorem). Uzávěr tak nevyžaduje žádný větší prostor po stranách otvoru, jako např. u posuvných dveří a vrat. V podlaze místností není zabudována žádná dosedací lišta, která by jakýmkoliv způsobem narušovala vzhled interiéru. Boční vodicí lišty vzhledem k jejich nenáročnosti na údržbu, se dají také velmi vkusně zakomponovat tak, aby nepůsobily rušivým dojmem.

Výhody textilních roletových požárních uzávěrů jsou:

 • Variabilní možnosti kotvení rolety.
 • Nízká hmotnost (roleta 3 x 3 m cca 140 kg, roleta 6 x 6 m cca 270 kg).
 • Malá spotřeba elektrické energie (příkony motorů 150–450 W).
 • Všechny ocelové viditelné části možnost lakovat v RAL.

Textilní roletové požární uzávěry se používají jako svisle nebo horizontálně posuvné. Roleta je vyrobena ze speciální ohnivzdorné textilie, která je pro zvýšení mechanické odolnosti protkána ocelovými drátky. Textilie odolává teplotám přes 1000 °C a je vyztužena nerezavějícími drátky s povrchovým nátěrem a případně s hliníkovou reflexní vrstvou (fólií) pro zvýšení požární odolnosti.

Textilní roletový požární uzávěr
Textilní roletový požární uzávěr
Horizontální roletový požární uzávěr
Horizontální roletový požární uzávěr

Uzávěr je poháněn motorem a spouští se automaticky – signálem z EPS nebo signálem z jakéhokoli detekčního zařízení (např. kouřové nebo teplotní čidlo), případně tlačítkem prostřednictvím obsluhy.

Standardní rozměr je až 20 x 6 m – od 6 m šířky je hřídel, která navíjí textilii, po určitých vzdálenostech podkládána podpůrnými válečky pro snadnější spouštění rolety.

Pro zvýšení požární odolnosti je možné využít zkrápění (chlazení vodou)
Pro zvýšení požární odolnosti je možné využít zkrápění (chlazení vodou)

Textilní roletové požární uzávěry vykazují požární odolnost EW 15 DP1 až EW 120 DP1 resp. EI 15 DP1 až EI 180 DP1 při zkrápění vodou.

Vzhledem k požadavkům na vyšší požární odolnosti, je nutno k roletovým uzávěrům dodávat i chladicí zařízení (zkrápění). Zkrápěním musí být zabezpečen vodní film po celém povrchu rolety a po celou dobu požadované požární odolnosti. Chladicí zařízení může být aktivováno:

 • pomocí signálu EPS a to zároveň se spouštěním rolety (impulsem se otevře elektromagnetický ventil na přívodním vodovodním potrubí a pomocí drenčerových koutových hlavic je zkrápěn povrch rolety,
 • samočinně pomocí sprinklerových hlavic, které se při určité teplotě otevřou, a následně je zkrápěn povrch rolety.

Provozovatel roletových požárních uzávěrů musí být proškolen o jejich funkčním ovládání a o provozním využití. Obecně jsou roletové požární uzávěry instalovány pouze pro požární zabezpečení objektu, tedy slouží pouze při požáru.


AVAPS s.r.o.
logo AVAPS s.r.o.

Již od roku 1998 jsme stabilní společnost v protipožární ochraně staveb. Specializujeme se na VÝVOJ, PROJEKTOVÁNÍ, VÝROBU, PRODEJ a MONTÁŽ textilních roletových požárních uzávěrů a textilních kouřových zábran, jak aktivních, tak statických. Zároveň ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.