logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Dřevostavby Volyně s novým programem i zázemím

Tradiční akce pro všechny milovníky dřeva s názvem Dřevostavby se koná pravidelně před velikonočními svátky v prostorách Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy ve Volyni. V letošním roce přilákala mnohem více návštěvníků, diskutovalo se i v nové posluchárně.

Reklama

Tuzemští i zahraniční hosté

V rámci letošního 19. ročníku, který uspořádala VOŠ a SPŠ Volyně ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), se ve dvou dnech uskutečnilo celkem 41 přednášek. Pořadatelé nabídli atraktivní program, kde se představili odborníci z výrobní, projekční a akademické sféry ze Slovenska, Rakouska, Německa, Švýcarska, Belgie, Finska, Kanady, Itálie, Estonska, Lucemburska a České republiky. V nově otevřeném přednáškovém centru v suterénu školy navíc proběhla zahajovací konference určená především pro starosty měst a obcí, kteří měli vstup zdarma. Byly jim vyhrazeny prezentace a speciální workshopy uspořádané ve spolupráci s německým partnerem Technische Hochschule Deggendorf (THD). Účastníci si mohli prohlédnout i prvotřídní CNC technologii Hundegger K2i pro výrobu dřevěných konstrukcí ve vzdělávacím středisku školy, které otevřelo své brány v listopadu minulého roku.

Česko-bavorská spolupráce

Ředitel školy RNDr. Jiří Homolka v úvodním projevu přivítal vzácné hosty včetně děkanů českých i zahraničních vysokých škol a v odpoledním přípitku pak společně se zástupcem Velvyslanectví Rakouska obchodním radou Mag. Christianem Millerem popřál akci mnoho dalších úspěšných let. Poukázal také na zásadní aktuální události v životě školy: na spolupráci s bavorskou Technische Hochschule Deggendorf, rozsáhlou rekonstrukci kotelny a dokončení přednáškového centra a rovněž vybudování vzdělávacího střediska pro zpracovatelský průmysl, jehož cílem je napravit stav ve výuce zpracování dřeva pomocí moderních CNC výrobních linek.

Spolupráce s německým partnerem přináší rozsáhlý projekt v oblasti využití obnovitelných zdrojů a šetrného zacházení se zdroji energií pro oblast stavebnictví a zpracování dřeva, který přímo reaguje na směrnici EU o energetické náročnosti budov a na Strategii EU 2020. V rámci projektu bylo slavnostně otevřeno již zmíněné vzdělávací středisko, kde po oba dny konference Dřevostavby vystupovali přední odborníci z bavorské vysoké školy s přednáškami, semináři a workshopy zaměřenými na regionální energetické strategie, energetické projekty ve veřejných budovách a přestavby na pasivní domy a ukazovali příklady německých měst a obcí v tvorbě energetických koncepcí a obecně energetické politiky samospráv.

Projekt vzdělávacího střediska pro využití obnovitelných zdrojů a šetrného zacházení se zdroji energií je přímo zaměřen na technologie a postupy šetrné k životnímu prostředí. Probíhá v rámci transferu technologií v česko-bavorském příhraničí s důrazem na využívání obnovitelných zdrojů surovin v oblasti stavění, na šetrné zacházení se zdroji energií a využívání alternativních zdrojů energie a přirozeně také na šíření osvěty a výchovy k ekologickému povědomí a chování,“ upřesňuje zástupce ředitele VOŠ a SPŠ Volyně inženýr Petr Červený a ukazuje formuláře dotazníkových šetření k energetické situaci v oblasti obnovitelných zdrojů v České republice. Pomocí nich mají být zjištěny možnosti, strategie a vize změny energetické koncepce v ČR. Na základě získaných údajů se vypracuje podrobný přehled o aktuálním stavu. „Výsledky dotazníkového šetření budou posouzeny a vyhodnoceny a dány k dispozici veřejnosti ve formě odborné zprávy. Budou představeny i v rámci workshopů a seminářů a diskutovány s účastníky. Cílem šetření je najít výhrady, překážky a šance pro změnu energetické koncepce, případě rizik na české straně ve srovnání s aktuální situací v Bavorsku/Německu. Výsledky naznačí potenciál pro spolupráci a společný trh,“ dodává Červený.

Teorie i praxe takřka z celého světa

V letošním roce nabídli pořadatelé konference Dřevostavby celkem jedenačtyřicet přednášek. Dvoudenní akce se zúčastnilo téměř 800 návštěvníků (o 10 % více než loni). Dramaturgie se ustálila v oblasti rekonstrukcí a obnovy dřevostaveb a pořadatelé již nechystají žádné další převratné změny. Nicméně pokud se pozorněji podíváme na rozvrh, zjistíme nejenom nárůst zahraničních přednášejících, ale také zvýšený zájem o problematiku mezinárodních norem. Hodně se hovořilo například o knize Dřevěné konstrukce – příklady a řešení podle Eurokódu 5 od profesora Ralfa Boddenberga z Vysoké školy ve Wismaru v překladu inženýra Bohumila Koželouha, který patří rovněž k ikonám volyňské konference. Vysoce ceněné jsou přednášky profesora Unto Siikanena z Univerzity v Tampere a jeho kolegy architekta Mikko Viljakainena. Dalšími světoznámými experty na dřevěné konstrukce jsou Dipl. Ing. Hermann Blumer a Dipl. Ing. Thomas Rohner ze Švýcarska či Dipl. architekt Heinz Plöderl z Technické univerzity v Linci. Všichni jsou pravidelnými přednášejícími na volyňské konferenci. A zatímco většina zahraničních účastníků se věnovala spíše prezentaci zajímavých staveb, Thomas Rohner představil tentokrát i švýcarský vzdělávací systém v oboru dřevostaveb. Mluvil nejenom o promyšlené návaznosti (a provázanosti) vzdělávacích systémů, ale také o odborných fondech, o managementu zdraví (Holzbau Vital) a zajímavém konceptu generačního managementu. Zmínil rovněž štědré investice vlády do národních výzkumních programů (NFP), které výrazně pomohly především rozvoji řešení v oblasti protipožární ochrany a akustiky pro vícepodlažní dřevostavby.

Český výzkum nezaostává

Dobré příklady ze zahraničí jsou častým námětem diskusí mezi českými účastníky konference. V diskusi zaznívá, že Švýcarsko je sice dobrou inspirací pro následování takřka pro celý svět, ale málokterá koncepce v jiné zemi uspěje. Je to dlouhý proces spojený s určitou tradicí, která je ostatním zemím naprosto cizí. Přesto je výměna zkušeností tou nejcennější devizou každé mezinárodní konference. Přináší kromě odborných informací také cenné kontakty, studentům potřebnou praxi a v řadě případů i možnost zajímavého zaměstnání v tuzemsku či v zahraničí. Zástupcům státní a veřejné správy pak konkrétní návrhy pro změny v legislativě a v celkovém přístupu k dřevostavbám. Inspirací jsou v tomto směru samozřejmě i čeští přednášející. V letošním roce se v hojném počtu dostavili zástupci Univerzitního centra energeticky efektivních budov (UCEEB) při ČVUT Praha, posílili také zástupci brněnské VUT i ostravské VSB TU.

Profesor Jan Tywoniak prezentoval ve své přednášce práci svého týmu v UCEEB, který pracoval na systémovém řešení plně prefabrikovaného lehkého obvodového pláště panelového typu envilop s přednostním využitím obnovitelných materiálů. Připravené řešení představuje možnost realizovat nenosné obvodové pláště budov s minimalizovaným environmentálním dopadem, vysokou tepelně technickou kvalitou a s možností aplikace moderních rozšiřujících technologií. Další sekci UCEEB představili doc. Ing. Petr Kuklík, CSc., a jeho tým výzkumníků. Hovořilo se o aktuální technické normalizaci v oboru dřevostaveb i o nových projektech zaměřených na monitorování dřevěných konstrukčních prvků. Jako perspektivní se jeví využití měřící metody pomocí optických vláknových FBG (Fibre Bragg Grating) snímačů, které jsou rozšířenou metodou analýzy napjatosti, používanou zejména pro tzv. Structural Health Monitoring (SHM) strojních i stavebních konstrukcí. Výzkum UCEEB se zabýval aplikací těchto měřících senzorů při experimentální analýze stropních panelů křížem vrstveného dřeva, porovnával ji se stávajícími měřícími metodami a následným vyhodnocením získaných dat.

Zajímavá byla i prezentace systému senzorů vlhkosti ve dřevě Moisture Guard, který byl vyvinut na UCEEB. Účelem systému je kontinuálně monitorovat stav vlhkosti dřevěné konstrukce budovy a v případě zjištění nepřirozeného nárůstu této vlhkosti informovat uživatele o možném úniku kapaliny. Systém je určen pro zabudování během výstavby na předem vytipovaná kritická místa (koupelny, toalety, kuchyně, technické místnosti a další), kde může docházet k únikům kapalin. Systém se skládá z jedné centrální vyhodnocovací jednotky a několika jednotlivých senzorů spojených komunikační a napájecí sběrnicí. Díky znalosti umístění jednotlivých senzorů, je systém schopen rovněž lokalizovat i místo úniku.

Od nosných konstrukcí po kvalitu vnitřního prostředí

Z letošní volyňské konference je třeba připomenout také přednášku doc. Ing. Bohumila Straky, CSc., a Ing. Milana Šmaka, PhD., kteří se věnovali obecně dřevu a dřevěným nosným soustavám budov. Shrnuli poznatky a závěry z teoretického řešení navrhování a realizace nosných dřevěných konstrukcí domů řešených na domovském ústavu Fakulty stavební VUT Brno. Významný posun zaznamenávají zvláště ve vývoji příhradových konstrukcí, konkrétně u soustav s pruty lepeného průřezu a soustav s novými typy moderních spojovacích prostředků. Doc. Straka na příkladech ukázal, že soustavy splňují požadavky bezpečné únosnosti a dlouhodobé použitelnosti i pro velká rozpětí a umožňují navrhovat i geometricky složité architektonické tvary konstrukcí. S podobnými tématy pracovali i další přednášející. Hovořilo se také o posunu v normotvorbě v České republice, která může limitovat navrhování, provádění a provoz staveb.

Hodnotily se výsledky experimentů požárních zkoušek, metody navrhování křížem vrstveného dřeva (CLT), možnosti nejrůznějších masivních panelů (NOVATOP) a hledaly se nejvhodnější druhy dřeva pro stavebnictví (možnosti listnatých dřevin). Často se zmiňuje dřevo a hlína společně s prvky z materiálů na bázi dřeva (LVL, CLT, lepené dřevo, OSB apod.), sklo (obvykle dominantní, velkoplošná okna), ušlechtilé kovy (nerez, hliník), podlahové vytápění a Hi-tech řešení směřující k energetickým úsporám a vnitřnímu komfortu. Účastníci mohli dále vyslechnout přednášky s tématem měření tepelných vlastností dřeva, sanace dřevěných prvků při biotickém napadení či hybridní fasádní systémy. Divácky vyhledávané byly zvláště takové přednášky, které ukazovaly konkrétní realizace. Tradičně úspěšný bývá v tomto směru absolvent volyňské školy žijící v Lucembursku architekt Bohumil Kostohryz, který tentokrát dal podtitul své přednášce: Touha, rozhodnutí a realita dřevěných staveb.

"Renomé konference dávno přesáhlo hranice republiky"

Hodnocení konference účastníky a přednášejícími je každoročně velmi příznivé. Letošní ročník obohacený o prezentace a speciální workshopy pro zástupce státní a veřejné správy uspořádané ve spolupráci s německým partnerem Technische Hochschule Deggendorf a program ve vzdělávacím středisku školy ji posunul ještě o další metu výše. Profesor Jan Tywoniak v rozhovoru pro portál TZB-info poznamenal, že se jedná o jednu z nejvýznamnějších akcí v oboru. „Obdivuji organizaci a profesionální přípravu. Přestože by se mohlo zdát, že témata se musejí postupem času vyčerpat, zatím jsem tohoto dojmu nenabyl. Odborná kvalita příspěvků je na dobré úrovni a atmosféra je opravdu nepopsatelná. Je sympatické, že sem přijíždějí bývalí absolventi školy, kteří dosáhli úspěchů v zahraniční a mají co nabídnout. Je to velký přínos nejenom pro celou branži, ale také pro školství, výzkum i veřejnou správu. Těší nás, že můžeme být u toho a snad i v rámci možností pomoci. Projektu ve spolupráci s Technische Hochschule Deggendorf jsem byl již od počátku velmi nakloněn a jsem rád, že se vše podařilo. Německé zkušenosti jsou pro nás důležité nejenom po technické stránce, ale také v oblasti komunitního plánování a práce s lidmi,“ uvedl.

Také architekt Josef Smola ocenil v rozhovoru pro TZB-info přípravu konference a konstatoval, že je nepochybně nejenom lokálním, ale také republikovým fenoménem, kde renomé již dávno přesáhlo hranice republiky. Za vynikající označil projekt ve spolupráci s Technische Hochschule Deggendorf, souběžnou zahajovací konferenci v novém komorním sále, v nové posluchárně.

Sál byl vybudován na místě uhelné kotelny v suterénu, je vybaven řízeným větráním, kdy větrací jednotka s rekuperací je zviditelněna přes prosklenou stěnu. Zkolaudován byl v předvečer konference. K odborné diskuzi jsou některé průvodní jevy, které provázejí prakticky každou veřejnou zakázku s přispěním dotací. Jsem přesvědčen, že i původní autor návrhu funkcionalistické školy z roku 1931 by tuto soudobou intervenci architekta Martina Augustina ocenil. S tím jistě souvisí i velký počet mladých lidí, které jsem na konferenci oproti minulým létům zaznamenal – vyjma prvního ročníku, jsem se účastnil všech osmnácti, většinou, jako vyzvaný účastník s vlastní přednáškou,“ poznamenal architekt Smola a dále vyjmenoval své favority mezi přednášejícími:

Jiří Šála, jeden z nestorů oboru tepelná technika, upozornil i v reakci na některé předřečníky na často frekventované úskalí – přeceňování dřeva jako tepelného izolantu, které vede k poruchám konstrukcí. Rovněž tak popřel tvrzení jiných, že stavění ze dřeva je snadné. Zdůraznil nezbytnost dodržení principů konstrukční ochrany dřeva a důsledné a kompetentní kontroly na stavbě. Jako architekta mě potěšila větší koncentrace přednášek soustředěných na moderní architekturu ze dřeva, dnes již minimálně v nízkoenergetickém standardu: Například 20 let moderní dřevěné finské architektury od profesora Unto Siikanena; Dřevo moderní materiál zítřka od jedné z hvězd rakouské architektury – Heinze Plöderla; Posouváme hranice konstrukčních řešení a estetiky dřevostaveb Jiřího Oslizla; Energeticky úsporné dřevostavby v Lucembursku Bohumila Kostorhryze, 9podlažní bytový dům z CLT panelů Jana Peeterse z Belgie a samozřejmě i další,“ uvedl Josef Smola

Společně s architektem Smolou jsme ocenili kromě odborné části také prostor pro neformální výměny názorů u dobrého vína a nejrůznějších krajových specialit pohostinného města Volyně v podhůří Šumavy. Každoročně je totiž konference Dřevostavby i místem pro společenská setkávání přátel, kolegů a spolupracovníků. A to je v uspěchané digitální době jistě víc než záslužné.
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.