logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Jaké změny přinesla novela NV. č.361/2007 Sb. platná od 1. 1. 2024

Foto © Fotolia.com

Přinášíme vám přehled hlavních změn týkající se novely NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Účinnost je od 1. 1. 2024 a novelou je NV č. 330/2023 Sb. Novela přináší změny v oblasti zátěže teplem a chladem, bezpečnostních přestávek, zavádí hygienické limity pro ruční manipulaci s břemeny se zohledněním pracovní polohy, osvětlení.

Reklama

Zátěž teplem při práci je určena množstvím metabolického tepla vznikajícího svalovou prací a faktory prostředí, kterými se rozumí teplota vzduchu (ta), výsledná teplota kulového teploměru (tg), operativní teplota (to), rychlost proudění vzduchu (va) a relativní vlhkost vzduchu (Rh). Původně se zátěž teplem určovala i pomocí stereoteploty, nyní je místo ní použita operativní teplota.

Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce ve směně pro aklimatizovaného i neaklimatizovaného zaměstnance se stanoví podle výpočtu tepelné bilance podle české technické normy upravující ergonomii tepelného prostředí – analytické stanovení a interpretace tepelného stresu pomocí výpočtu předpovídané tepelné zátěže. Tzn., že se již nepostupuje podle přílohy č. 1 k části B, tabulkách č. 1a až 2c, ale podle ČSN EN ISO 7933 Ergonomie tepelného prostředí – Analytické stanovení a interpretace tepelného stresu pomocí výpočtu předpovídané tepelné zátěže.

Při hodnocení dlouhodobě a krátkodobě přípustné zátěže teplem je možné vycházet i z přímých měření, a to měření ztráty vody potem a dýcháním, teploty vnitřního prostředí organizmu a srdeční frekvence – což dříve možné nebylo.

Novinky

Dne 1. 10. 2023 vešel v účinnost zákon č. 281/2023 Sb., který novelizuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Dne 1. 10. 2023 vešla v účinnost vyhl. č. 299/2023 Sb., o stanovení výše paušální částky náhrady nákladů při práci na dálku pro rok 2023

K podstatným změnám došlo u zátěže chladem. Tady by měli zbystřit všichni zaměstnavatelé, jejichž zaměstnanci pracují v chladu – nově je potřeba řešit tuto problematiku už v případě, že je na pracovišti teplota 13 °C a nižší.

Při práci v udržované operativní nebo výsledné teplotě jako technologickém požadavku nebo korigované teplotě musí být práce zaměstnance upravena tak, aby doba jejího nepřetržitého trvání při teplotě od 13 do 4,1 °C nepřesáhla 3 hodiny, při teplotě od 4 do −10 °C nepřesáhla 2 hodiny, při teplotě vzduchu od −10,1 do −20 °C 1 hodinu a od −20,1 do −30 °C 30 minut. Při stanovení potřebné tepelné izolace oděvu se postupuje podle české technické normy upravující ergonomii tepelného prostředí – stanovení a interpretace stresu z chladu pomocí potřebné izolace oděvu (IREQ) a místních účinků chladu.

Dále došlo k upřesnění, které látky patří mezi chemické karcinogeny, mutageny nebo látky toxické pro reprodukci.

Změnila se definice hodnocení zdravotního rizika při ruční manipulaci s břemenem.

Hodnocení zdravotního rizika při ruční manipulaci s břemenem zahrnuje posouzení hmotnosti ručně manipulovaného břemene, hmotnosti ručně manipulovaného břemene se zohledněním pracovní polohy, kumulativní hmotnosti břemen a vynakládaného energetického výdeje a srdeční frekvence.

Nově jsou hygienické limity pro ruční manipulaci s břemeny se zohledněním pracovní polohy upraveny v příloze č. 5, části D, tabulce č. 7 NV č. 361/2007 Sb.

Velká změna měla čekat všechny společnosti, které mají zavedeny bezpečnostní přestávky, a to zejména v délce 5 minut. NV umožňovalo mít nastaveny bezpečnostní přestávky v délce 5–10 minut, ale novela měla stanovit, že od ledna budou bezpečnostní přestávky v délce minimálně 10 minut. Ovšem ještě než novela vešla v účinnost, byla ještě před koncem roku vydána další novela pod číslem 452/2023 Sb., která zanechává bezpečnostní přestávky v původním stavu a k žádné změně nedochází.

Další změny se týkají osvětlení pracovišť. Nově se místo umělého osvětlení používá pojem elektrické osvětlení. Jsou zde upřesněny hodnoty pro osvětlení pracovního prostoru s vyhovujícím denním osvětlením a také se sdruženým osvětlením.

Pracoviště, kde technicky nebo technologicky nelze zajistit vyhovující denní osvětlení nebo sdružené osvětlení, lze provozovat nebo nově zřizovat pouze ve zcela výjimečných a odůvodněných případech. Jedná se o pracoviště,

  1. na kterém probíhá pouze noční provoz,
  2. které musí být z technologických důvodů bez denního osvětlení,
  3. jehož konstrukční požadavky neumožňují zřídit dostačující počet nebo dostatečnou velikost osvětlovacích otvorů; jedná se především o pracoviště za účelem obrany státu v režimu vyššího stupně zabezpečení,
  4. na němž zpracovávaný materiál, povaha výrobků nebo činnosti vyžadují vyloučení denního světla nebo zvláštní požadavky na osvětlení, například použití technologicky nutných vlnových délek spektrálního složení světla, které nelze docílit denním osvětlením,
  5. kde je nutné zajištění ochrany zdraví zaměstnance před pronikáním chemické látky, aerosolu nebo prachu z výrobní nebo jiné činnosti, jejichž zdrojem je technologie.

POZOR!
Zaměstnavatel musí zajistit, aby práce na nově zřizovaných pracovištích a na základě písemné dohody s orgány ochrany veřejného zdraví i na současných pracovištích podle odstavce výše písm. c) až e) s nevyhovujícím denním osvětlením netvořila více než polovinu směny nebo aby po nejvýše 2 pracovních dnech trvalé práce na pracovištích podle odstavce výše písm. c) až e) následovala nejméně jedna celá směna v prostoru splňujícím požadavky pro osvětlení nebo následoval jeden den odpočinku.

Nově je v NV požadavek, aby místnosti pro odpočinek nebo funkčně vymezené části místnosti pro odpočinek byly vybaveny vyhovujícím denním osvětlením.

Osvětlovací soustavy denního osvětlení, osvětlovací soustavy zajišťující elektrické osvětlení a části vnitřních prostor pracoviště odrážející světlo musí být pravidelně čištěny a trvale udržovány v takovém stavu, aby byly splněny požadavky tohoto NV.

Osvětlovací otvory včetně ochranných prvků proti slunění musí umožňovat jejich bezpečné používání, údržbu a čištění a nesmí ohrožovat další osoby zdržující se v budově nebo v jejím okolí během údržby a čištění. Zaměstnanci musí být umožněno manipulovat s okny a světlíky, pokud jsou otevíratelné; jejich regulační zařízení musí být možné otevírat, zavírat, nastavovat nebo zajišťovat z podlahy bezpečným způsobem. Jsou-li okna a světlíky otevřeny, musí být zajištěny tak, aby se předešlo úrazu. Umožnění manipulace s okny a světlíky není nezbytné tam, kde je větrání zajišťováno automatickým regulačním systémem.

Požadované hodnoty elektrického osvětlení se v projektu ověřují podle návrhu osvětlení včetně jeho výpočtu. Po realizaci projektu provede akreditovaná laboratoř vždy měření v souladu s postupy popsanými v českých technických normách upravujících měření elektrického osvětlení.

Pracoviště včetně spojovacích cest, na kterých je zaměstnanec při výpadku umělého osvětlení vystaven ve zvýšené míře možnosti úrazu nebo jiného poškození zdraví, musí být vybaveno vyhovujícím nouzovým osvětlením.

Výčet změn není konečný, v případě dalších dotazů a změn týkajících se bezpečnosti a ochrany při práci kontaktujte společnost CIVOP s.r.o.

Poděkování

Děkujeme Vám za přečtení článku a doufáme, že pro Vás jsou tyto informace zajímavé a s případnými dotazy či náměty na další články se na nás, prosím, neváhejte obrátit.

Váš CIVOP

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.