logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Štítkování solárních zařízení, solárních ohřívačů vody a solárních souprav pro ohřev vody

Článek shrnuje základní pojmy z Nařízení Komise EU 811/2013 a 812/2013 se zaměřením na solární zařízení, solární ohřívače vody a solární soupravy. Popisuje povinnosti dodavatelů uvádějících tyto výrobky na trh.

Reklama

Úvod

V oblasti štítkování ohřívačů vody a souprav pro ohřev vody daném evropskou legislativou [1, 2] se setkáváme i s výrobky a soupravami, které využívají sluneční energie pro ohřev vody nebo vytápění. Z pohledu evropské legislativy je zavedena řada termínů, které je nutné na počátku vysvětlit, aby bylo jasné, co je a co není předmětem štítkování. Bohužel v propagačních materiálech řady výrobců a dodavatelů se uvedené pojmy buď nepoužívají, nebo se používají v jiném smyslu, což může být nakonec matoucí pro zákazníky znalé i neznalé.

Solární zařízení

Nařízení Komise a navazující dokumenty zavádějí pojem solární zařízení. Solárním zařízením může být:

  • výhradně solární systém – kombinace solárních kolektorů, solárních zásobníků a oběhových čerpadel, uváděná na trh jako jedna jednotka, bez zdroje tepla s výjimkou možnosti elektrické topné vložky v solárním zásobníku;
  • solární kolektor – zařízení pro přeměnu slunečního záření na teplo;
  • solární zásobník teplé vody – zásobník teplé vody, který ukládá tepelnou energii vyrobenou jedním nebo více solárními kolektory, Nařízením Komise má podobně jako samotný zásobník teplé vody definován širší význam; není chápán pouze jako zásobník pro akumulaci pitné vody ale i otopné vody;
  • čerpadlo v kolektorovém okruhu (např. integrovaná čerpadlová skupina).

Všechny výše uvedené výrobky označované jako solární zařízení jsou uváděny na trh samostatně pod jasně definovanou značkou (viz obr. 1). Výhradně solární systém (viz obr. 2 vlevo) není samostatným ohřívačem (i přes možnost elektrické topné vložky), je určen vždy ke kombinaci se samostatným ohřívačem vody pro vytvoření soupravy pro ohřev vody (nebo vytápění), např. s plynovým ohřívačem vody, elektrickým ohřívačem nebo ohřívačem vody s tepelným čerpadlem, apod. Oproti ohřívačům vody proto výhradně solární systém nepodléhá štítkování, a tedy ani výkonovému zkoušení pro definované odběrové profily za účelem zjištění energetické účinnosti a klasifikace do energetické třídy. Nicméně dokládá se k němu informační list o jeho přínosu při kombinaci se konvenčním ohřívačem v tzv. soupravě (viz dále).

Obr. 1 Solární zařízení dodávaná samostatně nebo jako tzv. výhradně solární systémObr. 1 Solární zařízení dodávaná samostatně nebo jako tzv. výhradně solární systémObr. 1 Solární zařízení dodávaná samostatně nebo jako tzv. výhradně solární systém

I ostatní jednotlivá solární zařízení (solární kolektor, solární zásobník vody, čerpadlo) jsou určena pouze pro vytvoření souprav kombinujících konvenční ohřívače vody nebo ohřívače pro vytápění vnitřních prostor s využitím sluneční energie pro zvýšení efektivity a pro posun v energetické třídě štítku soupravy. Ze solárních zařízení pouze solární zásobník teplé vody podléhá samostatnému štítkování výrobků v souladu s Nařízením Komise [1] jako každý zásobník teplé vody. Hlavním sledovaným parametrem je statická tepelná ztráta ve W určená zkoušením v souladu s příslušnou normou. Na solární kolektory jako na výrobky se štítkování nevztahuje, přestože se o nějaké kvalitativní značce (štítku) dlouhodobě uvažuje [3]. Oběhové čerpadlo má také svůj energetický štítek, avšak jeho parametry účinnosti se v hodnocení souprav či solárních ohřívačů nepoužívají.

Solární ohřívač vody

Prakticky velice podobným zařízením výhradně solárnímu, avšak z pohledu legislativy velmi odlišným je solární ohřívač vody. Solárním ohřívačem vody se rozumí ohřívač vody vybavený jedním nebo více solárními kolektory, solárními zásobníky teplé vody, zdroji tepla, popřípadě čerpadly v kolektorovém okruhu a jinými částmi. Solární ohřívač je uváděn na trh jako jedna jednotka. Solární ohřívač obecně využívá pro ohřev vody sluneční energii, přeměněnou v solárních kolektorech na teplo a zároveň další zdroj tepla, který v případě nedostatku slunečního záření doplní potřebné množství tepla. Tímto zdrojem může být elektrická topná vložka, plynový hořák vestavěný (vnořený) do zásobníku teplé vody, případně tepelné čerpadlo (viz obr. 2 uprostřed).

Prakticky se může jednat o jednotku složenou z konvenčního ohřívače se solárním výměníkem, solárních kolektorů a oběhového čerpadla, které jsou dodávána jako jeden výrobek-sestava s jednoznačným typovým označením. Solární ohřívač však na rozdíl od výhradně solárního systému podléhá štítkování. Pro účely štítkování podléhá výkonovému zkoušení v laboratoři pro definovaný odběrový profil, nicméně pro zjištění energetické účinnosti při daném odběru se zkouší bez vlivu solárního přínosu, tedy pouze jako ohřívač na fosilní paliva, elektrický ohřívač nebo ohřívač s tepelným čerpadlem a jeho energetická účinnost se koriguje výpočtem s využitím tzv. solárního přínosu.

Obr. 2 Rozdíl mezi výhradně solárním systémem, solárním ohřívačem vody a soupravou ohřívače vody se solárním zařízenímObr. 2 Rozdíl mezi výhradně solárním systémem, solárním ohřívačem vody a soupravou ohřívače vody se solárním zařízenímObr. 2 Rozdíl mezi výhradně solárním systémem, solárním ohřívačem vody a soupravou ohřívače vody se solárním zařízenímObr. 2 Rozdíl mezi výhradně solárním systémem, solárním ohřívačem vody a soupravou ohřívače vody se solárním zařízením

Souprava ohřívače a solárního zařízení

Soupravou sestávající z ohřívače vody a solárního zařízení se rozumí sestava nabízená koncovému uživateli a obsahující jeden nebo více ohřívačů vody (obecně různého typu) a jedno nebo více solárních zařízení. Souprava podléhá štítkování. Prakticky z pohledu technického opět není rozdíl mezi solárním ohřívačem a soupravou sestávající z ohřívače vody a solárního zařízení. Rozdíl je pouze legislativní. Zatímco na obr. 2 zcela vpravo se jedná o typickou soupravu kombinující konvenční ohřívač a výhradně solární systém, soupravou může být i solární systém v podobě vyznačené na obr. 2 uprostřed, pokud solární zásobník je ve skutečnosti ohřívačem vody (elektrickým, plynovým, apod.) s vlastním výrobkovým štítkem, ke kterému jsou přidány samostatně prodávané solární kolektory a oběhové čerpadlo.

Výrobce, pokud dodává všechny komponenty solárního systému pro ohřev vody (solární kolektor, ohřívač vody, oběhové čerpadlo) si tak může vybrat, zda bude solární systém prodávat jako solární ohřívač se štítkem nebo jako solární soupravu se štítkem.

Fotovoltaický ohřev

Realita je vždy o něco rychlejší než zákony. Veškerá legislativa týkající se solárních zařízení se týká solárních tepelných zařízení se solárními tepelnými kolektory. Přestože fotovoltaický ohřev není v současnosti příliš rozšířen, mohou být systémy využívající fotovoltaické moduly pro produkci elektrické energie s přímým využitím v elektrickém topném tělese určitou alternativou k solárním termickým systémům. Nicméně fotovoltaický ohřev není v oblasti štítkování a ekodesignu nijak zohledněn. Nelze proto vystavovat ani energetické štítky solárním ohřívačům na bázi fotovoltaických modulů ani informační listy. Pokud se tak děje, jedná se o klamání spotřebitele a případ pro Českou obchodní inspekci.

Závěr

Na závěr je dobré jasně a stručně shrnout hlavní termíny.

Výhradně solární systém je určen ke kombinaci s ohřívačem vody, tzn. nemá samostatný výrobkový štítek, nicméně je dodáván s informačním listem, na kterém jsou uvedeny parametry solárních kolektorů, solárního zásobníku a vypočtené hodnoty ročního přínosu pro navazující výpočty energetické účinnosti soupravy ohřívače vody.

Solární ohřívač vody je samostatné zařízení pro plnohodnotný ohřev vody, který za všech okolností při definovaném odběru zajistí záložní zdroj tepla. Vybavuje se výrobkovým štítkem, na kterém je mj. vyznačen odběrový profil a třída účinnosti a informačním listem, ve kterém jsou uvedeny údaje obdobné ohřívači vody rozšířené o hodnoty popisující solární prvky.

Souprava ohřívače vody a solárního zařízení je kombinací ohřívače vody, který za všech okolností zajistí poskytnutí definovaného odběru teplé vody a buď jednotlivých solárních prvků, nebo celého výhradně solárního systému, kde solární zařízení snižuje energetickou náročnost přípravy teplé vody, tím zvyšuje energetickou účinnost ohřevu vody a umožňují zařazení do vyšší energetické třídy.

V následujících textech bude ukázáno, jak se hodnotí solární ohřívače a jak vypadá jejich energetický štítek a jaký efekt má použití solárního zařízení v soupravě s konvenčním ohřívačem vody.

Poděkování: Tento příspěvek vznikl za finanční podpory MŠMT v rámci programu NPU I č. LO1605 - Univerzitní centrum energeticky efektivních budov – Fáze udržitelnosti.

Odkazy

  1. Nařízení Komise 811/2013 o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů, kombinovaných ohřívačů, souprav sestávajících z ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů, regulátoru teploty a solárního zařízení a souprav sestávajících z kombinovaného ohřívače, regulátoru teploty a solárního zařízení, Brusel, 2013.
  2. Nařízení Komise 812/2013 o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích ohřívačů vody, zásobníků teplé vody a souprav sestávajících z ohřívače vody a solárního zařízení, Brusel, 2013.Nařízení Komise
  3. Solar collector label, http://solar-heating-initiative.com
English Synopsis
Labeling solar equipment, solar water heaters and solar kits for hot water

This article summarizes the basic concepts of Commission Regulation EU 811/2013 and 812/2013, focusing on solar equipment, solar water heaters and solar packages. Describes the responsibilities of suppliers who place such products on the market.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.