logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Přehled nových ČSN v oboru vytápění a příprava teplé vody (březen a duben 2020)

Přehled vybraných nových ČSN v oboru vytápění a příprava teplé vody (březen a duben 2020).

Březen

ČSN EN ISO 17640 (051171) Nedestruktivní zkoušení svarů – Zkoušení ultrazvukem – Techniky, třídy zkoušení a hodnocení

(idt ISO 17640:2018)

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 17640 (05 1171) z července 2019.

Tento dokument specifikuje techniky pro ruční ultrazvukové zkoušení tavných svarových spojů kovových materiálů tloušťky ≥ 8 mm, které vykazují nízký ultrazvukový útlum (hlavně z důvodu rozptylu) při teplotách objektu od 0 °C do 60 °C. Je především určen pro použití u svarových spojů s úplným průvarem, u kterých je svařovací a základní materiál feritický.

ČSN EN 13611 (061820) Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných a nebo kapalných paliv – Obecné požadavky

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13611 (06 1820) z října 2019.

Tato norma zkoumá úroveň bezpečnosti stanovenou CEN/TC 58 a je považována za základní normu týkající se bezpečnosti, konstrukce a vlastností řídicích přístrojů pro hořáky a spotřebiče plynných a/nebo kapalných paliv a jejich zkoušky.

ČSN EN 16798-3 (12 7024) Energetická náročnost budov – Větrání budov – Část 3: Pro nebytové budovy – Výkonové požadavky na větrací a klimatizační systémy místností

(Moduly M5-1, M5-4)

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 16798-3 (12 7024) z března 2018.

Tato norma je částí souboru norem zaměřených na mezinárodní harmonizaci metodiky posuzování energetické náročnosti budov (ENB). Souvisící ČSN je ČSN 12 7010:2014 Vzduchotechnická zařízení – Navrhování větracích a klimatizačních zařízení – Obecná ustanovení.

Tato evropská norma platí pro navrhování, hodnocení energetické náročnosti budov a realizaci větracích a klimatizačních systémů nebytových objektů, které slouží k pobytu osob. Nejedná se však o výrobní provozy. Norma definuje a stanovuje parametry relevantní pro tyto systémy.

Revize se týká zejména následujících bodů:

 • nová struktura pro vyjasnění aspektů návrhu a výpočtu;
 • aktualizace aspektů filtrace;
 • aktualizace aspektů zpětného získávání tepla tepla a netěsností v těchto systémech;
 • koordinace s prEN 16798-1: 2015, objemový průtok venkovního vzduchu byl přesunut do prEN 16798-1: 2015;
 • byly odstraněny všechny aspekty kvality vnitřního ovzduší, byla zavedena kvalita přiváděného vzduchu;
 • byly aktualizovány aspekty energetické náročnosti;
 • aktualizace definic systémů;
 • aktualizace definic SPF a odkazů na nařízení EU 327/2014;
 • dokument byl rozdělen na normativní část, obsahující všechny normativní aspekty a doplňkovou technickou zprávu obsahující doplňující informace a informativní přílohy;
 • norma umožňuje vytvoření normativní národní přílohy;
 • norma byla aktualizována tak, aby pokrývala hodinový / měsíční / sezónní časový krok.

ČSN ISO 1213-2 (441319) Tuhá paliva – Terminologie – Část 2: Termíny vztahující se ke vzorkování, zkoušení a analýze

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 1213-2 (44 1319) z října 1994.

Tento dokument definuje termíny obecně užívané při vzorkování, zkoušení a analýze tuhých paliv.

ČSN EN 1295-1 (75 0210) Statický návrh potrubí uloženého v zemi pro různé zatěžovací podmínky – Část 1: Obecné požadavky

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1295-1 (75 0210) z listopadu 2019.

Norma stanovuje požadavky na statický návrh potrubí pro zásobování vodou, potrubí pro stokové sítě a kanalizační přípojky a jiná potrubí ve vodním hospodářství, která jsou provozována při atmosférickém tlaku, s vnitřním přetlakem nebo podtlakem oproti atmosférickému tlaku.

ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí

Touto normou se nahrazuje ČSN 75 5401 z prosince 2007.

Norma platí pro navrhování vodovodního potrubí vnějších vodovodů studené pitné vody, tedy pouze pro potrubí od zdroje vody až k napojení vodovodní přípojky a doplňuje požadavky ČSN EN 805 a ČSN EN 1993-4-3 tam, kde to tyto normy umožňují, nebo v oblasti, kterou tyto normy neřeší.

ČSN ISO 16000-34 (83 5801) Vnitřní ovzduší – Část 34: Strategie měření koncentrace částic ve vzduchu

Norma specifikuje obecné strategie pro stanovení koncentrace částic ve vnitřním ovzduší v rozsahu velikostí od přibližně 1 nm do 100 mm, včetně frakcí částic PM10, PM2,5, PM1 a ultrajemných částic (UFP). Kromě toho popisuje metody identifikace typických zdrojů, hlavní zdroje a dynamiku částic ve vnitřním ovzduší. Jsou popsány různé metody měření, společně s jejich výhodami a nevýhodami a oblastmi použití, stejně jako obecná doporučení pro vzorkování a zisk reprezentativního vzorku.

skupina norem

ČSN EN ISO 16135 (13 3210) Průmyslové armatury – Kulové kohouty z materiálů termoplastů

Vydáni: Leden 2007. Změna AI; (idt ISO 16135:2006/Amd.l:2019)

ČSN EN ISO 16136 (13 3215) Průmyslové armatury – Klapky z materiálů termoplastů

Vydáni: Leden 2007. Změna AI; (idt ISO 16136:2006/Amd.l:2019)

ČSN EN ISO 16137 (13 3220) Průmyslové armatury – Zpětné armatury z materiálů termoplastů

Vydání: Leden 2007. Změna AI; (idt ISO 16137:2006/Amd.l:2019)

ČSN EN ISO 16138 (13 3225) Průmyslové armatury – Membránové armatury z materiálů termoplastů

Vydání: Leden 2007. Změna AI; (idt ISO 16138:2006/Amd.l:2019)

ČSN EN ISO 16139 (13 3230) Průmyslové armatury – Šoupátka z materiálů termoplastů

Vydání: Leden 2007. Změna AI; (idt ISO 16139:2006/Amd.l:2019)

ČSN EN ISO 21787 (13 3235) Průmyslové armatury – Uzavírací armatury z materiálů termoplastů

Vydání: Leden 2007. Změna AI; (idt ISO 21787:2006/ Amd.l :2019)

Tyto mezinárodní normy specifikují požadavky na konstrukci, funkční charakteristiky a výrobu kulových kohoutů vyrobených z materiálů termoplastů, určených pro oddělování a ovládání v provozu, na převádění/mísení tekutin, jejich připojování k potrubnímu systému, na materiály těles a jejich tlako-teplotní stupně mezi -40 °C a +120 °C, na životnost 25 let a rovněž specifikují jejich zkoušky.

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

ČSN EN ISO 80000-5 (01 1300) Veličiny a jednotky – Část 5: Termodynamika+J

EN ISO 80000-5:2019; ISO 80000-5:2019:2019; Platí od 2020-04-01

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 80000-5 (01 1300) ze září 2011.

ČSN EN 215 (061150) Ventily pro otopná tělesa s regulátorem teploty – Požadavky a zkušební metody

EN 215:2019; Platí od 2020-04-01

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 215 (06 1150) z prosince 2004.

ČSN EN ISO 20361 (11 0040) Kapalinová ěerpadla a ěerpací soustrojí – Zkušební předpis pro hluk – Třídy přesnosti 2 a 3

EN ISO 20361:2019; ISO 20361:2019; Platí od 2020-04-01

Jejím vyhlášením se zrušuje Kapalinová čerpadla a čerpací soustrojí – Zkušební předpis pro hluk – Třídy přesnosti 2 a 3; Vyhlášena: Prosinec 2015

ČSN EN 1366-12+A1 (73 0857) Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 12: Nemechanické požární uzávěry pro vzduchotechnická potrubí

EN 1366-12:2014+Al:2019; Platí od 2020-04-01

Jejím vyhlášením se zrušuje Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 12: Nemechanické požární uzávěry pro vzduchotechnická potrubí; Vydání: Duben 2018

ČSN EN 13098 (83 3624) Expozice pracoviště – Měření vzdušných mikroorganizmů a mikrobiálních sloučenin – Obecné požadavky

EN 13098:2019; Platí od 2020-04-01

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13098 (83 3624) z května 2001

Duben

Vydané ČSN, změny, opravy

ČSN EN 1434-6+Al (25 8511) Měřidla přenosu tepelné energie – Část 6: Instalace, uvedení do provozu, sledování činnosti a údržba

Jejím vydáním se zrušuje Měřidla tepla – Část 6: Instalace, uvedení do provozu, sledování činnosti a údržba; Vyhlášena: Srpen 2019

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 1434-6:2015+A1:2019 do soustavy norem ČSN. Zatímco norma ze srpna 2019 převzala EN 1434-6:2015+A1:2019 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Tato evropská norma stanovuje uvedení do provozu, provozní monitorování a údržbu a vztahuje se na „měřidla přenosu tepelné energie". Měřidla jsou přístroje určené k měření energie, která se v teplosměnném okruhu absorbuje (při chlazení) nebo předává (při vytápění) kapalinou, která se nazývá teplonosnou kapalinou. Měřidlo udává množství tepla v zákonem stanovených jednotkách. Norma zahrnuje měřidla pouze pro uzavřené systémy, kde je diferenční tlak na tepelné zatížení omezen.

ČSN ISO 20761 (75 9021) Opětovné využití vody v městských oblastech – Směrnice pro hodnocení bezpečnosti opětovného využití vody – Hodnocené ukazatele a metody

Norma popisuje ukazatele a metody hodnocení bezpečnosti opětovného využití vody a přijatelnosti veřejností pro uživatele, kteří navrhují, provozují a/nebo kontrolují projekty nebo činnosti pro opětovné využití vody v městských oblastech. Může se používat v různých fázích projektů pro opětovné využití nepitné vody, například při navrhování, provozu a zpětném hodnocení. Je použitelná pro opětovné využití nepitné vody v městských oblastech v případech, kdy je recyklovaná voda vyrobena z městských odpadních vod. Zdroje odpadních vod mohou také zahrnovat omezené množství průmyslových odpadních vod. Ačkoli některé společnosti začínají opětovně využívat pitnou vodu, aby pokryly potřebu vody, diskuze o hodnocení bezpečnosti opětovného využití pitné vody není předmětem normy.

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

ČSN EN 17175 (06 0216) Závěsné tmavé pásové zářiče a sestavy s více hořáky na plynná paliva pro použití vyjma domácností – Bezpečnost a energetická účinnost EN 17175:2019; Platí od 2020-05-01

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 777-4 (06 0216) z listopadu 2009 a spolu s ČSN EN 416 (06 0217) z dubna 2020 se nahrazuje ČSN EN 416-1 (06 0217) z listopadu 2009 a ČSN EN 416-2 (06 0217) z února 2007.

ČSN EN 416 (06 0217) Závěsné tmavé trubkové zářiče na plynná paliva a jejich sestavy pro použití vyjma domácností – Bezpečnost a energetická účinnost

EN 416:2019; Platí od 2020-05-01

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 777-1 (06 0216) z listopadu 2009, ČSN EN 777-2 (06 0216) z listopadu 2009, ČSN EN 777-3 (06 0216) z listopadu 2009, a spolu s ČSN EN 17175 (06 0216) z dubna 2020 se nahrazuje ČSN EN 416-1 (06 0217) z listopadu 2009 a ČSN EN 416-2 (06 0217) z února 2007.

ČSN EN 419 (06 0218) Závěsné světlé zářiče na plynná paliva pro použití vyjma domácností ¬Bezpečnost a energetická účinnost

EN 419:2019; Platí od 2020-05-01

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 419-1 (06 0218) z října 2009 a ČSN EN 419-2 (06 0218) z února 2007.

ČSN EN 17082 (061910) Ohřívače vzduchu na plynná paliva k vytápění bytových a nebytových prostorů s nucenou konvekcí o jmenovitém příkonu nejvýše 300 kW

EN 17082:2019; Platí od 2020-05-01

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1020 (06 1911) z července 2010, ČSN EN 1196 (06 1914) z března 2012, ČSN EN 1319 (06 1915) z července 2010, ČSN EN 525 (06 1910) z ledna 2010, ČSN EN 621 (06 1912) z července 2010 a ČSN EN 778 (06 1913) z července 2010.

ČSN EN 15332 (07 5306) Kotle pro ústřední vytápění – Stanovení energetické náročnosti zásobníků na teplou vodu

EN 15332:2019;

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15332 (07 5306) z června 2008.

ČSN EN 16125 (07 8466) Zařízení a příslušenství na LPG - Potrubní systémy a jejích uložení – Kapalná a plynná fáze LPG

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 16125 (07 8466) z ledna 2017.

Norma se zabývá používáním látek a postupů, které mohou být škodlivé s ohledem na zdraví a/nebo životní prostředí, nejsou-li přijata odpovídající opatření. Vztahuje se pouze na technickou použitelnost a nezbavuje uživatele právních povinností. Je určena pro uživatele, kteří nesou odpovědnost za montáž potrubního systému na místě určení.

ČSN EN ISO 20456 (25 7740) Měření průtoku tekutin v uzavřených profilech – Pokyn pro použití indukčních průtokoměrů pro vodivé kapaliny

EN ISO 20456:2019; ISO 20456:2017; Platí od 2020-05-01

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 29104 (25 7741) z října 1995 a ČSN EN ISO 6817 (25 7740) z března 1997.

Skupina některých norem ČSN EN ISO 1166 (404013) Měření radioaktivity v životním prostředí

Platí od 2020-05-01


zdroje:
Věstník ÚNMZ (http://www.unmz.cz/urad/vestnik-unmz)
Údaje z volně přístupného Seznamu ČSN (http://seznamcsn.agentura-cas.cz/)

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.