logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Přehled nových ČSN v oboru vytápění a příprava teplé vody (leden a únor 2020)

Ve stručném přehledu jsou uvedeny vybrané nové ČSN a změny ČSN z ledna a února 2020 související s oborem vytápění a příprava teplé vody (kromě některých norem výrobků). Jsou uvedeny vydané ČSN (překladem, převzetím originálu) se základními údaji a stručnou anotací obsahu na základě předmětu normy a některé evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN (vyhlášené bez překladu) pouze se základními údaji.

Reklama

leden:

ČSN EN IEC 81346-2 ed. 2 (01 3710) Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty – Zásady strukturování a referenční označování – Část 2: Třídění předmětů a kódy tříd

Industrial systems, installations and equipment and industrial products – Structuring principles and reference designations – Part 2: Classification of objects and codes for classes

(ICS: 01.110 Technická dokumentace výrobků; 29.020 Elektrotechnika obecně)

Vydána v lednu 2020 (účinnost od 1.2.2020), převzetí originálu EN IEC 81346-2:2019 (IEC 81346-2:2019); s účinností od 2022-07-23 nahrazuje ČSN EN 81346-2 (01 3710) z dubna 2010 (převzetí EN 81346-2:2009 (IEC 81346:2009) překladem), viz příslušná změna

Tato část mezinárodní normy 81346, publikovaná společně IEC a ISO, zavádí třídicí schémata s definovanými třídami zařízení/předmětů a jejich přidruženými písmeny určenými především pro použití v referenčních označeních a při označování obecných typů. Cílem této normy je zavádět třídicí schémata pro zařízení s připojenými písmennými kódy pro definované třídy, které se mohou používat ve všech technických oborech, například v elektrotechnice, strojírenství, zpracovatelské technice a stavitelství, stejně jako ve všech odvětvích průmyslu, například v energetice, chemickém průmyslu, stavebních technologiích, automobilovém průmyslu, stavbě lodí a námořní technice. Písmenné kódy lze také použít samostatně, jako základní označení typu, kde je třeba určit typ komponentu, například ve specifikacích.

ČSN EN ISO 16809 (01 5021) Nedestruktivní zkoušení – Měření tloušťky ultrazvukem

Non-destructive testing – Ultrasonic thickness measurement

(ICS: 19.100 Nedestruktivní zkoušení)

Vydána v lednu 2020 (účinnost od 1. 2. 2020), převzetí EN ISO 16809:2019 (ISO 16809:2017) překladem; nahrazuje ČSN EN 14127 (01 5021) z června 2011 (převzetí EN 14127:2011 překladem)

Tento dokument specifikuje zásady pro měření tloušťky ultrazvukem kovových a nekovových materiálů přímou kontaktní metodou, založenou pouze na měření doby průchodu ultrazvukových impulzů.

ČSN EN ISO 14731 (05 0330) Svářečský dozor – Úkoly a odpovědnosti

Welding coordination – Tasks and responsibilities

(ICS: 25.160.01 Svařování, tvrdé pájení a měkké pájení obecně)

Vydána v lednu 2020 (účinnost od 1. 2. 2020), převzetí EN ISO 14731:2019 (ISO 14731:2019) překladem; nahrazuje ČSN EN ISO 14731 (05 0330) z října 2019 (převzetí EN ISO 14731:2019 schválením k přímému používání jako ČSN)

Tento dokument určuje základní odpovědnosti a úkoly ve vztahu k jakosti, zahrnuté do dozoru nad činnostmi souvisejícími se svařováním. Principem vyhodnocení podle tohoto dokumentu je, že personál pro svářečský dozor potřebuje být kompetentní pro svěřené úkoly. Předpokládá se, že personál svářečského dozoru má nezbytné vzdělání, kvalifikaci a zkušeností a je jmenován výrobcem.

ČSN EN ISO 1434-2+A1 (25 8511) Měřidla přenosu tepelné energie – Část 2: Konstrukční požadavky

Thermal energy meters – Part 2: Constructional requirements

(ICS: 17.200.10 Teplo. Kalorimetrie)

Vydána v lednu 2020 (účinnost od 1. 2. 2020), převzetí EN 1434-2:2015+A1:2018 překladem; nahrazuje ČSN EN 1434-2+A1 (25 8511) ze září 2019 (převzetí EN 1434-2:2015+A1:2018 schválením k přímému používání jako ČSN)

Tato evropská norma stanovuje konstrukční požadavky pro měřidla přenosu tepelné energie. Měřidla přenosu tepelné energie jsou přístroje určené pro měření energie, která v se v teplosměnném okruhu absorbuje (při chlazení) nebo předává (při vytápění) kapalinou, která se nazývá teplonosnou kapalinou. Měřidlo přenosu tepelné energie udává množství tepla v zákonem stanovených jednotkách. Nezahrnuté požadavky jsou uvedeny v předmětu normy. Tato norma zahrnuje měřiče pouze pro uzavřené systémy, kde je diferenční tlak na tepelné zatížení omezen.

Dílčí části souboru ČSN EN IEC 63044-5 (33 2151) Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a automatizační a řídicí systémy pro budovy (BACS)
– Část 5-1: Požadavky, podmínky a zkušební uspořádání EMC;
– Část 5-2: Požadavky EMC na HBES/BACS používané v prostředí obytném, obchodním a lehkého průmyslu;
– Část 5-3: Požadavky EMC na HBES/BACS používané v průmyslovém prostředí

General requirements for Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS)
– Part 5-1: EMC requirements, conditions and test set-up;
– Part 5-2: EMC requirements for HBES/BACS used in residential, commercial and light-industrial environments
– Part 5-3: EMC requirements for HBES/BACS used in industry environment

(ICS: 29.120.01 Elektrická příslušenství obecně; 29.120.99 Ostatní elektrická příslušenství)

Vydány v lednu 2020 (účinnost od 1. 2. 2020), převzetí originálů částí souboru EN IEC 63044-5:2019 (IEC 63044-5:2017); s účinností od 2026-11-01 nahrazují části souboru ČSN EN 50491-5 (33 2151) z března 2011 (převzetí částí EN 50491-5:2010 překladem), viz příslušné změny

Tato norma skupiny výrobků stanovuje minimální úroveň vlastností EMC pro výrobky HBES/BACS určené pro připojení k systému HBES/BACS. Soubor zařízení spojených za účelem funkce samostatné aplikace se nepokládá za systém HBES/BACS a je proto mimo rozsah platnosti této evropské normy. Část 5-1 stanovuje obecné funkční požadavky a zkušební uspořádání pro EMC všech výrobků připojených k HBES/BACS a je použitelná na: stanice obsluhy a jiná zařízení tvořící rozhraní mezi systémem a člověkem, zařízení pro funkce managementu, řídicí zařízení, automatizační stanice a řídicí jednotky konkrétně určené pro určitou aplikaci, terénní zařízení a jejich rozhraní, kabeláž a propojení zařízení, používané ve vyhrazených sítích HBES/BACS. Část 5-2 specifikuje požadavky pro HBES/BACS používané v prostředí obytném, obchodním a lehkého průmyslu podle definice v IEC 61000-6-1. Část 5-3 stanovuje požadavky na EMC pro HBES/BACS, které mají být instalovány v průmyslových prostředích, v souladu s definicí uvedenou v IEC 61000-6-2.

ČSN EN 1443 (73 4200) Komíny – Obecné požadavky

Chimneys – General requirements

(ICS: 91.060.40 Komíny. Světlíky. Šachty)

Vydána v lednu 2020 (účinnost od 1. 2. 2020), převzetí EN 1443:2019 překladem; nahrazuje ČSN EN 1443 (73 4200) z listopadu 2019 (převzetí EN 1443:2019 schválením k přímému používání jako ČSN)

Tato evropská norma stanovuje požadavky a základní funkční vlastnosti komínů, komínových vložek, kouřovodů, konstrukčních dílů a příslušenství, které odvádějí spaliny od spotřebičů paliv do volného ovzduší. Je určena jako základní norma pro všechny normy výrobků vypracované CEN/TC 166 Komíny. Specifikuje komíny odolné při vyhoření sazí, komínové vložky, kouřovody, tvarovky a prvky příslušenství pro spotřebiče spalující pevná, kapalná a plynná paliva, jakož i komíny bez odolnosti při vyhoření sazí, komínové vložky, kouřovody, tvarovky a prvky příslušenství pouze pro spotřebiče spalující kapalná a plynná paliva. Kromě toho specifikuje prvky příslušenství odolné při vyhoření sazí pro spotřebiče spalující pevná, kapalná a plynná paliva. Další upřesnění jsou uvedena v předmětu normy.

ČSN EN 16475-3+A1 (73 4245) Komíny – Příslušenství – Část 3: Regulátory tahu, uzavírací klapky a kombinovaná vedlejší vzduchová zařízení – Požadavky a zkušební metody

Chimneys – Accessories – Part 3: Draught regulators, standstill opening devices and combined secondary air devices – Requirements and test methods

(ICS: 91.060.40 Komíny. Světlíky. Šachty)

Vydána v lednu 2020 (účinnost od 1. 2. 2020), převzetí EN 16475-3:2016+A1:2018 překladem; nahrazuje ČSN EN 16475-3+A1 (73 4245) z července 2019 (převzetí EN 16475-3:2016+A1:2018 schválením k přímému používání jako ČSN)

Tato evropská norma specifikuje požadavky a zkušební metody pro regulátory tahu, uzavírací klapky a kombinovaná vzduchová zařízení, které jsou použity jako příslušenství komína, vedoucí spalinové plyny, které mají omezovat tah komína a zajišťovat dodatečný přívod vzduchu do komína. Regulátory tahu, uzavírací klapky a kombinovaná vzduchová zařízení pro přetlakové komíny nejsou pokryty touto normou. Dále také specifikuje požadavky na označování, pokyny výrobce, informace o výrobku a posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP).

Změna A2 ČSN EN ISO 4126-1 (13 4310) Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku – Část 1: Pojistné ventily

Safety devices for protection against excessive pressure – Part 1: Safety valves

(ICS: 13.240 Ochrana proti nadměrnému tlaku)

Vydána v lednu 2020 (účinnost od 1. 2. 2020), převzetí změny A1 normy EN ISO 4126-1:2013 (ISO 4126-1:2013) překladem

Měněná norma stanovuje obecné požadavky na pojistné ventily bez ohledu na médium, pro které jsou navrženy. Norma platí pro pojistné ventily s průtočným průměrem nejméně 4 mm, které se používají při otevíracích tlacích nejméně 0,1 bar (manometrický). Teplotní limit není stanoven. Tato norma je normou výrobku a nevztahuje se na aplikace pojistných ventilů. Změnou A2 se mění příloha ZA o vztahu k základním požadavkům směrnice 2014/68/EU.

Změna Amd. 1 ČSN ISO 10508 (64 6477) Plastové potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody – Návod pro klasifikaci a navrhování

Plastics piping systems for hot and cold water installations – Guidance for classification and design

(ICS: 23.040.20 Trubky z plastů; 23.040.45 Fitinky z plastů; 91.140.60 Systémy dodávky vody v budovách)

Vydána v lednu 2020 (účinnost od 1. 2. 2020), převzetí originálu změny Amd. 1 normy ISO 10508:2006

Měněná mezinárodní norma uvádí návod pro klasifikaci a navrhování tlakových potrubních systémů z plastů pro rozvody horké a studené vody, které jsou sestaveny z trubek z plastů a tvarovek z plastů nebo kovů. Norma zavádí klasifikační systém pro běžné provozní podmínky pro tlakové rozvody horké a studené vody. Jsou zde uvedeny podklady pro hodnocení a návrh trubek z termoplastů a příslušných tvarovek s ohledem na provozní charakteristiky systému. Změnou Amd. 1 se v kapitole 4 v tabulce 1 mění řádky pro aplikační třídy 1 a 2 (doplňuje se poznámka d pod čarou).

ČSN EN 549 (02 9283) Pryžové materiály pro těsnění a membrány pro spotřebiče plynných paliv a zařízení na plynná paliva

Rubber materials for seals and diaphragms for gas appliances and gas equipment

(ICS: 83.140.50 Těsnění)

Vyhlášena v lednu 2020 (účinnost od 1. 2. 2020), převzetí EN 549:2019 schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazuje ČSN EN 549 (02 9283) z března 1997 (převzetí EN 549:1994 překladem), připravuje se převzetí překladem

ČSN EN 12807 (07 8430) Zařízení a příslušenství na LPG – Znovuplnitelné natvrdo pájené ocelové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) – Návrh a konstrukce

LPG equipment and accessories – Transportable refillable brazed steel cylinders for liquefied petroleum gas (LPG) – Design and construction

(ICS: 23.020.35 Lahve na plyny)

Vyhlášena v lednu 2020 (účinnost od 1. 2. 2020), převzetí EN 12807:2019 schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazuje ČSN EN 12807 (07 8430) z ledna 2010 (převzetí EN 12807:2009 překladem)

ČSN EN ISO 14644-16 (12 5301) Čisté prostory a příslušná řízená prostředí – Část 16: Energetická účinnost čistých prostor a zařízení pracujících s čistým vzduchem

Cleanrooms and associated controlled environments – Part 16: Energy efficiency in cleanrooms and separative devices

(ICS: 13.040.35 Čisté prostory a příslušné řízené prostředí)

Vyhlášena v lednu 2020 (účinnost od 1. 2. 2020), převzetí EN ISO 14644-16:2019 (ISO 14644-16:2019) schválením k přímému používání jako ČSN

ČSN EN 16798-1 (12 7027) Energetická náročnost budov – Větrání budov – Část 1: Vstupní parametry vnitřního prostředí pro návrh a posouzení energetické náročnosti budov s ohledem na kvalitu vnitřního vzduchu, tepelného prostředí, osvětlení a akustiky – Modul M1-6

Energy performance of buildings – Ventilation for buildings – Part 1: Indoor environmental input parameters for design and assessment of energy performance of buildings addressing indoor air quality, thermal environment, lighting and acoustics – Module M1-6

(ICS: 91.120.10 Tepelné izolace; 91.140.01 Instalace v budovách obecně)

Vyhlášena v lednu 2020 (účinnost od 1. 2. 2020), převzetí EN 16798-1:2019 schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazuje ČSN EN 15251 (12 7028) z února 2011 (převzetí EN 15251:2007 překladem)

Zapracované změny (+A1) částí souboru ČSN EN 13384 (73 4206) Komíny – Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody
– Část 1: Samostatné komíny;
– Část 2: Společné komíny

Chimneys – Thermal and fluid dynamic calculation methods
– Part 1: Chimneys serving one heating appliance;
– Part 2: Chimneys serving more than one heating appliance

(ICS: 91.060.40 Komíny. Světlíky. Šachty)

Vyhlášeny v lednu 2020 (účinnost od 1. 2. 2020), převzetí částí EN 13384:2015+A1:2019 schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazují příslušné části ČSN EN 13384 (73 4206) ze září 2016 (převzetí částí EN 13384:2015 překladem)

únor:

ČSN EN 1287 (13 7106) Zdravotnětechnické armatury – Nízkotlaké termostatické směšovače – Obecné technické požadavky

Sanitary tapware – Low pressure thermostatic mixing valves – General technical specification

(ICS: 91.140.70 Hygienická zařízení)

Vydána v únoru 2020 (účinnost od 1. 3. 2020), převzetí EN 1287:2017 překladem; nahrazuje ČSN EN 1287 (13 7106) z března 2018 (převzetí EN 1287:2017 schválením k přímému používání jako ČSN)

Tato norma specifikuje obvyklé požadavky na konstrukci, funkčnost a materiál pro nízkotlaké termostatické směšovací baterie (armatury) a zahrnuje zkušební metody pro ověření toho, že teplota smíchané vody v bodě použití je nižší než 45 °C. To nevylučuje výběr vyšších teplot, pokud jsou dostupné. Pokud se tato zařízení používají pro ochranu dětí, starších a invalidních osob proti opaření, musí být teplota smíchané vody nastavena na teplotu vhodnou ke koupání (tělesná teplota přibližně 38 °C), protože u dětí je větší riziko opaření při nižších teplotách než u dospělých.

ČSN EN IEC 60730-2-9 ed. 4 +A1 (36 1960) Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely – Část 2-9: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání teploty

Automatic electrical controls – Part 2-9: Particular requirements for temperature sensing controls

(ICS: 97.120 Automatická řídicí a regulační zařízení pro použití v domácnosti)

Vydána v únoru 2020 (účinnost od 1. 3. 2020), převzetí EN IEC 60730-2-9:2019/A1:2019 (IEC 60730-2-9:2015/A1:2018) překladem; nahrazuje ČSN EN IEC 60730-2-9 ed. 4 (36 1960) z července 2019 (převzetí EN IEC 60730-2-9:2019 (IEC 60730-2-9:2015) schválením k přímému používání jako ČSN), s účinností od 2022-02-22 nahrazuje ČSN EN 60730-2-9 ed. 3 (13 7106) z října 2011 (převzetí EN 60730-2-9:2010 (IEC 60730-2-9:2008) překladem), viz příslušná změna

Tato část IEC 60730 platí pro automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání teploty pro použití v zařízeních, na zařízeních nebo ve spojení se zařízeními, včetně elektrických řídicích zařízení pro ohřev, klimatizaci a podobné aplikace. Zařízení smí využívat elektřinu, plyn, naftu, pevné palivo, sluneční tepelnou energii atd., nebo jejich kombinaci. Tato norma se použije pro automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání teploty tvořící součást řídicího systému automatizace budov v rozsahu platnosti ISO 16484. Další upřesnění jsou uvedena v předmětu normy.

ČSN EN 303-6 (07 5303) Kotle pro ústřední vytápění – Část 6: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem – Zvláštní požadavky na domácí ohřev vody (pro získání teplé vody) a energetickou účinnost ohřívačů vody a kotlů s kombinovaným provozem s rozprašovacími hořáky na kapalná paliva o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 70 kW

Heating boilers – Part 6: Heating boilers with forced draught burners – Specific requirements for the domestic hot water operation and energy performance of water heaters and combination boilers with atomizing oil burners of nominal heat input not exceeding 70 kW

(ICS: 91.140.10 Ústřední vytápění; 91.140.65 Zařízení pro ohřev vody)

Vyhlášena v únoru 2020 (účinnost od 1. 3. 2020), převzetí EN 303-6:2019 schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazuje ČSN EN 303-6 (07 5303) ze září 2000 (převzetí EN 303-6:2000 překladem)

ČSN EN 253 (38 3371) Vedení vodních tepelných sítí – Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí – Potrubní systém z ocelové teplonosné trubky, polyurethanové tepelné izolace a vnějšího opláštění z polyethylenu

District heating pipes – Bonded single pipe systems for directly buried hot water networks – Factory made pipe assembly of steel service pipe, polyurethane thermal insulation and a casing of polyethylene

(ICS: 23.040.07 Potrubí a jeho součásti pro dálkové teplo; 23.040.10 Železné a ocelové trubky)

Vyhlášena v únoru 2020 (účinnost od 1. 3. 2020), převzetí EN 253:2019 schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazuje ČSN EN 253+A2 (38 3371) z ledna 2016 (převzetí EN 253+A2:2015 schválením k přímému používání jako ČSN)

ČSN EN 489-1 (38 3374) Vedení vodních tepelných sítí – Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí – Část 1: Spojky pro teplonosné trubky s tepelnou izolací pro vodní tepelné sítě podle EN 13941-1

District heating pipes – Bonded single and twin pipe systems for buried hot water networks – Part 1: Joint casing assemblies and thermal insulation for hot water networks in accordance with EN 13941-1

(ICS: 23.040.07 Potrubí a jeho součásti pro dálkové teplo; 23.040.60 Příruby, spojky a spojovací části)

Vyhlášena v únoru 2020 (účinnost od 1. 3. 2020), převzetí EN 489-1:2019 schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazuje ČSN EN 489 (38 3374) ze srpna 2009 (převzetí EN 489:2009 překladem)

Soubor ČSN EN 15698 (38 3377) Vedení vodních tepelných sítí – Bezkanálové sdružené konstrukce dvojitých předizolovaných potrubí
– Část 1: Sdružená dvojitá konstrukce sestavená z ocelových teplonosných trubek, polyurethanové tepelné izolace a vnějšího opláštění z polyethylenu;
– Část 2: Tvarovky a uzavírací ventily ocelových teplonosných trubek s polyurethanovou tepelnou izolací a vnějším opláštěním z polyethylenu

District heating pipes – Bonded twin pipe systems for directly buried hot water networks
– Part 1: Factory made twin pipe assembly of steel service pipes, polyurethane thermal insulation and one casing of polyethylene;
– Part 2: Factory made fitting and valve assemblies of steel service pipes, polyurethane thermal insulation and one casing of polyethylene

(ICS: 23.040.07 Potrubí a jeho součásti pro dálkové teplo; 23.040.10 Železné a ocelové trubky)

Vyhlášena v únoru 2020 (účinnost od 1. 3. 2020), převzetí souboru EN 15689:2019 schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazuje příslušné části ČSN EN 15698 (38 3377) z dubna 2009 a prosince 2015 (převzetí EN 15698-1:2009 a EN 15698-2:2015 schválením k přímému používání jako ČSN)

ČSN EN 17248 (38 3379) Vedení sítí pro dálkové vytápění a dálkové chlazení – Termíny a definice

District heating and district cooling pipe systems – Terms and definitions

(ICS: 01.040.23 Tekutinové systémy a součástky pro obecné použití (názvosloví); 23.040.07 Potrubí a jeho součásti pro dálkové teplo)

Vyhlášena v únoru 2020 (účinnost od 1. 3. 2020), převzetí EN 17248:2019 schválením k přímému používání jako ČSN)

ČSN EN 13487 (69 6326) Výměníky tepla – Ventilátorem chlazené kondenzátory na zkapalňování chladiva a suché chladiče – Měření šumu

Heat exchanger – Forced convection air cooled refrigerant condensers and dry coolers – Sound measurement

(ICS: 17.140.20 Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními; 27.060.30 Kotle a výměníky tepla)

Vyhlášena v únoru 2020 (účinnost od 1. 3. 2020), převzetí EN 13487:2019 schválením k přímému používání jako ČSN); nahrazuje ČSN EN 13487 (69 6326) z července 2004 (převzetí EN 13487:2003 schválením k přímému používání jako ČSN)

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.