logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Podmínky ochrany zdraví při práci mění nařízení vlády č. 195/2021 Sb.

Nařízením vlády č. 195/2021 Sb. bylo novelizováno NV č. 361/2007 Sb. Jedná se o jeden z velmi důležitých předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Předpis nabývá účinnosti v různých bodech postupně, a to až do 12. 7. 2027. Podívejte se na přehled změn.

Reklama

Došlo ke změně přílohy č. 2 části A Seznam chemických látek a jejich přípustné expoziční limity a nejvyšší přípustné koncentrace.

Další změnou je změna přílohy č. 7 části A Seznam biologických činitelů a jejich zařazení do skupin 2, 3 nebo 4.

Do NV se dostala povinnost chránit zaměstnance proti biologickým činitelům v případě, že k jejich expozici dojde i v jiných zařízeních, než např. v potravinářství, zemědělství, zdravotnictví apod. Konkrétně je zde vložena tato povinnost: Jestliže při výkonu činnosti v jiných zařízeních, kde dochází k nezáměrné expozici biologickým činitelům, nelze vyloučit možnou expozici biologickým činitelům skupin 2 až 4, uplatňují se vedle opatření uvedených v § 38 odst. 1 NV č. 361/007 Sb. i další opatření uvedená v odstavci 4 písm. a) až h) NV č. 361/2007 Sb. a to např.:

  1. udržování počtu exponovaných nebo pravděpodobně exponovaných zaměstnanců na co nejnižší možné úrovni,
  2. úprava pracovních procesů a technických ochranných opatření, která směřují k vyloučení nebo minimalizaci úniku biologického činitele do pracovního prostředí,
  3. používání osobních ochranných pracovních prostředků, nelze-li jiným způsobem vyloučit expozici zaměstnance biologickému činiteli,
  4. dodržování hygienických návyků, jejichž cílem je prevence nebo snížení nahodilého přenosu nebo úniku biologického činitele z pracoviště,
  5. označení pracoviště, na kterém je vykonávána práce s biologickým činitelem skupin 2, 3 nebo 4, zařazená podle zákona o ochraně veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté, značkou pro biologické riziko,
  6. provádění zkoušek na přítomnost biologického činitele používaného při práci mimo uzavřený systém, pokud je to nezbytné a technicky možné,
  7. zajištění prostředků pro snadné shromažďování, ukládání a likvidaci odpadu do bezpečného a identifikovatelného nebo i příslušně upraveného kontejneru,
  8. úpravy nutné pro bezpečnou manipulaci s biologickým činitelem a jeho přepravu v rámci pracoviště.

Další změny pak nabývají účinnosti postupně, v podstatě se jedná buď o „nahrazení“ pojmu a nebo změnu expozičních limitů a nejvyšších přípustných koncentrací.

Účinnost od 12. července 2023: V příloze č. 2 části A v tabulce se řádek, který obsahuje slova „arsenu anorganické sloučeniny, kyselina arseničná a její soli (s výjimkou arsenovodíku) mimo odvětví tavby mědi“ nahrazuje řádkem „arsenu anorganické sloučeniny, kyselina arseničná a její soli (s výjimkou arsenovodíku)“.

Účinnost od 22. srpna 2023: V příloze č. 2 části A v tabulce se řádek, který obsahuje slova „oxid dusičitý mimo hlubinnou těžbu a ražení tunelů“, nahrazuje řádkem „oxid dusičitý“.
V příloze č. 2 části A v tabulce se řádek, který obsahuje slova „oxid dusičitý při hlubinné těžbě a ražení tunelů“, zrušuje.
V příloze č. 2 části A v tabulce se řádek, který obsahuje slova „oxid dusnatý mimo hlubinnou těžbu a ražení tunelů“, nahrazuje řádkem, který zní „oxid dusnatý“.
V příloze č. 2 části A v tabulce se řádek, který obsahuje slova „oxid uhelnatý mimo hlubinnou těžbu a ražení tunelů“, nahrazuje řádkem, který zní „oxid uhelnatý“.

Účinnost od 12. července 2024: V příloze č. 2 části A v tabulce se řádek, který obsahuje slova „formaldehyd mimo oblast zdravotních služeb, pohřebnictví a balzamovacích služeb“, zrušuje.
V příloze č. 2 části A v tabulce se řádek, který obsahuje slova „formaldehyd pro oblast zdravotních služeb, pohřebnictví a balzamovacích služeb“, nahrazuje řádkem, který zní „formaldehyd“.

Účinnost od 12. července 2026: V příloze č. 2 části A v tabulce se v řádku, který obsahuje slova „beryllium a jeho anorganické sloučeniny“, mění přípustné expoziční limity a nejvyšší přípustné koncentrace.

Účinnost od 12. července 2027: V příloze č. 2 části A v tabulce se v řádku, který obsahuje slova „cadmium a jeho anorganické sloučeniny, jako Cd“ mění přípustné expoziční limity a nejvyšší přípustné koncentrace.
Z pohledu BOZP se nejedná o významnou změnu, která by měla dopad na všechny zaměstnance a zaměstnavatele, ale společnosti, které s výše uvedenými chemickými látkami nakládají, by si měly ověřit, zda u nich nedochází k překračování přípustných expozičních limitů a koncentrací. Totéž platí pro zaměstnavatele, jejichž zaměstnanci přicházejí do styku s biologickými činiteli.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.