logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Přehled nových ČSN v oboru vytápění a příprava teplé vody (listopad a prosinec 2019)


© Adobe Stock

Ve stručném přehledu jsou uvedeny vybrané nové ČSN a změny ČSN z listopadu a prosince 2019 související s oborem vytápění a příprava teplé vody (kromě některých norem výrobků). Jsou uvedeny vydané ČSN (překladem, převzetím originálu) se základními údaji a stručnou anotací obsahu na základě předmětu normy a některé evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN (vyhlášené bez překladu) pouze se základními údaji.

Reklama

Listopad:

ČSN EN 15316-4-3 (06 0401) Energetická náročnost budov – Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav – Část 4-3: Výroba tepla, solární tepelné a fotovoltaické soustavy, Modul M3-8-3, M8-8-3, M11-8-3

Energy performance of buildings – Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies – Part 4-3: Heat generation systems, thermal solar and photovoltaic systems, Module M3-8-3, M8-8-3, M11-8-3

(ICS: 27.160 Technika sluneční energie; 91.140.10 Ústřední vytápění)

Vydána v listopadu 2019 (účinnost od 1. 12. 2019), převzetí EN 15316-4-3:2017 překladem; nahrazuje ČSN EN 15316-4-3 (06 0401) z listopadu 2017 (převzetí EN 15316-4-3:2017 schválením k přímému používání jako ČSN)

Tato evropská norma stanovuje požadované vstupy, výpočtovou metodu a požadované a výsledné výstupy pro teplo produkující systémy, solární tepelné soustavy (pro vytápění, přípravu teplé vody a kombinaci obojího) a pro fotovoltaické systémy použité v budovách. V této normě je stanoveno 6 metod, přičemž každá má svůj vlastní rozsah použitelnosti. Další podrobnosti o jednotlivých metodách jsou uvedeny v předmětu normy.

ČSN EN 764-1+A1 (69 0004) Tlaková zařízení – Část 1: Slovník

Pressure equipment – Part 1: Vocabulary

(ICS: 01.040.23 Tekutinové systémy a součástky pro obecné použití (názvosloví); 23.020.30 Tlakové nádoby, lahve na plyny)

Vydána v listopadu 2019 (účinnost od 1. 12. 2019), převzetí EN 764-1:2015+A1:2016 překladem; nahrazuje ČSN EN 764-1+A1 (69 0004) z února 2017 (převzetí EN 764-1:2015+A1:2016 schválením k přímému používání jako ČSN)

Tato evropská norma stanovuje termíny a definice používané u tlakových zařízení a sestav v rozsahu platnosti Evropských směrnic pro tlaková zařízení.

Změny A1 částí souboru ČSN EN 13480 (13 0020) Kovová průmyslová potrubí
– Část 1: Obecně
– Část 6: Doplňkové požadavky na potrubí uložené v zemi

Metallic industrial piping
– Part 1: General
– Part 6: Additional requirements for buried piping

(ICS: 23.040.03 Potrubí a jeho součásti pro povrchové systémy pro transport vody; 23.040.01 Potrubí a součásti potrubí obecně)

Vydány v listopadu 2019 (účinnost od 1. 12. 2019), převzetí změn A1 příslušných částí souboru EN 13480:2017 překladem

Měněná evropská norma určuje požadavky pro průmyslové potrubní systémy a podpěry, včetně bezpečnostních systémů z kovových materiálů s ohledem na zajištění bezpečného provozu. Část 1 platí pro kovové potrubí nad zemí, v kanálech nebo v zemi bez ohledu na tlak (změna se týká citovaných dokumentů, termínů a definic a doplnění kapitoly 7 „Příslušenství). Část 6 platí pro potrubí buď zcela uložená v zemi, nebo umístěná v zemi částečně a částečně zapouzdřená nebo podobně chráněná a používá se společně s dalšími šesti částmi EN 13480 (změna se týká článku 5.2 „Konstrukce“, úprav některých článků přílohy A s výpočtem a přílohy ZA).

Změna A1 normy ČSN EN 61770 ed. 2 (36 1020) Elektrické spotřebiče připojené k vodovodní síti – Zabránění zpětnému sání a poruchám hadicových soustav

Electric appliances connected to the water mains – Avoidance of backsiphonage and failure of hose-sets

(ICS: 91.140.60 Systémy dodávky vody v budovách; 97.030 Elektrická zařízení v domácnostech obecně)

Vydána v listopadu 2019 (účinnost od 1. 12. 2019), převzetí změny A1 normy EN 61770:2009 (IEC 61770:2008) překladem

Měněná norma obsahuje požadavky na připojování spotřebičů napojených na vodovodní síť používaných v domácnosti a pro podobné účely z hlediska zabránění zpětnému sání nepitné vody do vodovodní sítě. Dále obsahuje požadavky na hadicové soustavy používané pro připojování takových spotřebičů. Tato norma neplatí pro spotřebiče používané pro čištění za sucha, k lékařským účelům a určené k průmyslových účelům. Změna se týká hesla 3.10 „hadicová soustava“ a článku 9.3 pro hadicové soustavy, kterého se týká i doplněná národní příloha).

Zrušení ČSN 44 1309 Tuhá paliva – Odběr, úprava vzorků a mechanické zkoušky briket (z července 2006)

ČSN P CEN/TS 16769 (07 8401) Zařízení a příslušenství na LPG – Terminologie

LPG equipment and accessories – Terminology

(ICS: 23.020.30 Tlakové nádoby, lahve na plyny)

Vyhlášena v listopadu 2019 (účinnost od 1. 12. 2019), převzetí CEN/TS 16769:2019 schválením k přímému používání jako ČSN

Části souboru ČSN EN 17038 (11 3152) Čerpadla – Metody kvalifikace a ověření indexu energetické účinnosti jednotek hydrodynamického čerpadla
– Část 1: Obecné požadavky a postupy zkoušení a výpočet indexu energetické účinnosti (EEI)
– Část 2: Zkoušení a výpočet indexu energetické účinnosti (EEI) jednotlivých čerpadlových jednotek

Pumps – Methods of qualification and verification of the Energy Efficiency Index for rotodynamic pump units
– Part 1: General requirements and procedures for testing and calculation of Energy Efficiency Index (EEI)
– Part 2: Testing and calculation of Energy Efficiency Index (EEI) of single pump units

(ICS: 23.080 Čerpadla)

Vyhlášena v listopadu 2019 (účinnost od 1. 12. 2019), převzetí souboru EN 17038-1:2019 schválením k přímému používání jako ČSN

ČSN EN ISO 6149-1 (11 9380) Přípojky pro hydraulická zařízení a pro obecné použití – Vstupy otvorů a koncovky s metrickými závity podle ISO 261 těsněné O-kroužkem – Část 1: Vstupní otvory s kuželovým vstupem pro těsnění O-kroužkem

Connections for hydraulic fluid power and general use – Ports and stud ends with ISO 261 metric threads and O-ring sealing – Part 1: Ports with truncated housing for Oring seal

(ICS: 23.100.40 Potrubí a potrubní spojky)

Vyhlášena v listopadu 2019 (účinnost od 1. 12. 2019), převzetí EN ISO 6149-1:2019 (ISO 6149-1:2019) schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazuje ČSN EN ISO 6149-1 (11 9380) ze září 2007 (převzetí EN ISO 6149-1:2007 (ISO 6149-1:2006) schválením k přímému používání jako ČSN)

ČSN EN IEC 60534-3-1 ed. 2 (13 4510) Regulační armatury pro průmyslové procesy – Část 3-1: Rozměry – Stavební délky FTF pro přírubové, dvoucestné přímé armatury a stavební délky CTF pro přírubové dvoucestné nárožní armatury

Industrial-process control valves – Part 3-1: Dimensions – Face-to-face dimensions for flanged, two-way, globe-type, straight pattern and centre-to-face dimensions for flanged, two-way, globe-type, angle pattern control valves

(ICS: 23.060.40 Regulátory tlaku; 25.040.40 Měření a řízení průmyslových procesů)

Vyhlášena v listopadu 2019 (účinnost od 1. 12. 2019), převzetí EN IEC 60534-3-1:2019 (IEC 60534-3-1:2019) schválením k přímému používání jako ČSN; s účinností od 2022-03-13 nahrazuje ČSN EN IEC 60534-3-1 (13 4510) z května 2001 (převzetí EN 60534-3-1:2000 (IEC 60534-3-1:2000) schválením k přímému používání jako ČSN) – viz příslušná změna

ČSN EN 13757-4 (25 8513) Komunikační systémy pro měřidla – Část 4: Bezdrátová komunikace M-Bus

Communication systems for meters – Part 4: Wireless M-Bus communication

(ICS: 33.200 Dálkové ovládání. Dálkové měření; 35.100.10 Fyzická vrstva; 35.100.20 Spojová vrstva)

Vyhlášena v listopadu 2019 (účinnost od 1. 12. 2019), převzetí EN 13757-4:2019 schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazuje ČSN EN 13757-4 (25 8513) z února 2014 (převzetí EN 13757-4:2013 schválením k přímému používání jako ČSN)

ČSN EN 14423+A2 (63 5352) Svěrné (mechanické) spojky pro hadice na rozvod horké páry pro tlak do 18 bar

Clamp type coupling assemblies for use with steam hoses rated for pressures up to 18 bar

(ICS: 23.040.70 Hadice a hadicové sestavy)

Vyhlášena v listopadu 2019 (účinnost od 1. 12. 2019), převzetí EN 14423:2013+A2:2019 schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazuje ČSN EN 14423+A1 (63 5352) z července 2017 (převzetí EN 14423:2013+A1:2016 schválením k přímému používání jako ČSN)

ČSN EN 1443 (73 4200) Komíny – Obecné požadavky

Chimneys – General requirements

(ICS: 91.060.40 Komíny. Světlíky. Šachty)

Vyhlášena v listopadu 2019 (účinnost od 1. 12. 2019), převzetí EN 1443:2019 schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazuje ČSN EN 1443 (73 4200) ze září 2004 (převzetí EN 1443:2003 překladem), připravuje se převzetí překladem

ČSN EN 1295-1 (75 0210) Statický návrh potrubí uloženého v zemi pro různé zatěžovací podmínky – Část 1: Obecné požadavky

Structural design of buried pipelines under various conditions of loading – Part 1: General requirements

(ICS: 23.040.01 Potrubí a součásti potrubí obecně)

Vyhlášena v listopadu 2019 (účinnost od 1. 12. 2019), převzetí EN 1295-1:2019 schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazuje ČSN EN 1295-1 (75 0210) z března 1999 (převzetí EN 1295-1:1997 překladem), připravuje se převzetí překladem

Prosinec:

ČSN EN 1092-1 (13 1170) Příruby a přírubové spoje – Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství, s označením PN – Část 1: Příruby z oceli

Flanges and their joints – Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories, PN designated – Part 1: Steel flanges

(ICS: 23.040.60 Příruby, spojky a spojovací části)

Vydána v prosinci 2019 (účinnost od 1. 1. 2020), převzetí EN 1092-1:2018 překladem; nahrazuje ČSN EN 1092-1 (13 1170) z října 2018 (převzetí EN 1092-1:2018 schválením k přímému používání jako ČSN)

Tato evropská norma pro jednu řadu přírub stanovuje požadavky na kruhové ocelové příruby s označeními PN, PN 2,5 až PN 400 a o jmenovitých světlostech od DN 10 do DN 4 000. Tato evropská norma stanovuje typy přírub a jejich těsnicí plochy, rozměry, mezní úchylky, závity, velikosti šroubů, opracování povrchů těsnicích ploch přírub, značení, materiály, tlako-teplotní stupně a přibližné hmotnosti přírub. Pro účely této normy pojem „příruby“ zahrnuje rovněž vylemované konce a obruby.

ČSN P CEN ISO/TS 15874-7 (64 6415) Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody – Polypropylen (PP) – Část 7: Návod pro posuzování shody

Plastics piping systems for hot and cold water installations – Polypropylene (PP) – Part 7: Guidance for the assessment of conformity

(ICS: 03.120.20 Certifikace výrobků a podniků. Posuzování shody; 23.040.01 Potrubí a součásti potrubí obecně; 91.140.60 Systémy dodávky vody v budovách)

Vydána v prosinci 2019 (účinnost od 1. 1. 2020), převzetí CEN ISO/TS 15874-7:2018 (ISO/TS 15874-7:2018) překladem; nahrazuje ČSN P CEN ISO/TS 15874-7 (64 6415) z listopadu 2006 (převzetí CEN ISO/TS 15874-7:2003 překladem)

Tento dokument uvádí návod pro posuzování shody složení směsi, výrobků a sestav prováděných výrobcem podle jednotlivých částí ISO 15874 pro plastové potrubní systémy z polypropylenu pro rozvody horké a studené vody uvnitř budov bez ohledu na to, zda se jedná o vodu určenou pro lidskou spotřebu (domácí systémy) nebo vodu pro vytápěcí systémy za výpočtových tlaků a teplot odpovídajících třídě použití. Tato technická specifikace má být součástí plánu kvality výrobce v rámci jeho systému managementu kvality a stanovení postupů pro certifikaci.

ČSN EN ISO 20023 (83 8205) Tuhá biopaliva – Bezpečnost pelet z tuhých biopaliv – Bezpečná manipulace a skladování při použití dřevních pelet v obytných a jiných malých instalacích

Solid biofuels – Safety of solid biofuel pellets – Safe handling and storage of wood pellets in residential and other small-scale applications

(ICS: 27.190 Biologické a alternativní zdroje energie; 75.160.40 Biopaliva)

Vydána v prosinci 2019 (účinnost od 1. 1. 2020), převzetí EN ISO 20023:2018 (ISO 20023:2018) překladem; nahrazuje ČSN EN ISO 20023 (83 8205) z července 2019 (převzetí EN ISO 20023:2018 schválením k přímému používání jako ČSN)

Tento dokument poskytuje principy a požadavky pro bezpečnou manipulaci a skladování dřevních pelet v obytných budovách a jiných malých instalacích. Vztahuje se na dodavatelský řetězec od nakládky vozidla dodávajícího dřevní pelety, přes požadavky na vozidla dodávající dřevní pelety, propojení se skladem koncového uživatele až po proces dodávky. Dokument se také vztahuje na navrhování a konstrukci skladů pelet. Tento dokument řeší rizika nebezpečí požárů, výbuchů prachu, uvolňování plynu, nedostatku kyslíku, poškození zařízení a budov z důvodu bobtnání pelet a další zdravotní rizika. Dokument je použitelný pro dřevní pelety podle ISO 17225-2.

Změna A11 normy ČSN EN 60531 (36 1060) Elektrická akumulační topidla pro vytápění místností – Metody měření funkce

Household electric thermal storage room heaters – Methods for measuring performance

(ICS: 97.100 Otopná tělesa/zařízení pro domácnosti, obchod a průmysl)

Vydána v prosinci 2019 (účinnost od 1. 1. 2020), převzetí originálu změny EN 60531:2000/A11:2019

Změna se týká velkého počtu kapitol a článků včetně předmětu normy.

Změna A11 normy ČSN EN 60675 (36 1060) Elektrická přímotopná topidla pro domácnost – Metody měření funkce

Household electric direct-acting room heaters – Methods for measuring performance

(ICS: 97.100 Otopná tělesa/zařízení pro domácnosti, obchod a průmysl)

Vydána v prosinci 2019 (účinnost od 1. 1. 2020), převzetí originálu změny EN 60675:1995/A11:2019

Změna se týká velkého počtu kapitol a článků včetně předmětu normy.

ČSN EN 448 (38 3372) Vedení vodních tepelných sítí – Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí – Tvarovky pro ocelové teplonosné trubky s polyurethanovou tepelnou izolací a vnějším opláštěním z polyethylenu

District heating pipes – Bonded single pipe systems for directly buried hot water networks – Factory made fitting assemblies of steel service pipes, polyurethane thermal insulation and a casing of polyethylene

(ICS: 23.040.07 Potrubí a jeho součásti pro dálkové teplo; 23.040.40 Kovové fitinky)

Vyhlášena v prosinci 2019 (účinnost od 1. 1. 2020), převzetí EN 448:2019 schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazuje ČSN EN 448 (38 3372) z února 2016 (převzetí EN 448:2015 schválením k přímému používání jako ČSN)

ČSN EN 488 (38 3373) Vedení vodních tepelných sítí – Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí – Uzavírací armatury pro ocelové teplonosné trubky s polyurethanovou tepelnou izolací a vnějším opláštěním z polyethylenu

District heating pipes – Bonded single pipe systems for directly buried hot water networks – Factory made steel valve assembly for steel service pipes, polyurethane thermal insulation and a casing of polyethylene

(ICS: 23.060.01 Armatury obecně)

Vyhlášena v prosinci 2019 (účinnost od 1. 1. 2020), převzetí EN 488:2019 schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazuje ČSN EN 488 (38 3373) z února 2016 (převzetí EN 488:2015 schválením k přímému používání jako ČSN)

ČSN EN 14419 (38 3375) Vedení vodních tepelných sítí – Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí – Systémy kontroly provozu

District heating pipes – Bonded single and twin pipe systems for buried hot water networks – Surveillance systems

(ICS: 23.040.07 Potrubí a jeho součásti pro dálkové teplo)

Vyhlášena v prosinci 2019 (účinnost od 1. 1. 2020), převzetí EN 14419:2019 schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazuje ČSN EN 14419 (38 3375) ze srpna 2009 (převzetí EN 14419:2009 překladem)

ČSN P CEN ISO/TS 21003-7 (64 6423) Vícevrstvé potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody – Část 7: Návod pro posuzování shody

Multilayer piping systems for hot and cold water installations inside buildings – Part 7: Guidance for the assessment of conformity

(ICS: 23.040.20 Trubky z plastů; 91.140.60 Systémy dodávky vody v budovách)

Vyhlášena v prosinci 2019 (účinnost od 1. 1. 2020), převzetí CEN ISO/TS 21003-7:2019 (ISO/TS 21003-7:2019) schválením k přímému používání jako ČSN; nahrazuje ČSN P CEN ISO/TS 21003-7 (64 6423) z dubna 2009 (převzetí CEN ISO/TS 21003-7:2009 překladem)

ČSN P CEN/TS 17337 (83 4748) Stacionární zdroje emisí – Souběžné stanovení hmotnostní koncentrace několika plynných analytů – Infračervená absorpční spektrometrie s Fourierovou transformací

Stationary source emissions – Determination of mass concentration of multiple gaseous species – Fourier transform infrared spectroscopy

(ICS: 13.040.40 Stacionární zdroje emisí)

Vyhlášena v prosinci 2019 (účinnost od 1. 1. 2020), převzetí CEN/TS 17337:2019 schválením k přímému používání jako ČSN

Zdroje

  1. Věstník ÚNMZ (http://www.unmz.cz/urad/vestnik-unmz)
  2. údaje z volně přístupného Seznamu ČSN (http://seznamcsn.agentura-cas.cz/)
  3. texty ČSN v placené službě ČSN online (http://www.agentura-cas.cz/csn-online)
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.