logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama
Elektrické vytápění

Výroba elektrické energie v ČR podle zdroje


Fotovoltaika při jaderné elektrárně Dukovany (Zdroj: ČEZ a.s.)

Jakou část výroby elektřiny v ČR musí nahradit bezemisní zdroje? Kolik elektřiny se v tuzemsku vyrábí a z jakých zdrojů pochází?

Reklama

Přehled o výrobě elektřiny v České republice pravidelně zpracovává ERÚ, a to formou podrobné Čtvrtletní zprávy o provozu elektrizační soustavy České republiky. Zprávy obsahují bilanci výroby a spotřeby elektřiny a výrobu elektřiny podle technologií a paliv rozdělenou na:

  • jaderné a parní elektrárny,
  • paroplynové a plynové a spalovací elektrárny,
  • vodní a přečerpávací vodní elektrárny,
  • fotovoltaické a větrné elektrárny,
  • výrobu z biomasy a bioplynu a
  • kombinovanou výrobu elektřiny a tepla.

Zprávy obsahují i podrobnější údaje za jednotlivé kraje České republiky.

Obr. 1 Přehled brutto hrubé výroby elektřiny za 1. až 3. čtvrtletí roku 2021.
Obr. 1 Přehled brutto hrubé výroby elektřiny za 1. až 3. čtvrtletí roku 2021.
Obr. 2 Vývoj instalovaného výkonu elektrizační soustavy ČR (MW) za 1. až 3. čtvrtletí roku 2021.
Obr. 2 Vývoj instalovaného výkonu elektrizační soustavy ČR (MW) za 1. až 3. čtvrtletí roku 2021.

Graf na obr. 1 ukazuje, jak zásadní vliv bude mít přechod na bezemisní zdroje elektřiny. Během přechodu bude muset být v grafu v podstatě celá hnědá (parní elektrárny), zelená (paroplynové elektrárny) a fialová (plynové, spalovací elektrárny) část sloupce nahrazena, neboť až na malé výjimky jde o zdroje závislé na uhlí a zemním plynu. Pokud bychom k tomu přičetli i modrou část sloupce za výrobu elektřiny v jaderných elektrárnách a tyto změny by měly být provedeny během pouhých dvaceti let, tak se nemohu zbavit pocitu, že by šlo o totální rozvrácení české elektroenergetiky.

Na doplnění o stavu za obnovitelné zdroje citace z celoroční zprávy za rok 2020:

Výroba elektřiny brutto z obnovitelných zdrojů vzrostla meziročně o 265 GWh (+2,6 %) a její podíl na celkové výrobě se tak zvýšil na 13 %. Klesla výroba elektřiny z fotovoltaických elektráren o 52 GWh (−2,3 %), zatímco jejich instalovaný výkon mírně vzrostl (+0,2 %). Rovněž klesla výroba elektřiny z velkých vodních elektráren o 20 GWh (−2 %) a z větrných elektráren (−0,1 %). Naopak u ostatních obnovitelných zdrojů výroba elektřiny vzrostla proti roku 2019, nejvíce u malých vodních elektráren o 155 GWh (+15,1 %). U biomasy vzrostla výroba elektřiny o 100 GWh (+4,2 %), u bioplynu a skládkových plynů o 68 GWh (+2,7 %) a u biologicky rozložitelného komunálního odpadu o 15 GWh (+13,9 %).

Citace ze zprávy za IV. čtvrtletí roku 2021:

Výroba elektřiny brutto za IV. čtvrtletí roku 2021 vzrostla oproti stejnému období předchozího roku o 9,1 %. Celkem bylo vyrobeno 24,6 TWh elektřiny brutto, to je o 2,1 TWh více než ve IV. čtvrtletí roku 2020. K nárůstu došlo ve všech třech měsících, nejvíce v říjnu o 13,5 %, v listopadu pak o 7,4 % a v prosinci o 6,9 %. Největší meziroční absolutní změnu výroby elektřiny zaznamenaly parní elektrárny, a to nárůst o 1,6 TWh, tj. o 15 %. Vzrostla rovněž výroba u fotovoltaických elektráren o 37,2 %. Více vyrobily také přečerpávací vodní elektrárny o 11,5 %, jaderné elektrárny o 9,9 %, plynové a spalovací elektrárny o 5 % a větrné elektrárny o 3,3 %. Naproti tomu vodní elektrárny vyrobily o  27,4 % méně; zde došlo u velkých vodních elektráren k poklesu o 28,2 %, u malých vodních elektráren pak o 26,5 %. Klesla také celková výroba u paroplynových elektráren o 20,5 %. Meziroční pokles instalovaného výkonu parních elektráren o 5,3 % byl způsoben hlavně odstavením Elektrárny Mělník III. Meziroční nárůst instalovaného výkonu u plynových a spalovacích elektráren o 2 % byl způsoben především spuštěním zdrojů ve Středočeském kraji.

Čtvrtletní zprávy o provozu elektrizační soustavy České republiky jsou dostupné vždy do konce následného čtvrtletí roku na webu ERÚ a souhrnná roční zpráva v první polovině následujícího roku.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.