logo TZB-info

TZB studio

Reklama

Jak se bránit suchu a využít vodu ve městě?

Asociace ekologických organizací Zelený Kruh, která se zabývá ochranou životního prostředí, uspořádala on-line diskusi k nakládání s dešťovou vodou v zastavěných územích.

Reklama

Debaty se zúčastnili Petr Holub (Šance pro budovy) a Ondřej Nehasil (Ekocentrum Koniklec, projekt – Počítáme s vodou). Moderátorkou byla ředitelka Hnutí DUHA paní Anna Kárníková.

V budovách a městech jsou dva hlavní problémy, které spolu souvisí, a to plýtvání pitnou vodou a rychlý odtok srážkových vod. Problém je, že tematika zasahuje do kompetence více resortů a je třeba koordinovaná činnost vlády. Návrhy na jejich řešení jsou rozděleny do kategorií:

  • odbourat bariéry/překážky pro investory
  • ekonomická motivace
  • povinnosti

Ondřej Nehasil spojuje hospodaření s dešťovou vodu v zastavěných územích úzce s rozvojem městských sídel. Při špatném územním plánování vznikají ve městech „Tepelné ostrovy“, odváděním srážek do toků zase povodně, obrácená strana sucha. Velmi důležité jsou v prezentaci správné příklady hospodaření s dešťovou vodou v českých městech.

V závěru moderátorka vyzvala k uvedení 1 opatření, které panelisté považují za důležité a vedoucí ke změně stávající situace.

  • Petr Holub – změny v DPH a dotační podpoře
  • Ondřej NEHASIL – navýšení zeleně ve městě a tím navýšení odparu a zmenšení odtoku

Šance pro budovy byla založena před deseti lety jako aliance významných oborových asociací podporujících energeticky úsporné stavebnictví. Cílem je vytvoření příznivého legislativního a ekonomického rámce, díky němuž by budovy na území Česka byly energeticky úsporné, adaptované na změnu klimatu a šetrné k životnímu prostředí.

Ekocentrum Koniklec je certifikované ekologické centrum s více než 20 lety zkušeností v oblastech environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, praktické ochrany přírody a ekoporadenství. Projekt „Počítáme s vodou“ se zabývá principy přírodě blízkého hospodaření s dešťovými vodami a opatřeními, která vedou k udržení vody v krajině a napodobení přirozených odtokových poměrů území před urbanizací.

Zelený kruh je asociace 87 ekologických nevládních organizací (26 řádných a 61 přidružených) působících v České republice. Asociace se věnuje plošnému monitorování zákonů a politik, koordinuje legislativní kampaně a poskytuje aktivní podporu při advokační činnosti zaměřené na zachování kvalitní ochrany životního prostředí a vysoké úrovně občanských práv v rozhodovacích procesech. Dlouhodobě se zabývá problematikou účasti veřejnosti na rozhodování o záměrech a projektech s dopadem na životní prostředí.
Zelený kruh se také věnuje koordinaci výběru nevládních expertů a expertek do mezioborových pracovních skupin a poradních orgánů a komisí vlády a koordinuje vznik společných připomínek, pozic a veřejných vyjádření ekologických organizací k významným situacím v ochraně životního prostředí.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.