logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Energetický štítek a kotel na pevná paliva

Reklama

A. Připravované změny v „energetickém štítkování“ zdrojů tepla pro teplovodní otopné soustavy

Energetický štítek a kategorie

Evropské společenství přijalo v průběhu devadesátých let 20. století několik směrnic, které definovaly nové požadavky na označování spotřebičů pro domácnosti. Konkrétně byla zavedena povinnost označovat vybrané kategorie energetických spotřebičů tzv. energetickými štítky, jejichž účelem je poskytnout spotřebiteli informace o energetické účinnosti nakupovaného spotřebiče. Zásadní změnu v energetickém štítkování přinesl rok 2010, kdy byla Evropským parlamentem a Radou přijata směrnice 2010/30/EU, která významně rozšířila oblast působnosti o další kategorie výrobků. Požadavky směrnice byly v České republice implementovány do novely zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a prováděcí vyhlášky č. 337/2011 Sb., o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie.

Pro jednotlivé kategorie vybraných výrobků byly postupně Evropskou komisí přijímány právní předpisy (Nařízení Komise v přenesené pravomoci), v nichž se uvádí povinnosti dodavatelů při uvádění jednotlivých kategorií výrobků na trh a do provozu. Pro kotle na plynná a kapalná paliva, tepelná čerpadla a solární soustavy platí dle Nařízení komise 811/2013 povinnost „štítkování“ již od roku 2015. Podobná povinnost platí již i pro ohřívače vody a akumulační nádrže (NK 812/2013).

Novinkou roku 2017 bude zavedení povinnosti štítkování pro teplovodní kotle na pevná paliva, a to podle Nařízení Komise 2015/1187 od 1. dubna 2017. Pro lokální topidla na pevná, kapalná a plynná paliva (vyjma elektrických) začne povinnost „štítkování“ podle NK 2015/1186 platit od 1. ledna 2018.

Návrat od kategorie A+++ zpět k A až G?

Již na začátku roku 2015 jsme zde http://elektro.tzb-info.cz/116255-evropska-unie-planuje-sjednoceni-energetickych-stitku informovali o tom, že se chystají změny ve štítkování spotřebičů energie. Nové nařízení, které má nahradit současně platnou směrnici 2010/30/EU, se na půdě EU stále diskutuje. Jednou z hlavních změn, které toto nové nařízení přinese, bude návrat ke stupnici A až G, tzn. že současná stupnice sahající u mnoha výrobků až ke kategoriím A+++ bude opuštěna.

Druhou zásadní chystanou změnou má být zřízení centrální evropské databáze výrobků.

Aktuálně zůstávají stále otevřené otázky ohledně právního základu návazné legislativy, lhůt pro změnu štítků a technického řešení databáze výrobků. Jednání mají pokračovat v lednu 2017 s cílem dosáhnout dohody mezi Radou a Evropským parlamentem na výše zmíněných otevřených otázkách.

Stále otevřená je otázka, do kdy má u jednotlivých výrobků dojít k nahrazení starých štítků novými. Jako první přijdou na řadu výrobky, u kterých je většina již nyní v nejvyšší třídě a tím je ztížena možnost porovnání mezi výrobky (ledničky, pračky, sušičky nebo myčky). V oblasti vytápění a ohřevu vody (kotle, krby, kamna a bojlery, tj. výrobky, které spadají pod nařízení 811/2013, 812/2013 a 2015/1187) je zatím navržena lhůta obměny 8 let, i když Evropský parlament prosazuje lhůtu kratší, 6 let.

B. Energetické štítkování kotlů na pevná paliva

Jak je z úvodní části příspěvku zřejmé, od 1. dubna 2017 začne platit povinnost opatřovat tzv. energetickými štítky také teplovodní kotle spalující pevná paliva se jmenovitým tepelným výkonem do 70 kW včetně. Platí to i pro soupravy sestávající z kotlů na pevná paliva a doplňkových ohřívačů.

Toto povinnost se nevztahuje na:

 1. kotle generující teplo výlučně za účelem ohřevu pitné nebo užitkové vody (například i koupelnová kamna);
 2. kotle určené k ohřevu a rozvodu plynných teplonosných médií, jako je pára nebo vzduch (například pro teplovzdušné vytápění);
 3. kogenerační jednotky na tuhá paliva o maximálním elektrickém výkonu 50 kW a vyšším;
 4. kotle na jinou než dřevní biomasu (například na palivo rostlinného původu, agropelety..).

Ode dne 1. dubna 2017 musí dodavatelé uvádějící kotle na tuhá paliva na trh nebo uvádějící je do provozu, včetně souprav sestávajících z kotle na tuhá paliva a doplňkových ohřívačů, regulátorů teploty a solárních zařízení, zajistit, že:

 1. každý kotel na tuhá paliva bude opatřen tištěným štítkem provedeným ve formátu a obsahujícím informace, které jsou stanoveny v bodě 1.1 přílohy III, a odpovídajícím třídám energetické účinnosti stanoveným v příloze II a každý kotel na tuhá paliva určený k používání jako součást soupravy sestávající z kotle na tuhá paliva a doplňkových ohřívačů, regulátorů teploty a solárních zařízení je opatřen druhým štítkem provedeným ve formátu a obsahujícím informace, které jsou stanoveny v bodě 2 přílohy III;
 2. obchodníkům bude k dispozici pro každý model kotle na tuhá paliva elektronický štítek provedený ve formátu a obsahující informace, které jsou stanoveny v bodě 1.1 přílohy III, a odpovídající třídám energetické účinnosti stanoveným v příloze II;
 3. každý kotel na tuhá paliva bude opatřen technickým listem výrobku v souladu s bodem 1 přílohy IV a každý kotel na tuhá paliva určený k používání jako součást soupravy sestávající z kotle na tuhá paliva a doplňkových ohřívačů, regulátorů teploty a solárních zařízení je opatřen druhým technickým listem v souladu s bodem 2 přílohy IV;
 4. obchodníkům bude k dispozici pro každý model kotle na tuhá paliva elektronický informační list výrobku v souladu s bodem 1 přílohy IV;
 5. technická dokumentace, jak je stanovena v bodě 1 přílohy V, bude na vyžádání zpřístupněna orgánům členských států a Komisi;
 6. každý reklamní materiál týkající se konkrétního modelu kotle na tuhá paliva a obsahující informace související se spotřebou energie nebo cenu bude obsahovat odkaz na třídu energetické účinnosti daného modelu;
 7. každý technický propagační materiál týkající se konkrétního modelu kotle na tuhá paliva a popisující jeho specifické technické vlastnosti bude obsahovat odkaz na třídu energetické účinnosti daného modelu.

Souhrnně řečeno to také znamená, že pro každý kotel musí být vypočítán tzv. index energetické účinnosti EEI, který vychází ze sezónní energetické účinnosti vypočtené dle NK 2015/1189 (požadavky na ekodesign kotlů na pevná paliva). Podle zjištěného EEI se poté zařadí do příslušné třídy energetické účinnosti. Každý kotel musí být opatřen energetickým štítkem, v návodu k obsluze musí být nově přidán Technický list, přičemž štítek i technický list musí být v elektronické podobě přístupné i obchodníkům. Potřeba dostupnosti v elektronické formě je dána tím, že bude nutné opatřit energetickými štítky a technickými listy i výrobky vyrobené před datem působnosti, tedy před 1. dubnem 2017, protože jinak by musely být vyřazeny z trhu. Informace o energetické účinnosti musí od 1. dubna 2017 obsahovat také všechny reklamní a propagační materiály.

Index energetické účinnosti EEI

EEI se vypočte pro preferované palivo a zaokrouhli se na nejbližší celé číslo takto:

EEI = ηson × 100 × BLF – F(1) – F(2) × 100 + F(3) × 100,

kde:

 1. ηson je sezónní energetická účinnost vytápění vnitřních prostorů v aktivním režimu (shodná s ηson vypočtené dle NK 2015/1189)
 2. BLF je štítkový koeficient biomasy, který je rovný 1,45 pro kotle na biomasu a rovný 1 pro kotle na fosilní paliva;
 3. F(1) představuje negativní příspěvek k indexu energetické účinnosti z důvodu upravených příspěvků regulátorů teploty; F(1) = 3;
 4. F(2) představuje negativní příspěvek k indexu energetické účinnosti z důvodu spotřeby pomocné elektrické energie (opět shodné s F(2) dle NK 2015/1189)
 5. F(3) představuje pozitivní příspěvek k indexu energetické účinnosti vlivem elektrické účinnosti kogeneračních zařízení obsahujících kotel na tuha paliva a vypočte se takto: F(3) = 2,5 × ηel,n

Zjednodušeně lze tedy říci, že pro kotle na fosilní tuhá paliva je EEI roven sezónní energetické účinnosti vytápěni vnitřních prostor ηs dle NK 2015/1189, pro kotle na biomasu je EEI roven 1,45 násobku ηs.

Třídy energetické účinnosti stanovené dle EEI

Třída energetické účinnostiIndex energetické účinnosti (EEI)
A+++EEI ≥ 150
A++125 ≤ EEI < 150
A+98 ≤ EEI < 125
A90 ≤ EEI < 98
B82 ≤ EEI < 90
C75 ≤ EEI < 82
D36 ≤ EEI < 75
E34 ≤ EEI < 36
F30 ≤ EEI < 34
GEEI < 30

Pokud výše uvedené převedeme zpět na již známé technologie spalování, pak moderní kotle na spalování fosilních tuhých paliv budou zařazeny maximálně do tříd C a B, kdežto technologicky stejně vyspělé kotle na biomasu pak do tříd A+. Tento poměrně velký rozdíl je dán především vlivem štítkového koeficientu biomasy BLF, který je rovný 1,45 pro kotle na biomasu a pouze 1,0 pro kotle na fosilní paliva.

Grafická podoba energetických štítků

Přesné grafické ztvárnění energetických štítků pro kotle na pevná paliva je zobrazeno v příloze III Nařízeni Komise a je v podstatě shodné s již používanými štítky například pro plynové kotle. Důležité je časové rozvržení štítkování. Od 1.dubna 2017 lze používat energetické štítky pro kotle na pevná paliva se stupnicí A++ (nejvyšší účinnost) do G (nejnižší účinnost), od 26.září 2019 pak bude tato energetická stupnice pozměněna na A+++ až D.

Příklad energetického štítku pro kotel na tuhá paliva o jmenovitém tepelném výkonu 24 kW v třídě A+
Příklad energetického štítku pro kotel na tuhá paliva o jmenovitém tepelném výkonu 24 kW v třídě A+
Příklad energetického štítku pro soupravu v třídě A++, sestávající z kotle na tuhá paliva třídy A+, solárních kolektorů a zásobníku teplé vody
Příklad energetického štítku pro soupravu v třídě A++, sestávající z kotle na tuhá paliva třídy A+, solárních kolektorů a zásobníku teplé vody

Minimální rozměr štítku na samostatném kotli musí být 105 mm x 200 mm (černý rám); na soupravě 210 mm x 297 mm. Větší rozměry jsou povoleny za předpokladu zachování poměru stran. Elektronická podoba na internetu musí být ve velikosti, která zajistí jasnou viditelnost a čitelnost.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.