logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Přehled nových ČSN v oboru vytápění a příprava teplé vody (červenec a srpen 2019)


© Fotolia.com

Ve stručném přehledu jsou uvedeny vybrané nové ČSN a změny ČSN z července a srpna 2019 související s oborem vytápění a příprava teplé vody (kromě některých norem výrobků). Jsou uvedeny jednak vydané ČSN (překladem, převzetím originálu) se základními údaji a stručnou anotací obsahu na základě předmětu normy, jednak některé evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN (vyhlášené bez překladu).

Červenec:

ČSN EN 17119 (01 5070) Nedestruktivní zkoušení – Termografické zkoušení – Aktivní termografie

Non-destructive testing – Thermographic testing – Active thermography

(ICS: 19.100 Nedestruktivní zkoušení)

Vydána v červenci 2019 (účinnost od 1. 8. 2019), převzetí EN 17119:2018 překladem; nahrazuje ČSN EN 17119 (01 5070) z února 2019 (převzetí EN 17119:2018 schválením k přímému používání jako ČSN)

Tento dokument definuje postupy při nedestruktivním zkoušení pomocí aktivní termografie. Tyto zkušební postupy mohou být aplikovány na různé materiály (např. kompozity, kovy a povlaky) a jsou zaměřeny, ale ne omezeny na: zjištění diskontinuit (např. dutiny, praskliny, vměstky, delaminace); stanovení tloušťky vrstev nebo dílů; stanovení a porovnání tepelných a fyzikálních vlastností. Tato norma popisuje získávání dat a analytické postupy pro aktivní termografii a poskytuje informativní postupy pro vhodný výběr budících zdrojů. Kritéria přípustnosti v této normě nejsou stanovena. Aktivní termografie se používá v průmyslové výrobě (např. kompozitní materiály, součásti vozidel, části motorů, části elektráren, spojovací technika, elektronická zařízení) a při údržbě a opravách (např. v letectví, elektrárenství, stavební inženýrství).

ČSN EN ISO 8504-3 (03 8224) Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Metody přípravy povrchu – Část 3: Ruční a mechanizované čištění

Preparation of steel substrates before application of paints and related products – Surface preparation methods – Part 3: Hand- and power-tool cleaning

(ICS: 25.220.10 Příprava povrchů)

Vydána v červenci 2019 (účinnost od 1. 8. 2019), převzetí EN ISO 8504-3:2018 (ISO 8504-3:2018) překladem; nahrazuje ČSN ISO 8504-3 (03 8224) z října 1996 (převzetí ISO 8504-3:1993 překladem)

Tato norma popisuje metody ručního a mechanizovaného čištění ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků. Lze ji použít jak pro nové ocelové výrobky, tak pro ocelové povrchy, které byly už dříve natřeny a které vykazují plochy s poškozením vyžadujícím údržbový nátěr. Popisuje používané zařízení a postupy.

ČSN EN ISO 11666 (05 1172) Nedestruktivní zkoušení svarů – Zkoušení ultrazvukem – Úrovně přípustnosti

Non-destructive testing of welds – Ultrasonic testing – Acceptance levels

(ICS: 25.160.40 Svarové spoje)

Vydána v červenci 2019 (účinnost od 1. 8. 2019), převzetí EN ISO 11666:2018 (ISO 11666:2018) překladem; nahrazuje ČSN EN ISO 11666 (05 1172) ze srpna 2018 (převzetí EN ISO 11666:2018 schválením k přímému používání jako ČSN)

Tato norma specifikuje dvě úrovně přípustnosti pro ultrazvukové zkoušení svarových spojů feritických ocelí s úplným průvarem, které odpovídají úrovním kvality B a C podle ISO 5817:2014. Jedná se o úroveň přípustnosti 2 (AL 2) a úroveň přípustnosti 3 (AL 3). Úroveň přípustnosti odpovídající úrovni kvality D podle ISO 5817:2014 není v předmětné normě obsažena, jelikož zkoušení ultrazvukem se obecně pro tuto kvalitu svaru nepožaduje. Diskutované úrovně přípustnosti jsou používány pro zkoušení prováděné podle ISO 17640 u feritických svarů s úplným průvarem o tloušťkách od 8 mm do 100 mm. Pro jiné typy svarů, materiály a tloušťky se může použít za podmínek uvedených v předmětu normy.

ČSN EN ISO 24373 (05 5325) Svařovací materiály – Svařovací dráty a tyče pro tavné svařování mědi a slitin mědi – Klasifikace

Welding consumables – Solid wires and rods for fusion welding of copper and copper alloys – Classification

(ICS: 25.160.20 Svařovací materiály)

Vydána v červenci 2019 (účinnost od 1. 8. 2019), převzetí EN ISO 24373:2018 (ISO 24373:2018) překladem; nahrazuje ČSN EN ISO 24373 (05 5325) z března 2019 (převzetí EN ISO 24373:2018 schválením k přímému používání jako ČSN)

Tento dokument určuje požadavky na klasifikaci svařovacích drátů a tyčí pro tavné svařování mědi a slitin mědi. Klasifikace svařovacích drátů a tyčí je založena na jejich chemickém složení.

ČSN EN ISO 17640 (05 1171) Nedestruktivní zkoušení svarů – Zkoušení ultrazvukem – Techniky, třídy zkoušení a hodnocení

Non-destructive testing of welds – Ultrasonic testing – Techniques, testing levels, and assessment

(ICS: 25.160.40 Svarové spoje)

Vyhlášena v červenci 2019 (účinnost od 1. 8. 2019), převzetí EN ISO 17640:2018 (ISO 17640:2018) schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazuje ČSN EN ISO 17640 (05 1171) z června 2018 (převzetí EN ISO 17640:2017 schválením k přímému používání jako ČSN)

ČSN EN ISO 20601 (05 1172) Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení ultrazvukem – Využití automatizované techniky phased array pro ocelové díly s malou tloušťkou stěny

Non-destructive testing of welds – Ultrasonic testing – Use of automated phased array technology for thin-walled steel components

(ICS: 25.160.40 Svarové spoje)

Vyhlášena v červenci 2019 (účinnost od 1. 8. 2019), převzetí EN ISO 20601:2018 (ISO 20601:2018) schválením k přímému používání jako ČSN

ČSN EN 14728 (05 6826) Vady svarových spojů termoplastů – Klasifikace

Imperfections in thermoplastic welds – Classification

(ICS: 25.160.40 Svarové spoje)

Vyhlášena v červenci 2019 (účinnost od 1. 8. 2019), převzetí EN 14728:2019 schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazuje ČSN EN 14728 (05 6826) ze září 2006 (převzetí EN 14728:2005 překladem)

ČSN EN IEC 60730-2-9 ed. 4 (36 1960) Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely – Část 2-9: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání teploty

Automatic electrical controls – Part 2-9: Particular requirements for temperature sensing controls

(ICS: 97.120 Automatická řídicí a regulační zařízení pro použití v domácnosti)

Vyhlášena v červenci 2019 (účinnost od 1. 8. 2019), převzetí EN IEC 60730-2-9:2019 (IEC 60730-2-9:2015) schválením k přímému používání jako ČSN; s účinností od 2022-02-22 (viz příslušná změna) nahrazuje ČSN EN 60730-2-9 ed. 3 (36 1960) z října 2011 (převzetí EN 60730-2-9:2010 překladem)

ČSN EN 16475-3+A1 (73 4245) Komíny – Příslušenství – Část 3: Regulátory tahu, uzavírací klapky a kombinované vedlejší vzduchové zařízení

Chimneys – Accessories – Part 3: Draught regulators, standstill opening devices and combined secondary air device – Requirements and test methods

(ICS: 91.060.40 Komíny. Světlíky. Šachty)

Vyhlášena v červenci 2019 (účinnost od 1. 8. 2019), převzetí EN 16475-3:2016+A1:2018 schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazuje ČSN EN 16475-3 (73 4245) ze srpna 2018 (převzetí EN 16475-3:2016 překladem)

ČSN EN ISO 20023 (83 8205) Tuhá biopaliva – Bezpečnost pelet z tuhých biopaliv – Bezpečná manipulace a skladování dřevních pelet při použití v obytných a malých prostorách

Solid biofuels – Safety of solid biofuel pellets – Safe handling and storage of wood pellets in residential and other small-scale applications

(ICS: 27.190 Biologické a alternativní zdroje energie; 75.160.40 Biopaliva)

Vyhlášena v červenci 2019 (účinnost od 1. 8. 2019), převzetí EN ISO 20023:2018 schválením k přímému používání jako ČSN; připravuje se převzetí překladem

Srpen:

ČSN EN ISO 12631 (73 0321) Tepelné chování lehkých obvodových plášťů – Výpočet součinitele prostupu tepla

Thermal performance of curtain walling – Calculation of thermal transmittance

(ICS: 91.060.10 Stěny. Příčky. Fasády; 91.120.10 Tepelné izolace)

Vydána v srpnu 2019 (účinnost od 1.9.2019), převzetí EN ISO 12631:2017 (ISO 12631:2017) překladem; nahrazuje ČSN EN ISO 12631 (73 0321) z března 2018 (převzetí EN ISO 12631:2017 schválením k přímému používání jako ČSN)

Tento norma stanovuje metodu výpočtu součinitele prostupu tepla pro lehké obvodové pláště, které jsou sestaveny z prosklených a/nebo neprůhledných panelů smontovaných v rámech. Výsledky výpočtů provedených podle postupů z této normy mohou být použity pro srovnání součinitelů prostupu tepla různých typů lehkých obvodových plášťů nebo jako vstupní údaje pro výpočet potřeby tepla pro vytápění budov. Postupy z této mezinárodní normy nejsou vhodné pro stanovení rizika výskytu kondenzace vodní páry na povrchu a uvnitř konstrukcí lehkých obvodových plášťů. Výpočty zohledňují různé druhy zasklení, rámů a neprůhledných panelů opláštěných kovem, sklem, keramikou nebo jakýmkoli jiným materiálem. Ve výpočtech jsou zahrnuty vlivy tepelných mostů ve stycích mezi zasklením, rámem a panelem. Výpočty nezohledňují vliv slunečního záření, šíření tepla způsobené pronikáním vzduchu netěsnostmi, výpočet kondenzace, vliv okenic a žaluzií, přídavné šíření tepla v rozích a na hranicích lehkého obvodového pláště, vliv napojení na nosnou konstrukci budovy ani vliv kotvicích prvků a fasádní systémy s integrovaným vytápěním.

ČSN EN ISO 7345 (73 0553) Tepelné chování budov a stavebních dílců – Fyzikální veličiny a definice

Thermal performance of buildings and building components – Physical quantities and definitions

(ICS: 01.060 Veličiny a jednotky; 27.220 Znovuzískávání tepla. Tepelná izolace)

Vydána v srpnu 2019 (účinnost od 1. 9. 2019), převzetí EN ISO 7345:2018 (ISO 7345:2018) překladem; nahrazuje ČSN EN ISO 7345 (73 0553) z října 2018 (převzetí EN ISO 7345:2018 schválením k přímému používání jako ČSN)

Tato norma definuje fyzikální veličiny používané v oblasti tepelné izolace a uvádí příslušné značky a jednotky. Použití této normy se vztahuje jen na tepelné izolace a energie v budovách.

Zapracované změny A1 částí souboru ČSN EN 1434 (25 8511) Měřidla tepla
– Část 5: Zkoušky pro prvotní ověření
– Část 6: Instalace, uvedení do provozu, sledování činnosti a údržba

Thermal energy meters
– Part 5: Initial verification tests
– Part 6: Installation, commissioning, operational monitoring and maintenance

(ICS: 17.200.10 Teplo. Kalorimetrie)

Vyhlášeny v srpnu 2019 (účinnost od 1. 8. 2019), převzetí EN 1434-5:2015+A1:2019 a EN 1434-6:2015+A1:2019 schválením k přímému používání jako ČSN; připravuje se převzetí překladem

Zdroje

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.